Къудайланы Мухтар. МАЛКЪАРНЫ ЖЕР-СУУ АТЛАРЫ.

elbars 07.09.2023 16:25:11
Сообщений: 2328

1 0

ЖЕР АТЛАРЫБЫЗГЪА ТАБУ
Малкъар халкъны, миллет къадарда, болжалгъа салынмай этер ишлериден бири болуп, этилмей тургъаны – аны топонимикасыды; topos - жер, onoma – ат деген эки грек (урум) сёзден къуралгъан, хар миллетни да тарыхында уллу магъанасы болгъан ол жер атланы сакълау, танытыу илму алыкъа бизде иги да жетишмей турады.
Ол жаны бла Къудайланы Мухтар этген, бусагъатда биз «Минги тауну» окъуучуларына тежеген топонимика сёзлюкню магъанасы кеслерин таулугъа санагъан адамла бары да къууанмай къалмазча аллай бир уллуду.
Халкъ, ата журтум деп, туугъан жерин жанына юлюш этген заманда, бек алгъа аны къанына, жанына кюч, татыу берген – ёз тилинде, тининде жюрюген, тёлюден тёлюге бек сыйлы байлыкъча, даражача ётген жер атладыла – ала къалыубаладан бери да ата-бабаланы тиллеринде аталып, айтылып, бир душман да, бир басхычны да тюрлендирип болалмазлыкъ аллай бегимли миллет белгиле боладыла. Халкъны жокъ этерге кюрешген ким болса да, ол бек алгъа аны жерини атларын тюрлендирирге кюрешеди. Бошданмы сунасыз, бусагъатда, бир къауумла, жерни кеси бла бирге туугъанча, аллай бурунгулу атланы бизни тилибизде, бизге тил, тарых, уллу къулталыкъ да къойгъан алан=къыпчакъ атабабаланы тиллеринде, кюн, ай кибик, жарыкъ, ангылашыныулу атланы тюрлендирирге кюрешгенлери? Аллай юлгюлени барыбыз да билебиз, санар кереклиси жокъду.
Ол затланы оюм эте келгенде, «Заман» газет жер атлагъа эс буруп, эллени, тар ауузланы, бир-бирде уа жангыз бир тау жайлыкъны не къышлыкъны ичинде жюрюген атланы окъуна табып, басмалай тургъаны – жюрекге бек асыу кёрюнеди. Бизни жашау адетлерибизни, жер атларыбызны да иги билген адамла, аз болсала да, аланы жазып къалдырыргъа кюрешедиле. Ол жаны бла холамлы Толгъурланы Бекмырза, чегемли Газаланы Исхакъ басмалагъан жазмалагъа багъа ёнчелеген къыйынды. Къудайланы Мухтарны ишине да ол даражада къараргъа тийишлиди. Ол кесини къара кючю бла тепсеулерибизни жыйып, басмалап, «Балкария» кибик, бизни дуниягъа белгили этген ансамбльни мурдорун салгъанды. Андан бери да эл-элледе таулу сабийлени тепсерге, бир да болмаса да, кеслерин тап жюрютюрге юйретгенден тышында да, арымай-талмай, халкъ жашауну, тарыхны тюрлю-тюрлю жанларында, сёз ючюн, ёсюмлюклени, адыр-сауут къурамчылыкъланы, сууланы атларын жазып, сёзлюкле къурайды – алай бла бир иги хайыргъа боялайым дегенликден угъай, ол кёчгюнчюлюкде ёксюзлюк, ачлыкъ, жаланнгачлыкъ да сынагъан, бюгюн да байлыкъ, кёп ахча алыу не болгъанын билмеген таулу инсанны жюрегинде миллет даражаны хакъындан къалай эсе да, бир ажайып талпыу, бир уллу сезим барды да, аны себепли. Аллай адамны ишине хурмет этмеген а – ол ким эсе да, керти адам тюйюлдю.
Айхай да, Къудайланы Мухтар жыйгъан, къурагъан топонимика сёзлюк, кесини илму толулугъуна жетишип тюйюлдю, былай айтсакъ, ол келечекде бизни ата журтубузну толу топонимика сёзлюгюн къурауну ниет ырысхысында тамал ташларындан бири боллукъ аллай ишди. Анга кёре, кемчиликлери да аз тюйюлдюле. Тюзюн айтсакъ, бюгюнлюкде бир кемлиги да болмагъан топонимика къураргъа бизни лингвистика илмубуз хазыр да тюйюлдю. Эшшиги, жангыз бир элни, сёз ючюн Кёнделенни, бары жер, суу, агъач, жол, тийре, журт (ойконим) тау атларын алсакъ окъуна, аланы бир жолгъа басмаларгъа «Минги тауну» бир китабы жетиширик тюйюлдю. Малкъарны битеу да дуниялыгъын алып айтханда уа, анга тарыхыны тагыларындан келген жер атланы барын жыяр ючюн, Мухтар кибик, кёп эринмезле керекдиле. Айтсакъ, аллай ишлени этер ючюн уллу институтлада топонимика бёлюмле, алада да онла бла саналгъан алимле ишлейдиле.
Къудайланы Мухтарны «Топонимика сёзлюгюн» басмагъа хазырларгъа филология илмуланы кандидаты, устаз, назмучу Журтубайланы Хыйса да иги кесек къыйын салгъанды. Аллах ыразы болсун.
Ахырында айтырыгъым: окъуучула, «Минги тау» къолларына жетип, бу сёзлюкню окъугъанлай, анга бюсюреп, не жарты жерлерин эслеп, бюсюремей, бир жанына салып къоймасала эди, дейме. Бизни кибик, илмусу иги ёсмеген, ёсер онглары да жетишмеген халкъгъа жер атланы сакълау, кесини миллет аты кибик, бир сыйлы иш болгъанын эсге алып, барыбыз да, билгенибизни, эштгенибизни, бир да болмаса да, саулай элибизни болмаса да, кесибизни «тийречигибизни» атларын жазып, газетде не журналда басмалай турсакъ, келир заманда бизни да айтхылыкъ топонимика сёзлюгюбюз боллукъду – жер атларыбызны артда бизден киши да сыйыралмазча.
Тёппеланы Алим,
Жазыучу, филология илмуланы кандидаты,
ниет къулталыкъны Къабарты-Малкъар
институтуну тамата илму къуллукъчусу.
5 сентябрь, 2006.
elbars 07.09.2023 16:26:20
Сообщений: 2328

1 0

Къудайланы Мухтар
КЪЫСХА МАЛКЪАР ТОПОНИМИЯ СЁЗЛЮК
КИРИШ СЁЗ - ВВЕДЕНИЕ
Щедра природа Балкарии. Здесь и леса с обилием диких зверей и птиц, лекарственных и съедобных трав, и горные реки и озера, кишащие рыбой, и лечебные источники и нарзаны. Этим богатством бережно и рационально пользовались наши предки, для которых охота и собирательство были традиционными занятиями. Специфика жизни наложила свой отпечаток на топонимию Балкарии. Охота в горах требовала исключительного мужества и высокого мастерства от охотника. «Она была своеобразным единоборством с суровой природой гор, связанным с большим риском, поэтому наиболее искусные охотники становились в народном восприятии героями, о них складывали песни».[1] Многие горы и скалы, балки и овраги, леса и кустарники, реки и озера носят имена известных охотников: Жантуган, Аккай, Асан, Бука, Когутай... Популярна была охота у нартов и у их смертельных врагов эмегенов.
Горные луга и пастбища с сочными травами, водные источники и солончаки создали все условия для развития горного скотоводства, которое и стало основным занятием балкарцев. Неудивительно поэтому, что овцы и козы, коровы и лошади, ягнята и козлята, телята и жеребята запечатлены в их топонимии.
Большое количество скота и долгая зима требовали заготовки большого количества сена. Этим объясняется высокая частотность в топонимии балкарцев мест покоса. Значимое место в топонимии занимают названия озер и родников, пещер и камней, балок и оврагов, ущелий и рек, башен и оборонительных сооружений.
Отражены в топонимии балкарцев и менее популярные занятия и ремесла: добыча меди, свинца, золота, железа, серы, извести, медного купороса, слюды, сурика, белого камня (орс дор), термины кузнечного дела.
Некоторые объекты топонимии исчезли в результате различных стихийных явлений – камнепадов, селевых потоков, землетрясений, лавин, лесных пожаров, но названия их сохранились. Немалую роль в исчезновении топонимических объектов сыграл и антропогенный фактор. Так, при строительстве города Тырныауза исчезли поселки Тотур, Камук, Гирхожан. Бердибий и Орусундык (Чегемское ущелье) были когда-то населенными пунктами, хотя мало кто об этом сейчас помнит. Из 96 населенных пунктов Балкарии остались только 26. Виной тому - депортация балкарского народа в 1944 году. Тем не менее, сами топонимы не забылись.
Наши предки воспринимали землю как живое существо. Этим объясняется наличие в топонимах названий почти всех частей человеческого тела: баш (голова) – вершина, чат (промежность) – седловина, къулакъ (ухо) – овраг, къол (рука) – балка, аууз (рот) – ущелье, суу бойну (шея воды) – берег реки, къоюн (пазуха, грудь) – округлое место, пойма, къолтукъ (подмышечная впадина) – поворот, изгиб, сырт (спина) – плато, плоскогорье, бет (лицо) – горный склон, жингирик (локоть) – изгиб, поворот, къабыргъа (бок) – косогор, тамакъ (горло) – теснина, эрин (губа) – край, бурун (нос) – передняя часть, жух (морда, рыло) – утес, мангылай (лоб) – открытое место, аркъа (хребет) – горный хребет, тиш (зуб) – зубчатая скала, бауур (печень) – пологий склон, кёкюрек (грудь) – выступ и т.д.
Встречаются в топонимии Балкарии и названия, связанные с музыкальным искусством:
Саз суу – приток р. Чегем. Саз – старинный музыкальный инструмент. Когда река выходила из берегов, играли на этом инструменте, чтобы приостановить наводнение. (Кстати, с той же целью закапывали в землю медвежий череп).
Дека сырт – возвышенность близ Жугъур тау (Чегем аузу). Дека – музыкальный инструмент, сырт – плато, плоскогорье. Игрой на дека провожали пастухов, отгоняющих скот на летние пастбища.
Къой согъуу тёбе (холм овечьего наигрыша) – в районе Кюйген тёбе (Яникой тийреси). Эту мелодию наигрывали на свирели, чтобы найти скот, заблудившийся в тумане.
Бёрю согъуу дуппур (бугор волчьего наигрыша) – в районе Кюн жайлыкъ (Тырнаууз тийреси). Пастухи-сторожа наигрывали ночью эту мелодию, чтобы отвлечь хищников от скота.
Интерес к топонимии у автора данной работы возник в 1957 году, когда он, будучи студентом Нальчикского сельскохозяйственного техникума, начал заниматься горным туризмом. Большим подспорьем в сборе топонимического материала, продолжающегося по сей день, стало то, что с 1960 года автор начал вести этнохореографические кружки в сельских школах и побывал практически во всех населенных пунктах Балкарии.
В данной работе основное внимание уделяется микротопонимам, которые постепенно исчезает по разным причинам: отходят на второй план традиционные занятия, становится все меньше информаторов…
Народ ясного ума, яркого таланта, стойкого характера, терпеливого труда создал изумительную культуру, органической частью которого является топонимия. И будет большей потерей, если она исчезнет.
Топонимы, рассматриваемые в данной работе можно разделить на 3 группы:
1. Топонимы, значение которых понятно всем, в основе которых лежат общеупотребительные слова: Къамишли кёл (камышовое озеро), Таза кёл (чистое озеро), Ачы шаудан (горький источник), Эменли тау (дубовая гора) и т.д.
2. Топонимы, значение которых неясно: Шош бауат – (значение неясно).
3. Топонимы, в которых лексическое значение каждого элемента в отдельности понятно, тем не менее, семантику их определить трудно. В таких случаях в скобках дается только лексическое значение составляющих топоним элементов: Пикир оба (пикир «мысль, идея»), Сандыракъ оба (сандыракъ – 1. бред; 2. название старинного шуточного танца) и т.д.
Разумеется, рукопись не претендует на полноту охвата всей топонимии Балкарии. Автор надеется, что филологи и фольклористы, историки и этнографы, специалисты по флоре и фауне, туристы и альпинисты, все заинтересованные лица пополнят ее.

[1] Песни народов Северного Кавказа, л.1976, с. 16.
elbars 07.09.2023 16:27:48
Сообщений: 2328

1 0

ТЕНГИЗЛЕ – МОРЯ
Тенгиз – море; тенгиз желмаууз – акула; балыкъ сарыуек – кит; тенгиз къабан – морж; долай (долуан) – океан; Суумасан – божество океанов.
Хазар тенгиз (Хазарское море) – Каспийское море. Азербайджанцы до сих пор называют его Хазар гёль (Хазарское озеро). На берегах этого моря нарты часто устраивали скачки.
Уллу Тенгиз (Большое море) – Средиземное море. Балкарцы и карачаевцы, проживающие в Турции и сейчас называют Средиземное море Уллу тенгиз (сами турки называют его Бийик ак денизБольшое белое море). «Нарт Алауган жил на берегу Большого моря»[1].
Къара ТенгизЧерное море. «Карашауай и Гемуда помчались к подземному водному пути, ведущему из Черного моря в море Хазар»[2].
Чегет тенгизСеверное море. «Гемуда с Шауаем играючи перепрыгнули к Северному морю»[3].
Хазна тенгиз - (Море Хазна (?)). «Нарты, живущие в горах Ырхыз, Казман тау, Экибашлы поднялись со своих мест и бежали. Одна их часть бежала на восток, к морю Хазна, а другая часть – на запад, к морю Азау»[4].
Азау тенгизАзовское море.
Буз тенгизЛедяное море. «Дебет ходил в одиночку в походы в Темир-Капу на востоке (страны нартов) и к Ледяному морю на север»[5]. Возможно, под Ледяным морем имеется в виду Северный Ледовитый океан.
Мермер тенгизМраморное море.

Эгеу тенгизЭгейское море.

КЁЛЛЕ – ОЗЕРА
Кёл – озеро; Кемисхан – богиня озер и мать Аймуша, покровителя овец.
Агъач кёл (лесное озеро) – Минги тау тийресинде. Ныне это озеро называют Сылтран кел.
Азау кёл (озеро Азау) – Минги тау тийресинде. Само озеро исчезло, осталась только воронка.
Айыу кёл (медвежье озеро) – Акъ суу башында.
Балыкълы кёл (рыбное озеро) – Балыкъ суу башында. Это озеро тоже исчезло.
Гёзетчи кёл (озеро табунщика) – Оба таш тийресинде (Акъ суу башы). Нарт Карашауай вытащил из озера изрубленный нартом Рачыкау труп своего табунщика и похоронил по обычаю.
Доммай кёл (озеро зубров) –Доммай талада (Къан жол тийреси). Другое название – Доммай чунгурла (ямы зубров) – вероятно, из-за того, что озеро уже высохло, осталась только воронка.
Жёнгер кёл (озеро Жёнгера) –Къазан суу тийресинде (Акъ суу башы). Ныне это название забыто.
Жугъутур кёл (турье озеро) –Жугъутур чат тийресинде (Чегем аузу, Къарачай).
Кийик кёл (озеро диких животных) – Ала сырт тийресинде (Басхан аузу).
Къамишли кёл (камышовое озеро) – Къамишли мыры тийресинде (Чегем аузу).
Къуругъан кёл (высохшее озеро) – Тёбен Чегем тийресинде. Когда в это озеро упала «хвостатая звезда» (къуйрукълу жулдуз), вода в ней от высокой температуры испарилась, и озеро исчезло.
Къуштун кёл (озеро бессмертия) –Тонгуз орун тийресинде (Басхан аузу). Вода этого озера обладает якобы чудотворной силой: выпивший ее воду живет долго и не болеет.
Макъа кёл (лягушачье озеро) – Нохта тау тийресинде (Чегем аузу).
Нарт кёл (озеро нартов) –Акъ суу башында. Ныне это название забыто, его называют просто Кёл (озеро).
Сосурукъ кёлю (озеро нарт Сосурука) – Ариу тала тийресинде (Басхан аузу)
Сууукъ кёл (холодное озеро) – Тёбен къолда (Басхан аузу). В этом озере нарт Сосурук заморозил эмегена.
Таза кёл (чистое озеро) – Хара башында (Акъ суу башы). Здесь проходили скачки нартских всадников.
Тарпан кёл (озеро тарпана – волшебного жеребца) – Акъ суу тийресинде. В этом озере нарт Алауган поймал волшебного озерного жеребца.
Терен буу кёл (глубокое оленье озеро) – Буу чегет тийресинде (Басхан аузу).
Терлеген кёл (тер «пот») – Гара тала тийресинде (Балыкъ башы). Старый эмеген, увидев над собой меч Ёрюзмека, стал от страха истекать потом, в результате чего и образовалось якобы это озеро.

Тузлу кёл (соленое озеро) – Мырсы къол тийресинде (Чегем аузу).
Тюпсюз кёл (бездонное озеро) – Чегем аузунда.
Уллу кёл (большое озеро) – Карачайда.
Хурла кёл (озеро Хурла) – Карачайда. У этого озера произошла встреча нарта Сосурука с девятиголовым эмегеном по имени Чолак Юнюс.
Чабакълы кёл (рыбное озеро) – Боз тау, Мыры къол, Акъ суу, Ташлы тала тийрелеринде.
Чирик кёл (гнилое озеро) Голубые озёра –Гамар кёпюр башы. Это озеро образовалось от удара копыта Гемуды, когда нарт Карашауай испытывал его.
Эмеген кёл (озеро эмегена) – близ Арт зыгъыр тийресинде (Акъ суу).


ШАУДАНЛА - РОДНИКИ
Шаудан – родник; жер эмчек «сосок земли» - иносказ. родник; Жерсуумай – божество родников, рек, болот; Таммызчы – покровитель родников.
Горские поселения всегда располагались близ водных источников, особенно родников. Родниковая вода по вкусовым качествам отличается от озерной и речной в лучшую сторону. Каждое село имело свой родник, во многих поселениях были родники родовые. К ним относились свято. Строго запрещалось засорять источник, ломать веточки деревьев и кустарников, растущих у воды. Одежда и посуда идущего к роднику должна была быть чистой. Строго запрещалась стирка у родника (мытье посуды разрешалось).
Абырай шаудан (почитаемый родник) – Беттургу тийресинде (Чегем аузу).
Адет шауданы (родник обычаев, традиций) – Аман къабакъ тийресинде (Басхан аузу). Девочки начинали ходить за водой к этому роднику с 5-6 лет в сопровождении взрослой девушки или женщины, которые попутно знакомили их с этикетом, обычаями.
Адил шаудан (родник справедливости) – Булунгу тийресинде. У этого родника разрешались споры между односельчанами.
Азат шаудан (свободный родник) – Быкмылгы тийресинде (Чегем аузу). Водой из этого родника могли пользоваться все жители поселка, родовых и сословных ограничений не было.
Айжаякъ шауданы (родник, куда ходила Айжаякъ) – близ Бюрчюк къабакъ тийресинде (Чегем аузу). Айжаяк – девушка необыкновенной красоты; за водой она ходила в сопровождении братьев. Когда она шла к роднику, все мужчины поселка украдкой любовались ею.
Айыбсыз шаудан (безукоризненный родник) – Кичибалыкъ тийресинде.
Арам шаудан (родник-свидетель) – Гягиш тийресинде (Басхан аузу). Если женщина или девушка давала клятву, касаясь родниковых камней, клятва считалась священной.
Ат ичген шаудан (родник, из которого пил конь) – Тик къая тийресинде (Басхан аузу).
Ахматланы шаудан (родник Ахматовых) – Родовой родник Ахматовых (Чегем аузу).
Ачы шаудан (горький источник) – Ачы тийресинде.
Бийче шаудан (родник княгини) – Огъары Басхан тийресинде (Басхан аузу). Женщины и девушки княжеского рода ходили к роднику не за водой, а просто на прогулку.
Болатланы шаудан (родник Болатовых) – Болат агъачы тийресинде (Чегем аузу). Родовой родник Болатовых.
Бора шаудан (родник Бора) – Хасанья тийресинде.
Годур шаудан (родник выносливости) – Жагъа эл тийресинде (Басхан аузу). После торжеств скапливалось много грязной посуды, и девушка, которая вымывала у родника большее ее количество, считалась «годур къыз» - выносливой девушкой.
Горда шаудан (большой родник) – Гюдюргю эл тийресинде (Чегем аузу). Если девушка-подросток могла поднять и нести два полных ведра воды, она считалась взрослой и могла выйти замуж. Такую девушку называли «горда къыз» - большая девушка.
Губу шаудан (родник Губу) – Губасанты тийресинде (Басхан аузу).
Гыпыланы шаудан (родник Гыпыевых) –Гыпыланы тюбю тийресинде (Чегем аузу). Родовой родник Гыпыевых.
Дарыкъан шаудан (щедрый родник) – Бай къабакъ тийресинде (Кенже башы). Родник назван так потому, что он никогда не высыхал. Жители окрестных поселков во время засухи брали воду из этого родника.
Дебер шаудан (авторитетный родник) – Жора эл тийресинде (Чегем аузу).
Дыгалас шаудан (нетерпеливый родник) – Жууунгу эл тийресинде (Чегем аузу).
Ёзен шаудан (родник на поляне) – Атлы ыстауат тийресинде (Басхан аузу).
Жада шаудан (добрый родник) – Кам эл тийресинде (Чегем аузу).
Жандауур шаудан (родник милосердия) – Къызген тийресинде (Басхан аузу).
Жанлы шаудан (живой родник) – Непелары тийресинде (Басхан аузу).
Жасандырыу шаудан (жасандырыу «наряжение»)Тёбен Чегем тийресинде. Девушки собирались у родника не только для того, чтобы набрать воду, но и похвастаться своими нарядами.
Ийисли шаудан (пахучий родник) – Мисхок тау тийресинде (Хасанья башы). Воду из такого родника использовали в колдовских обрядах.
Илеш шаудан (родник общения) – Курму тюзюнде (Басхан аузу).
Келечиле шауданы (родник свах) – Мукулары эл тийресинде (Басхан аузу).
Келин шаудан (родник невест) – Тегенекли тийресинде (Басхан аузу). Существовал обычай приобщать невесток к роднику до первой беременности.
Келинлик шаудан (родник засватанных девушек, невест) – Тёбен къабакъ тийресинде (Акъ суу).
Кенгеш шаудан (родник, у которого совещаются) – Байдалары эл тийресинде (Басхан аузу).
Къайыр шаудан (злой родник) – Къала тийресинде (Чегем аузу).
Къара шаудан (черный родник) – Быхы кёл тийресинде (Чегем аузу). Водой из таких родников мыли голову младенца, когда у него появлялись первые волосы.
Къартгуна шаудан (къартгунаирон. очень умный, молодой да ранний) – Ташлы тала тийресинде (Басхан аузунда да барды быллай жер ат). У родника торжественно отмечали наиболее одаренных в чем-либо детей.
Къоллу шаудан (родник в балке) – Суусузла эл тийресинде (Чегем аузу).
Къонакъ шаудан (родник гостя) – Къызылкёз эл тийресинде (Чегем аузу). Почетных гостей в знак уважения могли принимать у родника, как символа чистоты.
Къулакъ жаны шаудан (родник у балки) – Хаджимай шауданындан узакъ болмай (Акъ суу).
Къулийланы шаудан – родовой родник Кулиевых. Эл тюбюнде (Чегем аузу).
Къуугъун шаудан (родник тревоги) – Лыбарда тийресинде (Чегем аузу).
Къууанч шаудан (родник радости) – Огъары Басхан тийресинде.
Къыз къачыргъан шаудан (родник, где похищают девушек) – Жапыр тала тийресинде (Чегем аузу). Родник – наиболее посещаемое девушками место, поэтому невест часто умыкали, когда они приходили за водой.
Лахор шаудан (родник бесед) – Акътопракъ тийресинде (Чегем аузу). Популярное место бесед молодых девушек.
Малкъарукъланы шаудан – родовой родник Малкаруковых, Эл тюбю тийресинде (Чегем аузу).
Мерке шаудан (меркесосуд для измерения чего-либо, величиной в стандартное ведро) – Тотур эл тийресинде (Басхан аузу). В засуху воду брали столько, сколько помещалось в стандартное ведро.
Миядир шаудан (родник примирения) – Тызгы эл тийресинде (Чегем аузу). Здесь мирили поссорившихся женщин.
Мокъаланы шаудан (родник Мокаевых) – Лашкута башында (Басхан аузу)
Мулдушху шаудан (родник разгрома) – Камук тийресинде (Басхан аузу). Жители села учинили у родника разгром угонщикам скота.
Налат шаудан (родник позора) – Согалары эл тийресинде (Басхан аузу). Того, кто неоднократно нарушал общественное спокойствие, приводили к общему роднику и выносили приговор.
Намыс шаудан (родник этикета) – Гирхожан тийресинде.
Нарт къонакъ шаудан (родник нартского гостя) – Агъач ара тийресинде (Чегем аузу). Сохранился фрагмент танца с таким названием, в котором показан прием нарта Сибильчи нартом Ёрюзмеком.
Нарт шаудан (родник нарта) Нарт Бора тийресинде (Хасанья).
Нарт шауданла (нартские родники) – Нарт жолла (Кёнделен). Многие из этих родников исчезли, а сама дорога теперь называется Арба жол. Подобное случилось и в районе Хасаньи. Еще в 1958 году здесь были родники: Таша нарт шаудан (скрытый нартский родник), Нарт бийче шаудан (родник нартской нягини), Акъбилек шаудан (родник Акбилек), Мичиуанны шауданы (родник Мичиуан), Матчалыуну шауданы (родник Матчалыу), Гоммаханны шауданы (родник Гоммахан), Акъбийчени шауданы (родник Акбийче), Аймёлекни шауданы (родник Аймёлек), Кюнбийчени шауданы (родник Кюнбийче), Къырсбийчени шауданы (родник Кырсбийче), Боюнчакъны шауданы (родник Боюнчак), Гошаны шауданы (родник Гоша), Кюлюмханны шауданы (родник Кюлюмхан), Кюнкъызны шауданы (родник Кюнкъыз), Ай шаудан (лунный родник).
Ныгъыш шаудан (родник-посиделки) – Тютюргю тийресинде (Чегем аузу). У родников часто устраивали посиделки. Но время посиделок было ограничено, слишком долго задерживаться было нельзя.
Оноу шаудан (родник, у которого принимаются решения) – Терскол тийресинде.
Орис шаудан (наследуемый родник) – Ёзденлары тийресинде (Басхан аузу). Родник, находясь в пределах земельного участка, оставался собственностью одного рода.
Самаркъау шаудан (родник насмешек) – Эл-Журт тийресинде (Тырныаууз башы). Это одно из древнейших поселений. Здесь жила часть нартов во главе с Сосуруком[6].
Саугъа шаудан (родник подарков) – Огъары къабакъ тийресинде (Акъ суу). Было принято, что парень преподносил подарок понравившейся девушке у родника. Если в тот момент у источрика было много женщин, то подарок вручался им как общий.
Сууукъ шаудан (холодный родник) – Издора тау тийресинде (Хасанья башы).
Сый шаудан (родник уважения) – Гижгит тийресинде (Басхан аузу).
Сыр шаудан (тайный родник) – Эл тюбюнде.
Сюйюнчю шаудан (родник радостных известий) – Моллалары тийресинде (Басхан аузу).
Таза шаудан (чистый родник) – Думала тийресинде (Чегем аузу).
Тазир шаудан (родник штрафов) – Яникойда. Когда мимо родника проходил молодой человек, девушки обливали его водой. Чтобы не промокнуть, парень мог откупиться, «заплатить штраф».
Тамбийланы шаудан (родовой родник Тамбиевых) Гюдюргю тийресинде (Чегем аузу).
Тарыкъгъан шаудан (родник жалоб) – Къой сюрюлген тийресинде (Басхан аузу)
Тейри шаудан (родник Тейри) – Акъ къая этегинде (Чегем аузу). Здесь нарт Сосурук встретился со слепым великаном.
Тилбаракъ шаудан (родник сплетен) – Кылды тийресинде (Басхан аузу).
Тохаланы шаудан (родовой родник Тохаевых) - Огъары Чегем тийресинде.
Тузлу шаудан (соленый родник) – Тузулгу тийресинде (Чегем аузу). Водой из таких родников поили скот.
Тукъум шаудан (родовой родник) – Хабаз тийресинде.
Туудуланы шаудан (родовой родник Туудуевых) – Туудуланы баула тийресинде (Чегем аузу).
Хапар шаудан (родник новостей) – Абдуллалары тийресинде (Басхан аузу). Женщины этого поселка, приходя за водой, обменивались у источника новостями.
Хынсырык шаудан (родник Хынсырык) – Акътопракъ тийресинде. Жители Хынсырыка в пятницу (Байрым кюн – день св. Марии) обменивались водой взятой из одного источника.
Чылмас шаудан (родник Чылмас) – Тырныауз тийресинде.
Шауданла (родники) – Хасанья тийресинде. Многие из этих родников ныне исчезли.
Ырыс шаудан (запретный родник) – Къызыл тюбюнде (Басхан аузу). Считалось плохой приметой набирать воду из родника ночью.
Эркинлик шаудан (свободный родник) – Жарашты къабакъ тийресинде (Басхан аузу). Мужчины (даже мальчики) не имели права ходить к роднику за водой. Если по какой-либо причине в доме не оказывалось женщин, воду носили соседки. Но мужчины у родника могли общаться с девушками, преподносить им подарки. Это не осуждалось.
[1] Нарты…, с. 408.


[2] Там же, с. 453.


[3] Там же, с. 456.


[4] Там же, с. 589.


[5] Там же, с. 396.


[6] Нарты., с. 390
Сэстренка 08.09.2023 05:03:32
Сообщений: 9953
Аламат иш!
Википедиягъа салыннганмыдыла экен бу затла?

Я самая классная на форуме))))))))))))))
elbars 08.09.2023 12:10:34
Сообщений: 2328
ТАУЛА – ГОРЫ
Тау – гора.
Алапа тау (гора Алапа) – Карачайда. Нарты устраивали скачки от этой горы до Эльбруса.
Бештау (пятигорье) – Пятигорск тийресинде.
Бийик тау (высокая гора) – Адыр сууда.
Бийик таула (высокие горы) – Балыкъ башында. Дебет со своими сыновьями прибыл к этим горам в поисках невест для них.
Бурмабут тау (гора Бермамыт) – Балыкъ башында.
Гюржю тау (грузинская гора) – Къазман (Казбек) тауну бир аты. Первым ее покорил нарт Карашауай на своем коне Гемуда.
Доммайлы тау (гора, где водятся зубры) – Къанжол тийресинде.
Кермен тау (гора-крепость) – Кюнлюм къолда (Басхан аузу). Это место было оплотом эмегенов в Баксанском ущелье.
Кёрюк тау (гора-кузнечный мех) – Ылгъыбас бла Ынчытты арасында (Басхан аузу).
Кёсе тау (лысая гора) – Малкъарны беш тарында бирер тау.
Къазман тауКазбек.
Къазыч тау (гора раскопок) - Къазан суу (Акъ суугъа къошулады башында).
Къапчагъай тау (гора Капчагай) – Огъары Чегем башы.
Къарамур тау (гора Карамур) – Карачайда.
Къуркъур тау (гора-грыжа) – Къара таш тийресинде (Басхан аузу)
Нарт Бора тау (гора нарта Бора) – Хасанья башында.
Тарыкъ тау (гора терпения) – Бугъоулу дорбун тийресинде (Басхан аузу).
Терк тау (гора Терк) – Терк (Терек) суу башында.
Тырмы тау (гора с трещиной) – Тырмы дорбун бпашы (Басхан аузу). Дебет на этой горе построил свою первую кузницу, где изготовлял для нартов оружие и орудия труда.
Уллу Кам тау (гора Уллу Кам) – Минги тауну кюнбатыш жанында. Юноша Карашауай, перескакивая с этой горы на Эльбрус, показывал свое богатырство.
Шайтан тау (чертова гора) – Гестенти тийресинде (Былым).
Эменли тау (дубовая гора) – Тёбен Чегем тийресинде. Здесь Алауган показал свою богатырскую силу эмегенам. Он с корнем вырвал огромную чинару и сделал из нее лук, а из дуба – стрелу. Пустив стрелу в небо, он попал в солнце, перепугав эмегенов.
Эркеч тау (козлиная гора) – Гитче Нохта тау тийресинде (Чегем аузу).
Ючбаш тау (трехглавая гора; Ючбаш – Ушба) – Ишхилди къая артында (Адыл суу тийресинде).


МИНГИ ТАУ – ЭЛЬБРУС
Гора Минги тау - Эльбрус находится между Балкарией и Карачаем. Она занимает особое место в эпосе балкарцев и карачаевцев. Вокруг нее располагались аулы нартов и эмегенов, здесь же обитали драконы, обуры-оборотни, алмосту, огромные пауки, эмегены-орлы, небесные ангелы «салымчыла». От Ак-Бийче и Салымчы родился первый нартский кузнец Дебет Златоликий, который свою кузницу построил на горе Эльбрус.
Волшебный конь Карашауая – Гемуда родился на вершине Эльбруса от жеребца Тейри Зимы и кобылы Тейри Лета.
Среди ледников Минги тау вырос нарт Карашауай, который сосал вместо груди матери ледяные сосульки, обладавшие магической силой: Карашауай плавал в воде, как рыба и был стоек к самым лютым морозам.
Кроме того, на вершине Эльбруса, согласно легендам, имеется озеро бессмертия Къуштун. Нарты и эмегены пили из этого источника, являвшегося эликсиром долголетия.
На вершине великой горы жили Тейри Земли, Тейри Неба, Тейри Воды, Тейри Огня, Элия. Г.-Ю. Клапрот отмечал в своей работе: «Простой народ (балкарцы – М.К.) не имеет, собственно говоря, никакой определенной религии; они почитают бога, называемого не Аллах, а Тенгри, который является творцом блага, а также пророка Илью (Элия – М.К.). Они утверждают, что он часто является на вершине самой высокой горы; они приносят ему с пением и танцами в жертву ягнят, молоко, масло, сыр и пиво… Все же в целом они суеверны, как и все горцы, и рассказывают великое множество небылиц о демонах, домовых и духах, которые обитают в горах, особенно в окрестностях Эльбруса»[1].
Эльбрусу посвящены легенды, песни, танцы, сказки, игры. В народе бытует множество иносказательных и ласкательных названий Эльбруса, перечислить которые полностью вряд ли возможно.
Вот некотрые из них:
Алан тау – Гора аланов.
Алауган тау – Гора Алаугана.
Алтын тау – Золотая гора.
Алп тау – Могучая гора.
Багъана тау – Гора-опора.
Бий тау – Божья гора.
Буз тау – Ледяная гора.
Бюйре тау – Гора-рогатина.
Горда тау – Огромная гора.
Деу тау – Гора-великан.

Ёмюрлюк тау – Вечная гора.
Жаннган тау – Горящая гора.
Жятчи чыкъгъан – гора, на которую взобрался Жятчи.
Желбуруш – Гора-ветрогон.
Кукуртлу – Сернистая.
Къадама тау – Неприступная гора.
Къаф тау* – гора Каф
Къала тау – Гора-крепость.
Къанкъаз тау – Гора-лебедь.
Къач тау – Почитаемая гора.
Къусхан тау – Рыгающая гора.
Къутлу тау – Счастливая, радостная гора.
Къуштун тау – Гора бессмертия.
Мёнгю тау – Вечная гора.
Мингжашар тау – Вечная гора.
Минги** тау – Великая гора
Мюйюзлю тау – Рогатая гора.
Нарт тау – Гора нартов.
Обур тау – Вещая гора.
Саласкюр тау – Гора-верзила.
Салымчы тау – Гора небесных ангелов – «салымчыла».
Тейри тау – Божья гора или Небесная гора.
Тюе тау – Гора-верблюд.
Ууаз къабакъ – Святые врата.
Чат тау – Раздвоенная гора.
Чалбаш тау – Седоглавая гора.
Чолпу тау – Гора-ковш.
Шат тау – Гора благоденствия или Гора счастья.
Эки башлы – Двуглавая.
Элбуз – Ледяная страна.
[1] Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик, 1974, с. 245; 428.


* Вероятно, Кавказ своим названием обязан этой горе.


** Минги (с древн. Тюрк.) – величие, радость, святость.
elbars 08.09.2023 12:14:58
Сообщений: 2328
Сэстренка, википедиян а хапарым жокъду. Аны мажарыр адам табылса бек иги иш боллукъ эди.
Сэстренка 08.09.2023 13:58:11
Сообщений: 9953
https://www.elbrusoid.org/forum/forum5/topic3758/?sphrase_id=346408&PAGEN_1=7 - Википедияны къарачай-малкъар тилде белюмюне къалай джазаргъа юретген тема, википедиягъа ссылкалары бла. Анга усталыкъ да керек болур, юренирге заман да болум да керек болур. Аллах айтса, чыгъарла аллай адамларыбыз да.

Блайда орус тилде джазылгъанны ана тилге, ана тилде джазылгъанны - орус тилге кечюре барсакъ, ким болса да википедиягъа кечюрюр адам да табылыр бара баргъанда.

Я самая классная на форуме))))))))))))))
elbars 08.09.2023 14:44:22
Сообщений: 2328
Сэстренка, да айтханынг келсин. Ары салыр затларыбыз а бек кёпдю.
Сэстренка 09.09.2023 01:46:32
Сообщений: 9953
Цитата
elbars пишет:
Къаф тау * – гора Каф
В школьные годды ансамбль "Исламей№ исполнял черкесский народный танец, и он назывался "Къафа". Стало интересно совпадение с названием горы "Къаф тау". И вот что нашла:

"В отдельном рассмотрении нуждается название гор Каф или Куф (Къаф таула, Къуф таула): 1. Сосурук, отправившись добывать огонь, приходит к горам Куф, где жили эмегены (Н, с. 270). 2. Нарт Дебет, странствуя в поисках невест для своих сыновей, приходит в селение эмегенов внутри гор Куф. Здесь же находится огромная пещера, в которую великанши уносят нартов, взяв их в плен, «лишним» оказывается только первенец Дебета - Алауган. Колдунья Байрым-кызы, в числе прочих предметов, которыми нужно обзавестись нарту для вызволения отца и братьев, советует ему взять с собой плеть, рукоять которой сделана из ветви дерева, растущего на горе Куф (Н, с.19). З. Новорожденного Карашауая отец прячет или на склоне Эльбруса, или в пещере на горе Куф (Н, с. 39). 4. Напутствуя сына, собравшегося ехать в страну великанов, Алауган говорит ему: «Там, куда ты собрался ехать, люди не живут. Это места гористые, горные теснины, глубокие ущелья, густые леса. Посреди них есть только одна долина, называемая Эльхур» (Н, с.109). 5. В сказании о том, как Сосурук сумел перессорить глупых великанов, сказано, что это происходило в пещере, в горах Куф (Н, с. 281). 6. Меч Карашауая выкован из руды, добытой в горах Куф (Н, с.10З). 7. Подобно тому, как в стране великанов только одна долина – Элъхур, точно также названа только одна вершина - Кѐсе Тау (кѐсе «безбородый», Кѐсе Тау - «голая вершина»). Нартла, жорта, Кѐсе Таугъа жетдиле, Тѐбелеча эмегенле кѐрдюле (Н, с. 449). Нарты вскачь достигли Кѐсе-тау, И увидели эмегенов, подобных холмам. Отмеченное выше расхождение (Карашауай вырос в горах Куф), объясняется при анализе песни о решающей битве нартов и эмегенов. Собравшись по сигналу Ёрюзмека близ горы Дых-тау, нарты идут войной на своих врагов. Но далее в песне уточняется, что это происходило в горах Куф (Н, с. 447). Нарты достигают Кѐсе-тау только после победы над эмегенами, обнаружив там их праматерь. Таким образом, эпическая Кѐсе-тау представлялась одной из вершин Кавказа, а Кавказские горы это и есть горы Каф или Куф. В системе мифологических представлений карачаевобалкарцев Кавказ - это часть великой цепи гор, кольцом опоясывающих мир. От основы къаб, къап, къаф в тюрк. языках образуются слова со значениями объема и ограждения. Поэтому Каф таула можно перевести как «горыограда», «ограждающие горы» (Джуртубаев,1991, с. 212). Возможно и другое объяснение - слово Куф могло быть заимствовано из иранских языков: ср. перс. кух «гора», осет. хох (Абаев,1989,с. 223); но В. И. Абаев этимологизирует данный термин на почве иранских языков не вполне уверенно, отмечая большое количество неясностей. Можно также высказать предположение, что Кѐсе-тау - синоним современного Къашха-тау «лысая гора». Правда, Кашхатау (название райцентра и горы), находится не в глубине гор, а ближе к выходу из Черекского ущелья. Название Гамар кѐпюр «Гамарский мост» встречается в одном из сказаний о Карашауае. Мост соединял страну нартов и страну великанов: когда Ёрюзмек, Сосурук и Шауай доезжают до него, на другом берегу они замечают эмегенов, состязающихся в толкании камня (Н, с. 87). Также находится в Черекском ущелье".

М. Ч. Джуртубаев ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРТСКОГО ЭПОСА

Я самая классная на форуме))))))))))))))
elbars 09.09.2023 13:31:33
Сообщений: 2328
СЫРТЛА – ВОЗВЫШЕННОСТИ
Сырт (букв. спина) – возвышенность. Образовались они якобы из спин эмегенов.
Агъач ичи сырт (возвышенность в лесу) – Уллу агъач тийресинде (Басхан аузу).
Айгъакъ сырт (определенная возвышенность) – Тёбен кел тийресинде (Акъ суу).
Айыу жатхан сырт (возвышенность, где лежал медведь) – Думала тийресинде (Чегем аузу).
Алаша сырт (низкая возвышенность) – Къала тийресинде (Чегем аузу).
Алмалы сырт (яблоневая возвышенность) – Хасанья тийресинде.
Аналаны сырт (возвышенность Анаевых) – Акътопракъдан огъары.
Ат жатхан сырт (возвышенность, где лежала лошадь) – Иличир тийресинде (Чегем аузу).
Ачы сырт (горькая возвышенность (солончаки)); – Ачы къулакъ тийресинде (Чегем аузу).
Байрым сырт (Девы Марии возвышенность) – Кёсе тау тийресинде (Басхан аузу).
Бапына сырт (возвышенность Бапинаевых) – Тёбен Чегем тийресинде.
Баулу сырт (возвышенность с сараями) – Къой баула тийресинде (Чегем аузу).
Бёрюле талашхан сырт (возвышенность, где дрались волки) – Бёрю къол (Волчьи ворота) тийресинде (Акъ суу).
Бийик сырт (высокая возвышенность)Жора тийресинде (Чегем аузу).
Бийче сырт (возвышенность богини или возвышенность княгини) – Чегем аузунда.
Билги сырт (известная возвышенность) – Акътопракъдан огъары.
Бодуркъу сырт (возвышенность с пугалом) – Суусузла тийресинде (Чегем аузу).
Борсукъ уялы сырт (возвышенность с барсучьими норами) – Думала тийресинде.
Буз ургъан сырт (возвышенность, побитая градом) – Къара шаудан тийресинде (Чегем аузу).
Буу жатхан сырт (возвышенность, где лежал олень) – Гюдюргю тийресинде.
Гаралы сырт (нарзанная возвышенность) – Гаралы аууз тийресинде (Чегем аузу).
Гыпыланы сырт (Гыпыевых возвышенность) – Чегем аузунда.
Доммайланы сырт (Доммаевых возвышенность) – Боллат агъач тийресинде (Чегем аузу).
Дорбун юсю сырт (возвышенность над пещерой) – Яникой тийресинде.

Дугъужам сырт (возвышенность кровников) – Налат таш тийресинде (Чегем аузу).
Дугъума сырт (мятная возвышенность) – Бопу тийресинде (Чегем аузу).
Дугъумлу сырт (смородиновая возвышенность) – Гюдюргюде.
Дуппурлу сырт (бугристая возвышенность) – Ташлы сыртда (Басхан аузу).
Жабышмакълы сырт (облепиховая возвышенность) – Тузулгу тийресинде (Чегем аузу).
Жалпакъ сырт (плоская возвышенность) – Кылды тийресинде (Басхан аузу).
Жашырын сырт (скрытая возвышенность) – Тамбий ыстауат тийресинде (Чегем аузу).
Жол жаны сырт (возвышенность у дороги) – Тёбен Чегем тийресинде.
Жилян сырт (змеиная возвышенность) – Кызген тийресинде.
Жора сырт (крестовая возвышенность) – Жора тийресинде.
Жютю сырт (острая возвышенность) – Булунгу тийресинде.
Зыгъырлы сырт (щебневая возвышенность)Жагъа тийресинде (Басхан аузу).
Илипин сырт (возвышенность с канавой) – Илипинле тийресинде (Чегем аузу).
Кенгеш сырт (возвышенность, где собирались для совещания) –Акътопракъ тийресинде.
Кертмели сырт (грушевая возвышенность) – Уаза тийресинде (Яникой).
Кёгюрчюн къоннган сырт (возвышенность, на которую приземлился голубь) –Ара агъач тийресинде (Чегем аузу).
Кырдыклы сырт (травянистая возвышенность) – Акъ суу тийресинде.
Кюйген сырт (обгоревшая возвышенность) – Жаннган къулакъ тийресинде (Чегем аузу).
Кюннюм сырт (возвышенность на солнечной стороне) – Усхадур тийресинде (Чегем аузу).
Къалауур сырт (сторожевая возвышенность) – Хустос тийресинде (Чегем аузу).
Къалиярлы сырт (черемшовая возвышенность) - Хасанья, Акъ суу, Герпегеж тийрелеринде.
Къая тюбю сырт (возвышенность под скалой) – Акъ къая тийресинде (Чегем аузу).
Къоз терекли сырт (ореховая возвышенность) – Къара тау тийресинде (Басхан аузу).
Къозу ойнагъан сырт (возвышенность, где резвились ягнята) – Иткол тийресинде (Басхан аузу).
Къол къаты сырт (возвышенность близ балки) – Аман къол тийресинде (Чегем аузу).
Къумлу сырт (песчаная возвышенность) – Тызгы тийресинде (Басхан аузу).
Къуш къоннган сырт (возвышенность, где приземлился орел) –Булунгу тийресинде.
Къынгыр сырт (кривая возвышенность) – Орта къабакъ башы (Акъ суу).
Къырыкълы сырт (возвышенность с желобами) – Азауда (Басхан аузу).
Лёкъу сырт (шиповниковая возвышенность) – Яникой тийресинде.
Мантлы сырт (лопуховая возвышенность) – Беттургу тийресинде (Чегем аузу).
Мараучу сырт (возвышенность охотников) – Кийикчиле тийресинде (Чегем аузу).
Мешхутлу сырт (возвышенность с перегноем) – Огъары Чегемде.
Мурккулу сырт (калиновая возвышенность) – Къызылкёз тийресинде (Басхан аузу).
Назы сырт (еловая возвышенность) – Таза къол тийресинде (Басхан аузу).
Нал сырт (возвышенность в виде подковы) – Ташлы къол тийресинде (Басхан аузу).
Наныкъ сырт (малиновая возвышенность) – Яникой тийресинде.
Нарт уя (Гнездовье нартов) – Хасанья башы.
Наратлы сырт (сосновая возвышенность) – Огъары Басхан тийресинде.
Оюлгъан сырт (обвалившаяся возвышенность) – Ачи тийресинде (Чегем аузу).
Сары сырт (желтая возвышенность) – Сары тюз (Чегем, Басхан аузу).
Сары эрикли сырт (алычовая возвышенность) – Акъ суу аягъында.
Суу ара сырт (возвышенность в междуречье) – Суу ара тийресинде (Акъ суу).
Сыйдам сырт (гладкая возвышенность) – Хыршы таш тийресинде (Чегем аузу).
Тай сырт (жеребячья возвышенность) – Лашкута тийресинде.
Тала сырт (возвышенность с полянами) – Тёбен Чегем тийресинде.
Таллы сырт (ивовая возвышенность) – Таллы къулакъ тийресинде (Балыкъ башы).
Танала отлагъан (возвышенность, где паслись телята) – Хынсырык тийресинде (Чегем аузу).
Тамбийланы сырт (Тамбиевых возвышенность) – Тамбий ыстауат тийресинде (Чегем аузу).
Тапкалы сырт (ступенчатая возвышенность) – Уллу чегет тийресинде (Басхан аузу).
Тау аллы сырт (возвышенность перед горой) – Мисхок тийресинде (Хасанья).
Ташлы сырт (каменистая возвышенность) – Тегенекли тийресинде.
Терекли сырт (возвышенность с деревьями) – Акъ суу тийресинде.
Тёгерек сырт (круглая возвышенность) – Гягиш тийресинде.
Тишли сырт (зубчатая возвышенность) – Къызыл къая тийресинде (Чегем аузу).
Тюлкю сырт (лисья возвышенность) – Жугъутур кёл тийресинде (Чегем аузу).
Удур сырт (возвышенность для подстрекательства) – Узун сабан тийресинде (Чегем аузу).
Узун сырт (длинная возвышенность) – Жапыр тала тийресинде (Чегем аузу).
Улакъла отлагъан (возвышенность, где паслись козлята) – Курму тийресинде (Басхан аузу).
Уллу сырт (большая возвышенность) – Бедик тийресинде.
Учхалауукъ сырт (скользкая возвышенность) – Яникой тийресинде.
Хажимай сырты (Хажимая возвышенность) – Мангылай тау тийресинде (Балыкъ башы).

Чалгъычыла солугъан сырт (возвышенность, где отдыхали косари) – Биченли къолда (Чегем аузу).
Чариш сырт (чариш « скачки») – Хабаз тийресинде.
Чат сырт (кряжистая возвышенность) – Ирик башында (Басхан аузу).
Чертлеуюклю сырт (ореховая возвышенность) – Хасанья тийресинде.
Чичханлы сырт (мышиная возвышенность) – Тызыл тийресинде.
Чунгурлу сырт (возвышенность с ямами) – Тютюргю тийресинде.
Чырпылы сырт (возвышенность, поросшая кустарником) – Яникой тийресинде.
Шауданлы сырт (возвышенность с родником) – Хасанья тийресинде.
Шаушюгют сырты (возвышенность Шаушюгют) – Кёнделен тийресинде.
Шинжили сырт (возвышенность, поросшая колючками) – Къой сюрюлгенде (Басхан аузу).
Ырхылы сырт (возвышенность с потоками) – Жуууннган эл тийресинде (Чегем аузу).
Элик ёлген сырт (возвышенность, где сдохла косуля) – Буу къолда (Чегем аузу).
Эмеген сырт (возвышенность эмегена) – Шайтан жол башы (Басхан аузу).
Эменли сырт (дубовая возвышенность) – Эменли тау тийресинде (Чегем аузу).
Эшек секирген сырт (возвышенность, где прыгнул осел) – Тютюргю тийресинде.
elbars 10.09.2023 14:09:43
Сообщений: 2328
ТЁБЕЛЕ КУРГАНЫ
Тёбе – курган.
Абрай уллу тёбе (большой авторитетный курган) – Балыкъ башында.
Агъач тёгереги тёбеле (курганы вокруг леса) – Уаза тийресинде (Чегем аузу).
Агъач тюбю тёбе (курган внизу леса) – Адыл суу, Къонакъ шаудан, Кюф тау, Мараучу къол тийрелеринде (Басхан аузу).
Ажашхан тёбе (курган, где можно заблудиться) – Нарт жолла жанында (Кёнделен).
Акъсакъ хан тёбе (курган хромого хана) – Тонгуз орунда (Басхан аузу).
Алау тёбе (мощный курган) – Агъачлы дорбун, Геже тау, Биченли къол (Чегем аузу, Басхан аузу, Балыкъ тийреси).
Алауган тёбе (курган Алаугана) – Сылтран кёл тийресинде (Басхан аузу).
Алауган тёбе (курган Алаугана) – Батыр къая тийресинде (Яникой).
Алдауукъ тёбе (обманчивый курган) – Жигракъ тийресинде (Чегем аузу).
Аллахбердини тёбеси (курган Аллахберди) – Басхан башында.
Алф тёбе (курган-великан) – Басхан башында.
Ачада тёбе (ослиный курган) – Гештугъа тийресинде (Чегем аузу).
Ачей тёбе (курган Ачея) – Ачи тийресинде (Чегем аузу).
Ачы тёбе (курган с горьким родником) – Яникой тийресинде.
Бабас тёбе (курган монаха) – Килиса тийресинде (Чегем аузу).
Байкъул тёбе (курган Байкула) – Хынсырык тийресинде (Чегем аузу).
Байрам тёбе (курган празнеств) – Хушто-Сырт тийресинде.
Байрым тёбе (курган Девы Марии) – Амай башы тийресинде.
Бапына тёбе (курган Бапинаевых) – Тёбен Чегем тийресинде.
Батмырза тёбе (курган Батмырзы) – Кал туппус тийресинде (Чегем аузу).
Батыраз тёбе (курган Батыраза) – Къая башы тийресинде (Балыкъ башы).
Баш тёбе (главный курган) – Башиллик къая тийресинде (Чегем аузу).
Баш тыкыр тёбе (главный кленовый курган) – Хара тийресинде (Акъ суу).
Башил тёбе (курган Башиля) – Башил тийресинде (Чегем аузу).
Бердибий тёбе (Бердибия курган) – Бердибий таш тийресинде (Чегем аузу).
Бийик тёбе (высокий курган) – Хасания, Акъ суу, Тызгы, Яникой, Кёнделен, Лашкута, Бедик тийрелеринде.
Бийлик тёбе (именной курган) – Уллу агъач тийресинде (Басхан аузу).
Билги тёбе (известный курган) – Бий къачы тийресинде (Чегем аузу).
Битик тёбе (укрепленный курган) – Гитче таза къол тийресинде (Чегем аузу).
Боракъ нартны тёбеси (курган нарта Борака) – Жууунгу тийресинде.
Боранукъ тёбе (курган Боранука) – Минги тау тийресинде.
Бостан тёбе (курган Бостана) – Чегем чучхурладан тёбен.
Букъгъан тёбе (курган, где прятались) – Билги тийресинде (Чегем аузу).
Бурунгук тёбе (курган Бурунгука) – Хара суу бойнунда (Акъ суу).
Былдышкы тёбе (курган былдышкы; былдышкы – камнепад; деревянный молоток для большого барабана) – Былдышкы тау тийресинде (Чегем аузу).
Бюрче тёбе (курган Бюрче) – Бюрчюк къабакъ тийресинде (Чегем аузу).
Бюрчюк тёбе (курган-катыш) – Бюрчюк къабакъ тийресинде (Чегем аузу).
Гамма тёбе (змеиный курган; гамма – разновидность крупной змеи) – Хабаз тийресинде.
Гарайты тёбе (курган, где растет осока) – Акътопракъ тийресинде.
Гебчукъ тёбе (курган гебчук; гебчукъ – маска в обрядовых танцах) –Тёбен Чегем тийресинде.
Гезох тёбе (курган Гезоха) – Къая арты тийресинде (Басхан аузу).
Генжетай тёбе (курган Генжетай; Генжетай – кличка коня Карашауая) Когутай башы тийресинде (Басхан аузу).
Гестенти тёбе (курган Гестенти) – Чегем аузунда.
Гитче аууш тёбе (маленький курган на перевале) –Адыр сууда.
Гитче жууукъ тёбе (маленький ближний курган) – Гыйы тийресинде (Чегем аузу).
Гитче илипинли тёбе (маленький курган с канавами) – Булунгу тийресинде.
Гитче кёсе тёбе (маленький лысый курган) – Къызыл къолда (Басхан аузу).
Гитче тарпан тёбе (маленький курган жеребца) – Гетмиш тау тийресинде (Балыкъ башы).
Гитче таша тёбе (маленький скрытый курган) – Чегет талада (Басхан аузу).
Гитче тёбе (маленький курган) – Бёрю къол, Акъ суу тийрелеринде.
Гитче чегетли тёбе (маленький лесистый курган) – Акъ суу тийресинде.
Горда ташлы тёбе (большой каменистый курган) – Иткол тийресинде.
Гошанай тёбе (курган богини весны Гошанай) – Ариу башы тийресинде (Басхан аузу).
Гыйы тёбе (курган с валуном) – Гыйы кёл тийресинде (Чегем аузу).
Гыртман тёбе (облезлый курган) – Гымых тийресинде (Басхан аузу).
Даурбий тёбе (курган Даурбия) – Минги тау тийресинде.
Деу тёбе (курган-великан) – Адыл суу тийресинде.
Донгат тёбе (курган холода) – Донгат тийресинде (Чегем аузу).
Доуат тёбе (курган Доуата) – Айыу къая тийресинде (Акъ суу).
Думоргу тёбе (курган, где растет дикий клевер) – Думоргу тийресинде (Чегем аузу).
Дюлдюр тёбе (громадный курган) – Тёбен кёл тийресинде (Акъ суу).
Ёзден тёбе (узденьский курган) – Чегем суу бойнунда.
Ёре тёбе (крутой курган) – Гитар тийресинде (Чегем аузу).
Ёртен тёбе (курган, где был пожар) – Хабаздан огъары.
Ёрюзбий тёбе (курган Ёрюзбия) – Терскол тийресинде.
Ёрюзмек тёбе (курган Ёрюзмека) – Ачкерил къол тийресинде.
Ётюрюкчю тёбе (курган врунов) – Нарт оба тийресинде (Чегем аузу). По рассказам, на этом кургане устраивали своеобразный конкурс врунов.
Жабагъы тёбе (курган Жабагы) – Тырныауз тийресинде.
Жагъада тёбе (курган на берегу) – Жагъа бау тийресинде (Басхан аузу).
Жайлыкъ башы тёбе (курган над летним пастбищем) – Кюнлюм къол тийресинде (Басхан аузу).
Жайлыкъ тёбе (летний курган) – Жайлыкъ тау тийресинде (Басхан аузу).
Жамауат тёбе (общинный курган) – Эл-Журт тийресинде (Басхан аузу).
Жанбаш тёбе (наклонный курган) – Кенделен тийресинде.
Жанболат тёбе (курган Жанболата) – Жантуугъан тийресинде (Адыл суу).
Жангыз тёбе (одинокий курган) – Бош къулакъ тийресинде (Чегем аузу).
Жанпараз тёбе (курган Жанпараза) – Кириуют тийресинде (Чегем аузу).
Жантараз тёбе (курган Жантараза) – Камбох аууш тийресинде (Огъары Чегем).
Жантуугъан тёбе (курган Жантугана) – Жантуган тау этегинде (Адыл суу).
Жар башы тёбе (курган над обрывом) – Акъ суу тийресинде.
Жарашхан тёбе (курган, где мирились) – Айры таш тийресинде (Тырныауз).
Жарылгъан тёбе (треснувший курган) – Жарла тийресинде (Чегем аузу).
Желли тёбе (ветреный курган) – Бауат тийресинде (Чегем аузу).
Жесир тёбе (курган пленников) – Бир жол жанында (Басхан аузу).
Жёнгер тёбе (курган Жёнгера) – Нарт таш тийресинде (Чегем аузу).
Жинли тёбе (курган, где водятся джинны) – Жар басхан тийресинде (Балыкъ башы).
Жоралагъан тёбе (курган толкований) – Жора тийресинде (Чегем аузу).
Жыйылгъан тёбе (курган, где собираются) – Иличир тийресинде (Чегем аузу).
Жыйын тёбе (жыйын «группа, толпа, гурьба») – Хабаз тийресинде.
Жыйын тёбе (курган, где собираются) – Губасанты тийресинде (Басхан аузу).
Зырнауат тёбе (дождливый курган) – Гестенти тийресинде (Былым).
Изеу тёбе (курган взаимопомощи) – Кам, Бопу, Ачи, Суусузла, Акъ суу тийрелеринде.
Изеулю гитче тёбе (маленький курган, где собираются люди для коллективной работы)Гомажия тийресинде (Чегем аузу).
Ийре тёбе (ийре – значение неясно) – Чегем аузунда.
Илисингир тёбе (курган-петля) – Огъары Чегем тийресинде.
Иличир тёбе (курган связка) – Акътопракъ тийресинде.
Илишан тёбе (курган-мишень) – Гулдоргу тийресинде (Чегем аузу).
Ирик тёбе (курган-валух) – Жагъа тийресинде (Басхан аузу).
Ит тёбе (собачий курган) – Гижгит тийресинде (Басхан аузу).
Кез тёбе (курган с седловиной) – Кез арты тийресинде (Чегем аузу).
Кезле жолунда тёбе (курган у седловинной дороги) – в районе Къанжол тийресинде (Кёнделен башы)
Келин тёбе (курган невест) – Зыгытлыла тийресинде (Чегем аузу).
Кендир тёбе (конопляный курган) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Кенг тёбе (широкий курган) – Азау тала башында.
Кёрмез тёбе (невидимый курган) – Керхмез тийресинде (Чегем аузу).
Кёсе тёбе (лысый курган) – Ачыгъан суу бойнунда (Басхан аузу).
Киеу тёбе (курган зятя) – Дыркъыла тийресинде (Чегем аузу).
Киштик тёбе (кошачий курган) – Гестенти тийресинде.
Кокай тёбе (мальчика курган) – Басхан аузунда.
Кудент тёбе (курган Кудента) – Жулу тийресинде (Чегем аузу).
Кюнтуруш тёбе (курган-завалинка) – Куудушла тийресинде (Чегем аузу).
Кючсадакъ эмегенни тёбеси (курган эмегена Кючсадака) – Къара къол тийресинде (Акъ суу).
Къагъанакъ тёбе (курган младенца) – Зырдагыт тийресинде (Басхан аузу).
Къазанбаш тёбе (курган Казанбаша) – Киши тюзю тийресинде (Чегем аузу).
Къазыланы тёбе (курган Казиевых) – Тогъай тийресинде (Балыкъ башы).
Къаишти тёбе (курган, куда вернулись) – Акътопракъ тийресинде.
Къайтмырза тёбе (курган Кайтмырзы) – Къызген башында (Басхан аузу)
Къаугъа тёбе (курган тревоги) – Адай талада (Чегем аузу).
Къара тёбе (черный курган) – Адыл сууда.
Къаратор тёбе (курган Каратора; Каратор – конь нарта Сосурука) – Басхан аузунда.
Къош тёбе (курган-кош) – Акъ суу башында.
Къурша тёбе (курган Курши) – Минги тау тийресинде.
Къууанч тёбе (курган радости) – Гитче бек тийресинде (Балыкъ башы).
Къыз бурун тёбеле (курганы «девичьи носы»)Басхан сууну онг жанында.
Къыйыр тёбе (крайний курган) – Гара аузу тийресинде (Чегем аузу).
Насыран нартны уллу тёбеси (большой курган нарта Насырана) – Жылы суу тийресинде (Балыкъ башы).
Нарт жолда тёбе (курган на нартской дороге) – Хасания тийресинде.
Нарт кам элинде тёбе (курган в нартском селении Кам) – Камда (Чегем аузу).
Нарт кюл тёбе (зольный курган нартов) – Жуарген тийресинде (Басхан аузу).
Нартла тохтагъан тёбе (курган, где остановились нарты) – Нарт Бора тийресинде (Хасания).
Нёгер тёбе (курган Нёгера) – Губасанты тийресинде (Басхан аузу).
Ныгъыш тёбе (курган для посиделок) – Тёбен Чегем тийресинде.
Ойнау тёбе (курган игрищ) – Къой баула тийресинде (Басхан аузу).
Сабий тёбе (детский курган) – Гурмажияда (Чегем аузу).
Саз топуракълы тёбе (курган с желтой глиной) – Таллы къол тийресинде (Балыкъ).
Сакълауул тёбе (сторожевой курган) – Чегем, Басхан ауузлада.
Салымчы тёбе (салымчыла «небесные ангелы») – Тырмы тау тийресинде (Басхан аузу).
Сарасан тёбе (курган богини зимы Сарасан) – Яникой тийресинде.
Сёсюммек тёбе (курган Сёсюммека) – Ат жол жанында (Басхан аузу).
Сибилчи тёбе (курган Сибилчи) – Кюнлюм ачы тийресинде (Басхан аузу).
Созар тёбе (курган Созара) – Къаржау тийресинде (Басхан аузу).
Созукку тёбе (курган Созукку) – Ариу таш тийресинде (Басхан аузу).
Сууукъ тёбе (холодный курган) – Басхан суну сол жагъасында.
Сый тёбе (сый «честь, престиж, достоинство, уважение») – Гижгит тийресинде.
Сырын тёбе (тайный курган) – Къызыл таш тийресинде (Басхан аузу).
Тай ойнагъан тёбе (курган, где резвился жеребенок) – Дюржюг тийресинде (Чегем аузу).
Такъыя тёбе (курган-шлем) – Ара боран тийресинде (Чегем аузу).
Талада гитче тёбе (маленький курган на поляне) – Адыл суда.
Танышхан тёбе (курган знакомств) – Думалада (Чегем аузу).
Тар ичинде тёбе (курган внутри теснины) – Кичкитар тау этегинде (Басхан аузу).
Тауас тёбе (курган Тауаса) – Тихтенде (Чегем аузу).
Таубий тёбе (курган Таубия) – Эмеген къолда (Басхан аузу).
Тахталы тёбе (курган с грядками) – Сабанлыкъ тийресинде (Чегем аузу).
Тейюр тёбе (курган нарта Тейюра) – Артла тийресинде (Чегем аузу).
Темир Чокка тёбе (курган Темир-Чокка) – Къаргъа аякъ тийресинде (Акъ суу).
Тёбен тёбе (нижний курган) – Бедаргу тийресинде (Чегем аузу).
Тик тёбе (крутой курган) – Гитче сурх тийресинде (Акъ суу).
Той тёбе (курган празднеств) – Шайтан къол тийресинде (Басхан аузу).
Тоноу юлешген тёбе (курган, где делили награбленное) – Акъ тала тийресинде (Хасания) бла Кёнделен тийресинде.
Тотурбий тёбе (курган Тотурбия) – Минги тау тийресинде.
Тузакъ тёбе (курган-ловушка) – Боллат агъач тийресинде.
Турту тёбе (курган Турту) – Тонгуз орун тийресинде.
Тюклеш тёбе (курган Тюклеша) – Гума тийресинде (Чегем аузу).
Узакъ тёбе (дальний курган) – Адыр суу бла Адыл суу арасында.
Уллу аман тёбе (большой плохой курган) – Акътопракъ тийресинде.
Уллу бий тёбе (большой княжий курган) – Бир жол жанында (Басхан аузу)
Уллу къабан тёбе (большой кабаний курган) – Гюдюргю тийресинде (Чегем аузу).
Уллу къала тёбе (большой курган-крепость) – Огъары Чегем тийресинде.
Уллу тёбе (большой курган) – Абсолту, Хушто-Сырт, Тёбен къол тийрелеринде.
Умай тёбе (курган Умай) – Къызылкёз тийресинде (Басхан аузу).
Уруш тёбе (курган битвы) – Къанжол жанында.
Усхуртук тёбе (курган Усхуртука) – Минги тау тийресинде.
Уучу Асланны тёбеси (курган охотника Аслана) – Жантуугъан тийресинде (Адыл суу).
Уучу тёбе (охотничий курган) – Кийикли агъач тийресинде (Чегем аузу.
Хан тёбе (ханский курган) – Кёнделенни ортасында.
Хорлагъан тёбе (курган победы) – Камук тийресинде (Басхан аузу).
Хузур тёбе (курган Хузур (?)) – Туркъу тийресинде (Басхан аузу).
Хур тёбе (спокойный, блаженный курган) – Айтемир кёл тийресинде (Хабаз).
Хымыч тёбе (курган Хымыча) – Къая къыйыры тийресинде (Басхан аузу).
Чариш тёбе (курган скачек) – Яникой, Акъ суу, Хабаз, Кичибалыкъ, Хасания тийрелеринде.

Чехни тёбе (курган Чехни) – Къочхарташ тийресинде (Басхан аузу).
Чыран тёбе (ледниковый курган) – Думала чыраны тийресинде.
Чюелди тёбе (курган Чюелди) – Къая эшик тийресинде (Балыкъ башы).
Чюерди тёбе (курган Чюерди) – Къапчагъай тийресинде (Чегем аузу).
Шабелчи тёбе (курган Шабельчи) – Кюзлюк сабанла къыйырында (Басхан аузу).
Шауданлы тёбе (курган с родником) – Яникой тийресинде.
Шибилчи тёбе (курган Шибилчи) – Кукук къычыргъан тийресинде (Чегем аузу).
Шиякылы тёбе (курган с захоронениями) – Къапчагъай кешене тийресинде (Чегем аузу).
Ызлы тёбе (курган со следами) – Бичилги тийресинде (Чегем аузу).
Ындылай тёбе (курган Индиляй) – Жюйюргю тийресинде (Чегем аузу).
Эгиз тёбеле (курганы-близнецы) – Алалай тийресинде (Чегем аузу).
Эки тёбе (два кургана) – Яникой, Хынсырык, Т. Жемтала, Кам, Бопу тийрелеринде. Ударив своим волшебным мечом по кургану, где жили эмегены, нарт Сосурук разрубил его попалам, в результате чего получилось два кургана.
Эки тёбе (два кургана) – Огъары Чегем тийресинде. Стоя на этих курганах стреляли друг в друга нарты Ачыбатыр и Тюклесхан[1].
Экиге бёлюннген тёбе (раздвоенный курган) – Чууана тийресинде (Карачай). Нарт Чюелди ударил Губу мечом по макушке. Удар был настолько сильным, что меч, пройдя через Губу, рассек надвое и курган[2].
Элбуздукъ тёбе (курган Эльбуздука) – Эмеген дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Элия ургъан тёбе (курган, в который попала молния) – Ёгюзле уруучу тийресинде.
Эшек терекли тёбе (курган, где растет бодяга) – Аман къол тийресинде (Балыкъ башы).
Юч тёбе (три кургана) – Тюпсюз кёл тийресинде (Чегем аузу).
[1] Там же, с. 556.


[2] Нарты. с. 374.
elbars 11.09.2023 11:54:16
Сообщений: 2328
АУУЗЛА УЩЕЛЬЯ
Балыкъ аузуМалкинское ущелье.
Басхан аузуБаксанское ущелье.
Дугъумлу аууз (смородиновое ущелье) – Уллу тау тийресинде (Басхан аузу).
Думала аузу (Думалинское ущелье) – Чегем аузунда.
Желли аузу (ветреное ущелье) – Быллым тийресинде.
Жеркли аузу (ольховое ущелье) – Хабаз тийресинде.

Киийкли аузу (ущелье, где водятся дикие животные) – Тёбен Чегема тийресинде.
Куб аузу (ущелье Куб) – Тихтенген тийресинде (Чегем аузу).
Къазман аузу (ущелье Казман) – Къазман тау тийресинде (Гюржю).
Къамиш аузу (камышовое ущелье) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Къуркъур аузу (къуркъур «грыжа»)Къара таш тийресинде (Чегем аузу).
Нарат аузу (сосновое ущелье) – Минги тау тийресинде.
Нартла ётген аузу (ущелье, где прошли нарты) – Къанжол тийресинде.
Тар аузу (узкое ущелье) – Тырныаууз башында.
Терен аузу (глубокое ущелье) – Кёнделена тийресинде.
Терен нарат аузу (глубокое сосновое ущелье) – Адыр суда.
Терк аузу (Терекское ущелье) – Терк тау тийресинде (Дюгер).
Тёртлеме аузу (ущелье эмегена Тёртлеме) – Тихтенген тау тийресинде.
Узун тар аузу (длинное узкое ущелье) – Дарьялское ущелье (Гюржю). По этому ущелью нарт Карашауай направлялся к горе Казман (Казбек).
Чегем аузуЧегемское ущелье. По легенде, ущелье образовалось, когда Гемуда – волшебный конь Карашауая ударил грудью и рассек надвое гору Тихтен.
Шаушюгют аузу (ущелье Шаушюгют) – Кёнделен тийресинде.
Элхур аузу (возможно, «спокойное ущелье»). Хасания, Акъ суу элле бла Мисхок, Издора, Молтан, Нарт Бора таула бу аууздадыла.
Эмен аузу (дубовое ущелье) – Эмен тау тийресинде (Чегем аузу).
Эмеген аузу (эмегеново ущелье) – Адыл сууда.
КЪАЯЛА СКАЛЫ
Къая – скала; къая ыран – выступ скалы, скальная терраса.
Акъ къая (белая скала) – между Чегемским и Хуламо-Безенгийским ущельем. Здесь охотился на туров воспитатель Созара Аксак-Темир.
Гаралы къая (скала с нарзанным источником) – Ёре къая тийресинде (Чегем аузу).
Донгат къая (холодная скала) – Огъары Чегем тийресинде (Чегем аузу).
Кёрдеуюклю къая (скала, содержащая медный купорос) – Саутудан огъарыда, Гестенти къолда, Огъары бла Тёбен Акътопракъны арасында да.
Къая арты (за скалой) – Холам-Бызынгы аузунда, Яникой, Тихтенген тийрелеринде да.
Мангылай къая (скала-лоб) – Минги тау тийресинде.
Нарт Батыр къая (скала нарта Батыра) – Яникой тийресинде. Фактически есть две скалы: Баш Батыр къая «главная скала нарта Батыра» и Тюб Батыр къая «нижняя скала нарта Батыра».
Нарт бодуркъу къая (нартская турья скала) – Чегем аузунда. На охотничьем языке одинокий старый тур именуется «бодуркъу».
Сакъал къая (скала-борода) – Яникой тийресинде. Эта скала якобы есть изваяние огромного козла, под бороду которого вместилось целое стадо баранов и пастух-великан.
Тапкалы къая (ступенчатая скала) – Быллым башында.
Тамгъалы къая (скала с отметинами) – Кёнделен башында.
Таракълы къая (скала-гребень) – Акъ суу бла Чегем аууз арасында, Балыекъ, Хабаз башларында да. По легенде Гоммахан, спасая от матери-людоедки Карашауая, бросила на дорогу свою расческу, которая превратилась в зубчатую скалу и преградила путь эмегенше.
Тешик къая (дырявая скала) – Огъары Чегем тийресинде.
Тик къая (крутая скала) – Чегем аузунда.
Хыршы къая (точильная скала) – Яникой, Сукан, Адыл суу, Къанжол тийрелеринде. Об такие скалы нарты точили свои мечи, ножи, бердыши, топоры.
Чакъгъыч къая (скала-кресало) – Яникой, Хабаз, Быллым, Акъ суу, Къызыл къол тийрелеринде.
Чууана къая (скала-святилище) – Тебердиде. Каменное изваяние нарта Сосурука и сейчас стоит в Теберде на вершине скалы Чууана. (Къарачай).
Ыран къая (скала с террасами) – Чегем аузунда, Акъ суу, Быллым, Хабаз тийрелеринде да.
Элия ургъан къая (скала, пораженная молнией) – Яникой, Огъары Чегем тийрелеринде.
elbars 11.09.2023 11:55:54
Сообщений: 2328
КЪАЯЛА СКАЛЫ
Къая – скала; къая ыран – выступ скалы, скальная терраса.
Акъ къая (белая скала) – между Чегемским и Хуламо-Безенгийским ущельем. Здесь охотился на туров воспитатель Созара Аксак-Темир.
Гаралы къая (скала с нарзанным источником) – Ёре къая тийресинде (Чегем аузу).
Донгат къая (холодная скала) – Огъары Чегем тийресинде (Чегем аузу).
Кёрдеуюклю къая (скала, содержащая медный купорос) – Саутудан огъарыда, Гестенти къолда, Огъары бла Тёбен Акътопракъны арасында да.
Къая арты (за скалой) – Холам-Бызынгы аузунда, Яникой, Тихтенген тийрелеринде да.
Мангылай къая (скала-лоб) – Минги тау тийресинде.
Нарт Батыр къая (скала нарта Батыра) – Яникой тийресинде. Фактически есть две скалы: Баш Батыр къая «главная скала нарта Батыра» и Тюб Батыр къая «нижняя скала нарта Батыра».
Нарт бодуркъу къая (нартская турья скала) – Чегем аузунда. На охотничьем языке одинокий старый тур именуется «бодуркъу».
Сакъал къая (скала-борода) – Яникой тийресинде. Эта скала якобы есть изваяние огромного козла, под бороду которого вместилось целое стадо баранов и пастух-великан.
Тапкалы къая (ступенчатая скала) – Быллым башында.
Тамгъалы къая (скала с отметинами) – Кёнделен башында.
Таракълы къая (скала-гребень) – Акъ суу бла Чегем аууз арасында, Балыекъ, Хабаз башларында да. По легенде Гоммахан, спасая от матери-людоедки Карашауая, бросила на дорогу свою расческу, которая превратилась в зубчатую скалу и преградила путь эмегенше.
Тешик къая (дырявая скала) – Огъары Чегем тийресинде.
Тик къая (крутая скала) – Чегем аузунда.
Хыршы къая (точильная скала) – Яникой, Сукан, Адыл суу, Къанжол тийрелеринде. Об такие скалы нарты точили свои мечи, ножи, бердыши, топоры.
Чакъгъыч къая (скала-кресало) – Яникой, Хабаз, Быллым, Акъ суу, Къызыл къол тийрелеринде.
Чууана къая (скала-святилище) – Тебердиде. Каменное изваяние нарта Сосурука и сейчас стоит в Теберде на вершине скалы Чууана. (Къарачай).
Ыран къая (скала с террасами) – Чегем аузунда, Акъ суу, Быллым, Хабаз тийрелеринде да.
Элия ургъан къая (скала, пораженная молнией) – Яникой, Огъары Чегем тийрелеринде.
elbars 12.09.2023 12:19:56
Сообщений: 2328
ДОРБУНЛА ПЕЩЕРЫ
Дорбун – пещера.
Пещеры использовались как жилье пастухами, косарями, охотниками, беглецами, разбойниками. Они же служили загоном для скота. В некоторых пещерах устраивали кузницы. В случае опасности пещера могла служить крепостью.
Агъач киши жашагъан дорбун (пещера, в которой жил Агъач киши; Агъач киши – покровитель лесов) – Къанжол тийресинде (Басхан аузу).
Алмосту дорбун (пещера алмосту; алмосту – мифологическое существо) – Акъла дорбуну тийресинде (Чегем аузу). Суеверные пастухи и охотники избегали этой пещеры.
Аманкай дорбуну (пещера черта) – Яникой бла Тёбен Чегем тийрелеринде.
Батырмырза дорбуну (пещера Батырмырзы) – Батыр къая тийресинде (Яникой).
Бий дорбун (княжеская пещера) – Яникой тийресинде.
Бугъоулу дорбун (окованная пещера) – в районе Тарык тау. В ней жила чудеснейшая в мире красавица Аргу.
Гюрбежи дорбун (пещера-кузница) – Гюрбежи къол тийресинде (Балыкъ башы).
Деуле дорбуну (пещера великанов) – Ырхы къол тийресинде (Балыкъ башы).
Дууана дорбуну (пещера дьявола) – Баймырза дорбун тийресинде (Чегем аузу).

Ёрюзбий тохтагъан (пещера, где останавливался Ёрюзбий) – Уаза тийресинде.
Желбыдыр дорбуну (пещера эмегена Желбыдыра) – Коштан тау тийресинде (Чегем аузу).
Жилянлы дорбун (пещера, где обитают змеи) – Акътопракъдан огъары (Чегем аузу).
Кюл дорбун (золистая пещера) – Инал сыртында.
Кюф дорбун (пещера Кюф) – Минги тау тийресинде.
Къарангы дорбун (темная пещера) – Уллу агъач тийресинде (Чегем аузу).
Къачлы дорбун (пещера с крестами) – Чегем аузунда.
Къыз дорбун (девичья пещера) – Къара уллу тау тийресинде (Басхан аузу). В этой пещере жила эмегенша-невеста Алаугана.
Къуртха дорбун (пещера колдуний) – Терен къулакъ тийресинде (Чегем аузу).
Мангылай дорбун (пещера на открытой местности) –Мангылай тау тийресинде (Балыкъ башы).
Менгиреу дорбун (менгиреу «недотепа») – Дых тау тийресинде (Чегем аузу).
Накъут дорбун (пещера с драгоценностями) – Минги тау тийресинде. В ней хранились золото, бронза, железо, драгоценные камни нартов. Ныне эта пещера называется Уллу дорбун.
Нартла дорбуну (пещера нартов) – Балыкъ башында.
Нарт къала дорбун (пещера-крепость нартов) – Къала тюбю тийресинде (Чегем аузу).
Нарт от дорбун (огненная пещера нартов) – Хасания башында.
Нартла тургъан (пещера, где жили нарты) – Къызыл къолда (Басхан аузу).
Обур дорбун (пещера оборотней) – Ломоргу тийресинде (Чегем аузу).
Отоу дорбун (пещера новобрачных) – Уллу аууз тийресинде (Чегем аузу).
Сабий дорбун (пещера младенца) – Минги тау тийресинде.
Сарыуек дорбуну (пещера дракона) – Борха къол тийресинде (Чегем аузу).
Сибилчини дорбуну (пещера Сибильчи) – Ючбаш тау тийресинде (Басхан аузу). В этой пещере Сибилчи ослепил эмегена раскаленным вертелом.
Схуртук дорбуну (пещера Схуртука) – Ишхилди башында.
Тейри дорбун (пещера Тейри; Тейри – верховное божество в тенгрианстве, древней религии балкарцев) – Адыл сууда.
Тепсеген дорбун (пещера, где танцевали) – Башил тау тийресинде (Чегем аузу). На сенокосе во время дождя молодежь устраивала в пещере танцы.
Тешикли дорбун (дырявая пещера) – Минги тау тийресинде.
Узун нарт дорбунла (длинные нартские пещеры) – Хабаз тийресинде.
Уллу деу дорбун (большая пещера великанов) – Минги тау тийресинде.
Уллу дорбун (большая пещера) – Балыкъ сууну онг жагъасында.
Уллу сырт дорбун (большая пещера под возвышенностью) – Бийик сырт тийресинде (Чегем аузу).
Уучула дорбуну (пещера охотников) – Нохта тау тийресинде (Чегем аузу).
Хара дорбун (пещера, от которой стартовали всадники) – Акъ суу тийресинде.
Хылан-хулан дорбун (пещера неразберихи) – Чегем аузунда.
Чегет дорбун (пещера на северной стороне) – Чегет Уаза тийресинде (Чегем аузу).
Чууана дорбун (пещера-святилище) – Тар ауузда (Басхан аузу).
Чюелди дорбуну (пещера Чюелди) – Къара таш тийресинде (Чегем аузу). В этой пещере находились оружие и конь отца Чюелди.
Шайтан дорбуну (чертова пещера) – Къара агъач тийресинде (Басхан аузу).
Элия дорбуну (пещера Элия) – Батыр къая тийресинде (Яникой).
Ючаякъ дорбун (пещера – тренога) – Ийнал сыртында.

elbars 13.09.2023 13:52:03
Сообщений: 2328
КЪУЛАКЪЛА БАЛКИ
Агъач башы къулакъ (балка над лесом) – Яникой тийресинде.
Агъач къыйыры къулакъ (балка у окраины леса) – Хушто-сыртдан огъарыда.
Агъачлы къол (лесная балка) – Жугъутурлу тау тийресинде (Чегем аузу).
Адай къулакъ (клеверная балка) – Адай тийресинде (Чегем аузу).
Азау къулакъ (балка диких свиней – на охотничьем языке) – Азау тала тийресинде (Басхан аузу).
Айыулу къулакъ (медвежья балка) – Хасания башында.
Айры къулакъ (балка с двумя рукавами) – Чегем сууну онг жагъасында.
Акъ къулакъ (белая балка) – Чегем аузунда.
Акъ тала къулакъ (балка на белой поляне) – Акъ тала тийресинде (Чегем аузу).
Аман ачы къулакъ (плохая горькая балка) – Яникой тийресинде.
Аман къулакъ (плохая балка) – Аман къабакъ тийресинде (Басхан аузу).
Аналаны къулакъ (Анаевых балка) – Акътопракъ тийресинде.
Ара къулакъ (срединная балка) – Тёбен Чегемден огъарыда.
Асан къулакъ (Асана балка) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Ат тохтагъан къулакъ (балка, где остановилась лошадь) – Таш кёпюр тийресинде (Балыкъ).
Ачы къулакъ (горькая балка) – Огъары Чегем тийресинде.
Ачыгъан суу къулакъ (балка с горькой водой) Тырныауз тийресинде.
Аштыхын къулакъ (телячья балка – на охотничьем языке) – Акъ суу тийресинде.
Багъыуул суу къулакъ (балка с лечебной водой) – Тёбен Чегемден огъарыда.
Баш къулакъ (главная балка) – Акъ суу бла Тёбен Чегемни арасында.
Башха къулакъ (другая балка) – Бедаргу тийресинде (Чегем аузу).
Бай къач къулакъ (богатая крестовая балка) – Нарт уя тийресинде (Хасания).
Бек тар къулакъ (очень узкая балка) – Хаюкъда (Басхан аузу).
Бёрю къулакъ (волчья балка) – Акъ суну сол жагъасында.
Бийлик къулакъ (именная балка) – Гюдюргю тийресинде (Чегем аузу).
Борха къулакъ (балка с потоком) – Гюдюргю тийресинде (Чегем аузу).
Бодуркъу къулакъ (балка с пугалом) – в районе Тонгуз орун тийресинде.
Боран къулакъ (буранная балка) – Акътопракъ башында.

Бош тюз къулакъ (свободная прямая балка) – Къазан суу тийресинде (Акъ суу).
Буу къулакъ (оленья балка) – Адыр сууда.
Буула ётген къулакъ (балка, через которую прошли олени) – Кыртыкда (Басхан аузу).
Гагу къулакъ (ягодная балка) – Балыкъда.
Галгундур къулакъ (балка зубра – на охотничьем языке) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Гара къулакъ (нарзанная балка) – Гара ауузу тийресинде (Чегем аузу).
Гара ёзен къулакъ (балка в нарзанной долине) – Басхан аузунда.
Гелеулю къулакъ (типчаковая балка) – Гелеулю сырт тийресинде (Басхан аузу).
Гитче жайлыкъ къулакъ (маленькая балка на выпасе) – Балыкъда.
Гуу къулакъ (балка Гу) – Огъары Чегем тийресинде. Гу – один из сыновей Дебета.
Гымых къулакъ (лысая балка или балка с низкой травой) – Гымых тала тийресинде (Чегем аузу).
Гыпыланы къулакъ (Гыпыевых балка) – Чегем аузунда.
Гюллю къулакъ (цветочная балка) – Ликъарги тийресинде (Чегем аузу).
Дыркъы къулакъ (балка с террасами) – Гюдюргю тийресинде.
Ёзен къулакъ (балка в долине) – Тузулгу тийресинде (Чегем аузу).
Ёрюзмек къулакъ (балка Ёрюзмека) – Ёрюзмек башы тийресинде (Чегем аузу).
Жабышмакъ къулакъ (боярышниковая балка) – Муш тийресинде (Балыкъ).
Жайлыкъ къулакъ (балка-выпас) – Кюнлюм къол тийресинде (Басхан аузу).
Жапыр къулакъ (балка Жапыр) – Басхан аузунда.
Жауунлу къулакъ (дождливая балка) – Огъары Чегем тийресинде.
Жашырын къулакъ (скрытая балка) – Хабаз тийресинде.
Жемишли къулакъ (фруктовая балка) – Хасания тийресинде.
Жеркли къулакъ (ольховая балка) – Хабаз тийресинде.
Жилянлы къулакъ (змеиная балка) – Хылан-Хулан дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Жипили къулакъ (болотистая балка) – Сылтран кёл. Огъары Басхан башында.
Жол ётген къулакъ (балка с тропой) – Харбаз сырт тийресинде (Балыкъ).
Жоллу къулакъ (балка с тропами) – Акъ суу тийресинде.
Жора къулакъ (святая балка) – Жора тийресинде (Чегем аузу).
Жугъутур ётген къулакъ (балка, где прошел тур) – Жугъутурлу чат тийресинде (Басхан аузу).
Жулуу къабакъ (жулуу «искупление; выкуп») – Огъары Чегема тийресинде.
Жухлу къулакъ (балка с утесами) – Къызылкез тийресинде (Басхан аузу).
Жырылгъан къулакъ (рассеченная балка) – Мешгут тийресинде (Чегем аузу).
Зырдагъат къулакъ (балка переполоха) – Басхан аузунда.
Зырнауат къулакъ (дождливая балка – на охотничьем языке) – Быллым тийресинде.
Ийре къулакъ (ийре – приспособление для обработки кожи) – Ийре тийресинде (Чегем аузу).
Илипсар къулакъ (балка Илипсар) – Булунгу тийресинде (Чегем аузу).
Илисингир къулакъ (петляющая балка) – Огъары Чегем тийресинде.
Ичли къулакъ (внутренняя балка) – Машиле ичи тийресинде (Чегем аузу).
Кам къулакъ (балка Кам) – Эл тюбю бла Булунгу арасында.
Камбох къулакъ (балка Камбоха) – Огъары Чегем тийресинде.
Кенг жайлыкъ къулакъ (широкая балка на пастбище) – Лабу тийресинде.
Кийикчи къулакъ (охотничья балка) – Чегем аузунда.
Кир суулу къулакъ (балка с грязной водой) – Басхан аузунда.
Кириуют къулакъ (балка, где имеется природная известь) – Тёбен Чегем тийресинде.
Кирпи къулакъ (ежовая балка) – Уаза тийресинде (Чегем аузу).
Киши къулакъ (киши – 1. человек; мужчина; 2. кто-то, кто-либо) –Булунгу башында.
Киштик къулакъ (кошачья балка) – Гестенти тийресинде (Басхан аузу).
Кукук къоннган къулакъ (балка, где приземлилась кукушка) – Чегем сууну онг жагъасында.
Кукуртлу къулакъ (сернистая балка) – Минги тау тийресинде.
Кундушлу къулакъ (балка, где растет чемерица) – Акъ суу тийресинде.
Курму къулакъ (балка с каменной осыпью) – Курму тийресинде (Басхан аузу).
Куудуш къулакъ (балка-кормушка) – Огъары Чегем тийресинде.
Кырбыдан къулакъ (балка-скребок) – Огъары Чегем тийресинде.
Кыртык суу къулакъ (балка у реки Кыртык) – Басхан аузунда.
Кюйген къулакъ (обгоревшая балка) – Яникой тийресинде.
Кюнлюм къулакъ (балка на солнечной стороне) – Хушто-Сыртдан огъарыда.
Кютюлген къулакъ (балка, где можно пасти скот) – Тырныаууз тийресинде.
Къажарлы къулакъ (къажарлы «перс, иранец») – Акъ суу тийресинде.
Къазан къулакъ (котлообразная балка) – Акъ суу тийресинде.
Къазыланы къулакъ (балка Казиевых) – Балыкъда.
Къазылгъан къулакъ (раскопанная балка) – Шештан тийресинде (Чегем аузу).
Къайын къулакъ (березовая балка) – Къайын къыйыры тийресинде (Чегем аузу).
Къалияр къулакъ (черемшовая балка) – Хасания бла Яникой тийрелеринде.
Къамиш къулакъ (камышовая балка) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Къара къулакъ (черная балка) – Минги тау тийресинде.
Къара ханслы къулакъ (балка, где растет окопник) – Акъ суу тийресинде.
Къарамлы къулакъ (къарам - 1. взгляд, взор; 2. внешний вид, наружность) – Иткола тийресинде.
Къарангы къулакъ (темная балка) – Къанжол тийресинде.
Къач дорбун къулакъ (балка около пещеры с крестом) – Дорбунла тийресинде.
Къач къулакъ (крестовая балка) – Тонгуз орунда.
Къач таш арты къулакъ (балка за камнем с крестом) – Килиса дорбун тийресинде.
Къая арты къулакъ (балка за скалой) – Яникой тийресинде.
Къая ёргеде къулакъ (балка выше скалы) – Хабаз тийресинде.
Къая жанында къулакъ (балка рядом со скалой) – Яникой тийресинде.
Къая къыйыры къулакъ (балка рядом со скалой) – Акъ суу тийресинде.
Къозула ойнагъан къулакъ (балка, где резвились ягнята) – Нальчик башында.
Къой сюрюлген къулакъ (балка, откуда угнали овец) – Иткъол бла Тегенекли арасында.
Къойла аугъан къулакъ (балка, через которую прошли овцы) – Адыр суу бла Адыл суу арасында.
Къойла кюйген къулакъ (балка, где сгорели овцы) – Тихтен тийресинде (Чегем аузу).
Къонакъ тохтагъан къулакъ (балка, где останавливался гость) – Къонакъ кезлеу тийресинде (Чегем аузу).
Къочхар къулакъ (баранья балка) – Булунгу тийресинде.
Къош къулакъ (балка-кош) – Къалауур къош тийресинде (Чегем аузу).
Къузгъун къулакъ (воронья балка) – Яникой тийресинде.
Къум къулакъ (песчаная балка) – Чегем бла Басхан ауузланы арасында.
Къуршоу къулакъ (кольцевая балка) – Хасания тийресинде.
Къызыл къулакъ (красная балка) – Жарыкъ таш тийресинде (Чегем аузу).
Къынгыр къулакъ (кривая балка) – Къызыл тюбю тийресинде (Басхан аузу).
Къырыкълы къулакъ (балка с желобами) – Хасания тийресинде.
Къышлыкъ къулакъ (балка-зимовье) – Чегем аузунда.
Къуш къулакъ (орлиная балка) – Личир тийресинде (Чегем аузу).
Къуру къулакъ (пустая балка) – Лыбарда тийресинде (Чегем аузу).
Къышхабиш къулакъ (балка, где растет мушмула) – Къышхабиш тийресинде (Чегем аузу).
Къыр къулакъ (балка на равнине) – Уллу къыр тийресинде (Акъ суу).
Къызла дырын жыйгъан къулакъ (балка, где девушки собирали сено) – Чёпени шауданы тийресинде (Чегем аузу).
Къургъакъ къулакъ (сухая балка) – Ылыты тийресинде (Чегем аузу).
Къызген къулакъ (балка Кызген) – Къызген тийресинде (Басхан аузу).
Лячин къулакъ (соколиная балка) – Лячин къая тийресинде (Чегем аузу).
Лууунгу къулакъ (балка-целина) – Огъары Чегем тийресинде.
Макъа къулакъ (лягушачья балка) – Урдоз тийресинде (Чегем аузу).
Малтаннган къулакъ (истоптанная балка) – Малтантюп тийресинде (Акъ суу).
Мамуку къулакъ (волчья балка – на охотничьем языке) – Мамуку чунгур тийресинде (Акъ суу).
Мижеген къулакъ (запасливая балка) – Булунгу тийресинде.
Мешели къулакъ (дубовая балка) – Къарангы къол тийресинде (Чегем аузу).
Мурдар къулакъ (поганая балка) – Мурдар агъач тийресинде (Чегем аузу).
Мурккулу къулакъ (калиновая балка) – Огъары Басхан тийресинде.
Мушхулу къулакъ (дышащая балка) – Муш тала тийресинде (Балыкъ).
Мыдыхлы къулакъ (балка с угольями от костра) –
Къапчагъай тийресинде (Чегем аузу).
Мырсы къулакъ (влажная балка) – Мырсы тийресинде (Чегем аузу).
Мыхыл къулакъ (колдовская балка) – Чегем аузунда.
Мюйюз къулакъ (мюйюз «рог») – алайтын Шабатай жолу да ётеди (Акъ суу).
Нартла солугъан къулакъ (балка, где отдыхали нарты) – Уаза тийресинде.
Огъары мылы къулакъ (верхняя мокрая балка) – Ору тийресинде (Чегем аузу).
Обур къулакъ (балка оборотней, ведьм) – Шилтрак тийресинде (Басхан аузу).
Орта тар къулакъ (срединная узкая балка) – Орта сырт тийресинде (Чегем аузу).
Отлау къулакъ (балка-выпас) – Ликерги тийресинде.
Орус тюшген (балка, по которой спустились русские) – Басхан аузунда.
Отунчула ётген къулакъ (балка, через которую прошли дровосеки) – Хуралги тийресинде (Чегем аузу).
Оюлгъан къулакъ (обвалившаяся балка) – Люкюлен тийресинде (Чегем аузу).
Сабанда тар къулакъ (узкая балка на пашне) – Узун сабан тийресинде (Чегем аузу).
Сары къулакъ (жёлтая балка) – Сары тала тийресинде (Басхан аузу).
Сары тюз къулакъ (балка на Желтой равнине) – Сары тюз тийресинде (Чегем аузу).
Секиртме къулакъ (секиртме «порог реки») – Нальчик башында.
Суу акъгъан къулакъ (балка с капающей водой) – Тызыл тийресинде.
Сызгъырыучу къулакъ (свистящая балка) – Тызгы тийресинде (Чегем аузу).
Сылыкъ къулакъ (скверная балка) – Булунгу тийресинде.
Сыртлы къулакъ (балка на возвышенности) – Сырт тала тийресинде (Чегем аузу).
Сырын къулакъ (скрытая балка) – Адыл сууда.
Талада къысха къулакъ (короткая балка на поляне) – Узун тала тийресинде (Чегем аузу).
Тамырлы къулакъ (балка, где есть коренья) – Шегишти тийресинде (Чегем аузу).
Тапкалы къулакъ (ступенчатая балка) – Басхан аузунда.
Тахталы къулакъ (балка с террасами) – Уллу тахта тийресинде (Акъ суу).
Таш къаты къулакъ (балка около камня) – Хасауут тийресинде (Балыкъ).
Терен узун къулакъ (длинная глубокая балка) – Мызы тийресинде (Чегем аузу).
Тешикли къулакъ (тешик «дыра») – Тешикли тала тийресинде (Акъ суу).
Тёбен сырт къулакъ (балка на нижней возвышенности) – Хабаз тийресинде.
Тёгерек тала къулакъ (балка на круглой поляне) – Тёгерек тала тийресинде (Басхан аузу).
Тирмен къулакъ (мельничная балка) – Оразай тирмен тийресинде (Акъ суу).
Тогъай къулакъ (кольцеобразная балка) – Тогъай тийресинде (Балыкъ).
Тонгуз кирген къулакъ (балка, куда спустилась дикая свинья) –Харбаз дорбун тийресинде (Хабаз).
Тонгуз къулакъ (свиная балка) – Тонгуз орунда.
Тохара къулакъ (балка Тохара) – Тохара тюзю тийресинде (Чегем аузу).
Тохтар къулакъ (балка Тохтара) – Тохтар къууат тийресинде (Чегем аузу).
Тохун къулакъ (тохун «обод») – Тохун тала тийресинде (Чегем аузу).
Тузлу къулакъ (соленая балка) – Тёбен Чегемден огъарыда.
Тузлукълу къулакъ (тузлукъ «рассол») – Тузлукъ тийресинде (Балыкъ).
Тузулгу къулакъ (балка с солончаками) – Тузулгу тийресинде (Балыкъ).
Туркъу къулакъ (балка с выступами) – Акътопракъдан огъарыда.
Тууузлу къулакъ (балка с мягкой травой «туууз») – Тууузлу тийресинде (Чегем аузу).
Тюлкю къулакъ (лисья балка) – Уллу дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Тютю къулакъ (тютюн – 1. дым; 2. табак) – Тютю тийресинде (Басхан аузу).
Тюшлю суу къулакъ (тюшлю – со сновидениями, суу – вода) – Мукулан тийресинде (Басхан аузу).
Узун биченлик къулакъ (длинная балка-покос) – Огъары Чегем тийресинде.
Узун жайлыкъ къулакъ (длинная балка на выпасе) – Чегем башында.
Узун кенг къулакъ (длинная широкая балка) – Узун дорбунла тийресинде (Хабаз).
Узун тар аууш къулакъ (длинная узкая балка на перевале) – Азау башында.
Узун ырхылы къулакъ (длинная балка с промоинами) – Ырхы тийресинде (Балыкъ).
Улакъла кирген къулакъ (балка, куда спустились козлята) –Булунгудан огъарыда.
Ургъуйлу къулакъ (комариная балка) – Ургъуюкъ тийресинде (Чегем аузу).
Учхалауукъ къулакъ (скользкая балка) – Сызы тийресинде (Чегем аузу).
Хустос къулакъ (балка Хустос) – Хустос тийресинде (Чегем аузу).
Чалманлы къулакъ (огороженная балка) – Уллу ыстауат тийресинде.
Чалы къулакъ (балка с плетнями) – Ташлы ыстауат тийресинде.
Чалыучулу къулакъ (балка-покос) – Чёпе чалыучу тийресинде (Акъ суу).
Чана аугъан къулакъ (балка, где опрокинулись сани) – Акъ суу тийресинде.
Чапыракълы къулакъ (лиственная балка) – Ылгъыбас тийресинде (Басхан аузу).
Чегет жайлыкъ къулакъ (балка-пастбище на северном склоне) – Лахран тийресинде (Балыкъ).
Чек къулакъ (пограничная балка) – Думалада.
Чий битген къулакъ (балка, где растет ковыль) – Чегем аузунда.
Чирик къулакъ (гнилая балка) – Чирик тийресинде (Чегем аузу).
Чокуна къулакъ (балка Чокуна) – Чокуна ыстауат тийресинде (Балыкъ).
Чомача къулакъ (чомача «штырь, деталь ярма») Чомача шаудан тийресинде (Чегем аузу).
Чунгурлу къулакъ (балка с ямами) – Лыгыт тийресинде (Чегем аузу).
Шайтан къулакъ (чертова балка) – Стыргы тийресинде (Чегем аузу).
Шауданлы жайлыкъ къулакъ (балка на пастбище с родником) – Ламгъут тийресинде (Чегем аузу).
Шаш бауатшаш бауат» - значение неясно) – Лашкута бла Былым арасы тарда.
Ырбын къулакъ (угловая балка) – Ырбын тийресинде (Басхан аузу)
Ырхылы къулакъ (балка с потоками) – Акътопракъ тийресинде.
Ысхылты къулакъ (балка знати) – Акътопракъ тийресинде.
Эл башы къулакъ (балка над селом) – Акътопракъ тийресинде.
Эл къулакъ (сельская балка) – Элдегур тийресинде (Чегем аузу).

Элекъан къулакъ (Элекана балка) – Акъ суу тийресинде.
Юзмезли къулакъ (песчаная балка) – Люкют тийресинде (Чегем аузу).
Юрге къулакъ (кленовая балка) – Юрге тала тийресинде (Чегем аузу).
elbars 14.09.2023 13:06:57
Сообщений: 2328
КЪОЛЛА ОВРАГИ
Алп къол (овраг исполина) – Минги тау тийресинде.
Батыр къол (овраг отважного) – Сары тау тийресинде (Басхан аузу).
Бугъа къол (бычий овраг) – Кермен тау тийресинде (Басхан аузу).
Букъгъан къол (овраг, где прячутся) – Сыртлы тау тийресинде (Чегем аузу).
Бурмабут къол (овраг Бурмабут) – Бурмабут тийресинде (Балыкъ). Здесь черти затевали пляски, чтобы заманить нарта Ёрюзмека.
Гезе тау къол (гезе – поросёнок дикой свиньи) Гезе тау тийресинде (Басхан аузу).
Губасанты къол (овраг Губасанты) – Губасантыда (Басхан аузу).
Гыйы къол (овраг с глыбами) – Гыйы тийресинде (Чегем аузу).
Доммайлы къол (зубров овраг) – Доммайлы тийресинде (Басхан аузу).
Ёксюзле къол (овраг сирот) – Ракит тау тийресинде (Чегем аузу).
Жантуугъан къол (овраг Жантугана) – Адыл суда.
Жигит къол (овраг смелых) – Ючбаш тау тийресинде (Басхан аузу).
Илипинли къол (овраг с канавами) – Суу арыкъ тау тийресинде (Басхан аузу).
Кюн кийген къол (солнечный овраг) – Къоргъашин тау тийресинде (Чегем аузу).
Кам къол (овраг Кам) – Уллу кам тау тийресинде (Басхан аузу).
Къаячы къол (овраг скалолаза) – Чат-Чат тау тийресинде (Басхан аузу).
Къозгъалгъан къол (ископанный овраг) – Казыч тау тийресинде (Акъ суу).
Къойчу къол (овраг чабана) – Хутуй тау тийресинде (Басхан аузу).
Къызыл къол (красная балка) – Хабаз тийресинде.
Марал къол (олений овраг) – Жуарген тийресинде (Басхан аузу).

Ныгъыш къол (овраг посиделок) – Ныгъыш тау тийресинде (Басхан аузу).
Нарт къол (нартский овраг) – Хасания тийресинде.
Сибилти къол (сибилти – значение неясно) – Губасанты тийресинде.
Суулу къол (овраг с водой) – Гетмиш тау тийресинде (Балыкъ).
Сууукъ къол (холодный овраг) – Жыгыра тау тийресинде (Басхан аузу).
Сюлесин тюшген къол (овраг, куда спустилась рысь) – Кичитар тау тийресинде (Басхан аузу).
Тау аллында къол (овраг перед горой) – Нарт Бора тийресинде.
Тау арты къол (овраг за горой) – Кожихо тау тийресинде (Басхан аузу).
Тау къол (горный овраг) – Белбичан тийресинде (Басхан аузу).
Тау этекли къол (овраг у подножия горы) – Басхан суну онг жагъасында.
Таякъчы къол (овраг молодого пастуха) – Чабакъ тау тийресинде (Чегем аузу).
Тик къол (крутой овраг) – Жапыр тау тийресинде (Чегем аузу).
Тирменли къол (мельничная балка) – Тёбен Чегем тийресинде.
Тонгуз къол (свиной овраг) – Басхан аузунда.
Уллу къара къол (большой черный овраг) – Къашха таш тийресинде (Чегем аузу).
Уллу тау къол (большой горный овраг) – Чана тау тийресинде (Басхан аузу).
Ыранчыны къолу (турий овраг) – Къапчагъай тау тийресинде (Чегем аузу).
Чегет къол (северный овраг) – Чегет тийресинде (Басхан аузу).
Чыгыр къол (плешивая овраг) – Чегем Чучхурладан огъарыда.
Эмеген къол (эмегенов овраг) – Мангылай тау тийресинде (Балыкъ).
АУУШЛА ПЕРЕВАЛЫ
Азау аууш (перевал Азау) – Минги тау тийресинде.
Акъ тау аууш (перевал на горе Акъ тау) – Чегем аузунда.
Бел аууш (перевал на седловине) – Къазыч тийреснде (Акъ суу).
Бёрю ёлген аууш (перевал, где сдох волк) – Жапыр тау тийресинде (Чегем аузу).
Бийик аууш (высокий перевал) – Белбичан тау тийресинде (Басхан аузу).
Буз аууш (ледяной перевал) – Гедмиш тау тийресинде (Балыкъ).
Букъу аууш (пыльный перевал) – Былдышкы тау тийресинде (Чегем аузу).
Доммайла ётген аууш (перевал, где прошли зубры) – Доммайлы тау тийресинде (Басхан аузу).
Жауунлу аууш (дождливый перевал) – Губасанты тийресинде.
Жортуул аууш (перевал набегов) – Ючбаш тау тийресинде.
Жел аууш (ветреный перевал) – Бжедуг тау тийресинде.
Жугъутурла аугъан аууш (перевал, где прошли туры) – Хутуй тау тийресинде (Басхан аузу).
Жырлаучу аууш (поющий перевал) – Сыртлы тау тийресинде (Чегем аузу).
Къапчагъай аууш (перевал Капчагай) – Къапчагъай тау тийресинде (Чегем аузу).
Къар аууш (снежный перевал) – Бурмабут тийресинде (Балыкъ).
Къоргъашинли аууш (перевал через г. Коргъашинли) – Огъары Чегем тийресинде.
Къыйын аууш (трудный перевал) – Кермен тау тийресинде (Басхан аузу).
Мараучула жюрюген аууш (перевал, которым ходили охотники) –Чат-Чат тау тийресинде (Басхан аузу).
Накра аууш (перевал Накра) – Тонгуз орун тийресинде.
Нартла жюрюген аууш (перевал, где ходили нарты) – Губасанты тийресинде.
Нохта аууш (нохта «недоуздок») – Нохта тау тийресинде (Чегем аузу).
Оюлгъан аууш (разрушенный перевал) – Ныгъыш тау тийресинде (Чегем аузу).
Салкъын аууш (прохладный перевал) – Молтан тийресинде (Акъ суу).
Сары аууш (желтый перевал) – Сары тау тийресинде (Басхан аузу).
Сууарыкъ аууш (перевал Сууарык) – Сууарык тау тийресинде (Басхан аузу).
Суулу аууш (перевал с водой) – Мисхок тийресинде (Хасания).
Сууукъ узун аууш (длинный холодный перевал) – Мангылай тау тийресинде (Балыкъ).
Сызгъырыучу аууш (свистящий перевал) – Сурх тау тийресинде (Басхан аузу).
Сыйдам аууш (гладкий перевал) – Гезе тау тийресинде (Басхан аузу).
Ташлы аууш (каменистый перевал) – Ракит тау тийресинде (Чегем аузу).
Таууш аууш (шумный перевал) – Кожихо тийресинде (Басхан аузу).
Тихтен аууш (перевал Тихтен) – Тихтен тау тийресинде (Чегем аузу).
Тихтенген аууш (перевал Тихтенген) – Тихтенген тау тийресинде (Чегем аузу).
Тонгузла аугъан аууш (перевал, где прошли свиньи) – Тонгуз тау тийресинде.
Тынч аууш (легкий перевал) – Издора тийресинде (Хасания).
Узун аууш (длинный перевал) – Курму ичинде (Басхан аузу).
Уллу къара тау аууш (перевал через большую черную гору) – Уллу къара тау тийресинде (Басхан аузу).

Уллу чегет аууш (перевал через гору Уллу Чегет тау) – Басхан аузунда.
Чана учхан аууш (перевал, где катились сани) – Уллу тау тийресинде (Акъ суу).
Ызлы аууш (перевал со следами) – Къуш тау тийресинде (Чегем аузу).
Элия ургъан аууш (перевал, куда ударила молния) – Гыйы тау тийресинде (Чегем аузу).
Эмеген ёлген аууш (перевал, где умер эмеген) – Уллу кам тау тийресинде (Басхан аузу).
elbars 16.09.2023 15:00:12
Сообщений: 2328
АГЪАЧЛА – ЛЕСА
Агъач эрикле (алычовый лес) – Акъ суу тийресинде.
Агъачлы жер (лесной участок) – Акъ суу тийресинде.
Адыр агъач (лес на возвышенности) – Адыр сууда.
Айыу чертлеуюк терекле (айыу чертлеуюк – разновидность кустарника)Зюдюр къол тийресинде (Чегем аузу).
Алмалы агъач (яблоневый лес) – Яникой тийресинде.
Алмалы сырт (яблоневая возвышенность) – Хынсырык тийресинде (Чегем аузу).
Алмосту агъач (алмосту – мифологическое существо, вроде домового)Карачайда. Алмосту привели Сатанай в этот лес и ухаживали за ней, когда она убежала от морского дракона.
Аман агъач (плохой лес) – Аман къабакъ тийресинде (Басхан аузу).
Арча агъач (можжевельник) – Беш тау ауузда да.
Ачемез агъач (лес Ачемеза) – Минги тау тийресинде.
Бай Чегет тау агъач (богатый лес на склоне Чегета) – Басхан аузунда.
Буу агъач (лес, где водятся олени) – Кичкитар тийресинде (Басхан аузу).
Гитче агъач (небольшой лес) – Жапыр тала тийресинде (Чегем аузу).
Гитче Чегет тау агъач (маленький лес на склоне Чегета) – Минги тау тийресинде.
Гитче чырпылы агъач (лес с мелким кустарником) – Къоргъашинли суу тийресинде (Чегем аузу).
Деу агъач (могучий лес) – Къара сырт тийресинде (Басхан аузу).
Доммайлы агъач (лес с зубрами) – Доммайлы тау къабыргъада (Басхан аузу).
Ечемей агъач (лес Ечемея) – Суу жагъа тийресинде (Басхан аузу).
Ёрюзмекни агъачы (лес Ёрюзмека) – Къапчагъай тау этегинде (Чегем аузу).
Жанболат айланнган агъач (лес, в котором ходил Жанболат) – Балыкъ сууну онг жагъасында.
Жаныуарлы агъачес, в котором водится дичь) – Басхан сууну сол жагъасында.
Жеркли (ольховый лес) – Кёнделен аягъында.
Жугъур агъач (пестрый лес) – Жугъур тау къабыргъада (Чегем аузу).
Жугъутурлу агъач (лес, где водятся туры) – Адыл сууда.
Жууукъ агъач (ближний лес) – Аман тау тийресинде (Чегем аузу).
Илм агъач (лиственный лес) – Лахранда (Балыкъ).
Ит агъач (собачий лес) – Басхан аузунда.
Иткъол агъач (лес Иткола) Иткъол тийресинде.
Кермен агъач (кермен «крепость», агъач «лес») – Кюллюм къолда (Басхан аузу).
Кертмели агъач (грушевый лес) – Хасанья тийресинде.
Кёкагъач (грабовый лес) – Акъ суу тийресинде.
Кийик агъач (дикий лес) – Адыл сууда.
Къайын башы (над березняком) – Деу дорбун тийресинде (Басхан аузу).
Къалын уллу тау агъач (большой густой горный лес) – Терен ауузда (Чегем аузу).
Къанлы агъач (кровавый лес) – Къанжолда.
Къара агъач (черный лес) – Къара тау этегинде (Чегем аузу).
Къарангы агъач (темный лес) – Мангылай дорбун тийресинде (Балыкъ башы).
Къатыагъач тёш (вязовый лес на склоне) – Жапыр тала тийресинде (Чегем аузу).
Къатыш агъач (смешанный лес) – Сары тау тийресинде (Чегем аузу).
Къонакъ агъач (къонакъ «гость») – Ныгъыш тау къабыргъада (Чегем аузу).
Къудору терекле (акации) – Яникой тийресинде.
Къырылгъан агъач (вырубленный лес) – Минги тау тийресинде.
Мараучула агъачы (лес охотников) – Хутуй тау этегинде (Басхан аузу).
Мешхут агъач (лес с перегноем) – Минги тау тийресинде.
Мол агъач (богатый лес) – Молтан тийресинде (Акъ суу).
Мызы агъач (березовый лес) – Огъары Басхан тийресинде.
Наныкълы агъач (малиновый лес) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Наратлы агъач (сосновый лес) – Адыр сууда.
Нарт агъач (нартский лес) – Нарт Бора тийресинде (Хасания).
Нарт уучу агъач (лес нартского охотника) – Къала тийресинде (Чегем аузу).
Огъары агъач (верхний лес) – Орта сырт тийресинде (Чегем аузу).
Огъары кюйген агъач (верхний горевший лес) – Кыртыкда (Басхан аузу).
Огъары чырпылы агъач (верхний лес с кустарником) – Булунгу тийресинде.
Салкъын агъач (прохладный лес) – Чабакълы тау этегинде (Чегем аузу).
Суулу агъач (лес с ручьями) – Шидакъ тау тийресинде (Балыкъ).
Сыртлы тауда агъач (лес на возвышенности) – Чегем аузунда.
Таза агъач (чистый лес) – Жуарген тау этегинде (Басхан аузу).
Таракълы тау агъач (лес на зубчатой горе) – Таракъла тийресинде (Акъ суу) бла Чегем аузунда.
Тау агъач (горный лес) – Жайлыкъ тийресинде (Басхан аузу).
Тау арасы агъач (лес между горами) – Адыл сууда.
Тахталы агъач (лес с террасами) – Тахталы тауда (Акъ суу).
Ташлы агъач (каменистый лес) – Чегем аузунда.
Ташлы тау агъач (лес на каменистой горе) – Къызыл къолда (Басхан аузу).
Терен агъач (непроходимый лес) – Гезе тау тийресинде (Басхан аузу).
Тонгузлу агъач (лес с дикими свиньями) – Тонгуз орун тийресинде.
Тоноу агъач (лес грабителей) – Юлешген тау тийресинде (Басхан аузу).
Тыкыр агъач (кленовый лес) – Хаара тийресинде (Акъ суу).
Узун агъач (длинный лес) – Уллу тёбе тийресинде (Чегем аузу).
Уллу ара агъач (большой срединный лес) – Уллу тау тийресинде (Адыр суу).
Уллу кенг агъач (большой широкий лес) – Уллу тау тийресинде (Адыр суу).
Уллу къара агъач (большой черный лес) – Къашха таш тийресинде (Чегем аузу).
Уллу тау агъач (большой горный лес) – Адыр сууда.
Уу агъач (лес для охоты) – Башил тау этегинде (Чегем аузу).
Чатлы агъач (лес на кряжистом месте) - Чат-Чат тийресинде.
Чегет агъач (лес на северном склоне) – Чегет тау къабыргъасында (Басхан аузу).
Чибинли агъач (лес, где водятся пчелы) – Лагура тийресинде (Чегем аузу).
Чинар агъач (буковый лес) – Хасания тийресинде.
Чучхур агъач (лес с водопадами) – Чыгыр тау тийресинде.
Чырпылы агъач (кустарниковый лес) – Гестенти тийресинде.
Шайтан агъач (чертовый лес) – Бурмабут тийресинде.
Шауешик агъач (шауешикпорода дерева) – Минги тау этегинде.
Шинжили чырпыла (колючие кустарники) – Шинжили ауузда (Чегем аузу).
Ыранлы агъач (лес со скальными навесами) – Губасанты тау къабыргъада (Басхан аузу).
Элик агъач (лес с косулями) – Гестенти суу бойнунда.
Эмеген жукъа агъач (редкий лес эмегенов) – Балыкъ башында.


ТАЛАЛА – ПОЛЯНЫ
Агъач ара тала (поляна в междулесье) – Тёбен Чегем тийресинде.
Агъач къыйыры тала (поляна на окраине леса) – Хушто-сырт тийресинде.
Агъачлы тала (лесная поляна) – Гара ёзен тийресинде (Балыкъ башы).
Айры тала (раздвоенная поляна) – Айры терек тийресинде (Чегем аузу).
Акъ тала (белая поляна) – Акъ жол жанында (Чегем аузу).
Акътерекли къала (поляна с тополями) - Гюдюргюден огъарыда (Чегем аузу).
Аман тала (плохая поляна) – Аман къабакъ тийресинде.
Азау тала (поляна Азау)Минги тау этегинде.
Ариу тала (красивая поляна) – Адыр сууда.
Арт тала (задняя поляна) – Эл тюбю тийресинде (Чегем аузу).
Ачкерил тала (поляна Ачкерил) – Ачкерил къолда (Басхан аузу).
Ачы тала (солончаковая поляная) – Яникой тийресинде.
Бабас тала (поляна монаха) – Булунгу тийресинде.
Багъыуул тала (кормящая поляна) – Тёбен Чегем тийресинде.
Бапына тала (поляна Бапына) – Чегем аузунда.
Басмалы тала (ситцевая поляна) – Огъары Чегем тийресинде.
Баш тала (главная поляна) – Бай къабакъ бла Кенже тийресинде.
Башил тала (поляна Башил) – Чегем аузунда.
Башиллик тала (поляна Башиллик) – Чегем аузунда.
Бауат тала (поляна «бауат» – значение неясно) – Жел бауат тийресинде (Чегем аузу).
Боранлы тала (буранная поляна) – Акътопракъ тийресинде.
Бедаргу тала (поляна Бедаргу) – Акътопракъ тийресинде.
Белгили тала (известная поляна или поляна с меткой) – Битикле тийресинде (Чегем аузу).
Беппай тала (поляна Беппая) – Огъары Чегем тийресинде.
Бердибий тала (поляна Бердибия) – Бердибий таш тийресинде (Чегем аузу).
Бетли тала (поляна со склоном) – Беттургу тийресинде.
Бешли тала (пять полян) – Ёзенги тийресинде (Басхан аузу).
Бёрю тала (волчья поляна) – Бёрю сырт тийресинде (Акъ суу).
Бёрюлю тала (волчья поляна) – Хабаз тийресинде.
Бёрюлю узун тала (длинная волчья поляна) – Таза къолда (Балыкъ башы).
Бийлик тала (именная поляна) – Чегем аузунда.
Бичилги тала (выделенная поляна) – Акътопракъ тийресинде.
Бобука тала (поляна Бобука) – Яникой тийресинде.
Бодуркъу тала (поляна с пугалом) – Яникой тийресинде.
Болатланы агъач тала (Болатовых лесная поляна) – Басхан аузунда.
Борха тала (поляна с потоками) – Борха тийресинде (Чегем аузу).
Бош тала (свободная поляна) – Гюдюргю тийресинде.
Бузоу тала (телячья поляна) – Яникой тийресинде.
Бурмалы тала (лохматая поляна) – Бурмабут тийресинде.
Бурулгъан тала (изогнутая поляна) – Гурмажия тийресинде (Чегем аузу).
Буу тала (оленья поляна) – Минги тау тийресинде бла Акъ сууда.
Галгундур тала (зубровая поляна) – Галгундур тёбе тийресинде (Чегем аузу).
Гамма тала (гамма – разновиность крупной змеи) – Хабаз тийресинде.
Гебенли тала (поляна с копнами) – Гебен тийресинде (Чегем аузу).
Гелеу тала (типчаковая поляна) – Гелеу сыртда (Чегем аузу).
Гестенти жагъа тала (прибрежная поляна Гестенти) – Быллым тийресинде.
Гитче гара тала (маленькая нарзанная поляна) – Гаралы къолда.
Гара тала (нарзанная поляна) – Къапчагъай тау этегинде.
Гирхожан тала (поляна Гирхожан) – Тырныауз тийресинде.
Гитче лахран тала (маленькая поляна с ложбиной) – Чегем аузунда.
Гитче тала (маленькая поляна) – Адыл сууда.
Гитче сырт тала (маленькая поляна на склоне) – Алалай тийресинде (Чегем аузу).
Гитче чунгурлу тала (поляна с маленькими яминами) – Хасания тийресинде.
Гомажия тала (поляна в виде лука) – Гомажияда (Чегем аузу).
Горда тала (большая поляна) – Гара аузунда.
Гуу тала (поляна Гу) – Гууах тийресинде (Чегем аузу).
Гымых тала (поляна с низкой травой) – Гымых тийресинде (Чегем аузу).
Гюрбежи тала (кузнечная поляна) – Тёбен Чегем тийресинде.
Гюдюргю тала (поляна Гюдюргю) – Гюдюргюде.
Гягиш тюзю (равнина Гягиш) – Басхан аузунда.
Доммайлы тала (зубровая поляна) – Балыкъ башында.
Дорбун тала (поляна с пещерой) – Агъачлы къолда (Балыкъ башы).
Дуппурлу тала (бугристая поляна) – Кам тийресинде (Чегем аузу).
Душман тюз (вражеская степь) – Къанжолда.
Ёнгеч тала (поляна-пищевод) – Хабаз тийресинде.
Жагъа тала (прибрежная поляна) – Тегенекли тийресинде.
Жайлыкъ тюз (поляна-выпас) – Жайлыкъ тийресинде (Адыр суу).
Жалпакъ тюз (ровная поляна) – Акътопракъ тийресинде.
Жантугъан тала (поляна Жантугана) – Адыл сууда.
Жарашты тала (поляна Жарашты) – Жарашты къабакъ тийресинде (Басхан аузу).
Жарыкъ тюз (светлая равнина) – Молтан тау тийресинде.
Желли тала (ветреная поляна) – Огъары Чегем тийресинде.
Жилянлы тюз (змеиная долина) – Иткъол тийресинде.
Жипили тала (болотистая поляна) – Минги тау тийресинде.
Жоллу тала (поляна с тропой) – Хаара тийресинде (Акъ суу).
Жора тюз (долина Жора) – Жора тийресинде (Чегем аузу).
Жуарген тюз (долина Жуарген) – Жуарген тийресинде (Басхан аузу).
Жууунгу тюз (долина Жууунгу) – Жууунгу эл тийресинде (Чегем аузу).
Зыгъырлы тала (щебневая поляна) – Гюдюргю тийресинде.
Илипинли тала (поляна с канавами) – Булунгу тийресинде.
Ирик тюз (равнина Ирик) – Элбрус элде (Непелары).
Кенг тала (широкая поляна) – Терскъолдан огъарыда.
Кез арты тала (поляна за седловиной) – Лячин къая тийресинде.
Кермен тала (поляна Кермен) – Кермен тау тийресинде (Басхан аузу).
Кертме тюз (грушевая долина) – Хабаз тийресинде.
Кёкагъач тюз (грабовая долина) – Акъ суу тийресинде.
Кёк тала (голубая поляна) – Бопу тийресинде (Чегем аузу).
Кёл тала (озерная поляна) – Быхы кёл тийресинде (Акъ суу).
Кирли тала (грязная поляна) – Хасания тийресинде.
Кичибалыкъ тала (поляна Кичибалык) – Гитче Балыкъ тийресинде.
Когутай тала (поляна Когутай) – Минги тау тийресинде.
Кокай тала (очень маленькая поляна) – Аналаны тызгы тийресинде (Чегем аузу).
Кукук тала (поляна кукушки) – Булунгу тийресинде.
Курму тюзю (долина Курму) – Огъары Басхан бла Къызген арасында.
Кылды тюз (мокрая поляна) – Кылды тийресинде (Басхан аузу).
Кырдыклы тала (травянистая поляна) – Гумачы тийресинде (Басхан аузу).
Кюйген агъач тала (сгоревшая лесная поляна) – Къызла кюйген тийресинде (Чегем аузу).
Кюйген тюз (сгоревшая равнина) – Яникой тийресинде.
Кютген тала (поляна, где можно пасти) – Тырныаууз тийресинде.
Къабан тюз (кабанья равнина) – Гюдюргюде.
Къазийланы тала (поляна Казиевых) – Балыкъда.
Къазылгъан тала (раскопанная поляна) – Огъары Чегем тийресинде.
Къайын тала (березовая поляна) – Къайын къыйырында (Акъ суу).
Къапчагъай тюзю (равнина Капчагай) – Къапчагъай тарда.

Къара къол арты тюз (поляна за черной балкой) – Къарангы тийресинде (Басхан аузу).
Къара тала (черная поляна) – Адыл сууда.
Къарындаш тала (поляна братьев) – Тырныаууз тийресинде.
Къач тала (почитаемая поляна) – Гара аузунда (Чегем аузу).
Къая къаты тала (поляна у скалы) - Тырныаууз тийресинде.
Къобан тала (поляна у реки) – Къобан къолда (Басхан аузу).
Къоз терекли тала (поляна с орешником) – Тютюргю тийресинде (Чегем аузу).
Къозу тала (поляна ягнят) – Нальчик башында.
Къой кютген тюз (поляна, где пасутся бараны) – Балыкъ тийресинде.
Къой тала (овечья поляна) – Хара дорбун тийресинде (Акъ суу).
Къоллу тала (поляна с балками) – Гедагаф къолда (Басхан аузу).
Къол жаны тала (поляна возле балки) – Хабаз тийресинде.
Къочхар тала (баранья поляна) – Къочхар таш тийресинде (Чегем аузу).
Къуйрукълу тала (хвостатая поляна) – Кюзлюк сабанла тийресинде (Чегем аузу).
Къула тала (большая поляна) – Донгат тийресинде (Чегем аузу).
Къумлу тюз (песчаная равнина) – Къум тёбе тийресинде (Чегем аузу).
Къуршоу тюз (круглая поляна) – Къуршоу тийресинде (Чегем аузу).
Къуш тала (орлиная поляна) – Къуш тау тийресинде (Чегем аузу).
Къызген тала (поляна Кызген) – Кызген элде (Басхан аузу).
Къызыл тала (красная поляна) – Гитче тургъан дорбун тийресинде (Басхан аузу).
Къызыл тюбю (красная равнина) – Элбрус элде.
Къызылкёз тюзю (равнина Кызылкёз) – Тырныауз тийресинде.
Къынгыр тала (кривая поляна) – Басхан аузунда.
Къыргъый тала (красивая поляна) – Къынгыр сырт тийресинде (Балыкъ башы).
Къырыкълы тала (поляна с канавками) – Гымыж оба тийресинде (Чегем аузу).
Къысха тала (короткая поляна) – Белбичан тийресинде (Басхан аузу).
Лахран тала (поляна с ложбиной) – Балыкъ башында.
Лыбарда тюз (поляна Лыбарда) – Лыбарда тийресинде (Чегем аузу).
Мараллы тала (ланья поляна) – Чегет тийресинде.
Нарт тюз (равнина нартов) – Нарт Бора тийресинде.
Ойнакъ тала (поляна игрищ) – Берс ойнакъ тийресинде (Чегем аузу).
Огъары гитче тюз (верхняя маленькая равнина) – Хабаз тийресинде.
Орунлу тала (орун «помещение для содержания скота») Чегем аузунда.
Салкъынлы тала (прохладная поляна) – Бостан тийресинде (Чегем аузу).
Сары тюз (желтая равнина). Эски аты – Пёрк тюзю – Быллым тийресинде.
Согаланы тала (согаевская поляна) – Элбрус эл тийресинде.
Таллы тала (ивовая поляна) – Яникой тийресинде.
Тар жерде тала (поляна в узком месте) – Тар тау тийресинде (Басхан аузу).
Тар тала (узкая поляна) – Ачыгъан суу тийресинде (Чегем аузу).
Тау тала (горная поляна) – Къазыч тийресинде (Акъ суу).
Ташлы тала (каменистая поляна) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Тегенекли тала (поляна с колючками) – Тегенеклиде.
Терен тала (поляне в глубине) – Былдышкыда (Чегем аузу).
Тотур тала (поляна Тотур) – Думала тийресинде.
Тузулгу тюз (равнина Тузулгу) – Тузулгу тийресинде (Чегем аузу).
Тызгы тюз (равнина Тызгы) – Тызгы тийресинде (Басхан аузу).
Тыкырлы тала (кленовая поляна) – Хара тийресинде.
Тюлкю тала (лисья поляна) – Орсындык тийресинде (Чегем аузу).
Тютюргю тюз (равнина Тютюргю) – Тютюргюде.
Узун агъачлы тала (длинная лесная поляна) – Агъачлы къая этегинде (Басхан аузу).
Узун тала (длинная поляна) – Адыр сууда.
Уллу Кыртык тала (большая поляна Кыртык) – Басхан аузунда.
Уллу тала (большая поляна) – Хабаз тийресинде.
Уллу тюз (большая равнина) – Къобан тюзю (Къарачай).
Уллу эмеген тала (большая эмегенова поляна) – Доммай тюзю (Къарачай).
Ханслы тюз (травянистая поляна) – Къара ханслы тийресинде (Чегем аузу).

Хынсырык тюз (равнина Хынсырык) – Хынсырык элде (Чегем аузу).
Хынт тала (поляна с препятствиями) – Хушто-Сырт тийресинде.
Чариш тюз (равнина скачек) – Жети шаудан тийресинде (Хабаз).
Ындыр тала (поляна под ток) – Курму тюзюнде.
Ыстауатлы талачыкъ (полянка с загоном) – Акътопракъ тийресинде.
Эмеген тала (поляна эмегенов) – Лахран тау тийресинде (Балыкъ бащы).
elbars 17.09.2023 13:05:37
Сообщений: 2328
ЖОЛЛА – ДОРОГИ, ТРОПЫ
Агъач ара жол (дорога по междулесью) – Тёбен Чегем тийресинде.
Агъач киши жюрюген жол (тропа, по которой ходил покровитель лесов – Агъач киши) – Лагура тийресинде (Чегем аузу).
Агъач къыйыры жол (тропинка по краю леса) - Хушто-Сыртдан огъарыда.
Агъачлы къолда жол (дорога через лесистую балку) - выше Гара-ёзенден огъарыда (Чегем аузу).
Азау чегет жол (тропа по северной стороне г. Азау) – Минги тау тийресинде.
Айры тар жол (раздвоенная узкая тропа) – Чегем сууну онг жагъасында.
Айры таш жолла (раздваивающиеся каменистые дорожки) – Тырныауз тийресинде.
Айыу ызлы жол (тропа со следами медведя) – Налчик башында.
Акъ сыртлы жол (тропа через белую возвышенность) – в районе Акъ тала тийресинде (Чегем аузу).
Аллахбердини жолу (тропа Аллахберди) – Хан тёбе тийресинде (Кёнделен).
Алмалы жол (яблоневая дорога) – Чегем чучхурладан огъарыда.
Аман жол (плохая дорога) – Хабазны тёбен жанында.
Ара жол (срединная дорога) – Акътопракъны огъары жанында.
Арба жол (дорога для арбы) – Тёбен Чегемни тёбен жанында.
Ариу къулакъ жол (красивая тропа через овраг) – Ташкёпюрню огъары жанында.
Асанай (Эсеней) жюрюген жол (тропа, по которой ходил Асанай) – Иткъол тийресинде.
Ат аунагъан жол (тропа, где валялась лошадь) – Уаза тийресинде.
Ат жол (тропа всадника) – Тёбен Чегем тийресинде.
Ат тохтагъан жол (тропа, где остановилась лошадь) – Айтемир кёл тийресинде (Хабаз).
Ауар жол (переваливающая тропа) – Кичибалыкъ тийресинде.
Аууш жол (тропа через перевал) – Адыр сууда.
Ачей ёлген жол (дорога, где умер Ачей) – Камукда (Тырныаууз)
Ачей жол (дорога Ачея) – Лахран тийресинде (Балыкъ башы).
Ачемез жол (тропа Ачемеза) – Огъары Чегем тийресинде.
Ачы жол (дорога через солончаки; букв. горькая дорога) – Яникой тийресинде.
Ачыбатыр жолу (тропа Ачыбатыра) – Булунгу тийресинде.
Бадинатны жолу (тропа Бадината) – Татартюп тийресинде.
Батыр (Батырас) жол (тропа Батыра (Батыразса) – Дадыу Аллы тийресинде (Чегем аузу).
Баш жол (главная дорога) – Акъ суу бла Тёбен Чегем арасында.
Башил тау жол – (тропа на горе Башил) – Чегем аузунда.
Башха жол (другая тропа) – Акътопракъ тийресинде.
Бедик жол (бедикская дорога) – Басхан сууну онг жагъасында.
Бёрюле айланнган жол (тропа, где бродят волки) – Хабаз тийресинде.
Бёрюле къачхан жол (дорога, по которой убежали волки) – Акъ суу башында.
Бёрюле талашхан жол (дорога, где дрались волки) – Таза къолда (Хабаз).
Бийнёгерни жолу (тропа Бийнёгера) – Бжедуг (Бажадук) тау тийресинде.
Битикле жолу (тропа к средневековым укреплениям Битикле) – Огъары Чегем тийресинде.
Биченчи жол (тропа к сенокосу) – Адыр сууда.
Бодуркъу жол (тропинка с пугалом) – Яникой тийресинде.
Бопугъа баргъан жол (дорога в с. Бопу) – Кёкташны тёбен жанында.
Борсукъ жол (барсучья тропа) – Бопу тийресинде (Чегем аузу).
Бостандан эннген жол (крутая тропа со скалы Бостан) – Чегем чучхурладан огъарыда.
Бош жол (свободная тропа) Гюдюргю тийресинде.
Бош тюз жол (свободная ровная тропа) – Яникой тийресинде.
Бузоула ётген жол (дорога, где прошли телята) – Хабазны огъары жанында.
Бузлу жол (льдистая тропа) – Акътопракъны огъары жанында.
Бузулгъан жол (разрушенная тропа) – Клумкъол тийресинде (Басхан аузу).
Букъа жолу (тропинка Бука) – Былым тийресинде.
Букъу жол (пыльная дорога) – Быкмылгы тийресинде (Чегем аузу).
Булунгу жолу (дорога в Булунгу) – Капчагъай тийресинде.
Бурулгъан жол (поворачивающая тропа) – Гумул аузу тийресинде (Чегем аузу).
Буруу къулакъ жол (тропа у замкнутой балки) – Басхан ауузгъа кирген жерде.
Буула кези жол (тропа через Оленью седловину) Аяз къая тийресинде (Басхан аузу).
Буула тюшген жол (тропа, по которой спускаются олени) – Къара сырт тийресинде.
Былдышкы жол (тропа с камнепадом) – Гулдоргу тийресинде (Чегем аузу).
Быллым жолу (дорога в с. Былым) – Басхан сууну онг жанында.
Бюрче жолу (тропа Бюрче) – Уллу аууз тийресинде (Чегем аузу).
Гамма жол (гамма – разновиность крупной змеи) – Хабаз тийресинде.
Гара башы жол (тропинка к нарзанной вершине) – Басхан аузунда.
Гара ёзеннге жол (тропинке к долине нарзанов) – Гетмишни тёбен жанында.
Гара суугъа элтген жол (тропа, ведущая к нарзану) – Булунгу башында.
Гаралы жол (тропа к нарзану) – Булунгу тийресинде.
Гаралы тюз жол (прямая тропа к нарзанам) – Минги тау тийресинде.
Гараланы жолу (Дорога Гараевых) – Огъары Чегем тийресинде.
Гезох улу жол (тропа Гезохова) – Думоргу сырт тийресинде (Чегем аузу).
Гёжеф жол (дорога силачей) – Гезе тийресинде (Басхан аузу).
Гитче маралы жол (маленлькая ланья тропа) – Чегет тийресинде.
Гыйыла тюшген жол (тропа, на которую упали каменные глыбы) – Гыйы тау тийресинде (Чегем аузу).
Гыпыланы тюбю (тропа Гыпыевых) – Гыпыланы тюбю тийресинде (Чегем аузу).
Гюрбежиге баргъан жол (тропинка к кузнице) – Батыш агъач жанында (Басхан аузу).
Гягиш жолу (Гягишская дорога) – Элбрус элде.
Дагъазала (извилистая тропа) – Огъары Басханда.
Дингил жол (тропа для тачки) – Хынсырык тийресинде (Чегем аузу).
Дорбунга баргъан жол (дорога в пещеру) – Акътопракъ тийресинде.
Жагъа жол (береговая дорожка) – Огъары Басхан тийресинде.
Жайлыкъ жол (тропа к летнему пастбищу) – Кюнлюм къолда (Басхан аузу).
Жалпакъ жол (тропа по пологому склону) – Акътопракъ тийресинде.
Жанбаш жол (тропа по наклонной вершине) – Терен къолда (Чегем аузу).
Жантараз жолу (тропа Жантараза) – Шайтан къолда (Басхан аузу).
Жантуугъанны жолу (дорога Жантугана) – Ёсенги суу бойнунда.
Жеде ауузгъа жол (тропа к ягодному ущелью) – Гара ауузу тийресинде (Чегем аузу).
Жилян жол (змеиная тропа) – Жуарген тийресинде (Басхан аузу).
Жипи жол (тропа через заболоченная место) – Жипиле тийресинде (Чегем аузу).
Жолукъгъан жол (встречная тропа) – Горда тийресинде (Чегем аузу).
Жугъутур жол (турья тропа) – Жугъутур кёл тийресинде (Чегем аузу).
Жукурюшкю (жукурюшкю «жировой комок в кишке забитого скота») жол «тропа»Булунгу тийресинде.
Жулуу жол (тропа выкупа(?)) – Огъары Чегем тийресинде.
Жыяу жол (пешеходная дорожка) – Гюдюргю тийресинде (Чегем аузу).
Зинки (бубенчики на малом барабане) жол (тропа) – Думала тийресинде.
Зыгъыр жол (щебневая дорога) – Акъ суу тийресинде.
Зырнауат жол (зырнауат «колокольчики на шее козла-вожака»)Быллым тийресинде.
Илипсар (илипсар «корпус большого барабана»), жол «тропа») – Булунгу тийресинде.
Илисингир жол (петляющая тропа) – Огъары Чегем тийресинде.
Ишхилди жол (тропа через бруснику) – Адыл сууда.
Кенг жол (широкая тропа) – Болат-агач тийресинде (Чегем аузу).
Кенг тешикли жол (тропа с широкими норами) – Акъ суу башында.
Кертмели жол (грушевая тропа) – Яникой тийресинде.
Кечиу жол (тропа через брод) – Кечиу тийресинде.
Кёгагъач жол (тропа через грабовые деревья) – Акъ суу тийресинде.
Кёлге жетген жол (тропа, которая доходит до озера) – Сулдур суу тийресинде.
Кёпюрлю жол (тропинка с мостиком) – Думала тийресинде.
Кийик жол (звериная тропа) - Адыл сууда.
Кичибатыр жол (тропа Кичибатыра) – Уллу бек къая тийресинде (Басхан аузу).
Кюнлюм жол (тропа по южному склону) – Яникой тийресинде.
Луунгу жол (тропинка через целину) – Огъары Чегем тийресинде.
Къабан тешикге жол (тропа к кабаньей норе) – Хабаз тийресинде.
Къажарлы тала жол (къажарлы «перс, иранец»; тала «поляна») – Акъ суу тийресинде.
Къазауат нарт жолла (тропа нартских сражений) – Къан жолда.
Къазыланы жол (тропа Казиевых) – Тогъай къол башында (Балыкъ башы).
Къайтмырзаны жолу (тропа Кайтмырзы) – Мутнянки тийресинде (Акъ суу).
Къайынлы жол (тропа через березовый лес) – Нальчик башында.
Къалабекланы дорбуннга жол (тропа к пещере Калабековых) – Чегем аузунда.
Къалиярлы жол (тропа через черемшу) – Хасания тийресинде.
Къамиш жол (камышовая тропа) – Кёкташ тийресинде.
Къара жол (черная тропа) – Топуракъ суу тийресинде (Акъ суу).
Къара ханслы жол (тропа через черную траву) – Акъ суу тийресинде.
Къарала башы жол (тропа к вершине Карала) – Иткъол башында.
Къарангы къолгъа жол (тропа к темному оврагу) – Акътопракъ тийресинде.
Къая арты жол (тропа за скалой) – Яникой тийресинде.
Къая башы жол (тропа над вершиной) – Хабаз тийресинде.
Къая жаны жол (тропинка у скалы) – Хушто-Сырт тийресинде.
Къая къызыны жолу (тропа с эхом) Гулдоргу тийресинде (Чегем аузу).
Къобалбатыр жол (тропа Кобалбатыра) – Тогъай къол тийресинде (Балыкъ башы).
Къойчу жол (пастушья тропа) – Къобан къол тийресинде (Чегем аузу).
Къоллу жол (дорога через балки) – Яникой тийресинде.
Къонакъ жол (тропа гостя) – Къапчагъай тийресинде.
Къоруу жол (тропа охраны) – Булунгу тийресинде.
Къуршоу жол (окружная тропа) – Тёбен Чегем тийресинде.
Къызыл къоллу жол (дорога через красную балку) – Басхан аузунда.
Къынгыр жол (извилистая тропа) – Эл тюбю тийресинде.
Къырыкълы жол (тропа с желобами) – Чегем чучхурладан огъарыда.
Къысха жол (короткая дорога) – Басхан сууну онг жагъасында.
Къышлыкъ жол (тропа к зимовью) – Къышлыкъ тийресинде (Чегем аузу).
Малтаннган жол (истоптанная тропа) – Акъ суу тийресинде.
Мамуку жол (волчья тропа; маму, мамуку – табуированное название волка) – Акъ суу тийресинде.
Мешели жол (тропа через дубняк) – Чегем аузунда.
Мешхут жол (тропа через перегной) – Огъары Чегем тийресинде.
Мижеген жол (мижеген «запасы, богатство») – Булунгу тийресинде.
Минишген жол (тропа всадников; минишген – иносказательное название всадников) – Огъары Чегем тийресинде.
Мурккулу жол (калиновая тропа) – Минги тау тийресинде.
Муш жол (мушзначение непонятно) – Минги тау тийресинде.
Мыдыхлы жол (тропа через потухшие костры) – Булунгу тийресинде.
Мызы жол (тропа через березняк) – Огъары Чегем тийресинде.
Мырсы жол (тропа зазнайства) – Мырсы тийресинде (Чегем аузу).
Наратлы тюз жол (тропа через сосновую долину) – Чегем башында.
Наратлы чунгур жол (ухабистая тропа через сосновый лес) – Минги тау тийресинде.
Нарт Ачейни жолу (тропа нарта Ачея) – Огъары Чегем тийресинде.
Нарт Болат ачхан жол (тропа, которую открыл нарт Болат) – Гомажия тийресинде (Чегем аузу).
Нарт жол (дорога нартов) – Кенделен сууну сол жагъасы бла. Нынешнее название этой дороги – Арба жол «дорога для телеги».
Нартла жолу (дорога нартов) – Минги тау тийресинде.
Насыран жолу (тропа Насырана) – Къанжол тийресинде.
Нёгер жол (тропа Ногера)Адыл-сууда.
Огъары аман жол (верхняя плохая тропа) – Кёкташ тийресинде.
Огъары жол (верхняя тропа) – Огъары Басхан тийресинде.
Огъары чегет жол (верхняя северная тропа) – Бопу тийресинде.
Орта сырт жол (тропа через среднюю возвышенность) – Тютюргю тийресинде.
Оюлгъан къысха жол (короткая разрушенная тропа) – Акъ суу тийресинде.
Сабан жол (тропа через пахотные участки) – Тёбен Чегем тийресинде.
Сабанлыкъгъа жол (дорога к пашням) – Огъары Чегем тийресинде.
Сары жарла жаны жол (тропа рядом с желтыми обрывами) – Чегем аузунда.
Сары къол башы жол (тропа над желтой вершиной) – Адыл сууда.
Сары тюз жол (желтая ровная тропа) – Тёбен Чегем тийресинде.
Сёсюммекни жолу (дорога нарта Сёсюммека) – Беттургу тийресинде (Чегем аузу).
Сиблчи жол (Тропа нарта Сибилчи) – Уллу дуппур тийресинде (Чегем аузу).
Созар жол (тропа Созара) – Керкимес тийресинде (Басхан аузу).
Сосурукъну жолу (дорога нарта Сосурука) – Эл журт тийресинде (Тырныаууз башы).
Суу ара жол (тропа в междуречье) – Акъ сууда.
Суу башы жол (тропа в верховьях речки) – Кыртыкда (Басхан аузу).
Суу чыкъгъан жол (тропа с источником) – Акъ суу тийресинде.
Суулу жол (затапливаемая тропа) – Тёбен Чегем тийресинде.
Сыйдам жол (гладкая тропа) – Галгундур тёбе жаны бла (Чегем аузу).
Сырын жол (скрытая тропа) – Гюдюргю башы бла (Чегем аузу).
Сюрюучю жол (пастушья тропа) – Огъары Чегем тийресинде.
Таза къол ичи жол (тропа через чистую балку) – Хабаз тийресинде.
Таллы жол (тропа через ивняк) – Тютюргюде (Чегем аузу).
Тамакълы жол (тропа через теснины) – Хушто-Сырт.
Тана жол (телячья тропа) – Тёбен Чегем тийресинде.
Тапкалы жол (ступенчатая тропа) – Быллым тийресинде.
Тапкалы жол (ступенчатая тропа) Акъ къая тийресинде (Чегем аузу).
Тар жол (узкая дорога) – Кичибалыкъ сууну онг жаны бла.
Тар жашырын жол (узкая скрытая тропа) – Ташлы сырт тийресинде (Басхан аузу).
Тауас жол (тропа Тауаса) – Булунгу тийресинде.
Таубий жолу (тропа Таубия) – Акътопракъ тийресинде.
Тауушлу жол (шумящая тропа) – Чегем чучхурла тийресинде.
Таша узун жол (длинная скрытая тропа) – Аман ауузда (Басхан аузу).
Ташлы къол жол (дорога через каменистую балку) – Яникой тийресинде.
Ташлы къулакъ жол (тропа через каменистый овраг) – Акъ суу тийресинде.
Ташлы сырт жол (тропа через каменистую возвышенность) – Минги тау тийресинде.
Ташлы узакъ жол (каменистая дальняя дорога) – Кылды тийресинде (Басхан аузу).
Ташлы ыстауат жол (каменистая тропа к загону скота) – Жуарген тийресинде (Басхан аузу).
Терен жол (глубокая тропа) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Тёбели жол (холмистая дорога) – Адыл-суу бла Акъ суу тийрелеринде.
Тёбен жол (нижняя дорога) – Хабаз тийресинде.
Тёгерек жол (круговая тропа) – Огъары Басхан тийресинде.
Тик жол (крутая тропа) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Тик сырын жол (крутая скрытая тропа) – Сырын аууш тийресинде (Басхан аузу).
Топуракъ жоллинистая тропа) – Акъ суу тийресинде.
Тотурбий атлагъан жол (тропа, по которой шагал Тотурбий) – Булунгу тийресинде.
Туппус жол (бугристая тропа) – Акътопракъ тийресинде.
Тууар жол (тропа для скота) – Нальчик башында.
Тууузлу жол (тропа через мягкую траву) – Тихтенген тийресинде (Чегем аузу).
Тыйыучу жол (задерживающая тропа) – Гурмажия тийресинде.
Тюклеш жол (тропа Тюклеша) – Тюшлю суу бойну бла (Басхан аузу).
Тюлкю жол (лисья тропа) – Бюрчюк къабакъ тийресинде (Чегем аузу).
Тюлкю жолукъгъан жол (тропа встречи с лисой) – Огъары Чегем тийресинде.
Тюртю жол (барбарисовая тропа) – Тырныаууз тийресинде.
Узун ариу жол (длинная красивая тропа) – Адыр сууда.
Узун къабан жол (длинная кабанья тропа) – Гюдюргюде.
Узун къынгыр жол (длинная кривая дорога) – Шинжили ауузда (Чегем аузу).
Узун къынгыр сыртлы жол (длинная кривая тропа через возвышенность) – Минги тау тийресинде.
Узун нарт жол (длинная нартская дорога) – Минги тауну кюн батыш этеги бла; (нынешнее название – Бир жол (единственная дорога).
Узун таллы жол (длинная дорога через вербы (ивы) – Гюдюргю тийресинде.
Узун тар жол (длинная узкая тропа) – Адыр сууда.
Удур жол (тропа подстрекателей) – Къой сюрюлген тийресинде (Басхан аузу).
Уллу баллы къулакъгъа жол (дорога к большой медовой балке) – Балыкъ башында.
Уллу къара жол (большая черная дорога) – Хынсырык тийресинде.
Уллу къара къолгъа жол (тропа к большой черной балке) – Минги тау тийресинде.
Узун къумлу жол (длинная песчаная дорога) – Огъары бла Тёбен Актопракъны арасында.
Уллу мараллы жол (большая оленья тропа) – Башил тау тийресинде.
Уллу таллы жол (большая ивовая тропа) – Кермен тийресинде.
Уллу шинжили жол (большая тропа с колючками) – Огъары Чегем тийресинде.
Уллу эшек жол (большая ослиная тропа) – Иличир тийресинде (Чегем аузу).
Усхуртук баргъан жол (тропа, по которой ходил Усхуртук) – Уллу таш тийресинде (Басхан аузу).
Ууакъ мырылы жол (тропа через маленькие поляны) – Лууунгу тийресинде (Чегем аузу).
Фадауан жол (тропа чрез мягкую траву) – Нохта тау тийресинде (Чегем аузу).
Хара жол (стартовая тропа) – Хара сырт тийресинде.
Хош жол (спокойная дорога) – Гитар тийресинде (Чегем аузу).
Хункер жол (царская тропа) – Къанжолда.
Хыйны жол (заколдованная тропа) – Къушхиле тийресинде (Чегем аузу).
Хынт жол (труднопроходимая тропа) – Хушто-Сырт тийресинде.
Чайыр жол (смолистая тропа) – Минги тау тийресинде.
Чалгъычыла жолу (тропа косарей) – Басхан аузунда.
Чана жол (санная дорога) – Лыгыт тийресинде (Чегем аузу).
Чатлы жол (кряжистая тропа) – Чат тау тийресинде (Басхан аузу).
Чекли жол (тропа-граница) – Кезген тийресинде (Басхан аузу).
Чертлеуюклю жол (тропа через орешник, лещину) – Хасания тийресинде.
Чий жол (тропа через ковыли) – Тёбен Чегем тийресинде.
Чунгурлу жол (ухабистая тропа) – Таллы къол тийресинде.
Чырпылы жол (тропа через кустарники) – Уаза тийресинде (Чегем аузу).
Чюерди ашыкъгъан жол (тропа, по которой спешил нарт Чюерди) – Гитче Битикле тийресинде.
Шайтан жол (чертова тропа) – Минги тау тийресинде.
Ызлы узун жол (длинная тропа со следами) – Таш ауузда (Басхан аузу).
Ырхы жол (тропа по следу от потока) – Кылды тийресинде.
Ыстауат жол (дорога к загону скота) – Акътопракъ тийресинде.
Ысхылты жол (тропа знати) – Акътопракъ тийресинде.
Ыфчык жол (тропа через перевал) – Булунгу тийресинде.
Юзмезли жол (песчаная дорога) – Гюр суу (Чегем суугъа къошулады) тийресинде.
Эл башы жол (тропа наверху селения) – Аман къабакъ тийресинде.
Эменли жол (тропа через дубраву) – Тёбен Чегем жаны бла.

Эфенди жол (дорога эфенди) – Хабаз тийресинде.
Эхчи жол (козлиная тропа) – Акъ сырт тийресинде (Балыкъ).
elbars 18.09.2023 12:09:36
Сообщений: 2328

ГАРАЛА МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Гара – нарзан.
Ачы гара (горький нарзан) – Къая къызы тийресинде (Чегем аузу).

Байдаланы гара (нарзан Байдаевых) – Минги тау тийресинде.
Балыкъ башы гарала (нарзанные источники в верховьях Малки) – Балыкъ башында.
Гара жолу (нарзанная тропа) – Алботай сырт тийресинде.
Гара къулакъ (нарзанная балка) – Шайтан тёбе тийресинде (Балыкъ башында).
Гара сырт (нарзанный склон) – Ташлы ыстауат тийресинде (Басхан аузу).
Гара тала (нарзанная поляна) – Тыкыр агъач тийресинде (Акъ суу).
Гара чунгурла (нарзанные ямы) – Кенг къолда (Акъ суу).
Гара шаудан (нарзанный родник) – Узун къулакъ тийресинде (Басхан аузу).
Гара ыз (след нарзана) – Кийик жол жанында (Чегем аузу).
Гелеулю гара (нарзанный источниктам, где растет типчак) – Ара таш тийресинде (Басхан аузу).
Гитче гара шаудан (маленький нарзанный родничок) – Жёге терек тийресинде (Басхан аузу).
Жантуугъан гара (нарзан Жантугана) – Адыл сууда.
Жашырын гара (скрытый нарзанный источник) – Гебен таш тийресинде (Басхан аузу).
Жууукъ гара (ближний нарзанный источник) – Ирик чатда (Элбрус эл тийресинде).
Къач гара (почитаемый нарзанный источник) – Терен къолда (Басхан аузу).
Мысты гара (кислый нарзан) – Тихтен тийресинде (Чегем аузу).
Сары шаудан гара (желтый нарзанный источник) – Жугъутур ыран тийресинде (Чегем аузу).
Тауушлу гара суу (шумливый нарзанный ручей) – Азау тийресинде.
Ташлы гара (каменистый нарзанный источник) – Уллу таш тийресинде (Басхан аузу).
Терек къаты гара шаудан (нарзанный источник у дерева) – Тик аууш тийресинде (Чегем аузу).
Узакъ гара (дальний нарзанный источник) – Ирик чатда (Элбрус эл тийресинде. Аны бир 20 жыл алгъа жар басханды).
Узун гара суу (длинный нарзанный ручей) – Чегем аузунда.
Урух гара (извилистый нарзанный ручей) – Чегем аузунда.
Уштулу гара (Уштулуинский нарзан) – Уштулуда.
Чегет гара (нарзанный источник на северном склоне) – Наныкълы тёбе тийресинде.
Чыранлы гара (нарзанный источник у ледника) – Адыр сууда.
Элли гара (деревенский нарзанный источник) – Гюдюргю тийресинде.
Эменли гара (нарзанный источник у дуба) – Эменли сырт тийресинде (Басхан аузу).
ТАШЛА КАМНИ, ВАЛУНЫ
Ташкамень; къысыр таш крепкий камень; бармакъ ташгалька; къой ташлавалуны; сослан ташгранит; мермермрамор; асыл ташдрагоценный камень.
Айры таш (двуглавый камень) – Тырныаууз тийресинде. Надгробный памятник нарта Сосурука.
Акъ таш (белый камень) – Акъла тийресинде (Чегем аузу).
Апсаты ташы (камень Апсаты; Апсаты – бог охоты, покровитель диких животных) – Жапыр тала, Уллу сырт, Бийик акъ къая, Кёсе тау, Шайтан къол тийрелеринде.
Асыл нарт таш (драгоценный камень нартов) – Нарт Бора, Нарт уя, Хара, Чегет, Тонгуз орун, Акътопракъ тийрелеринде. Бесплодные женщины совершали обряд обливания драгоценного камня водой из трех родников в честь божества камней Бийтик.
Аштотур ташы (Аштотура камень; Аштотур – покровитель волков, ему поклонялись охотники).
Бердибий ташы (камень Бердибия) – Огъары Чегем тийресинде.
Бий къачы таш (камень божьего креста) – Гара аузу тийресинде. Здесь сохранился камень с высеченным крестом, которому поклонялись жители окрестности. Крест (къач) был на правой лопатке нарта Ёрюзмека.
Бийнёгерни ташы (камень Бийнёгера) – Ючбаш тау тийресинде. Легенда гласит, что именно здесь погиб легендарный охотник.
Бодуркъу таш (камень-чучело) – Акъ суу, Яникой, Ууаза, Чегет, Къара къая, Бостан тийрелеринде. Таким камням поклонялись колдуны и знахари. Суеверные избегали их.
Буу таш (олений камень) – Быхы кёл, Буу суу, Агъачлы къол, Таллы къулакъ тийрелеринде
Гебен таш (камень-стог) – Тёбен Чегем суу жагъасында. Этот камень метнул сюда нарт Ёрюзмек.
Гулдоргу таш (камень Гулдоргу) – Огъары Чегем тийресинде. Бытует хореографическая картинка под названием «Гулдоргу таш».
Гыйы таш (каменная глыба) – Кёсе тау тийресинде (Басхан аузу).
Дорбасын таш (камень для пращи) – Темир-Къапу тийресинде (Балыкъ башы).
Ёгюз нарт таш (камень нартского быка) – Ючбаш тау тийресинде. У этого камня отдыхал громадный нартский бык, в перепрыгивании через которого состязались нартские всадники.
Жантуугъан ташы (камень Жантугана) – Жантуугъан тау этегинде. Этот камень носит имя известного охотника Жантугана.
Жора таш (камень с крестом) – Акътопракъ башында. Большой крест назывался у балкарцев жора, а малый – къач. Камни с крестом почитались до распространения ислама.
Жугъутур таш (турий камень) – Адыр суу, Жугъутур къая, Жугъутур баш тийрелеринде.
Кийикчи таш (камень охотников) – Кийикчи, Жаныуарлы къол, Уллу агъач, Сылтран кёл, Къутургъан суу, Нарат агъач, Терен таллы агъач къол тийрелеринде. У таких камней молодые охотники получали задание и расходились по местам охоты.
Къара таш (черный камень) – Топуракъ суу (Акъ суу). Под этим камнем находится пещера, в которой хранились оружие и конь его отца.
Къара таш (черный камень) – Тырныаууз тийресинде. У этого треснутого поплам камня княгиня Гошаях не раз в слезах ожидала любимого мужа Каншаубия, который ушел в Дагестан и не вернулся. Камень был сброшен в реку при строительстве Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината.
Къарча таш (камень Карчи) – Эл Журтунда. Когда к Карче явились за данью, он в гневе ударил большой камень и расколол его.
Къарын таш (камень-брюхо) – Къарындаш ташла тийресинде.
Къарындашла ташы (камень братьев) – Тырныаууз, Яникой, Хынсырык, Нарт жолла тийрелеринде. У таких камней совершали обряд искусственного родства между мужчинами и мужчиной и девушкой.
Къашха таш (пятнистый камень) – Адыл суу, Акъ суу, Кёкагъач, Издора тийрелеринде. В засуху такие камни обливали водой для вызывания дождя.
Къоргъашин таш (свинцовый камень) – Къоргъашин тау тийресинде (Чегем аузу).
Къочхар таш (бараний камень) – Огъары Чегем, Кылды, Иличир, Тар аууз тийрелеринде. При окоте овец и коз у таких камней совершался обряд. На камне оставляли обрядовый большой пирог с мясной начинкой (горда хычын).
Къызыл таш (красный камень) – Акътопракъ, Огъары Чегем, Къызыл къол тийрелеринде. Красными называли камни, которые содержат медь или золото. На таких камнях разводили костры при совершении обряда проводов зимы, посвященной богине Сарасан. Когда костер догорал, на горячих камнях исполняли танец «Къызыл таш».
Малтаннган таш (истоптанный камень) – Малтантюп тийресинде (Акъ суу). Большой плоский камень, на котором танцевали нарты.
Мангылай таш (камень-лоб) – Мангылай тийресинде (Балыкъ).
Мамукъ таш (пемза, букв. ватный камень) – Минги тау, Бызынгы, Думала, Сабанла, Тюшлю суу тийрелеринде. Таким камням поклонялись бесплодные женщины.
Налат таш (камень позора) – Узун дорбун, Къала тау, Ийис суу, Узун жол, Къырыкъла тийрелеринде. К таким камням приковывали людей, нарушавших общественный порядок, покой односельчан. В исключительных случаях виновника могли изгнать их села.
Нарт дингил таш (нартский камень-колесо) – Дингил тау тийресинде (Басхан аузу).
Нарт уя ташы (камень в обиталище нартов) – Тюп Хасания тийресинде. У этого камня собирались нарты перед набегами.
Нарт шинтик таш (нартский камень-табуретка) – Мисхок тийресинде (Хасания). Нарты использовали камни как табуретки.
Сары таш (желтый камень) – Сары тау, Сары жарла, Сары къол, Сары тала, Сары тюз тийрелернде. При первых весенних лучах на таком камне устанавливали куклу богини весны Гошанай и исполняли вокруг него танец «Гошанай таш» (камень Гошанай) – Чегем аузунда.
Сослан таш (гранит) – Минги тау тийресинде.
Сосурукъну ташы (камень нарта Сосурука) – Кумуш эл тийресинде (Къарачай) – На камне остались следы самого нарта и его коня.
Суу ташла (речные камни) – Балыкъ тийресинде.

Тегене таш (камень- корыто) – Уллу ыстауат тийресинде (Чегем аузу).
Ташлы (каменистое место) – Чегем суу, Басхан суу жагъаларында, Чылмас, Ташлы сырт, Ташлы къулакъ, Ташлы тёбе тийрелеринде. В таких местах часто устраивали различные состязания: поднятие тяжестей, метание камней, танцы на камнях.
Тешикли таш (дырявый камень) – Тёбен Чегем, Таш чалман, Таш орун, Ташлы сырт, Ташлы къулакъ тийрелеринде. Существовала детская игра «Тешик таш»: дети кидали камни с определенного расстояния через дырявый камень. Каждый игрок делал три попытки, кинутый камень должен был пролететь через дырку, не задев ее бока.
Тёгерек сай таш (круглый плоский камень) – Акъ суу, Ташлы сырт, Таш къулакъ, Акъ таш тийрелеринде.
Тобукъ таш (камень-колено) – Эль тюбю тийресинде.
Тонгуз таш (свиной камень) – Тёбен Чегем тийресинде. В доисламский период местные жители поклонялись ему.
Тукъум таш (родовой камень) – Жапыр тала, Къызылкёз, Курму, Жарашты къабакъ, Жууунгу эл, Къызген, Согаланы эл, Мукуланы эл, Суусузла, Тёбен Чегем, Думала, Булунгу, Тотур, Тузулгу, Тызгы, Хабаз, Кичибалыкъ, Чылмас, Жагъа, Огъары Басхан, Эл тюбю, Иличир, Кылды, Къызыл тюбю, Къой сюрюлген, Къала элледе. Около родовых камней решались вопросы примирения кровников, совершались различные семейные обряды.
Тюйюш ташлаамни для драки) – Чегем, Басхан ауузлада. Эмегены между собой дрались огромными камнями.
Тюрлю таш (разноцветный камень) Яникой, Хынсырык, Шканты, Булунгу, Къызыл тюбю, Таш тёбе тийрелеринде. С таким камнем проводили обряд поиска утопленника. Один человек брал красного петуха, второй – зурну, третий – кусочки разноцветного камня. Все трое шли по берегу. Если петух кричал, зурнист начинал играть, а третий бросал кусочки камня в воду, и все ожидали появления утопленника на поверхности воды.
Уллу ундурукъ таш (большой камень-кровать) – Нарт тау тийресинде (Чегем аузу). Большие камни как кровать использовали и нарты, и эмегены.
Уучуланы ант ташы (камень клятвы охотников) – Жугъутур тёбе, Буу тала, Жантуугъан, Кийик таш, Тонгуз кёл тийрелеринде. Около таких камней охотники давали клятву не нарушать охотничьи традиции.
Хасапчы таш (камень мясника) – Уллу тау тийресинде (Басхан аузу).
Хурла таш (камень Хурла) – Хурла кёл тийресинде (Къарачай).
Чариш таш (камень, откуда начинали сказки) – Нарт уя тийресинде (Хасания).
Шишлик ташла (камни для шашлыка) – Илкер ташла къатында (Басхан аузу). В эпосе сказано, что Дебет жарил камни, как шашлык, чтобы извлечь из них железную руду.
Элик ёлген таш (камень, где сдохла косуля) – Тюшлю суу жагъасында (Басхан аузу). Говорят, что эта косуля была последней добычей легендарного охотника Жантугана.
Эмеген жастыкъ таш (камень-подушка эмегена) – Издора тийресинде (Хасания). Эмегены вместо подушек использовали большие камни.
elbars 19.09.2023 12:24:47
Сообщений: 2328
ОБАЛА МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ
Оба тёбе – могильный курган. В народе сохраняется мнение, что некоторые курганы есть могилы известных нартов.
В хореографическом репертуаре народа сохранился обрядовый танец «Оба тёбе» (могильный курган), который исполняли около такого кургана мужчины 30-40 лет.
Абрай оба (авторитетный могильный курган) – Хыршы таш тийресинде (Чегем аузу).
Адил оба (могильный курган справедливого) – Шайтан къол тийресинде (Чегем аузу).
Алп оба (могильный курган могучего) – Аманкай сырт тийресинде (Басхан аузу).
Асса оба (асса – значение непонятно;) – Акка къол тийресинде (Чегем аузу).
Дебер оба (могильный курган уважаемого) – Элхур тала тийресинде (Акъ суу).
Доркъун оба (могильный курган сильного) – Тау къала тийресинде (Чегем аузу).
Жада оба (могильный курган доброго) – Уллу ыстауат тийресинде (Басхан аузу).
Жантагъай оба (скособоченный могильный курган) – Узун жайлыкъ тийресинде (Чегем аузу).
Жангыз оба (одинокий могильный курган) – Бай суу тийресинде. Бай суу Чегем суугъа къошулады.
Жасалма оба (узор ный могильный курган) – Нарт жолла тийресинде (Кёнделен).
Жастыкълы оба (жастыкъ «подушка») – Буу суу тийресинде (Акъ суу).
Жахинид оба (языческий могильный курган) – Къыр таш тийресинде (Чегем аузу).
Жоппу обала (группа могильных курганов) – Ындырбай таш тийресинде (Чегем аузу).
Жыржыр оба (роскошный могильный курган) – Саз топуракъ тийресинде (Балыкъ).
Ётгюр оба (могильный курган отважного) – Къара чат тийресинде (Басхан аузу).
Къадама оба (неприступный могильный курган) – Терен чунгур тийресинде (Акъ суу).
Къакъыра оба (могильный курган с навесом) – Къанау тийресинде (Басхан аузу).
Къач оба (почитаемый могильный курган) – Мырды тийресинде (Чегем аузу).
Къонгур оба (бурый могильный курган) – Жугъутур суу тийресинде (Чегем аузу).
Къуран оба (къуран – 1. состав; 2. коран) – Алма Терек тийресинде (Чегем аузу).
Къутам обала (группа могильных курганов) – Жети шаудан тийресинде (Хабаз).

Къутлу оба (къутлу «обаятельный, привлекательный» (?)) – Деппан тийресинде (Басхан аузу).
Къуугъун оба (могильный курган тревоги) – Тугулбай ташы тийресинде (Басхан аузу).
Мазар оба (святой могильный курган; могильный курган, куда ходят на поклонение) – Уллу жар тийресинде (Чегем аузу).
Малик оба (предсказывающий или лечащий могильный курган) – Бийик тик тийресинде (Басхан аузу).
Масагъат оба (могильный курган, где собираются на совет) – Мал дорбун тийресинде (Басхан аузу).
Мудахлы оба (могильный курган печали) – Хурейти тийресинде (Ташкёпюр).
Опуракълы оба («одетый» могильный курган) – Кырдыклы тала тийресинде (Басхан аузу).
Орис оба (наследный (?) могильный курган) – Ит тала тийресинде (Басхан аузу).
Осса оба (осса(?) могильный курган) – Эл оюнла тийресинде (Чегем аузу).
Парахат оба (спокойный могильный курган) – Тюз тала тийресинде (Чегем аузу).
Пикир оба (пикир «мысль, идея»(?))Юзмезли жол тийресинде (Акъ суу).
Питна оба (могильный курган интриг) – Аман жол жанында (Чегем аузу).
Сандыракъ оба (сандыракъ – 1. бред; 2. название старинного шуточного танца) – Сандыракъ дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Сырлы оба (могильный курган родовитого) – Анакай шаудан тийресинде (Чегем аузу).
Сырыйна оба (сырыйна «зурна») – Къутургъан суу тийресинде (Басхан аузу).
Тажадан оба (вещий могильный курган) – Кёк кёл тийресинде (Акъ суу).
Тазир оба (тазир «штраф») – Кийик жол тийресинде (Чегем аузу).
Тайпакъ оба (могильный курган, похожий на шляпу) – Къырыкълы тёш (Чегем аузу).
Такъыя оба (могильный курган, похожий на шлем) – Сюлесин тюшген жер тийресинде (Хасания).
Татахлы оба (могильный курган друзей) – Шуёхлукъ жер тийресинде (Тёбен Акъ суу).
Тахта оба (могильный курган- лежанка) – Кёлле тийресинде (Акъ суу).
Техтир оба (могильный курган с выступом) – Огъары агъач тийресинде (Басхан аузу).
Тохана оба (тронный могильный курган) – Адамей ыстауат тийресинде (Чегем аузу).
Той оба (могильный курган торжеств) – Дуркъу тийресинде (Чегем аузу).
Топпан оба (круглый могильный курган) – Гамалбай таш тийресинде (Чегем аузу).
Удур оба (могильный курган подстрекателя) – Азиз сырт тийресинде (Чегем аузу).
Хикмат оба (хикмат «мудрость») – Хашген тийресинде (Чегем аузу).
Чакъмакъ оба (лохматый могильный курган) – Тууузлу тийресинде (Чегем аузу).
Шапагъат оба (могильный курган справедливости) – Камлы таш тийресинде (Чегем аузу).
Шат оба (веселый, радостный могильный курган) – Кюйген тала тийресинде (Чегем аузу).
Шау оба (скверный могильный курган) – Ат ёлген жер тийресинде (Чегем аузу).
Шауай оба (могильный курган Шауая) – Шат тау тийресинде (Басхан аузу).
Ызгъыл оба (ызгъыл – 1. потомок, отпрыск; 2. род) – Нартла аугъан аууш тийресинде (Басхан аузу).
ЭСКИ КЪАБЫРЛА СТАРЫЕ КЛАДБИЩА
Бийикде къабырла (кладбище на вышине) – Кылды тийресинде.
Байдаланы къабырла (кладбище Байдаевых) – Байдалары элде.
Гестенти эл къабырла (кладбище пос. Гестенти)- Гестентиде.
Гирхожан къабырлары (кладбище пос. Гирхожан)Гирхожанда.
Гитче къабырла (маленькое кладбище) – Къой сюрюлгенде.
Дорбун къабырла (пещерные могилы) – Къыбыдын жухла тийресинде (Гирхожан).
Думала къабырла (кладбище пос. Думала) – Думалада.
Ёзденланы къабырлары (кладбище пос. Ёзденлары) – Басхан аузунда.
Жууукъ къабырла (близкое кладбище) – Иличир тийресинде.
Камук эл къабырла (кладбище пос. Камук) - Поселки Гирхожан, Тотур и Камук исчезли, на их месте построен современный город Тырныауз.
Кюнлюм жаны къабырла (кладбище на солнечной стороне) Кам тийресинде (Чегем аузу).
Къала къаты къабырла (кладбище у крепости) – Личиу тийресинде (Чегем аузу).
Къалын обала (скопление могил) – Огъары Чегем тийресинде.
Къач къабырла (кладбище с крестами) – Жора тийресинде (Чегем аузу).
Къая жаны къабырла (кладбище рядом со скалой) – Донгат тийресинде.
Мукуланы къабырла (кладбище рода Мукуевых) – Мукулары тийресинде.
Нарт къабырла (нартское кладбище) – Губасанты тийресинде.
Нарт сыртда къабырла (кладбище на Нартской возвышенности) – Ташлы сырт тийресинде (Басхан аузу).
Непеланы къабырла (кладбище рода Непеевых) – Элбрус элде.
Огъары къабырла (верхнее кладбище) – Жууунгу эл тийресинде (Чегем аузу).
Орус къабырла (русское кладбище) – Адыл сууда.
Орусбийланы къабырла (кладбище Урусбиевых) – Огъары Басханда.
Пардык къабырла (кладбище Пардык) – Огъары Чегем тийресинде.
Согаланы къабырла ( кладбище Согаевых) – Элбрус элде.
Суусузла къабырлары (кладбище безводных) – Суусузла къыйырында. Древнее кладбище рода Кудаевых.
Сууукъ къабырла (холодное кладбище) – Жагъа тийресинде (Басхан аузу).
Суучукъ къаты къабырла (кладбище рядом с ручейком) – Гижгит тийресинде (Басхан аузу).
Сырт къабырла (кладбище на возвышенности) – Актопракъ тийресинде.
Тар аууз къабырла (кладбище в узком ущелье) – Тар аууз тийресинде.
Таш къатында къабырла (кладбище у камня) – Лыбарда тийресинде.
Тау къабырла (горное кладбище) – Жапыр тала тийресинде (Чегем аузу).
Тау тюбю гитче къабырла (маленькое кладбище под горой) – Къызгенде.
Тегенекли къабырлаТегенекли элде.
Тёбен къабырла (нижнее кладбище) – Къызыл тюбюнде.
Тёш къабырла (кладбище на бугре) – Ачи тийресинде (Чегем аузу).
Тотур эл къабырла – кладбище пос. Тотур (Басхан аузу).
Тузулгу эл къабырла – кладбище пос. Тузулгу (Чегем аузу).
Тызгы эл къабырла – кладбище пос. Тызгы (Басхан аузу).
Тютюргю эль къабырла – кладбище пос. Тютюргю (Чегем аузу).
Узакъ къабырла (далекое кладбище) – Гюдюргю тийресинде.
Уллу къабырла (большое кладбище) – Къала тийресинде.
Хынсырык эл къабырла – кладбище пос. Хынсырык (Чегем аузу).
Чегет жаны къабырла (кладбище на северной стороне) – Курму тийресинде (Басхан аузу).
Чылмас эл къабырла – кладбище пос. Чылмас (Басхан аузу).
Ырдар ныгъыш эл къабырла – кладбище пос. Ырдар ныгъыш (Басхан аузу).
Эл арты къабырла (кладбище за селом) – Бедаргуда (Чегем аузу).
Эски Теркъол къабырла (старое Терскольское кладбище) – Терскъолда.
Эл аягъы къабырла (кладбище в конце поселка) – Бопуда (Чегем аузу).
Эл башы къабырла (кладбище выше поселка) – Аман къабакъ тийресинде.
Эл жаны къабырла (кладбище рядом с поселком) – Булунгу тийресинде.
Эл Журту къабырла – (кладбище в Эль Журту) - Басхан аузу.
Эл къабырла (сельское кладбище) – Абдуллаланы эл къыйырында (Басхан аузу).
Эл къаты къабырла (кладбище рядом с поселком) – Быкмылгы тийресинде (Чегем аузу).
Эл къыйыры къабырла (кладбище на окраине села) – Беттургуда.
Эл тюбю къабырла (кладбище ниже поселка) – Бай къабакъ тийресинде (Кенже).
Элдегур къабырла (кладбище пос. Элдегур) – Огъары Чегем тийресинде.
Этмиш къабырла – (кладбище Этмиш) – Этмиш тийресинде (Балыкъ башы).
КЕШЕНЕЛЕ МАВЗОЛЕИ
Бий кешене (княжеский склеп) – Огъары Чегем тийресинде.
Кешене сырты (возвышенность со склепами) – Тамакъла тийресинде (Чегем аузу).
Къалын кешенеле (множество склепов) – Тонгуз орун тийресинде (Акъ суу). В данное время их не существует, они исчезли в силу различных причин.
Къапчагъай кешене (капчагайский склеп) – Къапчагъай тийресинде (Чегем аузу).
Къач кешене (почитаемый склеп) – Бердибий ташындан огъарына (Чегем аузу).
Къамгъут кешенеси (склеп Камгута) – Тырныаууз башында.
Пардык кешенеле (склепы Пардык) – Огъары Чегемде.
Уллу кешене (большой склеп) – Огъары Чегемде.
Узун кешене (длинный склеп) – Булунгу тийресинде.
elbars 20.09.2023 13:55:04
Сообщений: 2328
НЫГЪЫШЛА – ЗАВАЛИНКИ, МЕСТА ПОСИДЕЛОК
Ныгъыш – место для посиделок, где обычно собирались старики, а также свободные от работы мужчины. На ныгышах обсуждались различные проблемы, принимались решения по разным вопросам: перегон скота на летние и зимние стоянки, состав пастухов, обустройство их жилья, определение границ пастбищ, заготовка молочных и мясных продуктов на зиму, найм пастухов, охрана от нападения грабителей, время начала и закрытия охотничьего сезона, вопросы коллективной взаимопомощи. Подробности поездки за невестой на дальние расстояния (Карачай, Сванетию, Кабарду, Осетию) также обсуждались не только в кругу родственников и друзей, но и на ныгыше. На ныгыше же решались вопросы войны и мира, взаимоотношений с соседними народами.
Сидящих на ныгыше развлекали дети, которые играли в юлу (хайнух), волчок (айланжюк), альчики (ашыкъ), стреляли из рогаток (бюйре), боролись.
Адет ныгъыш (ныгыш этикета) – Огъары Чегемде. Молодежь обучалась этикету.
Алгъыш ныгъыш (ныгъыш благопожеланий) – Къала эл тийресинде (Чегем аузу). Старики выслушивали юношей, которые произносносили здравицы. Лучших из них приглашали на торжества.
Ачыкъ ныгъыш (открытый ныгыш) – Хабазда. Мог присутствовать любой житель села.
Байрым ныгъыш (пятничный ныгыш) – Чылмасда. Каждую пятницу обсуждались вопросы помощи бедным, сиротам, вдовам.
Билим ныгъыш (ныгыш знаний) – Мукуланы элде (Басхан аузу). Мальчики должны были перечислить названия гор, скал, рек, озер, оврагов, балок, курганов и т.д.
Гара улуну ныгъышы (ныгыш Гараева) – Огъары Чегем тийресинде. Этот ныгыш долгие годы возглавлял почтенный, всеми уважаемый тамада из рода Гараевых.
Губасанты ныгъыш (ныгыш Губасанты) – Басхан аузунда.
Жан ныгъыш (жан «душа») – Хынсырыкда. Ныгыш привечал любого беглеца и давал ему возможность обосноваться на новом месте.
Жора ныгъыш (жора – 1. предрекание, предписание, знак, знамение; 2. доля, судьба) – Акътопракъ башында.
Жыр ныгъыш (песенный ныгыш) – Курмуда. На ныгыш приглашали мальчиков с хорошими голосами и устраивали своеобразный конкурс. Поощряли участников сладостями.
Кёчмен ныгъыш (ныгыш по переселенцам) – Жууунгу эл тийресинде (Чегем аузу). Проблемы вновь переселившегося человека или семьи (выделение земельного участка, постройка жилья, приобретение скота, женитьба, замужество) решались на ныгыше на основе традиционного права.
Кубусанты ныгъыш (ныгыш Кубусанты) – Тихтен тийресинде.
Къобуз ныгъыш (ныгыш музыкантов) – Лыбардада. Мальчики играли на балалайке (къыл къобуз), скрипке (жия къобуз), арфе (къынгыр къобуз), волынке (гыбыт къобуз), зурне (сырыйна), барабане (дауурбас). Победителей награждали музыкальными инструментами.
Къонакъ ныгъыш (къонакъ «гость») – Огъары Басханда. Дети, слушая старших на ныгыше, осваивали традиции гостеприимства.
Личиу ныгъыш (ныгыш Личиу) – Личиу къала тийресинде. Обучали различным видам военного искусства: стрельбе из лука, метанию копья, фехтованию мечами, штыковой атаке пиками.
Нарт ташлы ныгъыш (каменистый нартский ныгыш) – Минги тау тийресинде. Точное расположение ныгыша забыто.
Низам ныгъыш (ныгыш порядка) – Огъары Чегемде. На ныгыше отчитывали ребенка, не подчинявшегося родителям. Также могли осудить недостойное поведение взрослого.
Ортабайны ныгъышы (ныгыш Ортабая) – Акъ сууда. Силач по имени Ортабай обучал мальчиков приемам национальной борьбы.
Парахат ныгъыш (спокойный ныгыш) – Къызген башында.
Пелиуан ныгъыш (ныгыш богатырей) – Къой сюрюлгенде. Около ныгыша проводили испытания силачей. Юноши показывали свою силу различными способами: схватив за рога, валили на землю быка; поднимали на плечи жеребца; сваливали жеребца на землю, ухватив за хвост; переносили на определенное расстояние большой казан с мясом и водой; вырывали с корнем молодые деревца.
Суу жагъада ныгъыш (ныгыш на берегу реки) – Эл тюбюнде.
Сыр ныгъыш (уважаемый ныгъыш) – Тегенеклиде.
Тажал ныгъыш (ныгыш исполинов) – Жуаргенде.
Таза ниетли ныгъыш (ныгыш добрых намерений) – Тызгыда.
Таякъчы ныгъыш (пастуший ныгыш) – Жагъада (Басхан аузу).
Темирчи ныгъыш (ныгыш кузнецов) – Орсындыкда (Чегем аузу). Оценивалось мастерство изготовления металлической посуды, орудий труда, оружия, украшений.
Тепсеген ныгъыш (ныгыш танцев) – Кызылкезде (Басхан аузу). Проводился конкурс (эришиу) на лучшее исполнение народных танцев, вставание на носки, верчение на коленях.
Уллу ныгъыш (большой ныгыш) – Хушто-Сыртдан огъарыда.
Уста ныгъыш (ныгыш мастеров) – Кылдыда. На ныгыше выставлялись деревянные изделия, изготовленные мальчиками: посуда, орудия труда, мебель.
Хасеп ныгыш (предприимчивый ныгыш) – Бюрчюк къабакъда. Члены этого ныгыша отличались своими деловыми качествами.
Хокум ныгъыш (ныгыш закона) – Булунгуда. На ныгыше улаживали конфликты на почве кровной мести.
Хор ныгъыш (хор «насилие») – Акътопракъ тийресинде.
Хур ныгъыш (спокойный ныгыш) – Булунгу тийресинде.
Чурум ныгъыш (ныгыш по поводу) – Бай къабакъда (Кенже).
Чериу ныгъыш (военный ныгыш) – Акътопракъ тийресинде.
Чалгъы ныгъыш (сенокосный ныгыш) – Акъ суу башында. На ныгыше решались многообразные вопросы, связанные с сенокосом (сроки, количество людей, распределение сенокосных участков, привлечение кузнецов для ремонта оборудования, транспорт, найм косарей со стороны).
Шат ныгъыш (веселый ныгыш) – Огъары Чегемде.
Ылызмы ныгъыш (ылызмы «заря») – Лашкута башында.
Эбсиз ныгъыш (эб «сноровка, навык, ловкость», -сыз – аффикс отсутствия) – Огъары Басханда.
Эл журту ныгъыш (ныгыш пос. Эл Журту).
Эл ныгъыш (сельский ныгыш) – Гягишде. Состязание на знание названий небесных светил.
Элемен ныгъыш (влиятельный ныгыш) – Огъары Чегемде.
Юйреннген ныгъыш (обучающий ныгыш) – Адыл суу аягъында. Старики обучали молодежь искусству взбирания на скалы, приемам переправы через бурные реки и т.д.
elbars 21.09.2023 12:27:11
Сообщений: 2328
КЪОШЛА КОШИ[1]
Азау къош (кош Азау) – Азау талада.
Акъ къош (белый кош) – Акъ тау тийресинде.
Алаша къош (низкий кош) – Булунгу тийресинде.
Аууш къош (кош близ перевала) – Адыр суу башында.
Бау жаны къош (кош рядом с загоном) – Чегем суну сол жагъасында.
Башил къош (кош Башиля) Башил тау тюбюнде.
Белбичан къош (Белбичанский кош) – Балыкъ башында.
Бийик къош (высокий кош) – Жапыр тау тийресинде (Чегем аузу).
Бузоучу къош (кош пастухов телят) – Жанбаш тийресинде (Басхан аузу).
Бурунгу къош (старинный кош) – Тиш тау тийресинде (Чегем аузу).
Гедагаф къош (собачий кош; гедагаф – иносказательное название собаки) – Гедагаф къолда (Басхан аузу).
Гёзетчи къош (кош табунщиков) – Гетмиш тау тийресинде (Балыкъ башы).
Дорбун къош (пещера-кош) – Сары тау тийресинде (Басхан аузу).
Дырынчыла къошу (кош сеноуборщиков) – Мисхок тау тийресинде (Хасания).
Жаз къош (весенний кош) – Лагура тийресинде (Чегем аузу).
Жайлыкъ къош (летний кош) – Кюнлюм къолда (Басхан аузу).
Жангы къош (новый кош) – Акътопракъ тийресинде.
Жар къаты къош (кош близ обрыва) – Акъ суу тийресинде.
Жашла къошу (кош юношей) – Акъ суу тийресинде.
Жашырын къош (скрытый кош) – Жуаргенде (Басхан аузу).
Жууукъ къошла (ближние коши) – Лячин къая тийресинде.
Жыйын къош (кош группы пастухов) – Молтан тийресинде (Акъ суу).
Ийнекчи къош (кош пастуха коров) – Къанжолда.
Кёл жаны къош (кош около озера) – Тёбен къолда (Чегем аузу).
Курму къош (кош Курму) – Курму ичинде (Басхан аузу).
Кюзлюк къош (осенний кош) – Лабада (Чегем аузу).
Кюйген къош (обгорелый кош) – Жыгыра сырт тийресинде (Басхан аузу).
Къарашауайны къошу (кош Карашауая) – Ючбаш тау тийресинде.
Къонакъ къош (кош для гостей) – Былдышкы тийресинде (Чегем аузу).
Къонакъ тургъан къош (кош, где жил гость) – Нохта тау тийресинде (Чегем аузу).
Къудайланы къош (кош Кудаевых) – Къудайланы жайлыкъ тийресинде (Чегем аузу).
Къышлыкъ къош (зимний кош) – Къышлыкъ тийресинде (Чегем аузу).
Логъопеж къош (кош старшего чабана) – Огъары Чегем тийресинде (Чегем аузу).
Малчы къош (кош скотоводов) – Къара тау тийресинде (Басхан аузу).
Мараучу къош (кош охотников) – Сурх тау тийресинде (Басхан аузу).
Накра къош (кош Накра; накрамалый барабан) – Тонгуз орун тюбюнде.
Сакълауул къош (сторожевой кош) – Минги тау тийресинде.
Салам къош (соломенный кош) – Хушто-Сырт тийресинде.
Сыртлы къош (кош на возвышенности) – Огъары Чегем тийресинде.
Сырын къош (скрытый кош) – Къапчагъай тийресинде.
Сюрюучю къош (кош чабанов) – Иткъолда.
Тау къошла (горные коши) – Къой баула тийресинде (Басхан аузу).
Таш басхан къош (кош, на который упал камень) – Къазан суу тийресинде (Акъ суу).
Таш къаты къош (кош около камня) – Коджихо тау этегинде (Басхан аузу).
Таша къош (тайный кош) – Мангылай тийресинде (Балыкъ башы).
Таякъчы къош (кош молодого пастуха) – Тютюн тау тийресинде (Басхан аузу).
Тёбе къош (кош на холме) – Булунгудан огъарыда.
Туудуланы къош (кош Туудуевых) – Туудуланы баула (Нальчик башы).
Тютюргю къошла (коши в Тютюргю) – Булунгу тийресинде.
Узакъ къош (дальний кош) – Акътопракъ башында.
Уллу къош (большой кош) – Гара ёзениде (Чегем аузу).
Хазыр къош (готовый кош) – Бжедуг тийресинде.
Чалгъычыла къошу (кош косарей) – Гелеу сырт тийресинде (Чегем аузу).
Чегет уллу къош (большой кош на северной стороне) – Гюдюргю тийресинде.
Шаудан башы къош (кош над родником) – Нальчик башында.
Ындырчы къошЫндырчыда (Басхан аузу).
ТИРМЕНЛЕ МЕЛЬНИЦЫ
Тирмен – мельница; къол тирмен – ручная мельница; суу тирмен – водяная мельница; жел тирмен – ветряная мельница.
Адрай тирмени (Мельница Адрая) – Иличирде (Чегем аузу).
Акъболат тирмени (мельница Акболата) – Къызгенде.
Амырхан тирмени (Мельницы Амирхана) – Камда.
Ара суу тирмен (общая водяная мельница) – Ачи бла Огъары Чегем арасында.
Асан тирмени (мельница Асана) – Бопуда.
Атабай тирмени (мельница Атабая) – Тютюргюде.
Атмурза тирмени (мельница Атмурзы) – Бюрчюк къабакъда.
Бай тирмен (богатая мельница) – Кызылкёзде.
Берекет тирмен (изобильная, щедрая мельница) – Кичибалыкъда.
Бирлик тирмен (общая мельница) – Гюдюргюде.
Будайланы тирмен (мельница Будаевых) – Чылмасда.
Гирхожан тирмени (мельница в Гирхожане) – Гирхожанда.
Гитче къол тирмен (маленькая ручная мельница) – Абдуллалары элде.
Губасанты тирмени (мельница Губасанты) – Губасантыда.
Думала тирмени (мельница в Думала) – Думалада.
Ёзденланы тирмен (мельница Узденовых) – Ёзденланы элде.
Жапыр тирмени (мельница Жапыр) – Жапыр талада (Чегем аузу).
Жуарген тирмен (мельница на речке Жуарген) – Жуаргенде.
Жууунгу тирмен (мельница Жууунгу) – Жууунгуда.
Кылды тирмен (мельница Кылды) – Кылдыда.
Къалабек тирмени (мельница Калабека) – Къалада.
Къарашауайны къол тирмени (ручная мельница Карашауая) – Ынчытты бла Ылгъыбас арасы Кёрюк тауда (нынешнее название горы – Жел тау «гора ветров»).
Къасым тирмени (мельница Касыма) – Лыбардада (Чегем аузу).
Къач тирмен (мельница креста) – Жорада.
Къойчу тирмен ( мельница овчара) – Къой сюрюлгенде.
Муккулан тирмен (мельница Муккулан) – Муккуланда.
Непеланы тирмен (мельница Непеевых) – Непелада.
Огъары тирмен (верхняя мельница) – Хабазда.
Орта тирмен (средняя мельница) – Жага бла Тегенекли арасында.
Орусбийланы тирмен (мельница Урусбиевых) – Огъары Басханда.
Сайдулла тирмени (мельница Сайдуллы) – Гягишде.
Сафар тирмени (мельница Сафара) – Тузулгуда.
Согаланы тирмен (мельница Согаевых) – Согалада.
Суу тирмен (водяная мельница) – Огъары бла Тёбен Актопракъ арасында.
Таубий тирмени (мельница Таубия) – Быкмылгыда.
Тегенекли тирмен (мельница Тегенекли) – Тегенеклиде.
Тёбен тирмен (нижняя мельница) – Хасанияда.
Тирменле (мельницы) – Кёнделенде.
Тирменли суу (мельниц речка) – Тёбен Чегемде Чегем суугъа къошулады..
Уллу суу тирмен (большая водяная мельница) – Булунгуда.
Хайбулла тирмени (мельница Хайбуллы) – Беттургуда.
Хынсырык тирмен (мельница в Хынсырыке) – Хынсырыкда.
Эл Журту тирмен (мельница в Эл Журте) – Эл Журтунда.
Яникой тирмени (Яникоевская мельница) Яникойда.
[1] Кош – 1. шалаш, летнее жилье 2. стан, становище, стойбище.
elbars 22.09.2023 13:56:27
Сообщений: 2328
ГЮРБЕЖИЛЕ КУЗНИЦЫ
Гюрбежи – кузница; тёш – наковальня; кёрюк – кузнечныё мех; чёгюч – молоток; салта – кузнечный молот; гюрбежи къысхач – щипцы железные; ташкёмюр – уголь; магъдан – железная руда.
Первый нартский кузнец Алтын Дебет построил свою кузницу на горе Тырмы тау в Приэльбрусье.
Алтын гюрбежи (кузница для обработки золота) – Огъары Чегем тийресинде. Здесь местные жители добывали золото и обрабатывали его.
Гыйытылла гюрбежи (кузница по обработке медной руды) – между Актопракъ бла Огъары Чегем арасында.
Гюрбежи дорбун (кузница-пещера) – Ташкёпюр тийресинде. Здесь добывали железную руду.
Кукуртлу гюрбежи (кузница для обработки серы) – Минги тау тийресинде.
Кязимни гюрбежиси (кузница Кязима) – Шыкъыда.
Къоргъашинли гюрбежи (кузница для обработки свинцовой руды) – Огъары Чегем тийресинде. Здесь добывали свинец и отливали пули (жакъан).
От дорбун (огненная пещера) – Акъ суу башында. Здесь добывали серу и обрабатывали ее.
Темирчи къол (кузнечная балка) – Тёбен Чегем башында. Здесь также добывали железную руду и обрабатывали ее.
Кузницы имелись в сс. Хасанья, Акъ суу, Яникой, Булунгу, Кёнделен, Жанхотия, Гирхожан, Тотур эль, Хабаз, Кичибалыкъ.
КЁПЮРЛЕ МОСТЫ
Агъач кёпюрдеревянный мост; таш кёпюркаменный мост; темир кёпюржелезный мост; тагъылгъан кёпюрвисячий мост; арба кёпюрмост для транспорта; жыяу кёпюрпешеходный мост; чалы кёпюр плетенный мост; чыпын кёпюрмостик из одного бревна; жип кёпюр веревочный мостик; къанга кёпюрмостик из одной толстой доски; буз кёпюрледяной естественный мост; атлагъан кёпюрряд уложенных камней для перешагивания.
Некоторые мосты исчезли, сохранились только названия; часть мостов в настоящее время называется иначе.
Адыл кёпюр (мост Адыл) - через р. Баксан, при въезде в ущелье Адыл суу.
Азау кёпюр (мост Азау) – через Азау суу, выше пос. Терскол.
Акъ кёпюр (белый мост) – через р. Чегем ниже Н. Чегема.
Ара кёпюр (срединный мост) – между сс. Яникой и Лячинкая.
Аууз кёпюр (мост в ущелье) – ниже с. Былым.
Аякъ кёпюр (пешеходный мостик) – через Адай суу.
Байдаланы кёпюр (мост Байдаевых) – через р. Баксан, выше с. Байдаево.
Басхан кёпюр (Баксанский мост) – через р. Баксан, в пос. В. Баксан.
Баш кёпюр (верхний мостик) – в с. Н. Чегем.
Бора кёпюр (мост нарта Бора) – ниже п. Хасанья.
Буз кёпюр (ледяной мостик) – через Чыран суу.
Гестенти кёпюр (мост Гестенти) – выше с. Былым.
Гирхожан кёпюр (Гирхожанский мост) – в гор. Тырныауз.
Гитче нарт кёпюр (маленький мост нартов) – через Ачыгъан суу.
Гитче тар кёпюр (маленький узкий мостик) – через Тар къол суу.
Губасанты кёпюр (мостик Губасанты) – через речку Губасанты.
Гыйы башы кёпюр (мост у Гыйы башы) – у подножья Гыйы башы, через Адыл суу.
Дууана кёпюр (мостик дьявола) – через Багъыуул суу.
Ёсенги кёпюр (Юсенгинский мост) – через р. Баксан, выше пос. Тегенекли.
Жанхотия кёпюр (Жанхотинский мост) – выше с. Жанхотия.
Жора кёпюр (мостик знамения) – мостик через Жора суу.
Жууунган кёпюр (мостик, у которого купаются) – в Чегемском ущелье.
Жууунгу эл кёпюр (сельский мостик Жууунгу) – в с. Жууунгу.
Жылгы кёпюр (временный мостик) – через Жылгы суу.
Заман кёпюр (временный мостик) – через Сылтран суу.
Зырдагъыт кёпюр (звенящий мостик) – через речку Зырдагъыт.
Ишхилди кёпюр (Шхельдинский мост) – через Ишхилди суу.
Кёпюр къая (скала-мост) – близ Акъ къая, Донгат къая, Чегет къая.
Курму кёпюр (мостик через россыпь камней) – через р. Курму.
Кюнлюм кёпюр (мост на солнечной стороне) – через Кюнлюм суу.
Къая арты кёпюр (мостик за скалой) – через Къая арты суу.
Къол кёпюр (временный мостик) – через Темирчи къол суу.
Къошхан кёпюр (соединяющий мост) – в с. Акъ суу.
Къулакълы кёпюр (мост с перилами) – этот мост стоял чуть выше Губасанты кёпюр, который был снесен рекой Баксан в 60-е годы.
Къызген кёпюр (Кызгенский мост) – через р. Баксан, около пос. Нейтрино.
Къызылла кёпюрю (мост красных) – в Чегемском ущелье.
Лашкута кёпюрю (Лашкутинский мост) – между сс. Лашкута и Жанхотия.
Нарт жол кёпюрю (мост на нартской дороге) – ниже с. Кёнделен.
Нарт кёпюр (нартский мост) – через Адыр-суу.
Огъары Аман къабакъ кёпюр (верхний мост в Аман къабакъ) – в с. Бедик.
Огъары балыкъ кёпюр (верхний мост через реку) – в верхней части с. Каменка.
Огъары нарт кёпюр (верхний мост нартов) – в с. Кёнделен.
Огъары эл кёпюр (верхний сельский мост) – в с. Акъ суу.
Орта нарт кёпюр (средний мост нартов) – в с. Кёнделен.
Орталыкъ кёпюр (мост посредине) - между между сс. Яникой и Каменка.
Сабанлыкъ кёпюр (мостик к пашне) – временный мостик через Сабан суу.
Тагъылгъан кёпюр (висячий мост) - между сс. Яникой и Каменка.
Тапшин кёпюр (мост Тапшин) – в с. Кёнделен.
Тар аууз кёпюр (мост узкого ущелья) – ниже с. В. Баксан.
Тар киийик кёпюр (узкий дикий мостик) – через Башил суу.
Таш кёпюр (каменный мост) – в окрестностях Чегема, Баксана, Малки, Черека.
Тегенекли кёпюр (Тегенеклинский мост) - через р. Баксан, в пос. Тегенекли.
Терс кёпюр (неправильный мост) – в пос. Терскол.
Терскъол кёпюр (Терскольский мост) – через Терскъол суу, выше Иткола.
Тёбен Аман къабакъ кёпюр (нижний мост в Аман къабакъ) – в с. Бедик.
Тёбен кёпюр (нижний мост) – между сс. Эль-тюбю и Булунгу.
Тёбен нарт кёпюр (нижний мост нартов) – в районе Нарт Бора.
Тотур кёпюр (мост Тотура) – выше гор. Тырныауз.
Тютю кёпюр (мост в Тютю) –через р. Баксан, выше гор. Тырныауз.
Тюшлю кёпюр (тюш «сон, сновидение») – через речку Тюшлю суу.
Уучула кёпюрю (мост охотников) – через Адыл-суу.
Хустос кёпюр (мост Хустоса) – в с. Хушто-Сырт.
Чат кёпюр (мост в седловине) – через речку Чат суу.
Чегет кёпюр (мост по теневой стороне) – через речку Чегет суу.
Чегет кёпюр (Чегетский мост) – через Азау суу, в районе поляны Чегет.
Чучхур кёпюр (мост водопадов) – в районе Чегемских водопадов.
Шайтан кёпюр (бесовский мост) – в Чегемском ущелье.
Ыстауат кёпюр (мост к стойбищу) – через речку Ыстауат суу.
Эл Журту кёпюр (Эльжуртинский мост) - через р. Баксан, выше Тютю кёпюр.
Эл кёпюр (сельский мост) – через Дарман суу.
Эл тюбю кёпюр – мост в с. Эль-тюбю.
Элбрус кёпюр (Эльбрусский мост) – через р. Баксан, в пос. Эльбрус.
Элекъан кёпюрчюк (мостик Элекана) – через речку Элекъан суу.
Эски гитче кёпюр (старый маленький мост) – через Басмалы суу.
Эменли кёпюр (мостик к дубраве) – через Эменли суу.
Ючкумел кёпюр (мост Ючкумель) – в с. В. Баксан.
БАХЧАЛА ОГОРОДЫ
Бахчала – покосные участки, а также огороды, где разводили фрукты и ягоды, выращивали овощи, кукурузу. Ежегодно участки очищали от камней, кустарников, селевых наносов, удобряли навозом, ограждали каменными заборами или плетнями, проводили канавки для полива.
Аз бахчала (малые огороды) – Къызыл тюбюде.
Арыкълы бахчала (огороды с арыками) – Иличирде.
Ачы бахчала (солончаковые огороды) – Тузулгуда.
Бай бахчала (богатые (продуктивные, урожайные) огороды) – Аман къабакъда.
Бахчала (огороды) – Абдуллаланы эллеринде.
Берекетли бахчала (прибыльные огороды) – Хынсырыкда.
Бийлик бахчала (именные огороды) – Жарашты къабакъда.
Бодуркъулу бахчала (огороды с пугалами) – Согалада.
Гитче бахчала (маленькие огороды) – Ачиде.
Дуркъулу бахчала (размежеванные огороды) – Байдалада.
Дыркъылы бахчала (террасные огороды) – Хушто-Сыртда.
Ёзденланы бахчалары (огороды Узденовых) – Ёзденлада.
Жораланнган бахчала (посвященные огороды) – Жорадада.
Камук бахчала (огороды пос. Камук) – Камукда.
Кюйген бахчала (выгоревшие огороды) – Къой сюрюлгенде.
Кюннюм бахчала (огороды на солнечной стороне) – Быкмылгыда.
Къаршы бахчала (близкие огороды) – Тютюргюде.
Къол бахчала (огороды близ балки) – Муккуланда.
Малтаннган бахчала (истоптанные огороды) – Къалада.
Мешхутлы бахча (огороды с перегноем) – Камда (Чегем аузу).
Мирзеулю бахчала (урожайные огороды) – Кызылкёзде.
Мол бахчала (изобильные огороды) – Христиан къабакъда (Чегем аузу).
Орусбийланы бахчала – (огороды Орусбиевых) – Огъары Басханда.
Суу боюнунда бахчала (огороды на берегу речки) – Жагъада.
Суу жанында бахчала (огороды у реки) – Жууунгу элде.
Суу салыннган бахчала (поливные огороды) – Думалада.
Суусуз бахчала (огороды без воды) – Суусузлада.
Сыртлы бахчала (огороды на возвышенности) – Бопуда.
Тапкалы бахчала (террасные огороды) – Беттургуда.
Таш тёбели бахчала (огороды с каменными кучами) – Огъары Басханда.
Ташлы бахчала (каменистые огороды) – Гижгитде.
Тау тюбюнде бахчала (огороды у подножья горы) – Гирхожанда.
Тёбели бахчала (холмистые огороды) – Бедаргуда.
Тёбен бахчала (нижние огороды) – Курмуда.
Тизгинли бахчала (аккуратные (обработанные) огороды) – Тызгыда.
Тик бахчала (огороды на крутизне) – Булунгуда.
Тукъум бахчала (родовые огороды) – Лыбардада.
Тюзде бахчала (огороды на равнине) – Непелада.
Узун бахчала (длинные огороды) – Бай къабакъда.
Хайырлы бахчала (доходные огороды) – Былымда.
Хуналы бахчала (огороды с каменными заборами) – Жапыр талада (Чегем аузу).
Чалылы бахчала (огороды, огороженные плетнями) – Къызгенде.
Чекли бахчала (размежеванные огороды) – Кылдыда.
Чырпылы бахчала (огороды с кустарниками) – Гюдюргюде.
Шинжили бахчала (огороды с колючками) – Тегенеклиде.
Эл аягъы бахчала (огороды в конце поселка) – Тотурда.
Эл бахчала (сельские огороды) – Акътопракъда.
Эл тюбю бахчала (огороды пос. Эль тюбю) – Эл тюбюнде.
Эркин бахчала (просторные огороды) – Хабазда.
Эски эл бахчала (огороды старого поселка) – Эл Журтунда.
elbars 23.09.2023 13:34:44
Сообщений: 2328
ЭПОСДА ТОПОНИМИЯ – ТОПОНИМИЯ В ЭПОСЕ
Алауган атхан таш (камень, который швырнул нарт Алауган) – Къара тау тийресинде (Басхан Аузу). Этим камнем эмегены испытывали нарта Алаугана, когда он приехал сватать их сестру.
Алауган кёл (озеро Алаугана) – Басхан бла Чегем ауузлада. Здесь нарт Алауган ловил рыбу.
Алауган миннген сырт (возвышенность, на которую поднялся Алауган) – Азау тала башында. Отсюда Алауган увидел свою будущую тёщу-эмегеншу.
Ат дорбун (пещера коня) – Къара тау тийресинде. В этой пещере находился конь нарта Сосурука.
Ачи эл (селение Ачи) – Огъары Чегем тийресинде. Этот населенный пункт носит имя нартского богатыря Ачи (Ачея).
Байрымкъыз дорбуну (пещера Байрымкыз) – Аман къол тийресинде (Чегем аузу). В этой пещере Дебет и его сыновья были пленниками эмегенши.
Бештамакъ (пять устьев) – Майский бла Прохладный шахарланы араларында. Место соединения пяти рек – Малки, Чегема, Баксана, Черека и Терека. Здесь собрались нартские дружины для похода против эмегена Тёртлеме, который жил на горе Тихтенген.
Буу тау (оленья гора) – Буу тала тийресинде (Акъ суу). На этой горе нарт Ёрюзмек увидел белую оленуху.
Гебен таш (камень-стог) – Гезе тау. В метании таких камней состязались эмегены. Их победил нарт Карашауай: камень, который он метнул, не смогли найти, так далеко он улетел. В другой раз Карашауай швырнул огромный валун на груду камней и превратил их в песок. Образовался песчаный курган, который находится в районе с. Яникой.
Гемуда ташы (камень Гемуды) – Доммайлы тийресинде (Къанжол). На этом камне следы передних ног волшебного камня Карашауая – Гемуды.
Гум – нынешний город Георгиевск в Ставропольском крае. Это место считалось конечным пунктом скачек нартов.
Дебет къалгъан дорбун (пещера, в которой останавливался Дебет) – Къазыч тийресинде.
Деу Ногъайчыкъны жолу (тропа исполина Ногайчика) – Ичитар тийресинде (Чегем аузу).
Дорбунлу тау (гора с пещерой) – Ёрюзмек дорбуну тийресинде (Чегем аузу). В этой горной пещере лежал больной Ёрюзмек, которого искала Сатанай с помощью «жек»- волшебного предмета.
Ёречыкъау жолу (тропа нарта Ёречыкау) – Татартюп тийресинде.
Ёрюзмек ауруп жатхан дорбун (пещера, где лежал больной Ёрюзмек) – Ёрюзмек башы тийресинде (Басхан аузу). В этой пещере Сатанай обнаружила своего больного мужа.
Ёрюзмек жолу (тропа Ёрюзмека) – Бердибий таш тийресинде.
Жалпакъ таш (плоский камень) – Жалпакъ тала тийресинде (Басхан аузу). На этом камне эмегены хотели разделать нарта Ёрюзмека.
Кёк таш (небесный камень) – Къуругъан кёл тийресинде (Басхан аузу). Осколок хвостатой звезды, из которой появился Ёрюзмек.
Кумуш – карачаевское селение, в котором когда-то жил нарт Сосурук.
Къала тау (крепость-гора) – Уллу кам тийресинде (Минги тауну кюн батыш жанында). Эта крепость была оплотом нартов-сибилов.
Къарт-Журт (древнее селение) – карачаевский аул, куда переселился нарт Сосурук.
Къая таш (камень со скалы) – Къуу къая тийресинде (Басхан аузу). Ёрюзмек оторвал от скалы кусок камня и ударил им о скалу; от удара посыпались искры, от которых он развел огонь.
Къая эшик (каменная (скальная) дверь) – Къызыл къол сууну сол жагъасында. Эта скала закрывала вход в пещеру эмегена Желбыдыра.
Къонуш журт (село на месте стоянки) – Къала тау артында (Басхан аузу).
Къуш къая (орлиная скала) – Кёкташ тийресинде. Орел доставил нарта Сосурука из подземного царства и оставил его у этой скалы.
Къызыл къол. В этой пещере Алауган оставил маленького Шауая.
Мал-ХуштуХылан-Хулан дорбун тийресинде. Нарт Ёрюзмек приехал сюда, чтобы принять участие в танцах бесов.
Мара – современное карачаевское селение. Возле этого селения когда-то жила Сатанай-бийче.
Марал тау (гора оленухи) – Кёкташ тийресинде. Около этой горы Ёрюзмек начал преследовать белую оленуху.
Налмаз тау (алмазная гора) – Тырныаууз тийресинде. На этой горе хранился волшебный меч нартов, выкованный из железа, добытого там же.
Нарт Бора таш (камень нарта Бора) – Хасания тийресинде.
Нарт гёзетчилик (нартский ночной дозор) – Чек дуркъу тийресинде.
Нарт ёгюз жатхан тау (гора, где лежал нартский бык) – Минги тауну кюн батыш жанында. Нарты устраивали состязание в перепрыгивании через громадного быка.
Нарт кенгнгеш (совет нартов) – Къапчагъай тийресинде.
Нарт къала (нартская крепость) – Кёкташ тийресинде.
Нарт къала тюбю (ниже нартской крепости) – Огъары Чегем тийресинде.
Нарт орун (нартское место) – Къара жол тийресинде (Акъ суу).
Нарт сындыргъан эмен (дуб, сломанный нартом) – Эменли къол тийресинде.
Нарт таш (камень нартов) – Эльтюбюде. Этот камень принес и прислонил к горе юный Ёрюзмек.
Нарт тёбе – (нартский холм) – Тёбеле тийресинде (Балыкъ).
Нарт тёбе (нартский курган) – Элия бешик тийресинде (Чегем аузу).
Нарт тёш (нартский бугор) – Яникой тийресинде.
Нарт уллу чунгур (большая нартская яма) – Тёбен Чегем тийресинде.
Нарт уя (гнездовье нартов) – Долинск тийреси.
Нарт чакъырым (нартская верста (?))Тогъай тау тийресинде (Балыкъ).
Нарт чунгур (нартская яма) – Чунгурла тийресинде (Чегем аузу). В эту яму бросили нартов Ёрюзмека, Сосурука, Алаугана и Ногайчика, попавших в плен к эмегенам.
Нарт шынкъарт от (нартский костер) – Чегет агъач тийресинде (Басхан аузу).
Нарт ызла (следы нартов) – Бир жол тийресинде (Басхан аузу).
Нарт ыстауат (нартский загон для скота) – Кюнлюм агъач тийресинде.
Нартла аугъан аууш (перевал, через который прошли нарты) – Башил тау тийресинде.
Нартла ётген аууз (ущелье, через которое перешли нарты) – Тихтен тау тийресинде.
Нартла жуууннган кёл (озеро, в котором купались нарты) - Тёбен кёл (Акъ суу).
Нартла жыйылгъан жол (дорога, где собирались нарты) – Нальчик башында.
Нартла ичген гара (нарзанный источник, из которого пили нарты) – Гара аузунда.
Нартла кирген агъач (лес, в который вошли нарты) – Минги тау тийресинде.
Нартла къалгъан ыран (скальный выступ, на котором ночевали нарты) – Бийик къаяда.
Нартла секирген суу (речка, через которую перепрыгивали нарты) – Адыр сууда.
Нартла тепсеген тала (поляна, где танцевали нарты) – Малтантюп. (Акъ суу).
Нартла тохтагъан чиран тау (ледниковая гора, где остановились нарты) – Адыл сууда.
Нартла тюшген жер (место, где спустились нарты) – Ючбаш тийресинде.
Насыран (селение нарта Насыран-батыра – дяди нарта Ачемеза) – Ингушда.
Окъ кирген таш (камень, в который вошла стрела) – Тешик къая. Тийресинде (Чегем аузу). Стрелы, изготовленные Дебетом, пробивали камни, как курдючное сало.
От дорбун (пещера костра) – Минги тау тийресинде. Из этой пещеры похитил огонь нарт Сосурук.
Рачыкъауну ташлары (камни нарта Рачикау) – Тешик къая тийресинде. Под тяжестью севшего Рачикау камень раскрошился на мелкие куски.
Сосурукъ ташы (камень нарта Сосурука) – Кумуш тийресинде (Карачай) – На камне остались следы самого нарта и его коня.
Сыгъылгъан таш (выжатый камень). – Басхан бла Чегем ауузлада. Нарт Дебет мог выжимать из камней воду и металл.
Сылыкъ суудан ётген жол (тропа через оскверненную воду) – Басхан аузунда. Нарты, идущие на помощь Карашауаю, не стали поить в этой речке своих лошадей, так как вода в ней была отравлена мочой эмегенов).
СынтыТеберди суну сол жагъасында къала.
Сырпындан кюйген агъач (лес, сгоревший от меча) – Эшикли дорбун тийресинде (Басхан аузу). Лес сгорел от искры, когда Алауган разрубил мечом скальную дверь пещеры, в которой находились в плену Дебет и его сыновья.
Темир-Къапу (Железные ворота) – общетюркское название Дербента. Это же название носит балка в районе Балыкъ суу.
Терк башы (верховья Терека) – так балкарцы называют осетинское селение Джауджикау (нынешний город Владикавказ).
Тихтенген тау (гора Тихтенген) – Нарт таш тийресинде (Чегем аузу). На этой горе жил эмеген Тёртлеме, которого уничтожил отряд нарта Ёрюзмека.
Тонгуз орун (загон для свиней) – Нальчик башында. Одно из мест, откуда нарты начинали скачки.
Тос дорбун (пещера любовников) – Къарангы агъач тийресинде (Басхан аузу). В этой пещере жил нарт Ёрюзмек со своей любовницей-бесовкой.
ТызылКёнделен бла Балыкъ арасы. Здесь на нартов напали огромные пауки.
Уллу акъ таш (большой белый камень) – Чабакълы кёл тийресинде (Ташлы-Тала). Карашауай дал своему отцу Алаугану белый камень, который утолял жажду. В засуху белые камни обливали водой, чтобы вызвать дождь.
Уллу къара къая (большая черная скала) – Акъ суу бла Тёбен Чегем арасында. Эмегены этой скалой заперли вход в пещеру, где в плену находились Дебет и его сыновья.
Уллу къая (большая скала) – Гюдюргюде. Этой скалой эмеген запер вход в пещеру, где оказались нарты Ёрюзмек и Сосурук.
Уллу таш (большой камень) – Ючбаш тау тийресинде. У этого камня Ёрюзмек встретился с трехглавым эмегеном.
Уллу таш (большой камень) – за этим камнем прятались нарты Ёрюзмек и Сосурук, собираясь перейти через мост Гамар.
Харс ташла (камни-трещотки) – Накра тау тийресинде. Когда нарты попали в плен, они затеяли танцы, а Сосурук отбивал такт – стучал двумя камнями.
Хумаллак (хмель) – Сабанлыкъ, Жайлыкъ, Аман таш, Жеркли, Кир суу тийрелеринде.
Хумара битикле – (Хумаринское укрепление) – Карачайда.
Хурс-ХалыЭлия бешик тийресинде (Акъ суу башы).
Чабакълы тау (рыбная гора) – в Чегемском ущелье. Алауган, разрушив скалу, запрудил реку и ловил руками рыб. Старое название этой горы – Алауган тау (гора Алаугана). Алауган часто питался рыбой.
Чууана – название памятника христианской аланской архитектуры – древнего храма в Карачае. Здесь жил Гиляхсыртан Злоязычный.
Шайтан къол (чертов овраг) – Былдышкы тийресинде. Старое название этой горы – Эмегенле нартлагъа таш атхан тау (гора, с которой эмегены кидали камни в нартов).
Шауай дорбуну (пещера Шауая) – Чегем аузунда.
Шауай чыкъгъан тау (гора, на которую взобрался Шауай) Чегем аузунда. На вершине этой горы нарт Шауай убил дракона.
Шауэшик чегет (шауэшикпорода дерева) – Чегем аузунда. Нарты ходили туда в поход.
ЫлгыбасТамакълы тийресинде.
Ынчытты – Кёрюк тау тийресинде.
Эл Журту (сельская община) – Тырныауз башында. Этот населенный пункт считается родиной Сосурука.
Эмеген дорбун (пещера эмегена) – Эчкиле дорбуну (Балыкъ башы). Одноглазый эмеген принял как гостя Сосурука в этой пещере.
Эмеген кетген къая (скала, с которой сорвался эмеген) – Тырныаууз тийресинде. Нарт Ёрюзмек ослепил эмегена, и тот сорвался со скалы.
Эмегенле ашагъан ташла (камни, которые кушали эмегены) – Ташлы тийресинде (Басхан аузу). Эмегены в счет калыма попросили Алаугана наполнить мясом три казана. Не в силах выполнить это, Алауган наполнил третий казан камнями.
Эркеч дорбун – (пещера козла) – Эркеч тау тийресинде (Басхан аузу). Нарт Ёрюзмек был в гостях у эмегена в этой пещере.
Эшик таш (камень-дверь) – Кюллю дорбун тийресинде (Чегем аузу). Этим камнем эмеген закрыл вход в пещеру, чтобы нарт Сосурук не смог выбраться.
elbars 24.09.2023 14:51:37
Сообщений: 2328
ЭПОСДА ГИДРОНИМЛЕ – ГИДРОНИМЫ В ЭПОСЕ
Адиль, Адыл, Идиль, Эдиль – р. Волга. Нарты часто совершали походы к берегам Волги.
Адыл суу (большая река) – приток Баксана ниже пос. Тегенекли.
Адыр суу (река, протекающая через возвышенность) – приток Баксана в районе В. Баксана. Здесь нарты танцевали на речных булыжниках и кустарниках, пока они не превратятся в прах.
Айры терекли суу (река, на берегу которой растет развилистое дерево) – правый приток Баксана.
Амгата суу – речка в Карачае. У этой речки на вершине крутой скалы была построена нартская крепость, в которой хранился золотой ковш нартов.
Аргъын суу – река на Северном Кавказе; река в Крыму.
Балыкъ суу – р. Малка.
Басхан суу – р. Баксан.
Бёдене суу (бёдене «перепелка») – приток р. Чегем. Существует поверье, что если мыть лицо и уши водой, которую пьют перепелки, будешь лучше слушать. Курша смазывал уши своего племянника жиром перепелки, чтобы он слышал малейший шорох.
Бызынгы суу – приток р. Черек.
Дарман суу (лечебная вода) – источник близ Акъ суу. Водой из этого источника нарты пользовались в лечебных целях.
Деует ичген суу (речка, откуда пил Деует) – приток Баксана.
Джаным суулары (боковые речки) – притоки Кубани. Служанки Сатанай-бийче брали воду из этих притоков.
Джегута (Жёгетей) – приток Кубани. Здесь находились владения Хубуна.
Дорбун суу (речка, протекающая мимо пещеры) – в районе Къанжол. Нарт Алауган в поисках жены оказался у этой речки.
Дугъумлу (смородинная) – приток Нальчика. Нарт Курша кормил своего племянника черной смородиной, чтобы увеличить остроту зрения.
Дых тау суу – р. Дых тау. Отряд нарта Сосурука переправлялся через нее, направляясь к эмегену Ючлеме.
Ёрюзмек ётген (речка, через которую переправился Ёрюзмек).
Жылкъы ётген (река, через которую переправился табун) – через эту речку Сосурук переправил табун, угнанный им у эмегнов.
Жылы суу (тёплая вода) – теплый источник у подножия Эльбруса и в Хуламо-Безенгийском ущелье. В таком источнике купался эмеген перед схваткой с Сосуруком.
Келепен суу (прокаженная река) – приток Чегема. В верховьях этой реки жили эмегены, загрязнявшие ее своей мочой. Выпившие эту воду кони нартов слепли, а сами нарты заболевали проказой.
Кёпюрлю къутургъан суу (бурная река с мостом) – приток Чегема. Этот мост охраняли эмегены, которых уничтожил нарт Чюелди.
Кёпюрлю суу (река с мостом) – близ Уллу къол. Через этот мост проезжал свадебный поезд нарта Алаугана.
Кундушлу (чемеричная) – приток Чегема, Акъ суу. Эмегены употребляли чемерицу как приправу к пище и спиртным напитка.
Къазан суу (речка котла) – в районе Акъ суу. Водой из этой речки Алауган наполнил огромный котел эмегенов, когда приезжал сватать дочь Байрымкыза.
Къамиш суу (камышовая) – приток Кёкташ. На берегу этой речки Сатанай бийче ловила в камышах змей, яд которых использовала при закаливании нартского оружия.
Къобан суу – р. Кубань, на берегах которой находились нартские поселения.
Къутургъан суу (бешеная река) – приток Баксана в районе В. Баксана.
Къыркъ суу (сорок рукавов реки) – Нарты жили вперемешку с эмегенами в долинах Кырк суу, текущих с гор Ырхыз, Экибашлы и Къазман тау[1].
Мынгылан суу (мынгылан «белена») – приток Балыкъ суу. Белена также служила эмегенам приправой.
Нарт аякъ суу (речка следа ноги нарта) – приток Чегема в районе Хушто-Сырт.
Нарт уя суу (речка Гнездовья Нартов) – впадает в Акъ-суу у въезда в Хасанью.
Сукан суу – р. Сукан.
Сурх суу (быстрая речка) – приток Баксана в районе Приэльбрусья. Невеста Алаугана потребовала наполнить водой большой казан из быстротекущей реки.
Суу башы (исток реки) – в верховьях Балыкъ суу. Воду этой реки задерживал у истоков семиголовый эмеген, лишая нартские селы воды. Был убит нартом Рачикау.
Тала суу (равнинная речка) – нижнее течение р. Баксан, на равнине. Здесь нарт Ёрюзмек встретил трёхголового эмегена.
Ташлы суу (каменистая речка) – в верховьях Баксана. Двенадцатиголовый дракон задерживал воду этой реки у истоков, и в стране нартов наступала засуха. Убил его нарт Карашауай.
Теберди суу – приток Кубани. На ее берегу находится святилище нартов Чууана.
Тейюр жуууннган (где купался Тейюр) – близ озера Тонгуз кёл. В этой речке купался Тейюр (Ёрюзмек), возвращаясь из очередного похода.
Терк суу – р. Терек. В этой реке ловил рыбу нартский рыбак Бёдене.
Узун суу (длинная речка) – приток Чегема в районе Хынсырык. Здесь нарты встретили юного Сосурука.
Уллу суу (большая река) – приток Кубани. Братья Кобалбатыр, Ачыбатыр и Кичибатыр благополучно переправились через эту реку и угнали большой табун лошадей Тюклесхана.
Хазна суу – р. Хазна на границе КБР и Осетии. На берегу этой реки войска нартов, предводительствуемые Сатанай-бийче, одержали победу над войсками Темир-Капу.
Холам суу – приток р. Черек.
Чабакълы (рыбная речка) – близ г. Чабакъ в Чегемском ущелье. Запрудив эту речку, нарт Алауган ловил в ней рыбу голыми руками.
Чегем суу – р. Чегем.
Черек суу – р. Черек.
Шайтан суу (чертова речка) – приток Адыр суу. У этой речки черти часто устраивали пляски вокруг костра.
Шекел суу (шекел «облик, внешний вид») – приток Чегема близ Гюдюргю. Недалеко от этой речки Ёрюзмек, Сосурук, Алауган и Ногайчик попали в плен к эмегенам. Помогли им спастись черти, которые приняли облик нартов и отвлекали эмегенов, пока настоящие нарты переправлялись через реку.


НАРТ СЫН ТАШЛА
НАРТСКИЕ НАДГРОБНЫЕ КАМНИ И МОГИЛЫ
Батыр сын таш (сломанный надгробный камень батыра) – Акъ дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Битикледе нарт сын таш (надгробный камень нарта близ Битикле) – Чегем аузунда.
Деу сын таш (надгробный камень исполина) – Акъсакъ-Темир тийресинде (Чегем аузу).
Деука обасы (исполина могила) – Чегем аузунда.
Думалада нарт сын таш (надгробный камень нарта в Думала)Чегем аузунда.
Нарт башлы сын таш (надгробный камень нарта с изображением головы) – Бий дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Нарт бодуркъу сын таш (нартский надгробный камень-чучело) – Бир жол жанында (Басхан аузу).
Нарт горда сын таш (большой надгробный камень нарта) – Гулдоргу тийресинде (Чегем аузу).
Нарт сын (надгробный камень нарта) – Чегем жора тийресинде.
Нарт сын ташла (надгробные камни нартов) – Билги тийресинде (Чегем аузу).
Нарт ызлы сын таш (надгробный камень нарта со следами) – Бедаргу тийресинде (Чегем аузу).
Тёбеде нарт сын таш (надгробный камень нарта на холме) – близ Галгундур тийресинде (Чегем аузу).
Ыстауатда нарт сын таш (надгробный камень нарта на стойбище) – Мал ыстауат тийресинде (Басхан аузу).
ЭЛИЯ
Элия – бог молнии, покровитель воинов. В честь него исполнялась песня-пляска «Элия». В составе топонимов слово «элия» часто имеет значение «молния».
Элия бешик (колыбель Элии) – Юзмез чунгур, Шыкъы, Юй орун тийрелеринде.
Элия дорбун (пещера Элии) – Дорбунла тийресинде (Басхан аузу).
Элия дуппур (бугор Элии) – Чырпы тийресинде (Балыкъ).
Элия ёртен (пожар от молнии) – Ылышкы тийресинде (Чегем аузу).
Элия ётген аууз (ущелье, где проезжал Элия) – Чертлеуюк къолда (Чегем аузу).
Элия ёчюлген суу (речка, где потухла молния) – Къара суу тийресинде (Чегем аузу).
Элия жандыргъан чырпыла (кустарник, сгоревший от молнии) – Ырбынла тийресинде (Чегем аузу).
Элия жарыкъ (свет Элии) – Эл башы тийресинде (Чегем аузу).
Элия жарытхан къая (скала, которую осветила молния) – Шинжи аууз тийресинде (Балыкъ).
Элия жол (тропа Элии) – Шау къол тийресинде (Басхан аузу).
Элия къамчи (плеть Элии) – Шидакъ тау тийресинде (Басхан аузу).
Элия къол (ущелье Элии) – Акъ къая тийресинде (Чегем аузу).
Элия къылыч (меч Элии) – Акътопракъ тийресинде.
Элия кюйдюрген агъач (лес, сгоревший от молнии) – Эмен агъач тийресинде.
Элия окъ (стрела Элии) – Этмиш къол тийресинде (Балыкъ башы), Эмен таш тийресинде (Басхан аузу).
Элия от (огонь Элии) – Ысхылты тийресинде (Чегем аузу).
Элия таууш (шум(?) Элии) – Ырхыла тийресинде (Балыкъ).
Элия тёбе (холм Элии) – Акътопракъ башында.
Элия топ (шаровая молния) – Эменли тау тийресинде (Чегем аузу).
Элия тютюн (дым от молнии) – Чомача шаудан тийресинде (Чегем аузу).
Элия ургъан (куда ударила молния) – Тёбен Чегем аягъында.
Элия ургъан къулакъ (балка, куда ударила молния) – Ишхилди тийресинде (Адыл суу).
Элия ургъан сырт (возвышенность, пораженная молнией) – Акътопракъ башында.
Элия ургъан тау (гора, в которую попала молния) – Элекъан суу, Элдегур тийрелеринде (Басхан аузу).
Элия чыракъ (светильник, огонь Элии) – Огъары Чегем тийресинде.
Элия ыз (след от молнии) – Шегишти тийресинде (Чегем аузу).
[1] Нарты. М., 1994, с. 588.
elbars 25.09.2023 12:30:04
Сообщений: 2328
ОХОТНИЧЬЯ ТОПОНИМИЯ
Апсатыдан тилеген (место молений к Апсаты) – Уллу зугул таш тийресинде (Басхан аузу).
Апсатыны агъачы (лес Апсаты) – Гумачи тийресинде (Басхан аузу).
Апсатыны жолу (тропа Апсаты – бога охоты, покровителя диких животных) – Илипсар тийресинде (Чегем аузу).
Апсатыны юлюшю (где оставляли долю Апсаты) – Акъ къая тийресинде (Чегем аузу).
Байчомартны жайлыгъы (пастбище Байчомарта; Байчомарт «щедрый бог» - одно из имен Апсаты) – Кураты тийресинде (Чегем аузу).
Басхан парий жатхан жер (место, где лежал баксанский волкодав) – Сары къол тийресинде (Басхан аузу).
Берекетли уучу жол (удачливая охотничья тропа) – Ажага тийресинде (Чегем аузу).
Бёрю чапхан (где нападали волки) – Къыш аууз тийресинде (Чегем аузу). На скот, который здесь зимовал, часто нападали волки.
Бийик уучу башы (высокая охотничья вершина) – Къанжолда.
Болушхан (помощь) – Мушт тийресинде (Балыкъ). Место, где удачливый охотник делился добычей с тем, кто возвращался без добычи.
Буучар жолу (тропа охотника на оленей) - Аштыхын тийресиндн (Акъ суу).
Доммай уугъа жол (тропа к зубровой охоте) – Къанжолда.

Гюдюлю уучу жол (охотничья тропа с глубоким снегом) – Хабаз тийресинде.
Дууана уучу жол (бесова охотничья тропа) – Ташлы къулакъ тийресинде (Басхан аузу).
Жаралы уучу (раненый охотник) – Хушто-Сырт аягъында.
Жаралы уучу дорбуну (пещера, где лежал раненый охотник) – Тар къолда (Басхан аузу).
Жауунлу уучу жол (дождливая охотничья тропа) – Зыдачыт тийресинде (Чегем аузу).
Заран жер (вредящее место) – Ырхылы къол тийресинде (Балыкъ).
Илгик жол (петляющая тропа) – Шаукам аууз тийресинде (Басхан аузу).
Кече уу (место ночной охоты) – Узун Чегет тала тийресинде (Басхан аузу).
Кечеги уугъа жол (тропа ночной охоты) – Гыйы ташла тийресинде (Чегем аузу).
Парий секирген жар (обрыв, откуда спрыгнула собака) – Сары жарла тийресинде (Балыкъ башы).
Кийикчи суу жагъа (охотничий берег) – Кийик суу тийресинде (Чегем аузу).
Кийикчиле жуууннган суу (речка, в которой купались охотники) – Сары топуракъ тийресинде (Чегем аузу).
Кийикчиле ичген суу (речка, из которой пили воду охотники) – Хабаз аягъында.
Кийикчиле куудуш сакълагъан (где охотники поджидали дичь у кормушек) – Чегем сууну сол жагъасында.
Кийикчиле къоннган дорбун (пещера, где останавливались охотники) – Дорбунла тийресинде (Чегем аузу).
Кийикчиле от этген дорбун (пещера, где охотники разжигали огонь) – Кийикли агъач тийресинде (Чегем аузу).
Кийикчиле тохтагъан (жер) (место, где останавливались охотники) – Абсолту тийресинде (Чегем аузу).
Кыртык суу башы (верховья р. Кыртык) – Басхан аузунда. Суеверные охотники избегали этого места, боясь водяного дракона, который якобы водился здесь.
Кюнлюм уучу жол (охотничья тропа на солнечной стороне) – Ийре тийресинде (Чегем аузу).
Къайынлы уучу жол (березовая охотничья тропа) – Къайын къыйыры. (Басхан аузу).
Къара къаягъа баргъан уучу жол (охотничья тропа к черной скале) – Минги тау тийресинде.
Къара къолда уучу жол (охотничья тропа в черной балке) – Минги тау тийресинде.
Къарабаш уучу аууш (охотничий перевал у черной вершины) – Адыр суу тийресинде.
Къарала башы уучу жол (охотничья тропа на Карала баши) – Иткъол башында.
Къаты уучу жол (твердая охотничья тропа) – Ташлы тийресинде (Басхан аузу).
Къач дуппур арты уучу жол (охотничья тропа за почитаемым холмом) – Нальчик башында.
Къая арты уучу жол (охотничья тропа за скалой) – Яникой тийресинде.
Къая къыйыры уучу жол (охотничья тропа по краю скалы) – Акъ къолда (Чегем аузу).
Къая юсю уучу жол (охотничья тропа по скале) – Къулийланы жол тийресинде (Чегем аузу).
Къобан жол (тропа Кобана) – Къобан къол тийресинде. Къобан был известным охотником в Чегемском ущелье.
Къонакъ жол (тропа гостей) – Жети шаудан тийресинде (Хабаз).
Къонакъбай тахтасы (лежанка хозяина) – Хара тийресинде. Хозяин – табуированное имя Апсаты.
Къулакълы уучу жол (охотничья тропа через балки) – Къулакълы тийресинде (Чегем аузу).
Къурумлу суудан ётген уучу жол (охотничья тропа через речку Курумлу) Тёбен Чегем тийресинде.
Къызла кюйген агъач ичи уучу жол (охотничья тропа через лес, где сгорели девушки) – Къызла кюйгенде (Чегем аузу).
Къыйын уучу жол (трудная охотничья тропа) – Тырныаууз тийресинде.
Къыр уучу жол (степная охотничья тропа) – Чегем сууну онг жагъасы бла.
Ломоргу дорбун (пещера Ломоргу) – Ханслы тёбе тийресинде (Чегем аузу). Здесь собирались молодые охотники перед охотой.
Лыгыт (Лыгыт) – Огъары Чегем тийресинде. Здесь совершались охотничьи обряды.
Люкют (Люкют) – Чегем аузунда эл. Здесь устраивали охотничьи игры.
Малтантюп (истоптанная низина) – Акъ суу тийресинде. Здесь проходила охотничья тропа.
Мараучу айланнган агъач (лес, в котром бродил охотник) – Къара суу тийресинде (Чегем аузу).
Мараучу башы (охотника вершина) – Кестанты (Балыкъ башында).
Мараучу гебен (копна охотника) – Айры кез тийресинде (Басхан аузу).
Мараучу дуппур (охотничий бугор) – Узун сабан тийресинде (Чегем аузу).
Мараучу къычыргъан тёбе (холм, с которого кричал охотник) – Аналаны тызгы тийресинде (Чегем аузу).
Мараучу тыяннган терек (дерево, к которому прислонился охотник) – Баш тыкыр тийресинде (Акъ суу).
Мараучу чунгур (охотничья яма) – Айры къол тийресинде (Чегем аузу).
Мараучула баргъан жол (тропа, по которой ходили охотники) – Агойланы жери тийресинде (Балыкъ).
Мараучула букъгъан къол (балка, где прятались охотники) – Арт къол тийресинде (Чегем аузу).
Мараучула ётген кёпюр (мост, через который проходили охотники) – Тытырлы жер тийресинде (Чегем аузу).
Мараучула излеген жол (тропа, которую искали охотники) – Бодуркъу тийресинде (Балыкъ).
Мараучула кирген чырпыла (кустарник, в который вошли охотники) – Илипинли сабанла тийресинде (Чегем аузу).
Мараучула къошу (охотничий кош) – Нарт тау тийресинде (Чегем аузу).
Мараучула лахор этген суу жагъа (берег, где беседовали охотники) – Уллу чат тийресинде (Басхан аузу).
Мараучула миннген баш (вершина, на которую поднялись охотники) – Адыр суда.
Мараучула тюшген къол (балка, куда спустились охотники) – Ара боран тийресинде (Чегем аузу).
Мараучула кенг жолу (широкая охотничья тропа) – Бабас сабан тийресинде (Чегем аузу).
Мараучу огъу тийген терек (дерево, в которое попала стрела охотника) – Тёбен Чегем башында.
Мешхут (перегной, навоз диких животных) – Минги тау тийресинде. Когда-то в этих местах водилось много диких животных, и охота часто бывала удачной.
Мижеген (мижерген) жер (запасливое место) – Булунгу тийресинде. Охотники за день прятали свое оружие и дорожную пищу вне поселка, чтобы при уходе посторонние не догадались, куда они идут.
Мукол (неровная площадкана охотничьем языке)Молтан тийресинде (Акъ суу).
Мусос чегет (лес Мусоса) – Малтантюп тийресинде. Мусос был известным охотником.
Мысты суула (кислые воды) – Огъары Чегем, Акъ суу, Уллу Кам, Гитче Кам, Мысты ичи тийрелеринде. Соленые источники привлекали диких животных, поэтому здесь строили ловушки, ставили капканы, поджидали добычу, сидя в засаде.
Нарт суула къошулгъан (жер) (место, где сливались нартские речки) – Нарт жолла тийресинде (Кенделен). Это место было почитаемо охотниками.
Огъары аман уучу жол (верхняя плохая охотничья тропа) – Хабаз тийресинде.
Окъ сыннган тёбе (курган, где сломалась стрела) – Къысха жол тийресинде.
Окъбаш (стреловидная вершина) – Тегенекли тийресинде.
Оруу башы уучу жол (охотничья тропа выше жатвы) – Адыр суу тийресинде.
Сабанлагъа уучу жол (охотничья тропа к пашням) – Сабанлыкъ суу тийресинде (Чегем аузу).
Садакъ окъ табылгъан къарангы къол (темная балка, где нашли стрелу)Булунгу башында.
Садакъчыла солугъан жер (место, где отдыхали охотники-лучники) – Тёбен Чегем башында.
Сауут алышхан (где обменивались оружием) – Мырсы тийресинде. Опытные и молодые охотники перед охотой на короткое время обменивались оружием. (Обычай зафиксирован только в Чегемском ущелье).
Суу акъгъан дорбуннга уучу жол (охотничья тропа к пещере, где сочилась вода) – Ырхы къол тийресинде (Балыкъ).
Суу акъгъан уучу жол (водянистая охотничья тропа) – Тамчыла тийресинде (Чегем аузу).
Суугъа бурулгъан уучу жол (охотничья тропа, сворачивающая к реке) – От тешик тийресинде (Чегем аузу).
Сылыкъ суу (брезгуемая река) – Булунгу тийресинде. Сюда часто ходили на водопой дикие свиньи.
Сыртда къынгыр уучу жол (кривая охотничья тропа по склону) – Минги тау тийресинде.
Сырын ауушда уучу жол (охотничья тропа по скрытому перевалу) – Сырын сырт тийресинде (Чегем аузу).
Таракълы уучу жол (охотничья тропа через хребты) – Акъ суу тийресинде.
Татлы къулакъ (сладкий (медовый) овраг) – Балыкъ сууну онг жагъасында.
Тауай тала (поляна охотника на медведей) – Айыу тала тийресинде.
Таугъа айланнган уучу жол (охотничья тропа к горе) – Паша чалгъан тийресинде (Акъ суу).
Таугъа къаршы уучу жол (охотничья тропа близ горы) – Ракит тау тийресинде (Булунгу).
Таш орунда тохтагъан жол (тропа, доходящая до каменного завала) – Басхан суну сол жагъасы бла.
Ташлы сыртдан аугъан уучу жол (охотничья тропа через каменистое плоскогорье) – Минги тау тийресинде.
Ташлы ыстауатха баргъан уучу жол (охотничья тропа к каменистому стойбищу) – Жуарген тийресинде (Басхан аузу).
Тегенекли башы уучу жол (охотничья тропа к вершине Тегенекли) – Минги тау тийресинде.
Темирбаш бодуркъу (железноголовое пугало – так именуют на охотничьем языке одинокого тура с большими рогами) – Уллу акъ къая тийресинде (Чегем аузу).
Темирчи къолдан чыкъгъан уучу жол (охотничья тропа, выходящая из балки Темирчи) – Чегем аузунда.
Тепчонукъ дорбун (пещера Тепчонукъ) – Акъ суу башында. Тепчонукъ – название подвижного танца с дерганием плеч, который исполняли охотники после удачной охоты.
Тёбен аман уучу жол (нижняя плохая охотничья тропа) – Тёбен аман къол тийресинде (Акъ суу).
Тонгуз жол (тропа свиней) – Къышлыкъ тийресинде (Чегем аузу). Здесь собирали корм для скота на зиму, и сюда часто забредали дикие свиньи.
Тотур орун (место Тотура – покровителя волков) – Хунук бауат тийресинде (Басхан аузу).
Тохаланы уучу солугъан жер (где отдыхал охотник Тохаев) – Тохаланы сыртда (Чегем аузу).
Тохтар къууат (къууат «обаятельность, привлекательность»). Тохтар – известный охотник, который в этом месте убил 99-го тура, и на этом прекратил охоту. Именно такое количество туров разрешалось убить охотнику.
Тохун тала (тохун «дерево с крепкой древесиной, из которого делают болванки и охотничьи колотушки; тала «поляна») – Яникой тийресинде.
Туманлы уучу жол (туманная охотничья тропа) – Бюрчюк тийресинде (Чегем аузу).
Тызыл суу (пронзительная речка) – Кёнделен тийресинде. Зимой охотники мыли руки и ноги в ней.
Тюшлю суу (тюш «сон, сновидение») – Нальчик, Балыкъ суу, Чегем, Басхан суулагъа къошулгъан суула. Когда охотники проходили мимо этих речек, старший бросал в воду пучок шерсти тура или оленя, чтобы «притупить» бдительность животных.
Ууазагъа уучу жол (охотничья тропа в Уаза) – Яникой тийресинде.
Узун дуппур уучу жол (длинная охотничья тропа через сопки) – с. Бедик тийресинде.
Узун ташлы уучу жол (длинная каменистая охотничья тропа) – Тёбен Чегем башында.
Узун дорбунла (длинные пещеры) – Гюдюргю, Къызыл, Хабаз тийрелеринде. В таких пещерах часто проводились праздники в честь Апсаты и Тотура.
Уллу уудан къайтхан жол (тропа возвращения с большой охоты) – близ Гымых суу тийресинде (Чегем аузу). Большая охота устраивалась перед закрытием охотничьего сезона.
Уллу къумлу сырт жол (охотничья тропа через большой песчаный склон)Къумлу сырт бла (Чегем аузу).
Ургъуйлу уучу жол (комариная охотничья тропа) – Чегем суну сол жагъасы бла.
Уугъа баргъан (тропа на охоту) – Тихтен тийресинде.
Уугъа баргъан ташлы жол (каменистая тропа на охоту) – Яникой тийресинде.
Уучу агъач киштик кёрген (где охотник увидел лесную кошку) – Гестентиде.
Уучу айыуну жыкъгъан (где охотник поборол медведя) – Жигирек тийресинде (Басхан аузу).
Уучу арытхан жол (охотничья тропа, от которой устаешь) – Тапкалы тийресинде (Басхан аузу).
Уучу атхан тала (поляна, где стрелял охотник) – Адай суу тийресинде.
Уучу ауругъан таллы къол (вербная балка, где заболел охотник) – Гюдюргю тийресинде.
Уучу аш биширген (где охотники варил пищу) – Гитче чат башы тийресинде (Басхан аузу).
Уучу аякъ ыз (след ноги охотника) – Ылыты тийресинде (Чегем аузу).
Уучу батхан суу (река, в которой утонул охотник) – Камук тийресинде.
Уучу белги (охотничья отметина) – Акътопракъ тийресинде.
Уучу бетжан (охотничий окоп) – Мисхок тийресинде (Хасания).
Уучу бёрю ёлтюрген (где охотник убил волка) – Нальчик башында.
Уучу бир жол (единственная охотничья тропа) – Минги тау тийресинде.
Уучу бош къулакъ (пустая охотничья балка) – Гюдюргю тийресинде.
Уучу буу кёрген (где охотник увидел оленя) – Таза къулакъ тийресинде (Хабаз).
Уучу ёлген мыры (заболоченное место, где умер охотник) – Быкмылгы тийресинде (Чегем аузу).
Уучу ётген тар кёпюр (узкий мост, через который проходили охотники) – Чегем аузунда.
Уучу жайлыкъ (охотничье пастбище) – Бийлик тийресинде (Чегем аузу).
Уучу жеде ауузу (ягодное ущелье охотников) – Ташлы къол тийресинде (Басхан аузу).
Уучу жеркли къол (ольховая тропа охотников) – Жеркли тийресинде (Акъ суу).
Уучу жибиген (где промок охотник) – Акъ суу тийресинде.
Уучу жолдан къайтхан (где охотник вернулся с полдороги) – Жулуу тийресинде (Чегем аузу).
Уучу Жуаргеннге баргъан (где охотник ходил в Жуарген) – Быллым тийресинде.
Уучу жыгъылгъан къол (балка, куда свалился охотник) – Алычалыда (Акъ суу аягъы).
Уучу жюзген кёл (озеро, в котором утонул охотник) – Жугъутур кёл (Чегем аузу).
Уучу учхалагъан (балка, где охотник катился по щебневому скату) – Булунгу башында.
Уучу илишан (охотничья мишень) – Жуарген тийресинде. Здесь охотники практиковались в стрельбе.
Уучу ит ёлген тала (поляна, где сдохла охотничья собака) – Агъач тала тийресинде (Акъ суу).
Уучу ит къозлагъан чум къол (кизиловая балка, где ощенилась охотничья собака) – Нарт сырт тийресинде (Чегем аузу).
Уучу ит саугъагъа берилген (где была подарена охотничья собака) – Тирмен суу тийресинде (Чегем аузу).
Уучу ит юрген сырт (возвышенность, где лаяла охотничья собака) – Булунгу тийресинде.
Уучу итине аш берген (где охотник кормил свою собаку) – Топуракъ суу тийресинде (Акъ суу).
Уучу итле жуууннган (где купались охотничьи собаки) – Жууунду тийресинде (Чегем аузу).
Уучу итле ойнагъан жер (место, где резвились охотничьи собаки) – Сары тала тийресинде (Басхан аузу).
Уучу итле тепсеген тапка (площадка, где «танцевали охотничьи собаки) – Уллу тапка тийресинде (Басхан аузу). Щенков обучали «танцевать» под звуки свирели или ритм барабана.
Уучу кетген кёпюр (мост, с которого упал охотник) – Тешикли кёпюр (Балыкъ суу юсю бла).
Уучу кечиу (охотничий брод) – Огъары Чегем тийресинде.
Уучу кёпюрден секирген (где охотник прыгнул с моста) – Чучхурла тийресинде (Чегем аузу).
Уучу Кишиуанны жолу (тропинка охотника Кишиуана) – Булунгу башында.
Уучу Къарабаш тохтагъан башы (вершина, на которой останавливался охотник Карабаш) – Чегем аузунда.
Уучу къалауур къош (сторожевой кош охотников) – Къала дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Уучу къалгъан ыстауат (стойбище, где ночевал охотник) – Гюдюргю тийресинде (Чегем аузу).
Уучу къач таш (камень с крестом, которому поклонялись охотники) – Таллы къол тийресинде (Балыкъ башы).
Уучу къулакъ (охотничья балка) – Бий дорбун тийресинде (Чегем аузу).
Уучу къууанч жолу (тропа удачи охотников) – Акъ таш тийресинде.
Уучу къыз кёрген (где охотник встретил девушку) – Чёпени шауданы тийресинде (Чегем аузу).
Уучу къыз къачыргъан (откуда охотник умыкнул девушку) – Чомача шаудан тийресинде (Чегем аузу).
Уучу Лаба (охотничий большой колокольчик) – Лаба тийресинде (Чегем аузу). Заблудившийся охотник звонил в колокольчик, чтобы его могли найти.
Уучу марагъан сырт (возвышенность, где метился охотник) – Жора тийресинде (Чегем аузу).
Уучу налат терек (охотничье дерево позора) – Къач къая тийресинде (Чегем аузу).
Уучу оба (могила охотника) – Къапчагъай тийресинде.
Уучу оюн ойналгъан (где проводились охотничьи игры) – Тёгерек тала тийресинде (Акъ суу).
Уучу секирген ыран (скальный выступ, с которого прыгнул охотник) – Къызыл къая тийресинде (Басхан аузу).
Уучу сёз берген таш (где охотник давал клятву) – Къара дорбун тийресинде (Басхан аузу).
Уучу суугъа кирген (где охотник вошел в речку) – Жууунгу суу тийресинде (Чегем аузу).
Уучу сыбызгъы сокъгъан чегет (северный курган, где охотник играл на свирели)Чегет къая тийресинде (Басхан аузу).
Уучу сызгъыргъан къая (скала, где свистел охотник) – Адай башында.
Уучу сырын жол (тайная охотничья тропа) – Личиу тийресинде (Чегем аузу). Охотники шли к месту сбора тайно, стараясь ни с кем не встретиться по пути.
Уучу сюйрелген (где волокли охотника) – Хабаз тийресинде.
Уучу сюелген дуппур (бугор, на котором стоял охотник) – Кырбыдын тийресинде (Чегем аузу).
Уучу тайгъан жол (тропа, где поскользнулся охотник) – Бузоула кютюлген жолдан узакъ болмай (Акъ суу).
Уучу тапхан шаудан (родник, который нашел охотник) – Бедик тийресинде.
Уучу тау (охотничья гора) – Лагура тийресинде (Чегем аузу).
Уучу терек (дерево охотника) – Огъары Чегем тийресинде.
Уучу тирмен (охотничья мельница) – Тирмен къолда (Чегем аузу).
Уучу тузакъ (охотничья ловушка) – Бёрю тёбе тийресинде (Чегем аузу).
Уучу тюз жол (прямая охотничья тропа) – Орсындык тийресинде.
Уучу тюлкюню ызындан баргъан (где охотник преследовал лисицу) – Хабаз башында.
Уучу узун къыш жол (длинная зимняя охотничья тропа) – Къышлыкъ тийресинде (Чегем аузу).
Уучу учхан чунгур (яма, в которую упал охотник) – Суулу къулакъда.
Уучу чабакъ тутхан суу (речка, в которой охотник ловил рыбу) – Басхан бла Чегем ауузлада.
Уучу чана (охотничьи салазки) – Къышлыкъ тийресинде.
Уучу чек жол (пограничная охотничья тропа) – Гебчук тийресинде (Чегем аузу).
Уучу шержеле (охотничьи лыжи) – Башиллик къая тийресинде.
Уучу ырбын жол (угловая тропа охотников) – Гебен тийресинде.
Уучу ырыс жол (запретная охотничья тропа) – Быхы кёл тийресинде.
Уучу ырысхы жол (тропа охотничьей удачи) – Борха тийресинде (Чегем аузу).
Уучу юшюген (где замерз охотник) – Жугъур тау тийресинде.
Уучу эшек отлагъан (место, где пасся осел охотника) – Къол башы тийресинде (Басхан аузу).
Уучула ажашхан жол (тропа, где заблудились охотники) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Уучула айланнган жол (тропа, по которой ходили охотники) – Къой таш тийресинде (Басхан аузу).
Уучула айланнган уллу агъач (большой лес, где ходили охотники) – Минги тау тийресинде.
Уучула алма жыйгъан къол (балка, где охотники собирали яблоки) – Хабаз аягъында.
Уучула ант тутхан дорбун (пещера, где охотники давали клятву) – Аман суу тийресинде.
Уучула аугъан аууш (перевал, через который прошли охотники) – Аман аууш тийресинде.
Уучула аудургъан таш (камень, который свалили охотники) – Кёк тёбе тийресинде (Чегем аузу).
Уучула ашагъан шаудан (родник, у которого ели охотники) – Эл тюбюден огъарыда.
Уучула бал ашагъан къол (балка, где охотники ели мед) – Думору тийресинде (Чегем аузу).
Уучула бёлюннген жол (тропа, где охотники разделялись на группы) – Къазийланы къара суу тийресинде (Балыкъ).
Уучула букъгъан къамиш аузу (камышовое ущелье, где прятались охотники) - Къамиш аузу, Нарт ауузу да дейдиле (Чегем аузу).
Уучула гара ичген къол (балка, где охотники пили нарзан) – Чегем аузунда.
Уучула гудучула тутхан (где охотники поймали воров) - Къундуз суу бойнунда (Басхан аузу).
Уучула дарман кырдык излеген (где охотники искали лекарственные растения) – Бешташ тийресинде (Балыкъ башы).
Уучула даулашхан (где спорили охотники) – Чокуна тийресинде (Балыкъ).
Уучула дорбуну (охотничья пещера) – Къапчагъай тийресинде.
Уучула ёртен ёчюлтген (где охотники потушили пожар) – Бопу тийресинде.

Уучула ётген сабан (пашня, через которую проходили охотники) – Чегем аузунда.
Уучула жашагъан къырыкълы дорбун (пещера с желобками, где жили охотники) – Яникой тийресинде.
Уучула жолукъгъан башы (вершина, где встречались охотники) – Къазан башы башында (Акъ суу).
Уучула жуууннган жылы суу (теплый источник, в котором купались охотники) – Жылы шаудан тийресинде (Басхан аузу).
Уучула жуууннган кёл (озеро, где купались охотники) – Жолла тийресинде.
Уучула жыйылгъан жер (место сбора охотников) – Агъач къол тийресинде (Басхан аузу).
Уучула жырлагъан (где пели охотники) – Гумачи тийресинде.
Уучула жырлагъан тёш (холмик, где пели охотники) – Бийлик жер тийресинде (Чегем аузу).
Уучула жюрюген желли жол (ветреная охотничья тропа) – Желли къол тийресинде (Чегем аузу).
Уучула ит тас этген (где охотники потеряли собаку) – Иткъол тийресинде.
Уучула ишлеген жол (дорога, проложенная охотниками) – Огъары жар тийресинде (Чегем аузу).
Уучула гарасы (нарзанный источник охотников) – Гестентиде.
Уучула ёр жолу (охотничья тропа на подъем) – Акътопракъ башында.
Уучула излеген жол (тропа, которую искали охотники) – Буу башында (Акъ суу).
Уучула кезлери (охотничьи седловины) – Къазанбаш тийресинде (Акъ суу).
Уучула келген жол (тропа, по которой возвращались охотники) – Кирли суу тийресинде (Чегем аузу).
Уучула келген къыбыдын къая (скала «кыбыдын»(?), куда пришли охотники)Жухла тийресинде (Басхан аузу).
Уучула кёрген дорбун (пещера, которую увидели охотники) – Ырхы чат тийресинде (Чегем аузу).
Уучула кийик кёрген аууш (перевал, где охотники увидела тура) – Кълумкъолда (Басхан аузу).
Уучула кийик сакълагъан ачы (солончак, где охотники поджидали зверя)Яникой тийресинде.
Уучула кийик сойгъан (где охотники разделывали дичь) – Кыртык суу бойнунда (Басхан аузу).
Уучула кукурт жыйгъан (где охотники собирали серу) – Минги тау этегинде.
Уучула кюйдюрген къол (балка, сожженная охотниками) – Гезен тау тийресинде (Басхан аузу).
Уучула къалгъан къош (кош, где останавливались охотники) – Доммай орун тийресинде (Басхан аузу).
Уучула къазгъан чунгурла (ямы, которые выкопали охотники) – Къара къолда (Басхан аузу).
Уучула къалияр жыйгъан къош (кош, где охотники собирали черемшу) – Къалияр сыртда (Акъ суу).
Уучула къапхан салгъан (где охотники ставили капканы) – Узун аууз тийресинде (Чегем аузу).
Уучула къошулгъан жол (тропа, где сходились охотники) – Къаийшти тийресинде (Чегем аузу).
Уучула ойнагъан тала (поляна, где охотники устраивали игры) – Акъ тала тийресинде (Чегем аузу).
Уучула оюн этген (где охотники устраивали игрища) – Эл оюнла тийресинде (Чегем аузу).
Уучула сагъышланнган жол (тропа, где охотники раздумывали) – Илисингир тийресинде (Чегем аузу).
Уучула сакълагъан тузакълы жер (место охотничьей засады) – Гижгит тийресинде (Басхан аузу).
Уучула салгъан жол (тропа, проложенная охотниками) – Булунгу тийресинде.
Уучула сауут хазыр этген (где охотники готовили оружие) – Чегет къара башы тийресинде (Басхан аузу).
Уучула сёз болгъан жер (где поссорились охотники) – Тохара тюзюнде (Чегем аузу).
Уучу сыбызгъы сокъгъан (где охотник играл на свирели) Берс ойнакъ тийресинде (Чегем аузу).
Уучула солугъан кёкагъач (кленовый лес, где отдыхали охотники) – Агъач тахта тийресинде (Акъ суу).
Уучула тепсеген тала (поляна, где танцевали охотники) – Хушто-Сырт башында.
Уучула той этген (где охотники устраивали праздненства) – Нарат агъач тийресинде.
Уучула той этген тала (поляна, на котрой веселились охотники) – Бедаргу тийресинде (Чегем аузу).
Уучула тохтагъан (где останавливались охотники) – Ачкерил къолда (Басхан аузу).
Уучула тыйгъан жол (тропа, удержанная охотниками) – Гюрбежи тала тийресинде (Балыкъ).
Уучула тюшген басхыч (ступени, по которым спускались охотники) – Оюлгъан къаяда (Чегем аузу).
Уучула тюшген терен къол (глубокая балка, куда спустились охотники) – Кёкташ тийресинде (Чегем аузу).
Уучула урушхан аууш (где воевали охотники) – Тюпсюз кёл тийресинде (Чегем аузу).
Уучула хазырланнган къол (балка, где охотники готовились к охоте) – Акътопракъ тийресинде.
Уучула чёкген къулакъ (балка, где прятались охотники) – Ташкёпюр тийресинде.
Уучула чыкъгъан къуш къая (орлиная скала, на которую взобрались охотники) – Чегем аузунда.
Уучула чыраны (ледник охотников) – Чегем башында.
Уучула ыфчыгы (охотничий перевал) – Башиллик тийресинде.
Уучула юлешген сырт (возвышенность, где охотники делили добычу) – Асан сырт тийресинде (Чегем аузу).
Уучула эришген (где состязались охотники) – Чек дуркъу тийресинде (Чегем аузу).
Уучулагъа ат атагъан (где охотникам присваивали имена) – Машиле тийресинде (Басхан аузу). На время охоты охотники получали новые имена.
Уучуну жилян ургъан (где змея ужалила охотника) – Къургъакъ къол (Чегем аузу).
Хаюка суу (речка лекаря-охотника Хаюка) – Басхан суугъа къошулады.
Хурейти Донгат тийресинде эски къабырла. Проходя мимо него охотники произносили слово «хурейти». Одни говорят, что это было живым, другие – что это слово отгоняло злых духов.
Хустос – (Огъары Чегем) место в В. Чегеме, весьма почитаемое местными охотниками. Именно здесь справляли праздник в честь Тотура.
Хустос журт (имение Хустоса) – Тёбен Чегем башында. Место, где проводились все мероприятия, связанные с охотой.
Хутуй аууш (перевал Хутуя) – Азау башында. Здесь погиб охотник Хутуй, спасая свой скот от угона.
ХычауманЖуарген тийресинде жер. Эти места почитались охотниками, здесь совершался ряд охотничьих обрядов.
Чабакълы суу (рыбная речка) – Чабакълыда (Чегем аузу). Охотники ловили в этой речке рыбу и кормили своих собак.
Чат суу (речка, которая течет через кряж) – Чегем суугъа къошулады. В этой речке охотники учили своих собак плавать.
Чегет уучу жол (охотничья тропа по теневой стороне) – Ачы тийресинде.
Чучхур жаны уучу жол (охотничья тропа рядом с водопадом) – Къулемин къол тийресинде (Басхан аузу).
Шайтан жол (чертова тропа) – Чыран сырты тийресинде. Охотники избегали эту дорогу, т.к. при ходьбе она издавала скрип.
Шау къол (гиблое ущелье) – Чегем суу, Балыкъ суу башларында. Охотники мимо таких ущелий двигались попеременно боком, спиной и прямо, чтобы заколдовать нечистую силу.
Шаукам уучу жол (охотничья тропа в Шаукам) – Уллу Шаукам тийресинде (Басхан аузу).
Шилтрак уучу жол (скользкая охотничья тропа) – Быллым тийресинде.
Шинжи аууз (ущелье с колючками) – Чегем сууну сол жагъасында.
Ырхы бузгъан уучу къош (охотничий кош, разрушенный селевым потоком) – Акътопракъ тийресинде.
Ырхы ойгъан уучу жол (охотничья тропа, разрушенная селевыми потоками) – Булунгу тийресинде.
Эгер жол (тропинка охотничьей собаки) – Юрдю тийресинде (Яникой).
Элия ургъан уучу жол (охотничья тропа, в которую попала молния) – Гара улуну жеринден узакъ болмай (Чегем аузу).
Эмчекли тау (гора с сосцами) – Сууарыкъ таугъа уучула Эмчекли тау дегендиле.
Юрчю къол (балка, где воют – на охотничьем языке) – Чырпылы къол тийресинде (Балыкъ башы).
АХЫРЫ
Читают тему (гостей: 2)

Форум  Мобильный | Стационарный