Жители села Белая речка встали на защиту свой земли

Жители села Белая речка встали на защиту свой земли

Айнар 20.03.2013 20:29:12
Сообщений: 659

4 0

Участиник схода села отправились к зданию правительства КБР, где встретились с представителями руководства республики.
Разговор касался нерешенных в КБР земельных проблем.
Загрузка плеера

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
куня 20.03.2013 21:07:10
Сообщений: 65

1 0

Хасанья чего молчит?
Сахадин 20.03.2013 21:17:03
Сообщений: 5402
Цитата
куня пишет:
Хасанья чего молчит?
В этом молчании отсутствует знак согласия.
Сахадин 20.03.2013 21:59:53
Сообщений: 5402

1 0

На сходе Залиму Каширокову был задан вопрос: - Ранее в Якутске упраздили с. Маган анологично Хасаньи и Белой речки, позже определили что это было противозаконно и пришлось вернуть селу статус муниципального образования, почему у нас так не делается? На что он ответил - у них свое законодательство у нас свое:)
Изменено: Сахадин - 20.03.2013 22:30:43
Turk 20.03.2013 22:38:22
Сообщений: 1414
Сахадин, "подождите я вам щас все объясню"... :)
Sabr 20.03.2013 23:34:42
Сообщений: 7252
Оллахий, адамны джюреги джарылыр. Халкъгъа сормай, элни шахаргъа къошуб, ызына чыгъаргъа уа къоймай, шахарчыланы да волеизъялениелери керекди деб.

Адамлагъа да сейир этдим: бир талай билимли, закондан хапарлы адамланы сёлеширге къоймай, бары да хахай этиб. Халкъны джюреги джарылгъанды, алай а, талай адамны ызындан барыб, сёлеширге да аланы къояргъа керекди.

Къарачай джанында быллай законсузлукъ этилген элле бармыдыла экен - мен эшитмегенме.

Б у тау эл (элле бла) этиле тургъан, бютеу Къарачайгъа этилгенди алгъаракъ.

Къарачайны автономиясын къурутуб, кеси н кёчюрюб, 1957 джыл ызына къайытханында уа, сормай, Черкесге къошуб.
1990 джыл Къарачай кеси бола тебрегенинде, аны оноуун къалгъан халкълагъа соруб...

Тейри, Малкъар, Къарачай да кеслери болмай, ёмюрде да тюзлюклерин табмазла.
bubbleman 21.03.2013 11:57:31
Сообщений: 419
Sabr,

Къарачай 1957 джылда болургъа керек эди кеси энчи субъект. Энди бюгюн кюнде Къарачайны болгъан байлыгъыны джартысы Черкесск шахардады, сора ол къадар затны кимге къойуб кетерикбиз? Хар неда: заводла, фабрикала, институтла, уллу юйле, барыда Черкесск шахарда ишленгенди. Кечди бюгюн кюнде аллай затла бла кюреширге. Миллетге уллу къайгъы, къыйынлыкъ салыргъа боллукъду быллай лозунгла бла. Сиз тыш къралгъа кетгенли КЧРде кеб зат тюрленгенди. Къарачайлыла Черкесск шахарда кеб зат ишлегендиле:юйле, гостиницала,тюкенле д.а.к. затла. Хоншула бла айырылуугъа джетсе, аны арты аманга джетерге боллукъду, биз сюйгенча болуб да къалмаз. Сора келигиз, керексиз затла бла кюрешгенни къояйыкъ, миллетге тынч джашаргъа керекди.

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Sabr 21.03.2013 13:22:51
Сообщений: 7252

0 0

bubbleman, къыйналма, мен айтхан ючюн джукъ тюрленник тюлдю. Тюрленник болса, 1990-чы джыллада тюрленник эди - Закон да бизни джаныбызда болгъан сагъатда, Ельцин да "хо" деб, ауузланнган сагъатда. Кёлге келгенни уа айта барыргъа керекбиз - тарихибиз кёрюнюб турурча.

Андан сора да, Къарачай кеси республика болгъаны ючюн, къарачайлыла Пашинскеден неда башха джерледен нек кетерге керекдиле - джашагъанларыча джашаб турлукъдула. Къарачай-Черкес Ставрополдан айырылгъанлыкъгъа - Ставропол крайда къарачайлыла джашагъанларыча джашаб тура шойдула. 1926 джыл Къарачай кеси болгъанында да, черкес, абаза элле джукъгъа да кетмегендиле - джашагъанларыча джашаб тургъангдыла. Аны себебли, бир киши бир джукъгъа кетерик тюлдю - хар ким джашагъан джеринде джашаб турлукъду.

Мен ангылатыргъа излеген - Къарачай халкъны джазыуун кесине джазаргъа къоймагъандыла, бизни оноуубузну башхала этгендиле. Бирикген КЧР къуралды эсе да, Констиутциясында джазылыргъа керек эди: алгъыннгы Черкес област бла Къарачай областдан къуралгъандыла деб, - хар бирини чеги кёргюзтюлюб. Ала йда этмегендиле.

Къарачай санына кёре, юлюшюн алалмайды КЧР-де. Санына кёре юлюшюн ала тебресе, хоншула "паритет" деб, хахай этиб башлайдыла. Халкъ Черкесскге нек джыйылыб барады? Къарачай элледе эм аллындан башлаб да, инфраструктура къурамагъанлары ючюн, не этиб да тау эллени къурутур план болгъаны ючюн. 1957 джыл башланнган эди ол политика - таулуланы таулагъа иймей, тюзледе ассимиле этер дыгалас.

Къарачай-Черкесияда - Джыйымдыкъ Элде - халкъ миллетлигин сакълаяллыкъ тюлдю: тилин, адетин да унута, орус маталлы болуб кетерикди.
Хар миллет кесин сакълар ючюн кюрешеди миллет эллерин, районларын, республикаларын, къралларын къураргъа - хар ким къарыуундан келгенича.

Мени къууандыргъан былайда сени оюмларынг тюлдюле, къарачай тилде халатсыз джазгъанынгды.

Къарачайны юсюнден сёлеширинг келе эсе, бир джангы тема ач да, анда сёлешейик. Былайда Макъар проблемала алда турургъа керекдиле, мен да Къарачайны былайда бош сагъындым болур. Алай а бир затны ажымсыз ангыларгъа керекбиз: Малкъар - ол - Къарачайды. Малкъаргъа этиле тургъан артыкълыкъ - бизге этиле турады. Малкъар районларын къураялмаса, эллери сакълаялмаса, джерин сакълаялмаса - Къарачай аллай бирге юлюшсюз, хакъсыз, къарыусуз болады. Джокъду Малкъар халкъ, джокъду Къарачай халкъ - барды джангыз бир халкъ: Къарачай-Малкъар.

Бизде черкеслиле къалай керпеслени джашай эселе, анда да малкъарлыла алай джашаргъа керекдиле. Алай болмай эсе, ол Къарачайны къарыусузлугъуду. Къабарты бизде черкеслилеге этген болушлукъну Къарачай малкъарлылагъа эталмайды. Некди алай - анга да сагъыш этейик.
Изменено: Sabr - 21.03.2013 13:35:10
куня 22.03.2013 06:30:05
Сообщений: 65

3 0Сенсация!!! Балкарский Times (Заман) начал писать о действительных проблемах народа! Сау бол!
Дауурхан 22.03.2013 13:42:11
Сообщений: 64

3 0

Бек иги башлагъандыла акъ суучула. Эртте этер ишлерин кеч эте турадыла ансы. Мындан ары уа тутхан ишлерин Аллах къурасын. Тохтамазгъа керекди ол эки элни Нальчикден айырып, жерине-башына да оноуну къолгъа алгъынчы. Эки элда бир болуп, кюреширге керекдиле бу иш бла. Адам къан тегюлгенди бу ишни юсюнде. Аны хурметин окъуна этип бу ишни хорлатмазгъа керекди. Бошунамы елюп кетгенди Артур?
bubbleman 22.03.2013 14:51:13
Сообщений: 419
Какова предыстория вопроса, какие требования выдвигают жители этих населенных пунктов и какие преимущества они получат в случае если власти выполнят их требования? Из просмотра видео и статьи в газете мало что понятно.

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
bubbleman 22.03.2013 14:59:50
Сообщений: 419
Sabr,
Болсун, Къарачайгъа аталгъан темада селеширбиз.

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Сахадин 22.03.2013 18:11:16
Сообщений: 5402

1 0

Цитата
bubbleman пишет:
Какова предыстория вопроса, какие требования выдвигают жители этих населенных пунктов и какие преимущества они получат в случае если власти выполнят их требования? Из просмотра видео и статьи в газете мало что понятно.
bubbleman,

Справка, которую составил экс-глава администрации сел. Хасанья, ныне покойный Артур Зокаев для жителей своего села, до его незаконного упразднения.


Уважаемые односельчане!

Селение Хасанья, имеющее многовековую историю подтвержденную недавними находками на территории села датируемыми 6 в. до н. э. может исчезнуть с географической карты КБР. Дело в том, что наше село, без учета нашего мнения пытаются включить в состав городского округа Нальчик. Давайте задумаемся какими "благами" это может обернуться для жителей с. Хасанья?

Что мы теряем войдя в состав городского округа:

1. Возможность сохранить свою национальную самобытность, исторически сложившиеся многовековые обычаи.
2. Географическое название "селение Хасанья"
3. Согласно Указа Президента РФ Ельцина Б.Н. "О реабилитации балкарского народа", возможность восстановления Холамо- Безенгиевского района.

4. Возможность избирать свой совет местного самоуправления.
5. Возможность вести свою хозяйственно- экономическую деятельность.
6. Возможность реального конроля за целевым использованием финансовых средств, из федерального и республиканского бюджета.
7. Право на сельские льготы и надбавки:
- Увеличивается налог на землю.
- Увеличивается тариф на автострахование в 2,5 раза.
- Увеличивается налог с предпринимательской деятельности в 2,5 раза.
- Увеличивается тарифы на коммунальные услуги (электроэнергия, газ, вода).
- Уменьшается на 25% зарплата работников бюджетных организаций (администрации, школы, детсадов, спортшколы,
дома культуры и.т.д.)


bubbleman, эту справку Артур составил еще в 2005 году, на тот момент эту проблему знали только единицы, тогда когда по закону должны были провести референдум.
В итоге у Артура Зокаева шестеро детей остались без отца.
Айнар 23.03.2013 00:09:49
Сообщений: 659
Акъсуучулагъа.

Холам халкъы тепгенди,
Тепсе да кеч къалып бираз,
Сууумагъа эди энди,
Ичлеринден чыгъып начас.

Терек ичинден къуртча,
Ашайдыла ичибизден,
Эллерибизни къурутханла,
Чыгъадыла кесибизден.

Эллерин сатып сымарланып,
Депутатла болгъандыла,
Ата журтлары тоналып,
Кеслери тойгъандыла.

Ма бюгюн да эл къопханда,
Бары турмайдыла бирден,
Тас этерге негиз къалды,
Къоркъасыз айтыгъыз кимден.

Бизден батыр ким барды,
Уянайыкъ жукъудан,
Паук, Канок, Каширок,
Айырмазла журтумдан.

Эр эсек элни сакъларбыз,
Юлгю болуп ёсгенлеге,
Тийишли, къыргъыздан къайтып,
Журтумда ёлгенлеге.

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
bubbleman 23.03.2013 11:56:16
Сообщений: 419
Сахадин,

Джандетли болсун.

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Айнар 23.03.2013 11:56:28
Сообщений: 659

2 0

Хотелось предостеречь жителей Белой речки, который встали на защиту своих прав. Власти республики будут пытаться обмануть вас, чтобы не дать вам землю. На вашей стороне закон и твердо стойте на восстановлении муниципального статуса, поскольку иначе землю вам не получить. Не верьте ни одному слову из уст представителей власти, если оно не подкреплено законом, когда им удобно они обещают все что угодно, но очень быстро забывают об этом. Сегодня Белая речка это часть Нальчика и жители Белой речки в правовом отношении ничем не отличаются от остальных жителей города, по закону городские власти не имеют права раздавать участки преимущественно жителям отдельного района города. Всякие обещания "способствовать скорейшему решению, выступить с инициативой в парламент" и т. п. все обман, адресованный людям далеким от знания законов. Аланла сакъ болугъуз, бу республикада власт бизни миллетибизге бир заманда бир игилик этмегенди, мындан арыда этмез, бир занында кампетлеге бир сом къоратса, башха занында минг сомгъа тонар.

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
Turk 23.03.2013 12:33:23
Сообщений: 1414
Цитата
Айнар пишет:
На вашей стороне закон и твердо стойте на восстановлении муниципального статуса, поскольку иначе землю вам не получить.
Как верно, только один парень на видео сказал очень четко раздельно тому чиновнику, по определению КС обязаны были сначала востановить статус КВО, вернуть селу муниципалитет, а затем уже спросить через референдум население села хотят ли войти в город, если только ответят да, то тогда вводить в город - на что кстати ему этот чиновник, который со всеми общался не смог ответить и играть словами. А до этого все время повторял, что якобы надо делать опрос всего Нальчика и всех пригородов, когда ему говорили о восстановлении муниципалитета.
В этом плане белореченцы, хасаньинцы, кенженцы (если хотят) и др. должны иншаАллах стоять принципиально, а не так как на видео простой народ женщины обращались к чиновникам с надеждой, что мол те решат, что-то "по-человечески"... Аллах болушсун во всем и Инша Аллах все образуется по справедливости!
У меня вопрос, может ли глава села или если там есть депутаты, просто принять на сходе типо акта, разграничить земли и т.д. - то есть фактически жить, как то решил КС, а не так как нарушают власти? В ответ, что могут предпринять те чиновники, подать в суд, чтобы отменить решения села? Какой юридический механизм?
Айнар 23.03.2013 12:58:22
Сообщений: 659

2 0

Власти города не могут по протесту граждан отдельного района нарушить действующий закон, поэтому белореченцам не стоит рассчитывать таким образом получить участки, только лишь восстановив муницпальный статус жители села смогут сами заняться распределением участков земли.

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
Turk 23.03.2013 13:00:39
Сообщений: 1414
Цитата
Айнар пишет:
Власти города не могут по протесту граждан отдельного района нарушить действующий закон, поэтому белореченцам не стоит рассчитывать таким образом получить участки, только лишь восстановив муницпальный статус жители села смогут сами заняться распределением участков земли.
Понятно, сау бол.
ВВС 23.03.2013 13:08:51
Сообщений: 312

1 0

Цитата
bubbleman пишет:
Какова предыстория вопроса, какие требования выдвигают жители этих населенных пунктов и какие преимущества они получат в случае если власти выполнят их требования? Из просмотра видео и статьи в газете мало что понятно.
Митинг 28 мая 2005 года по поводу убийства главы Хасаньи Артура Зокаева(Аллах женнетли этсин), который отстаивал права своего села. После его убийства муниципалитет Хасаньи был расформирован а само село незаконно присоединено к Нальчику.

Загрузка плеера

В октябре 2005 года жители Хасаньи с соблюдением всех требований конституции РФ провели референдум и подавляющим большинством голосов высказались за сохранения муниципального статуса, но власти КБР не признали этот референдум
Загрузка плеера
Изменено: ВВС - 23.03.2013 13:11:12
ВВС 23.03.2013 13:20:09
Сообщений: 312

1 0

Цитата
Turk пишет:
по определению КС обязаны были сначала востановить статус КВО, вернуть селу муниципалитет, а затем уже спросить через референдум население села хотят ли войти в город, если только ответят да, то тогда вводить в город

И такой референдум может быть проведен только в том случае, если жители сами выступят с инициативой.
Сахадин 23.03.2013 14:37:41
Сообщений: 5402

1 0

Цитата
Turk пишет:
А до этого все время повторял, что якобы надо делать опрос всего Нальчика и
всех пригородов, когда ему говорили о восстановлении муниципалитета.
Он повторял, что надо делать референдум всего Нальчика, Района куда хотим присоединиться и самого села.
Он предлагает заранее провальную и не законную процедуру.
В селах, в частности в Хасанье и Белой речьке мы можем провести референдум под жестким контролем, но в районе, особенно в городе все произойдет как на выборах у нас в стране по формуле: "Вы выиграли выборы, а я - подсчет голосов".

Цитата
Turk пишет:
очень четко раздельно тому чиновнику
Для информации:
Этот чиновник является одним из главных идеологов введения этого "геноцеидного закона".

Не надо забывать и про закон о межселенных территориях, при котором окоро 80% земель между балкарскими селами (в некоторых местах и грузией) перешли в республиканскую собственность, в следствии чего балкарцы утратили статус субъектообразующего народа.

Залим Карачаевич, насколоко нам известно вы посещаете этот сайт, хочу известить ваше величество, что волнения нарастают, и серьезно подумайте, что делать с вашей миной замедленного действия.

bubbleman пишет:

Сахадин,

Джандетли болсун.


Амин Аллах.
Изменено: Сахадин - 23.03.2013 15:55:14
ВВС 23.03.2013 16:48:22
Сообщений: 312
Кавполит дал нормальную статью http://kavpolit.com/zemlyu-selyanam/
Сахадин 25.03.2013 11:37:35
Сообщений: 5402
Цитата
ВВС пишет:
Митинг 28 мая 2005 года по поводу убийства главы Хасаньи Артура Зокаева(Аллах
женнетли этсин), который отстаивал права своего села. После его убийства
муниципалитет Хасаньи был расформирован а само село незаконно присоединено к
Нальчику.

Следует отметить:
На митинге присутствовали журналисты из трех центральных каналов России, "первый", "второй" и насколько помню "НТВ".
По некоторой информации, по отъезду их остановили на трассе и проезвели операцию "дебет кредит", один из журналистов не знаю какого канала, пошел в отказ, пока он (она) доехал в Москву, его главный редактор был готов исполнить желание "проводников".
То что данная информация правдоподобно, говорит факт, что все материалы митинга "улетучились".


Цитата
Сахадин пишет:

Залим Карачаевич, насколоко нам известно вы посещаете этот сайт, хочу
известить ваше величество, что волнения нарастают, и серьезно
подумайте, что делать с вашей миной замедленного действия.
Хочу добавить.
Не переводите пожалуйста коррупционную состовляющую в межнациональную плоскость.
Сейчас на дворе не 2009 год и наши народы с тех пор многое поняли.

Цитата
ВВС пишет:
Кавполит дал нормальную статью.
:alamat:
Айнар 25.03.2013 19:52:14
Сообщений: 659

1 0

Подготовлен DVD диск с материалами последних событий в Белой речке и у Дома правительства в Нальчике. Вот ссылка на архив DVD Белая речка Для записи на диск нужно скачать архив, распаковать его на жесткий диск, получится папка VIDEO_TS, которую следует целиком записать на болванку, и можно смотреть на плеере

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
Айнар 26.03.2013 22:19:40
Сообщений: 659

1 0

Предлагаю всем скачать базовый пакет документов для понимания настоящих проблем балкарского народа:
Межселенные КБР.gif
Кашироков о Хасанье.pdf
Экспертное мнение.doc
Главы балкарских сел президенту Медведеву.pdf
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2007 г. N 171-О-П.doc
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ N 715-О-П.doc
Peticiya.tif
http://yadi.sk/d/WtbQjwOx2y0np

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
Айнар 28.03.2013 17:53:36
Сообщений: 659
http://www.bigcaucasus.com/events/analysis/28-03-2013/82863-SKFO_belaya_rechka-0/
Земельные споры в СКФО: отражения Белой Речки
28 марта 02:25 Четверг

Жители селения Белая Речка, ныне входящего в состав Нальчика, намерены вернуть своему населенному пункту статус муниципального образования. В нынешних условиях сельчанам сложно защищать свои интересы, в частности, решать острые земельные вопросы. По словам руководителя Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Дениса Соколова, ситуация, сложившаяся в пригороде столицы Кабардино-Балкарии, типична для всего Северного Кавказа, и если сегодня не начать повсеместно решать земельные проблемы, имеющиеся очаги напряженности могут перерасти в серьезные конфликты.

16 марта белореченцы блокировали садово-полевые работы субарендаторов предпринимателя Халима Бабаева - им не понравилось, что Бабаев решил разбить на их землях яблоневые и виноградные сады. Жителям села этот ход показался политическим. В отличие от огорода, сад - «проект» долгосрочный, и сельчане расценили действия арендатора как претензию на приватизацию участка площадью 25 га. 20 марта белореченцы отправились к Дому правительства, где в тот день проводил совещание полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. Сельчане намеревались потребовать вернуть Белой Речке статус муниципального образования.

На встречу с крестьянами вышли первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Ирина Марьяш, и.о. руководителя администрации главы КБР Залим Кашироков, федеральный инспектор по КБР Владимир Канунников и другие чиновники. Эмоциональный разговор в здании Балкарского государственного драматического театра ни к чему не привел. Белореченцы возмущались тем, что после изменения статуса села молодежи перестали выделять земельные участки под строительство. Попытки чиновников перевести диалог в сферу юридических тонкостей лишь усилили раздражение собравшихся, и они решили идти к Хлопонину. Однако Дом правительства уже был оцеплен полицией, и кортеж с машинами полпреда и главы КБР Арсена Канокова беспрепятственно умчался прочь. Вопросы сельчан так и остались без ответа.

Денис Соколов, руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM:


Земельный конфликт в селении Белая Речка - совершенно ожидаемое событие. Началось все с того, что в 2005 году власти Кабардино-Балкарии включили населенные пункты, расположенные вблизи Баксана и Нальчика, в состав городских округов без сохранения органов местного самоуправления. В частности, поселки Хасанья, Белая Речка, Адиюх и Кенже вошли в состав Нальчика. Тогда сопротивление балкарских поселков было подавлено с трудом, положенные по закону процедуры даже формально соблюдались с большой натяжкой, а один из лидеров Хасаньи, Артур Зокаев, был убит.
После реорганизации муниципалитетов жители поселков потеряли контроль над землей. Сейчас конфликт вступил во вторую фазу: из-за того, что участки начинают раздавать в аренду, люди понимают, что могут потерять землю навсегда, если новые владельцы разобьют сады или вовсе продадут участки под застройку. Демагогией о нюансах законодательства, рассчитанной на забалтывание темы, проблему уже не решить. За прошедшие годы доверия к власти не прибавилось, и Залим Кашироков - не тот человек, который может «развести народ», призывающий к ответу то Канокова, то Хлопонина. Видимо, период, когда земельный вопрос можно было свести к заклинаниям, закончился в принципе.

Ситуация, сложившаяся в Белой Речке, для региона типична - такого рода конфликты растиражированы по всему Северному Кавказу. В Дагестане, в Махачкале, кумыки Тарков, Кяхулая и Альбурикента, как известно, уже почти год удерживают площадку под названием Караман. В той же Кабардино-Балкарии всплывают истории то со старыми яблоневыми садами в поселке Кенже, то с известным холдингом «Меркурий» в Прохладненском районе - перечислять их можно долго. Под прицелом практически все «латифундии», возникшие в последние два десятилетия. И если с законом там с грехом пополам все может быть и улажено, то «по жизни» крестьяне, скорее всего, будут не готовы расстаться с землей.

Сегодняшнее обострение закономерно. С кризиса 2008 года в стране прекратился рост уровня жизни и резко сократилось строительство в крупных городах России. Ездить на заработки стало некуда, единственный оставшийся ресурс - земля. Региональные элиты, прибравшие к рукам земли de jure и исчерпавшие возможности списывать на них бюджетные деньги, собрались, наконец, использовать сельскохозяйственные угодья de facto. Вот и появились арендаторы с сельскохозяйственными планами и даже инвесторы. А их деятельность уже на виду, ее не завуалируешь.

Земельный вопрос принципиален для всего региона и решать его придется ближайшее время. Предлагаемые администрацией разговоры о соблюдении закона перестают быть убедительными, когда на другой чаше весов - конкретный участок, на котором можно построить свой дом.

Несмотря на то что, как уже говорилось, земельные конфликты на Кавказе типичны, все они имеют свои особенности. Поэтому каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно и находить реальные, а не бюрократические компромиссные решения. В этом задача региональных властей и «переговорщиков от народа». На них лежит огромная ответственность - нужно избежать насилия.

И еще. Люди ждут от федерального центра справедливости, а не отсылок к сыплющим канцеляризмами юристам в подконтрольных региональным баронам судах. Поэтому решение всех местных земельных конфликтов, в сущности, сводится к одному главному вопросу: будет ли создан независимый - как в свое время «королевский» в Великобритании - суд. Если нет, то конфликты могут перейти в насильственную фазу.

Бадма Бюрчиев

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
saffas 28.03.2013 18:10:46
Айнар, интересная тема. Вообще время от времени складывается впечатление, что власти в КБР совсем потеряли чувство меры.
Вспоминаю мультик про золотую антилопу: "довольно, довольно", кричал неугомонный раджа).
Айнар 28.03.2013 19:13:08
Сообщений: 659

1 0

Это новый сайт, принадлежит новой структуре при президенте РФ по исследованию Кавказа, то что эта статья появилась на этом сайте главная заслуга жителей Белой речки, которые встали на защиту своего села. Из публикации этого материала ясно, что феедральный центр серьезно заинтересовался земельными проблемами в КБР. Таулула тамдыргъан суу ташны тешип башлагъанды Аллах айтса.

"Керти байлыкъ жерди, андан къалгъаны желди" (нарт сёз)
saffas 28.03.2013 19:27:09
Цитата
Айнар пишет:
Таулула тамдыргъан суу ташны тешип башлагъанды Аллах айтса.
Аллах айтса!


Айнар пишет:
Цитата
Из публикации этого материала ясно, что феедральный центр серьезно заинтересовался земельными проблемами в КБР.

Я знаком с природой чиновников, интерес начинает цвести, когда пахнет зелеными. Искренне надеюсь, что в этом случае не так.
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный