Къара чачлыны Акъ сёзю. *

Къара чачлыны Акъ сёзю. *

shaudan 20.04.2016 15:37:34
Сообщений: 653

1 0

Биринчиден кесини юсюнден талай сёз.

Рахайланы Диана — эки назму китапны авторы («Къадарны этегинде..», «Сени ючюн»), Семенланы Исмайыл атлы адабият эришиуню лауреаты, «Алтын къаламны» лауреаты, журналист.

Теманы бу бёлюмде ачылгъаны да бошдан тюйюлдю: Къара чачлы ана тилибизге бир да сакъды, КЪМКЪУ–ну «Малкъар тил бла адабият» бёлюмюнде жетишимли окъугъаны анга шагъатды ( тюзю, форумда хар ачхан темасы да шагъатды анга).

* Темагъа ат Лайпанланы Билалны Диананы назмуларыны юсюнден статьясы бергенди.
shaudan 20.04.2016 15:40:57
Сообщений: 653
Диананы жашауда да таныгъаным себепли, аны юсюнден бир–эки сагъышымы айтайым деп болгъан эдим, алай а керекмиди? Жазыучуну юсюнден эм иги аны чыгъармалары айтадыла...

РАХАЙЛАНЫ Диана

Тюймегиз!

Гитче заманымда мени угъай, къызын-жашын да мен тюйюучю эдим! Атам бир бек къууана эди! Нек десенг, ол жашчыкъ сюйгени себепли, мени жашбай къылыкъларым - аны кёлюн кётюре эдиле.
Ма Энди уа уллу жашаугъа кесим атлап чыкъгъанлы, акъылларым мени ортагъа алып, сабийлигингде тюйюлмегенинг ючюн, уллулугъунгда тюйюл деп, зая этедиле мени... Энди бише келген акъылчыкъла окъуна чимдип ачытыргъа кюрешедиле, шо мен ачыгъандан алагъа не тюше болур?
Абаданлары уа аякъларын созадыла, жыл санлары келгенликге, жашаудан тоймагъандыла да, манга табанларын ышыяллыкъларына жюреклери бла ийнанадыла. Жазыкъла.
Адамла бу дуниядан кетгенча, акъыллагъа да болса эди ёлген тёре.
Ансы была, мени жояр умут бла жашай, ауузларында суулары болмаса да, ауругъан окъуна этмейдиле.
Манга керек эди аллай саулукъ!
Былай халларына къарасанг, тюз да инсанлачадыла. Жангыз да бир иги ишлери барды, аладан айырмалы, "зарлыкъ" дегенден ангылаулары жокъду!
Изменено: shaudan - 20.04.2016 16:22:54
Ребекка 20.04.2016 15:49:08
Сообщений: 57
Цитата
shaudan пишет:
Биринчиден кесини юсюнден талай сёз.

Рахайланы Диана
О, Диана!!!))) Санга да джетди кезюу!)))
Огъур бла башлайыкъ бу теманы!))
shaudan, сау бол!)) Къалай иги иш этдинг)), ансы Диана джашлай "великий поэт" болуб къалды да)), къалай эсе да тансыгъыбызны алалмай къалгъанча болуб тура эдик. Андан-мындан ишитгениме кере, кеси да телевидениеде энчи программасын бардыра болурму дейме? Билген билмегенлеге хапар айтыгъыз), кесине да салам айтыгъыз, бери чакъырыгъыз).
Мен Диананы эм бек Общественная палатагъа сайлаулада Тоторкулов Алийге чеб атхан сагъатда Апалистан деб бир татлы тенгчиги бла кюн сайын бир джангы хапарларын айтыб сайлаула бла байламлы, хар кимни келлерин келтюрюб, кез ачдырыб тургъанын эсимде тутама. Анда-мында "къызыл джыйрыкъ" кийген къызлагъа урушса да)), урушханы кезюме керюнмейди)), ол сайлауланы заманында джарыкъ керюнюб къалгъанын тутама кез туурамда. Алай бла не заманда да излеб турама джазарын, керюнюрюн Эльбрусоидни сайтыны бетлеринде, артыкъ да бек форумда)).
shaudan 20.04.2016 15:50:43
Сообщений: 653
Чыкъсын кёлюнг...

