Тауланы сюйген къаячы къыз.

Ульбашева-Саният Мухатдиновна 14.03.2015 17:09:35
Сообщений: 1

7 0

Тауланы сюйген къаячы къыз.
Мен сизни жигит таулу къызларыбыздан бири бла танышдырыргъа сюеме. Ол Чабдарланы Владимирни бла Ульбашланы Люсяны къызлары Лианады. Къыз окъуун мында бошаб Москвагъа кетип анда бир мектабда таматаны болушлукъчусу болуп ишлейди. Алай таулада туугъан къызны жюреги къаялагъа тартханлай турады. Ишинден бош заманда къыз альпинизм бла кюрешеди.
29.08.2012 жылда къыз кесибизни вулкан тау – Минги таугъа ёрлегенди.
2013 жылда январны сегизинде Африкада Танзанияда вулкан-тау Килиманджаро таугъа тамата къарындашы Ренат бла ёрлегенди.
7-чи мартда Пик Батиан Кения тау, Кения Африка къыралда ёрлегенди. Бу таугъа Расейден биринчи тишируу болуп Лиана ёрлегенди.
11 майда Непал къыралда Мера Пикге ёрлегенди.
7-чи ииюлда Америкада Аляскада Мак Кинли таугъа мингенди.
14-чю сентябрде Жангы Гвинеяда Гелуве Папуа деген вулканга ёрлегенди.
Ол айда окъуна Индонезияда Пирамида Карстензге ёрлегенди. Дагъыда бир айдан Австралияда Косцюшко деген таугъа мингенди. Бир ай солугъанлай Антарктидада Сидлей деген вулканга мингенди.
2014 жылда январ айнда Антарктикада Массив Винсон деген таугъа.
Май айында Мексикада Орисаба деген вулканга ёрлегенди.
Июл айны он тёртюнчюсюнде Иранда Демавенд теген вулканга ёрлегенди.26 сентябрьде Лиана Швейцарияда Матерхорн деген таугъа. Октябрь айда Тюркияда Арарат деген таугъа ёрлеб къайтханды.
Лиана сен айланган къыраллада бек сейир этдирген не зат кёргенсе, деген соруугъа: Билемисиз, бек сейир аламат, ариуу жерле, таула суула, жаныуарла. Ариуу, жуаш халкълада кёргенме. Алай ёмюрледен бери аты « Таркъаймазлыкъ» деген суу бир он жыл мындан алгъа билмей тургъанлай къуруб суу тас болуп тура эди. Къуругъан суу ызны башында омакъ деменгили кёпюрлени бирини юсюнде гым гым акъ сакъаллы къарт, кюн батханда келип мудах восток макъамгъа тынгылай эди. Аны кёргенде жюрегим такъыр болгъан эди.
Антарктидада ассыры суукъдан микробла окъуна жашаялмайдыла. Биз былайгъа келиб тюшгенде дунияны ариуулугъун деменгилилигинда мында ангылайса.
Африкада Маньяра деген кёлню омакълыгъын Хэменгуэй эртде жазгъанды. Алай кесим кёзюм бла кёрген ариуулукъну айтыргъа мени сёзюм жетмейди.
Занзебарда 180 жыл жашагъан таш макъала къолунгдан кырдык ашайдыла.
Мында къарындашым Ренатда менда дуниягъа айтылгъан жырчы Фредди Меркьюрини ата юйюн кёрюб алайда суратхада тюшген эдик.
Аляскада танг эртен туруб таулагъа къарасанг ала къызгъылдым тюрсюнлюдюле. Аланы ариуулугъуна къарасанг ёмюрдеда унутурукъ тюйюлсе.
Сейр этдирген уллу вулкан атылып аны уллу терен кратеринде ёмюрде аны ичинде тууп ёсюп келген жаныуарла ёрге чыгъалмайдыла. Аны ичинде жашаб, отлаб турадыла.
Жангы Гвинеяда Папуада эр кишиле садакъла жюрютедиле. Уллу узун бичакъланыуа эр кишиле угъай, тишируула окъуна жюрютедиле. Была адам эт ашаб болгъандыла. Энди заманлада бу адетлерин тохтатханлыкъгъа гидле бизге бек сакъ боладыла.
Африкада масай деген бийк ариуу санлы халкъ жашайды. Мал тутуп аны бла жашайдыла. Малны сюнгю бла къанын жибериб сют бла къатышдырыб къарыуу береди деб ичедиле. Жер иш бла кюрешмейдиле. Жер ачыгъан этеди деб ийнанадыла.
Иранны тишируулары тюз Есенин айтханча бек ариуу тишируладыла. Мында юйда, ырысхыда, юйюрню бизнесида тиширууну атына жазылыпды. Юйюрде бир бири бла бек огъурлу татлы жашайдыла. Жаш адамла юйюр къурагъынчы ата аналаны разылыкълары бла бирге бир айны жашаб андан сора юйюр къурайдыла.
Лиана таугъа къаллай кёл этип минесе?
Ичимден: «Аллах жол бер» - деб минеме.
Билемисиз бир бирге билеклик этип барабыз. Командада ышангылы адамла болсала къыйналгъанынгда кёзге кёрюнмейди. Бу ишге кёл салгъан гидлени, бир жибде сени бла минген адамланы адамлыкъларыда болмаса къуру кесинг бир таугъада миналлыкъ тюйюлсе. Мингенден сора Аллахха минг берекет бересе. Алай таугъа мингенден эсе тюшгенинг къыйнды. Тюшгенден сора ангылайса этген ишинги. Сора сени бла бир жибде баргъан негерлеринге не замандада санга керек кюн ышаныргъа боллукса.
Лиана биринчи Къабарты-Малкъарны байрагъын Антарктиданы бек бийгине сен чанханса.
Хау.
Россейни, Къабарты-Малкъарны, Эльбрусойднуда байракъларын Аляскада, Индонезияда, Гвинеяда Папуада, Кенияда, Иранда, Мексикада чанчханынгда кёлюнг кётюрюлеме эди.
Кётюрюледи. Бу къыралладан сорада мен Сингапур, Италия, Турция, Франция андан сорада башха къыраллада болгъанма. Алай Россейни, Къабарты – Малкъарны, Эльбруснуча бир жернида сюймегенме. Бир башха къыраллагъа таулагъада алышмайма. Бир жыл анамы Северни, Италияны, Венецияны бек ариуу жерлеринде айландырыб келгенимеден сора. Анам кесини эгечи бла Нальчикни паркында айлана эгечине: Къор болайым кесими жаннет элиме, жериме жетген жер жокъду дегенди.
Бизни жетип келген таулу къызлагъа жашлагъа не айтырыкъ эдинг?
Биз таулада, тюзда Минги тауну юсюнде жашайбыз десекда боллукъду. Сабийле атлаб башлагъынчы окъуна лыжалагъа минедиле, къаялагъа ёрлейдиле. Бизни жаш тёлюден бек жигит спортчула ёсерик эдиле. Ала спорт бла кюрешселе бек разы эдим.

Да Лиана энтада минерик тауларым барды дейсе. Жюрюген, айланган жерлерингде Аллах болушсун. Тутхан ишингден къуан. Бизни Расейни, Къабарты - Малкъар халкъныда атын айтдырыб бизни къуандыргъанынга сау бол. Сенича жигит жаш тёлюбюз кёп болсун. Сени ёсдюрген анагъа, атагъада Аллах тынчлыкъ, саулукъ берсинг.


автор: Ульбашева-Цакоева Саният
Изменено: Ульбашева-Саният Мухатдиновна - 14.03.2015 17:16:47
Dalila 14.03.2015 17:17:36
Интервью с нашей Галадриэль! :alamat:
Айшат 14.03.2015 19:10:46
Сообщений: 1986
Да,отлично!

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Сэстренка 15.03.2015 06:19:24
Сообщений: 9951
Ма шаа Аллах!
"Ими гордится Родина" деб бир альбом чыкъса Кавказда, тамам ол альбомгъа тыйыншлы кереме Лиананы бу статьяда джазылгъан джетишимлерин. Автор, бек сау болугъуз Лиананы эслеб джазгъаныгъыз ючюн).

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Галадриэль 15.03.2015 11:36:56
Сообщений: 630
Спасибо)))))) Соня)! Люблю и обнимаю тебя!!!
Галадриэль 15.03.2015 12:12:45
Сообщений: 630

1 0

2012 год

Эльбрус
, 29/08/2012

Изменено: Галадриэль - 15.03.2015 12:13:07
Галадриэль 15.03.2015 12:25:40
Сообщений: 630

1 0

2013 год

Килиманджаро, 08/01/2013 (Танзания)Кения 07/03/13 (Кения)
Мера Пик 06/05/2013 (Непал)
Мак-Кинли, 07/07/2013 (Аляска)
Гилуве, 14/09/2013 (Папуа Новая Гвинея)
Пирамида Карстенз, 26/09/2013 (Индонезия)
Костюшко, 07/10/2013 (Австралия)

Сидлей, 28/12/2013 (Антарктика)

Галадриэль 15.03.2015 12:35:51
Сообщений: 630

1 0

2014 год

Винсон Массив, 06/01/2014 (Антарктика)

Орисаба, 04/05/2014 (Мексика)
Демавенд, 14/06/2014 (Иран)
Маттерхорн 27/09/2014 (Швейцария)Арарат, 03/10/2014 (Турция)

Галадриэль 15.03.2015 12:39:00
Сообщений: 630

1 0

2015 год

Охос Дель Саладо, 12/01/2015 (Чили)
Аконкагуа, 27/01/2015 (Аргентина)

Ocean 15.03.2015 16:08:28
Сообщений: 2314
Галадриэль,


:браво: :emoji122:


1 фото в Австралии - wow! :сумасшествие: :ухх:

💐🗻

http://36.media.tumblr.com/tumblr_mczj3vGoZ71r4jtyyo1_1280.jpg
Totur_Ram 16.03.2015 04:12:10
Сообщений: 5899

1 0

Бек аман иги интервью! :alamat: Интетерес болуб окъудум!))
Цитата
Ульбашева-Саният Мухатдиновна пишет:
Сейр этдирген уллу вулкан атылып аны уллу терен кратеринде ёмюрде аны ичинде тууп ёсюп келген жаныуарла ёрге чыгъалмайдыла. Аны ичинде жашаб, отлаб турадыла.
:alamat:
Цитата
Ульбашева-Саният Мухатдиновна пишет:
Африкада масай деген бийк ариуу санлы халкъ жашайды. Мал тутуп аны бла жашайдыла. Малны сюнгю бла къанын жибериб сют бла къатышдырыб къарыуу береди деб ичедиле. Жер иш бла кюрешмейдиле. Жер ачыгъан этеди деб ийнанадыла.
Хоу, малгъа уа ачымайды да!))

Цитата
Ocean пишет:
1 фото в Австралии - wow!
+ фото Мера Пик!))
Мотылек 16.03.2015 17:41:57
Сообщений: 443
Галадриэль, Солнце! Как давно ждала интерьвью твоего! :гоккачыкъ: :гоккачыкъ: :гоккачыкъ: :гоккачыкъ: :гоккачыкъ:

Здоровья и долголетия родителям твоим, которые тебя вырастили и близким!
Ульбашева-Саният Мухатдиновна, Сау болугъуз! :гоккачыкъ: :гоккачыкъ: :гоккачыкъ:

Хотелось бы познать свою красоту через собственное счастье (с)
Галадриэль 16.03.2015 18:48:55
Сообщений: 630

1 0

Ульбашева-Саният Мухатдиновна, Totur_Ram, Мотылек, Dalila, Айшат, Сэстренка,
спасибо, друзья)! Много много слов благодарности за поддержку и силы которые Вы мне даете)!
Сэстренка 10.04.2015 00:04:57
Сообщений: 9951
Цитата
Минги таугъа
Цитата
Африкада Танзанияда вулкан-тау Килиманджаро таугъа тамата къарындашы Ренат бла ёрлегенди
Цитата
Пик Батиан Кения тау, Кения Африка къыралда ёрлегенди. Бу таугъа Расейден биринчи тишируу болуп Лиана ёрлегенди.
Цитата
Непал къыралда Мера Пикге ёрлегенди.
Цитата
Америкада Аляскада Мак Кинли таугъа мингенди.
Цитата
Жангы Гвинеяда Гелуве Папуа деген вулканга ёрлегенди.
Цитата
Индонезияда Пирамида Карстензге ёрлегенди.
Цитата
Австралияда Косцюшко деген таугъа мингенди.
Цитата
Антарктидада Сидлей деген вулканга мингенди.
Цитата
Антарктикада Массив Винсон деген таугъа.
Цитата
Мексикада Орисаба деген вулканга ёрлегенди.
Цитата
Иранда Демавенд теген вулканга ёрлегенди.
Цитата
Швейцарияда Матерхорн деген таугъа.
Цитата
Тюркияда Арарат деген таугъа ёрлеб къайтханды.
Ма ша Аллах!
Лиана, Аллах болсун джол негеринг!))

Я самая классная на форуме))))))))))))))
mid1980 10.04.2015 01:35:01
Сообщений: 655
А я восхищен знанием родного языка. Остальным восхищен по умолчанию)
Красная Горбатка 12.04.2015 00:56:45
Сообщений: 108

2 0

Моя Галло уехала за своей мечтой) На Эверест!) Пожелаем ей удачи и чтобы гора подпустила к себе))

Азм Есмь Цесаревна и Всея Руси!))
бездушный кролик 12.04.2015 01:01:22
Сообщений: 14960

1 0

Ахшы жолгъа барсын, къууанып къайтсын!!!!!Аллахха аманат болсун!!!

Религиозность – это не только нахождение в мечети, но и хорошие взаимоотношения с людьми и благой нрав. Вот на эти качества должна обратить внимание молодежь при выборе второй половинки.
Ева 12.04.2015 01:59:34
Сообщений: 1858

1 0

Цитата
Красная Горбатка пишет:
Моя Галло уехала за своей мечтой) На Эверест!) Пожелаем ей удачи и чтобы гора подпустила к себе))
Ой, я так переживаю, такая высокая гора.... Аллах болушсун! Къууанып къайтсын!
Пожалуйста, держи нас в курсе!
Ося 12.04.2015 02:39:39
Сообщений: 99

1 0

Цитата
Красная Горбатка пишет:
Моя Галло уехала за своей мечтой) На Эверест!) Пожелаем ей удачи и чтобы гора подпустила к себе))
Удачи ей! Къууаныб къайтсын!))))
Pretender 12.04.2015 02:46:58
Сообщений: 5279

1 0

удачи..

Румынский институт незаконченных исследований выяснил, что в восьми случаях из десяти.
Azamat 12.04.2015 02:49:04
Сообщений: 2700

1 0

Аллах негери болсун :alamat:
Красная Горбатка 12.04.2015 03:00:37
Сообщений: 108

1 0

Спасибо, товарищи) Мы тоже всем родом переживаем за нашего птенчика) Первый пункт назначения - самолет ток недавно прибыл в Дубаи. Оттуда дальше.

Азм Есмь Цесаревна и Всея Руси!))
Сахадин 13.04.2015 05:48:16
Сообщений: 5401

1 0

Береги себя и С Богом! Пусть все получится, пусть исполнятся твои мечты и ты достигнешь своей цели.
Сахадин 09.06.2015 01:42:58
Сообщений: 5401
Галадриэль, Сау саламат кел! Все форумчане рады, что все обошлось благополучно.

Загляни в эту ссылку.

http://www.elbrusoid.org/forum/messages/forum183/topic24150/message2065480/#postform
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный