Тауланы сюйген къаячы къыз.
Ульбашева-Саният Мухатдиновна 14.03.2015 14:09:35
Сообщений: 1
Тауланы сюйген къаячы къыз.
Мен сизни жигит таулу къызларыбыздан бири бла танышдырыргъа сюеме. Ол Чабдарланы Владимирни бла Ульбашланы Люсяны къызлары Лианады. Къыз окъуун мында бошаб Москвагъа кетип анда бир мектабда таматаны болушлукъчусу болуп ишлейди. Алай таулада туугъан къызны жюреги къаялагъа тартханлай турады. Ишинден бош заманда къыз альпинизм бла кюрешеди.
29.08.2012 жылда къыз кесибизни вулкан тау – Минги таугъа ёрлегенди.
2013 жылда январны сегизинде Африкада Танзанияда вулкан-тау Килиманджаро таугъа тамата къарындашы Ренат бла ёрлегенди.
7-чи мартда Пик Батиан Кения тау, Кения Африка къыралда ёрлегенди. Бу таугъа Расейден биринчи тишируу болуп Лиана ёрлегенди.
11 майда Непал къыралда Мера Пикге ёрлегенди.
7-чи ииюлда Америкада Аляскада Мак Кинли таугъа мингенди.
14-чю сентябрде Жангы Гвинеяда Гелуве Папуа деген вулканга ёрлегенди.
Ол айда окъуна Индонезияда Пирамида Карстензге ёрлегенди. Дагъыда бир айдан Австралияда Косцюшко деген таугъа мингенди. Бир ай солугъанлай Антарктидада Сидлей деген вулканга мингенди.
2014 жылда январ айнда Антарктикада Массив Винсон деген таугъа.
Май айында Мексикада Орисаба деген вулканга ёрлегенди.
Июл айны он тёртюнчюсюнде Иранда Демавенд теген вулканга ёрлегенди.26 сентябрьде Лиана Швейцарияда Матерхорн деген таугъа. Октябрь айда Тюркияда Арарат деген таугъа ёрлеб къайтханды.
Лиана сен айланган къыраллада бек сейир этдирген не зат кёргенсе, деген соруугъа: Билемисиз, бек сейир аламат, ариуу жерле, таула суула, жаныуарла. Ариуу, жуаш халкълада кёргенме. Алай ёмюрледен бери аты « Таркъаймазлыкъ» деген суу бир он жыл мындан алгъа билмей тургъанлай къуруб суу тас болуп тура эди. Къуругъан суу ызны башында омакъ деменгили кёпюрлени бирини юсюнде гым гым акъ сакъаллы къарт, кюн батханда келип мудах восток макъамгъа тынгылай эди. Аны кёргенде жюрегим такъыр болгъан эди.
Антарктидада ассыры суукъдан микробла окъуна жашаялмайдыла. Биз былайгъа келиб тюшгенде дунияны ариуулугъун деменгилилигинда мында ангылайса.
Африкада Маньяра деген кёлню омакълыгъын Хэменгуэй эртде жазгъанды. Алай кесим кёзюм бла кёрген ариуулукъну айтыргъа мени сёзюм жетмейди.
Занзебарда 180 жыл жашагъан таш макъала къолунгдан кырдык ашайдыла.
Мында къарындашым Ренатда менда дуниягъа айтылгъан жырчы Фредди Меркьюрини ата юйюн кёрюб алайда суратхада тюшген эдик.
Аляскада танг эртен туруб таулагъа къарасанг ала къызгъылдым тюрсюнлюдюле. Аланы ариуулугъуна къарасанг ёмюрдеда унутурукъ тюйюлсе.
Сейр этдирген уллу вулкан атылып аны уллу терен кратеринде ёмюрде аны ичинде тууп ёсюп келген жаныуарла ёрге чыгъалмайдыла. Аны ичинде жашаб, отлаб турадыла.
Жангы Гвинеяда Папуада эр кишиле садакъла жюрютедиле. Уллу узун бичакъланыуа эр кишиле угъай, тишируула окъуна жюрютедиле. Была адам эт ашаб болгъандыла. Энди заманлада бу адетлерин тохтатханлыкъгъа гидле бизге бек сакъ боладыла.
Африкада масай деген бийк ариуу санлы халкъ жашайды. Мал тутуп аны бла жашайдыла. Малны сюнгю бла къанын жибериб сют бла къатышдырыб къарыуу береди деб ичедиле. Жер иш бла кюрешмейдиле. Жер ачыгъан этеди деб ийнанадыла.
Иранны тишируулары тюз Есенин айтханча бек ариуу тишируладыла. Мында юйда, ырысхыда, юйюрню бизнесида тиширууну атына жазылыпды. Юйюрде бир бири бла бек огъурлу татлы жашайдыла. Жаш адамла юйюр къурагъынчы ата аналаны разылыкълары бла бирге бир айны жашаб андан сора юйюр къурайдыла.
Лиана таугъа къаллай кёл этип минесе?
Ичимден: «Аллах жол бер» - деб минеме.
Билемисиз бир бирге билеклик этип барабыз. Командада ышангылы адамла болсала къыйналгъанынгда кёзге кёрюнмейди. Бу ишге кёл салгъан гидлени, бир жибде сени бла минген адамланы адамлыкъларыда болмаса къуру кесинг бир таугъада миналлыкъ тюйюлсе. Мингенден сора Аллахха минг берекет бересе. Алай таугъа мингенден эсе тюшгенинг къыйнды. Тюшгенден сора ангылайса этген ишинги. Сора сени бла бир жибде баргъан негерлеринге не замандада санга керек кюн ышаныргъа боллукса.
Лиана биринчи Къабарты-Малкъарны байрагъын Антарктиданы бек бийгине сен чанханса.
Хау.
Россейни, Къабарты-Малкъарны, Эльбрусойднуда байракъларын Аляскада, Индонезияда, Гвинеяда Папуада, Кенияда, Иранда, Мексикада чанчханынгда кёлюнг кётюрюлеме эди.
Кётюрюледи. Бу къыралладан сорада мен Сингапур, Италия, Турция, Франция андан сорада башха къыраллада болгъанма. Алай Россейни, Къабарты – Малкъарны, Эльбруснуча бир жернида сюймегенме. Бир башха къыраллагъа таулагъада алышмайма. Бир жыл анамы Северни, Италияны, Венецияны бек ариуу жерлеринде айландырыб келгенимеден сора. Анам кесини эгечи бла Нальчикни паркында айлана эгечине: Къор болайым кесими жаннет элиме, жериме жетген жер жокъду дегенди.
Бизни жетип келген таулу къызлагъа жашлагъа не айтырыкъ эдинг?
Биз таулада, тюзда Минги тауну юсюнде жашайбыз десекда боллукъду. Сабийле атлаб башлагъынчы окъуна лыжалагъа минедиле, къаялагъа ёрлейдиле. Бизни жаш тёлюден бек жигит спортчула ёсерик эдиле. Ала спорт бла кюрешселе бек разы эдим.

Да Лиана энтада минерик тауларым барды дейсе. Жюрюген, айланган жерлерингде Аллах болушсун. Тутхан ишингден къуан. Бизни Расейни, Къабарты - Малкъар халкъныда атын айтдырыб бизни къуандыргъанынга сау бол. Сенича жигит жаш тёлюбюз кёп болсун. Сени ёсдюрген анагъа, атагъада Аллах тынчлыкъ, саулукъ берсинг.


автор: Ульбашева-Цакоева Саният
Изменено: Ульбашева-Саният Мухатдиновна - 14.03.2015 14:16:47

Форум  Мобильный | Стационарный