Сен айтдынг манга, халынг осал кюнчады деп... Мен ангыламадым. Сен тюбединг манга, шо бир айт, нени излеп? Мени ариу бла жангыз анам алдаялгъанды, аны да къылыкъ этип жилясам сабийликде, сёз бла бир жангыз атам уялталгъанды, сен а уялтыргъа онгунг жокъ, алдаргъа сылтауунг жокъ, сора не этгин? Жарсыма...
Мен сени сюйгенме.
Нек къарайса сен манга былай ачыуланып эм сейир этип? Къалай айтып ийди бу алай депми? Мен сени къууандырыр ючюн билдирмедим сюйгеними, кесим тынч жукълар ючюн...О, кёлюнгмю чыкъды? Ахшы. Сунма жилярыкъ сен мени, ол кюнле кетгендиле кери. Не бла жиляйым, кёз жашларым къуругъандыла. Угъай, угъай, сюймеклик ючюн жиляп угъай...
Къадарла ючюн...
Ребекка 20.04.2016 15:51:46
Сообщений: 57
shaudan, таманы атында "Рахайланы Диана" деб къошулса уа сюерик эдим, не джашырыу)))
shaudan 20.04.2016 15:53:53
Сообщений: 653
Ребекка,
хау, умут этгенича, журналистика бла да кюрешеди, энчи бериуню элтеди. Тил бла тарых — Диананы бёлюмю. Саламыгъыз узакъ болсун.)
shaudan 20.04.2016 15:56:34
Сообщений: 653
Ребекка,
Къара чачлыны форум таныйды деп, никни андан жаздым.) Тюрлендирирге бола эсе, бир къарарма.
Ребекка 20.04.2016 16:01:06
Сообщений: 57
shaudan, огъай-огъай, таб этгенсе нени да)), Къара чачлы деб таныйбыз барыбыз да))... анга къошакъгъа дейме, ансы теманы атындан ники кетиб боллукъ тюлдю))
Можно "Рахайланы Диананы (Къара чачлыны) акъ сезю"
Форумгъа джангы адам кирсе, не да яндекс бла, не башха интернетде поисковик бла Рахайланы Диананы назмуларын излеген адам болса, аты бла, тукъуму бла блайгъа чыгъарча.
shaudan 20.04.2016 16:05:09
Сообщений: 653
Сен мени унутханса деселе...


Сен мени унуханса деселе, мен чагъа келген жюрегими къаты къысып, кёзлерими жабарма... Жюрек урургъа кюрешсе, излеп, суратынгы табарма. Ах, ол мен сюйген кёзле... Мени къууанчымы, мени насыбымы уялары... Ах, эсиме тюшер сени ышаргъанынг, къарамынг бла ийнакълай, умутла кёгюнде кёп учундургъанынг. Сен мени унутханса деселе, мен да нени да унутурма... Жашау тенгизинде, бузулгъан къайкъчыкъ батханча, жутулурма...
Сенсе сакъларыкъ мени... Сен менсе... Унутма кесинги...
shaudan 20.04.2016 16:11:22
Сообщений: 653
РАХАЙЛАНЫ Диана

КЪЫЙНАЙСА

Къыйнайса сен мени,
Кёкге-жерге атаса.
Унамай мен жерни
Жиляйма, не табаса?

Азат болуп менден,
О къайры жол салгъанса?
Къарайма мен тёрден,
Къайгъы бла сен къалгъанса.

Жюрек ауруйду, хау,
Ачый - ачый урады.
Кесин сюеп къажау,
"Жауумса" дей турады.

Жауу болсам да мен,
Мени бла ол жашайды.
Сюйсенг, кетсенг да сен,
Кюймез... Анга ушайды!
shaudan 20.04.2016 16:15:07
Сообщений: 653
РАХАЙЛАНЫ Диана

Тузакъгъа кесинг тюшсенг...

Къайда, къайда, не бек кенгде,
Узакъ болуп менден, узакъ,
Нечик келдинг жашай эсде,
Эсим болуп санга тузакъ.

Къаллай къыйын къадар сенде
Салды орун, жашау кюсеп.
Насып излеп саулай жерде
Келди:"Бирге болурбуз",- деп.

Ие табып - къууанч жутуп,
Кесин бузады кёк бла тенг.
"Ие тюйюлсе, кёр тутуп"-
Деди санга, бир женгчи-женг!

Кёкге жетди мени дертим,
Къалай сейир...Алай къабыл!
Санга ариу алгъыш этдим:
"Алда кесингчагъа тагъыл"!
shaudan 20.04.2016 16:18:05
Сообщений: 653
РАХАЙЛАНЫ Диана

Жюрегим


Бичакъ иги кесмесе, аны билейдиле билеу бла… Алай бичакъны борчуду кесерге, ол аны ючюндю жашауда.
Машнаны дингили ашалса, ачылады темири, алай ол тохтап къалмаса да, барыргъа кюрешеди, бир да болмаса, башха чарх салырла.
Мени жюрегим кемирилип барады, ашалып, жутулуп, хар не да бош тырналгъандан башланнган эди, къан чыгъады дедиле да, энди хайда жырт, хайда сой!
Мен аны не бла алышырма, башха жюрек табылырмы?
Изменено: shaudan - 20.04.2016 16:20:03
shaudan 20.04.2016 16:19:30
Сообщений: 653
Не жашырыу, мен эм бек Къара чачлыны миниатюраларын сюйгенме.

Къайыкъ...

Мен сууну бек сюеме, къоркъгъан да бек этеме. Къайыкълагъа уа жаным ауруйду.
Ала амалсыздан жюзедиле ансы, чырт жерлеринден тепмей турлукъ эдиле. Сиз къайыкъланы сууда керсегиз, сукъланмагъыз... Ала эки дунияны арасында боладыла. Кеслери да бир кишиден болушлукъ сакъламайдыла.
Къайыкъ бата тебиресе, аны иеси окъуна, башын алып, къачып кетеди. Ол суугъа кёмюлсе уа, къайыкъ жоюлду угъай, къыйыным зырафына кетди дейди.
Дагъыда, бир зат бла алгъышларгъа боллукъду батхан къайыкъны:
Малкёз иесинден айырылгъаны бла!
Айшат 20.04.2016 20:22:00
Сообщений: 1969
ТАШ БЛА ДАУЛАША

- Бир зауукъ жашауда жашайса,
Къатылыкъда, тынчлыкъда.
Заман ёлчемине ушайса,
Насыбда, къыйынлыкъда.

- Хей, адам баласы, жанлы зат!
Сынабмы кёрдюнг тынчлыгъымы?
Сууукъгъа санай жаш, къарт,
Къачан сезгенсиз хайырлыгъымы?

- Тохта, не хатанг барды да сени?
Киши ачытмай, тиймей жанынга!
Къарачы, чал чачларыма мени,
Неда терк тюрленнген сыфатыма.

- Сиз сёзню санайсыз жарсыугъа,
Жилямукъну истейсиз ачыугъа.
Жокъ жиляр, тюрленир онгум,
Жилясам - аны сыйпар къолум.

- Угъай, тынчды бизден санга,
Ёлген тёре да барды инсаннга.
Жокъду сени жюрегинг, сен ташса!
Насыблы кесинг, къачан да жашса!

- Жардан бир кетсенг, жюрек сынмазмы?
Хей, адам улусу, мени кёргеним азмы?
Сиз, келесиз, жашайсыз, кетесиз!
Ташны сырындан, о сиз, не билесиз?!

- Билеме, сен мени, мен да сени ангыламам,
Алай, энди ташха, жансызгъача къарамам.
Дагъыда, мен сукъланама сени къадарынга,
Ёмюрден ёмюрге сау-саламат баргъанынга.

- Берир эдим жашаууму насыбны бир кюнюне,
Болса эдим жанлы, къууаныр эдим тёлюме.
Бар журтум, жокъду ийманым, халкъым,
Сукъланаса, не болса да, ташды атым!

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 20.04.2016 20:46:34
Сообщений: 1969
Аллахым, сен болуш!

Тарыкъмайма жашаудан,
ол кесича бир шаудан.
Жазмагъан къаламла,
Этилмеген атламла.

Къоркъама басаргъа
Аягъым бла мен жерни.
Сыртымы уа жасарла
Орнатып дей иерни.

Акъылым айтады манга:
"Атлачы сен къуру алгъа,
Умут бла чыкъ тангнга,
Къарама сен солгъа-онгнга.

Жетген ючюн къайгъыра,
Бюгюнюнге да жетдинг".
Жюрегинг а сызгъыра:
"Кимге не игилик этдинг?

Такъыйкъала санай,
Озадыла кюнлеринг.
Ач киштикле сарнай,
Олмуду кёргенинг?

Къадар сени сынай,
Къол жетмезни сёз тырнай.
Къалай жашагъын былай,
Сагъат кюле, сагъат жиляй?"

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 20.04.2016 20:50:00
Сообщений: 1969

1 0

Диана, муратынга джет, тутхан ишингден къуан!
Эльбрусоидни библиотекасына бергенмисе китабларынгы? Хазырмыды?
Джангы башлагъанынгдан юзюкчюкле да сала бар бери.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 20.04.2016 20:53:56
Сообщений: 1969
shaudan,
Чтобы отредактировать название темы, можно обратиться к модератору.
Цитата

Ребекка пишет:
shaudan, таманы атында "Рахайланы Диана" деб къошулса уа сюерик эдим, не джашырыу)))

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Sabr 20.04.2016 23:17:44
Сообщений: 7211
Теманы атында (къатында) Къара чачлы ким болгъаны бек кескин айтылыбды. Тургъаныча къалса да, бир хатасы джокъду.
Алай а, керти тукъуму, аты эм аллында джазылса керек эсе - уллу харифле бла (Дианагъа алай тыйыншлыды) - былай джазылса:

РАХАЙЛАНЫ ДИАНАНЫ (Къара чачлыны ) АКЪ СЁЗЮ.
(Къалгъаны - джазылгъаныча. Алай а, теманы къурагъан Шаудан, табын кеси биле болур).

Бу темаланы ачханыгъыз нечик иги болду. Мен бир макале (статья) джаза тебрегенме. Аты: "ЮЧДЕН ДАГЪАН ТАЙМАЗ". Джаш поэзиябызны юч деменгили дагъаны - Айшат, Диана, Лаура. Келир джыл бу заманнга тамамлаяллыкъ болурма деб турама. Сёз бютеу къарачай-малкъар джаш поэзиябызны юсюнден барлыкъды. Аллай тинтиу ишни литературоведлерибизден ким болса да, менден алгъа джазыб къойса, бек къууанныкъма. Аллай иш джазылыргъа уа керекди. Джазылыб, мен билмей турургъа да боллукъма. Алай эсе, манга бир билдиригиз. Барыгъызгъа да - Игилик-Ашхылыкъ.
Къара чачлы 21.04.2016 13:27:49
Сообщений: 1750
Охоооууу, манга? Тема? Мен аман зат эсем да, уялыргъа, бош жерде да ёчме, шендю дарман бла ёсген бир турмала бардыла, къыыып-къызылчыкъла, тюз ма алай болама. Хау, хау, эфирге чыкъсам, пудраны жартысы жоюлду алайда))))))).
Шаудан-Лаура, сау бол, бу да китапларымдан башха боллукъ тюйюлдю манга!)))
Ребекка, къалай иги эди ол Тоторкъулланы Алийге къолла жыйгъан заман, ох этген эдим Хасания бла Акъ сууда айланып, бир Холам-Бызынгы аууздан болгъан болса уа жууукълукъ чыгъарып))))))). Ол заманда мен Малкъарлыла ( Огъары Малкьардан) чыкьгьанла бир бирлерин Холам-Бызынгычыладан къаты тутханларын керюп, уялгъан эдим, сорма сен аланы!
Бир кере уа къарангы болуп къалады да, Акъ сууну башында тургъанлай, жаныбыз кетеди, Абузеит да бара турама деп, биз да сакълап (((((.
Ма бир кере уа сууубуз бошалып, Хасанияны бир терен орамында, тилибиз тартылгьан эди ариу... $)))))))
Иги кезиучюкле!
Ааааа унутуп къоя эдим:Алий Хасанович манга так и чурукьла алмады, хау, хау, ол заман мен бир пара балетка бла бир пара босоножка жыртханма, кстати 😃

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
shaudan 21.04.2016 14:10:40
Сообщений: 653
Къара чачлы,
не сау бол.) Быллай «китапланы» уа сора талайын да этерме, сиз жазып туругъуз ансы. «Бюджетный издатель.»)))
Изменено: shaudan - 21.04.2016 14:14:01
shaudan 21.04.2016 14:17:45
Сообщений: 653
РАХАЙЛАНЫ Диана

Эски гуму


Заман бир кёп терслик этеди:
Жылла бара, ыспас кетеди,
Кимге, неге къыйын салсанг да,
Эсге алалмасанг, алсанг да.

Эски гуму, саман гуму уа
Къалды болуп къынгыр, аулу да.
Энди жангыз кеси турады,
Эсинги бир кёп затха бурады:

Эртте ариу эди, толу да,
Чомарт, бере билген къоллу да,
Анда бишлакъ чыккыр, будай да,
Тауукълагъа нартюх, унла да...

Тургъандыла ариу сюртюп да,
Ауун алып, сыйпап тюбюн да...
Заман бир кёп терслик этеди,
Хар не да ма былай кетеди.

Энди айтадыла кёргенле:
"Къарачыгъыз,-деп,- мюйюшлеге!
Жарылмагъан бири да болмай,
Къалай турасыз муну оймай?"

Башынг оюлгъанда ичинге,
Жарамайса энди кишиге .
Не этсинле сени уа энди?
Жаш заманынг, къара, кетгенди.

Санга не айып, айтама бош.
Адам къаты да къалады шош.
Ой, этме, эски гуму, жарсыу,
Сауну да къурутады ачыу!

8 апрель, 2013 ж.
shaudan 21.04.2016 14:27:25
Сообщений: 653
Чакъырма тоюнга


Менден башханы
Алып,
Анда сюйгенинги
Табып,
Чакъырма тоюнга...
Мени кесимлей
Къоюп,
Умутуму кесип,
Жоюп,
Башханы къысып
Къоюнунга,
Барырмамы тоюнга?
Айтханымы буруп
Оюннга,
Сезимден къачып,
Барып да тоюнга,
Не этерме
Жарамы ачып?
Алгъан болсанг
Башханы,
Ачмайын тасхамы,
Келген жашладан
Мен да бирине барырма,
Жаш тууса атына
Атынгы атап алырма.
Мен жашымы
Сюерме экилеп,
Уллу сёлешмем
Анга!
Къызынг болса уа
Тилеп,
Келечини иерме санга!

11.11.2014 жыл
Сахадин 21.04.2016 15:10:55
Сообщений: 5359
Къара чачлы, къуру уялып турма)) личкада соруугъа джууап нек бермейсе?)
Къара чачлы 24.04.2016 09:45:05
Сообщений: 1750
Бу назму , "Къыйналма, Атам"деген назмудан сора эм сюйген назмумду...
Экинчи назму китабымы аты да былай аталыпды , китап мындан башланады.

Атам мени назмучулукъ ишимде баш жерни алады, мени Атам -мени дуниямды, хар нем да мени -Олду!
Не ишде да , хомух болма, хайт де, мен сениблама деп, билеклик этеди.
Мен онжети жылымдан башлап китап басмаларгъа хазыр эдим, къырал телерикди де да, создур да тур, алай бла эки жыл тас болуп, биринчи китабым 19-жылда чыкъды, ызы бла жыйырма жылыма экинчи. Аллах айтса, бу жылны ичинде энтта бир китап бла къууандырама.
Мен не союзгъа, не бир башхагьа ышанмайма, Аллаха Шукур, кесими къыйыныма китапларымы басмалайма.
Ол эки жыл тас болмаса, шендю ючюнчю китапны угъай, бешинчини да басмаларыкъ болур эдим, билген Аллахды...


"Бизни поэзияда бек кючлю назмуланы сафына къошуллукъду бу "Сени ючюн" деген назму. Бирер назмудан къуралгъан антология джыйыла тебиресе, бу назмуну уялмай, ары салыргъа боллукъду. Бек къууандым, Диана".

Лайпанланы Билал
КъЧР-ни халкъ поэти, КъЧкъУ сыйлы доктору, Миллетле арасы Тюрк академияны сыйлы академиги.


Сени ючюн...


Болурча тукъумгъа баш,
Туусун хар юйюрде да
Жаш.
Къызгъанмасын
Аллах атадан
Уланны,
Аны атын сакълагъан.
Бир юйюр да
Болуп мадар,
Ёз жашсыз къалмасын.
Атала санала баргъан
Къадар,
Тукъум терекде
Белги салынмасын.
Жаш туудукъгъа
Термилмесин
Къарт ата
Ёмюрню къыйырында.
Излегенин кёрмей
Кетмесин,
Жилямугъу
Агьа мыйыгъына.
Бир таулу атаны
Арбазы да,
Бош къалып,
Ханс басмасын.
Башха юйюрлю къызы да,
Анга Тарала къалмасын.
О Атам, багъалы Атам,
Бу назмуну да тиземе
Сени ючюн!
Жангыдан тууарча
Мен болсам,
Жаш болуп
Тууар эдим,
Сени ючюн!
Кеч мени, тийген эсем
Кёлюнге,
Сыйынмай
Къалмадым сёзюнге.
Кеч мени
Былай сюйгеними,
Кеч мени юйден
Кетгеними!
Чакъыр, къайтайым,
Сени ючюн!
Жаз къызыуда
Биченде,
Халкъны
Жашы ишлегенде.
Кеч, жашлача
Ишлеялмадым,
Санга билеклик
Эталмадым.
Алай, кюрешдим,
Сени ючюн!
Сабий заманда,
Кечеде:
"Жаш болуп
Тууар эди",-дей
Къалкъыдым.
Не медет,
Эрттенликде,
Биягъыча жарсыдым.
Неге да хазыр эдим
Сени ючюн!
Болгъанынгда
Юйден узакъда,
Кийиминги къучакълай,
Жукъладым,
Кюнле ёте, тургъанча
Тузакъда,
"Къызым" дегенинги
Сакъладым.
Жерингде уа, ырыслап,
Жатмадым...
Сени ючюн!
Ёчюлте жаулагъа
Дертими,
Кёзлериме къарап,
Окъудунг ниетими.
Кёрдюнгмю
Къалай сюйгеними?
Сенича ким ангылар
Мени?
Сенден букъдурайым
Нени?
Атам, дуния жолуна
Чыкъдым,
Кёп жарсыуну да
Жыкъдым.
Ыразыма,
Ата борчунгу
Толтураса,
Жашау дагъаным
Болуп тураса.
Сени ючюн эте
Хар атламымы,
Санга тилек бла
Атдырама тангымы.
Кечериксе
Жангыз къызынгы,
Сакъларыкъма мен
Ызынгы!
Ёхтемлигинг,
Ёзденлигинг къанымда!
Насийхатынг хар
Заманда жанымда!
Жол чырагъымса,
Атам, мени,
Менича ким сюер сени?

Сентябрь ай, 2014 жыл.
Изменено: Къара чачлы - 24.04.2016 09:51:27

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 24.04.2016 10:04:09
Сообщений: 1750

1 0

Жангыз ёсгеннге болурма, огъесе халимиди..., ачыуланыргъа сакъма... Сора назму тизип, жаратып, бир кесекден а жаратмай, думп этип къояма, артда уа чогъеж болама...
Бу назмуну жазып а уллу сёлешгенме... Алай кечгинлик тилегенден сора , мени жюрегими теренинде муратын Аллах къабыл этгенди!


Излемейме жукъ


Кёкде
Акъ булутла
Тау тёппеге
Къонадыла.
Жюрекде
Акъ умутла,
О Аллах,
Толадыла!
Мен а
Энди билмей
Не тилерге,
Башымы иймей
Къара жерге,
Кётюреме
Кёкге, ёрге...
Сыйлы Аллах,
Барды хар нем.
Жукъдан
Тюйюлме кем.
Дуниям-
Атам,Анам,
Табылады
Назму тизерге
Къалам.
Ыразыма мен
Хар кюнюме,
Замансыз бушуу
Кирмесин юйюме!
Бер деп,
Излемейме жукъ,
Ачымасын
Тенг -жууукъ.
Кёкде булутла
Болсунла
Къуру акъла,
Жангыз бир тилек:
Бар насыбымы
Сакъла!

17.10.2014 ж.
Изменено: Къара чачлы - 24.04.2016 10:05:18

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 24.04.2016 10:57:39
Сообщений: 1750
Атамы насийхатыМен мудах болуп,
Жашаудан тюнгюле.
Келюм толуп,
Атам а манга кюле.

Санай кесими
Насыбы тутмагъаннга.
Къатышдырып эсими,
Къарайма атама.

Атам а, ышара ,айтад манга :

Сен не кергенсе ,
Не ачыугъа тюбегенсе ?
Хазыр хаманда сынаргъа,
Ачыуланып, жиляргъа.

Жашауну толкъунлары,
Кюреширле сени тюерге .
Керюнмеген къоллары,
Атарла жерге, бирде ерге.

Болмагъанча боранлагъа
Къадарынг да тюбетир .
Атып билмеген орамлагъа,
Бюгюнюнгю кюсетир .

Кеп айтама ,алмайса,
Эм осалына тезе юйрен .
Бош сууукъгъа тезалмайса,
Чыгъалырмыса от кюлден?

Адамланы ийме жюрегинге,
Ачма акъылынгы тенгинге.
Ариу айтханнга, сен да айт.
Узакъ жолдан, ызынга къайт.

Жюрют жюрютгенни,
Келгеннге бар, тенглик тут .
Унутма аманлыкъ этгенни ,
Дертинги, суусабынгыча, жут.

Эришме эришгеннге,
Оздурма бошуна заманынгы .
Сез эте, ташадан кюлгеннге,
Ышар, бир ат да къарамынгы .

Излерле шашдырыргъа
Ташсыз, сыйдам жолдан .
Кюреширле абындырыргъа,
Аямай келгенни къолдан.

Сыфат -кийиминге жетерле,
Кеп жерде, къызым, кирлерле.
Ышаннганларынг сатарла,
Умутсуз тангла да атарла.

Болмагъанланы жаярла,
Жюрегинги кеп къыйнарла.
Мурат жолунгдан тыярла,
Сындырырла, жоярла .

Ийме башынгы энишге,
Итин къуру ерге - ерге!
Чыкъсанг а бийик тешге,
Санама сен аны терге!

Жауунлада жибисенг да,
Ачыу теренине кетсенг да,
Тюнгюлме, юзме умутунгу ,
Унутма туугъан Журтунгу !

Сыйырсала да сезлеринги ,
Жапдырсала да кезлеринги ,
Тохтама сен, атла алгъа ,
Келсенг да ахырында жаргъа!

Тебер онгунг болмаса да,
Кетсенг да таш аралагъа.
Излеген ишинг толмаса да,
Сукъланма къаргъалагъа!

Жетмезлик эсенг да емюрде,
Тейри къылычха соз къолунгу!
Сюйюп, анга тийип керюрге,
Учуп а сен етерсе жолунгу!

Къызым,
Тюзлюк болсун баш шартынг!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 24.04.2016 11:00:42
Сообщений: 1750
КЪЫЙНАЛМА, АТАМ!

-Излей эдинг болса жашынг,
къалыр ючюн тукъум атынг!
Бюгюн да сагъышлыса, билеме.
Атам, жашдан азмы сюеме?

Жашланы да кёребиз, хау,
кёбюсю да этедиле дау!
Аталаны бузадыла къанларын,
тинте-санай бар байлыкъларын!

Манга багъалы сени саулугъунг,
ыразы бола , ышарыуунг!
Атам, нек ышанмайса манга,
атынгы жашдан къаты сакъларыма ?

-Къызым , сабий тюйюлсе энди ,
ангылар заманынг жетгенди.
Юйюрюнг болур менден башха ,
къайтып келмезсе сен артха !

Болурбуз къарт ананг да, мен да,
айгъа уа бир келирсе сен да!
Ызынгдан къарай, къууана,
турурбуз туудукъла бла жубана!

Тукъум бутакъ менде тыйылыр,
болса да Рахай къанынг!
Юйюмде губу ау жыйылыр,
къызым, къыйналмасын жанынг !

-Атам, айтханынга бой салмам,
Саудан юйге кенгден къарамам!
Сатып не этерме къалагъан хунангы,
къанат къатдыргъан ёз уямы?

Жер аягъына атса да къадар,
таралмам ожагъыма, этерме мадар!
Атларгъа юйреннген арбазымы,
унутмам, сени къол ызынгы!

-Сюер-сюймез эригирсе,
тансыкълагъандан элинги!
Аздан-аздан эрирсе,
ёз къанынг тарай жюрегинги!
Жаным-кёзюм, тюнгюлтме мени,
не айтсакъ да ызымдан къоярма сени!

- Сени менде муратынгы,
иги бла айтылгъан атынгы !
Къыйналма, атам, мен тас этмем,
ыразылыкъ тапмай, дуниядан кетмем!
Къызынга къара да, кёр жашынгы!
Чайкъама, атам, былай башынгы!
Уллу Аллах ие этер сезюме!
Жашдан иги керюнюрме кёзюнге!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 24.04.2016 11:34:08
Сообщений: 1750
ЁР

Кёпле сюелле
Санга ёрлерге.
Излемейин
Къоялла
Артда
Тигелерге.

Бирле уа
Кетелле,
Эригип жолдан.
Ызлары уа
Элтелле
Келгенлени
Ызларындан.

Тёппенге
Чыгъалгъан,
Иенг болуп
Къалады.
Аягъынгдан
Туталгъан,
Аякъ тюбде
Атылады.

Тюзлюгюнг
Сени къайдады?
Кезлигинг
Налат салады!
Бай - жарлыгъа
Айырдынг.
Бир теппе -
Кепге нек
Жайылдынг?

Онгсузгъа
Жарынгы оя,
Къутургъан а
Балынгдан тоя.
Сейирди бегиминг
Сени!
Болсун ол менден
Кери !

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 24.04.2016 12:45:11
Сообщений: 1750

2 0

Кеси кесимли таныгъанлы бир адамны бир затына сукъланмагъанма!))) Мен аны да насыпха санайма.
Мен жангыз ёсгенликге, хар сюйген затымы алып бармагъандыла Атам бла Анам, аны ючюн да сау болугъуз дейме. Жангызма деп артыкъ кийиндирмегендиле, керек зат, артыкъ угъай !
Сабий ата бла анасы къалай ишлеп, кеси къыйынларына жашагъанларын керюп, ангылап ёссе, ол бек аламатды! Терен, тау элде туууп, ёсген эсем да, атамы халал къыйынына шагъатма, дин адамыды деп айталлыкь тюйюлме, алай бир чеп чакълы харам къыйын ол бизни юйге кийирмегенди, кеси да кёрмегенди, Аллах, санга минг кере Шукур!
Мени Атам ветврач болуп эллю жылгъа дери, шендю уа офицер -воспитатель болуп кадет школда ишлейди, Анам бийик билим алмагъанды, сау жашауу Бызынгыда, юй жумушлаблады.
Кесими таныгъанлы, бизни юйде ремонтду, бюгюн да))))). Бирле бир айгъа эки этаж юй сюеселе, Атам манга:
- сен алагъа сукъланма, байлыкь кишини жанын сакьламайды, сен да эрге кетерсе, анга бла манга гитче юйчюгюбюз да жетерикди, юйню бийиклигинде тюйюлдю насып,-дей эди. Мен аны Энди бек уста билеме, Атам, узакъ емюрлю бол!))))
Окъуугъа кирген жылымда, мени ишге чакъырадыла, барама, ишлеп башлайма. Алай бла биринчи курсдан тебиреп, онсегиз жылымдан, Атам бла Анамы къыйынларын алмайма, анамдан букъдуруп Энди Атам бериучюдю))))).
Аны айтханым, адам харам кьыйын бла хайырланмай, таза Ниет бла жашаса, насыпны толсун ол заман ангылайды!

ЗАР Жюрек

Жюреги заргъа - дуния тар!
Къара бетли жауар къар!

Кёзлери сукълана,
жюреги жутлана,
байлыгъы азлыкъ эте ,
ёлюп кетер, эрише!

Жыяды зар жюрек,
этмейин ачыкъ тилек!
"Ким да менден иги нек?".

Бир бошду менде жюрек!
Зарланмайма бир кишиге,
ыспас эте, тюшгенине!

Кеслерине биче багъа,
къоншулагъа сёз тагъа!
Жыядыла кюбюрле бла,
турлукъ сунуп емюрле бла!

Кеси кесин ашайды
Зар жюрек тыйылмай!
Къазауатда жашайды ,
къаны ичине жыйылмай!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 24.04.2016 17:49:48
Сообщений: 1750

2 0

"ХАЙТ" ДЕЙИК

Жюрек жилягъанда,
бетигизни кюлдюрмегиз!
Мадар барда ,
сюйгенигизге термилмегиз!

Бюгюн эталырыгъызны,
тамБлагъа къоймагъыз!
Атмай къалып тангыгъыз,
муратыгъызны жоймагъыз!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный