Оптимизация структуры разделов форума
Clair 24.06.2015 21:53:50
Сообщений: 3
Мен бек джаратдым Rassel, аайтханны
)
Сочиняем стихи, игра
Clair 24.06.2015 21:47:27
Сообщений: 3
Быть может все начнем сначала?
Попробуем еще сыграть.
Красивых слов найдем немало,
И выстроим их в стройный ряд))
"АКЪТАМАКЪ", ЛИТЕРАТУРНО - ПОЭТИЧЕСКОЕ КАФЕ · автор: Кергелен
Clair 17.06.2015 09:20:17
Сообщений: 3
Цитата

Sabr пишет:
Цитатаshaudan пишет:
Sabr,
керти да бар кёре эдим назмуладан хайыр, Аллахха шукур. Сау болугъуз.

Билал, бир зат сорлукъ эдим сизден: жазгъаныгъызны кесигиз окъуялмай къалыучумусуз? Окъуй тебиресем, тамам азап сынагъанча, сейирле болуп, ахырына чыкъмай къояма. Ритм, рифма да орунунда, алай тил бла къалай хайырланнганыма разы болмай, бир зат жетмегенча кёрюнюп. «Бир зат» десем да,образность жетмей. Сейири уа, башха биреу жазып, бютюн осал назмугъа да жетеди тёзюм, кесимикине уа – угъай.
«Проза - это слова в наилучшем порядке, а поэзия - наилучшие слова в наилучшем порядке.» ―Сэмюэл Тейлор Кольридж.

«Поэзия это не "лучшие слова в лучшем порядке", это - высшая форма существования языка.» ―Иосиф Бродский.

Тюз айтадыла. Алай а, къайда эсе да джазгъан эдим: "Джюрек сезимни баш къусханы, / Акъ сёз болуб кёрюнеди дуньягъа".

Сезим (чувство) (обнаженное сердце) болмаса, уллу магъана да, бузулмай баргъан ритм да, иги рифма да, аламат суратлау да назмуну поэзия эталлыкъ тюлдюле. Бары да керекдиле, алай а, эм алгъа сезим болургъа керекди. Ол болса, авторну назмусуну къалгъан заты кёлеккеде къалыб кетеди, Сёз ючюн, "Най-Най"-ны эсимде къалыб кетген бир назмусу:

Джюрегимде джарама
дарман, балхам салмайма:
турсун алай къан тама -
сенсиз джашаялмайма.

Былайда "наилучшие слова в наилучшем порядке" дерча, неда "высшая форма существования языка" дерча джукъ кёрмейме. Алай а, бир окъулгъаны бла эсде къалыб кетеди, не ючюн десенг джюрек сезимни тазалыгъы, ачыкълыгъы, назмуну Акъ сёзге - поэзиягъа - бургъанды.

Неда "ШАУДАН" деген къызчыкъны аламат назмусу:


* * *
Узакъса. Айыргъан - жолла тюйюл –
къадар кеси. Кимге этгин тырман?
Аллах билед, къайдад мени юйюм,
ол бармыды, къалгъанмыды заман
муратыма, юйге да жетерге.

Таула уа чакъырадыла ёрге.
Тауну кёре, сукъланмайма тёрге.
«Къучагъымдады орунунг»–, дерге
сюйгенча, ийнакълайды Малкъарым.

Ол бар болуп, жангыз тюйюлме мен.

_______________

Алай а, автор назмусун игиден иги этерге боллукъду - усталыкъгъа чек джокъду. Шайыр кесини назмусуна, джазгъанына разы болуб къалса уа - иш битди. Ёзге иги этеме деб, Пастернак кёб назмусун аман этиб къойгъанды деб да айтыучандыла. Къалай алай болса да, тюз сёзню Акъ сёз этер ючюн кюреширге керекди. "От ауузгъа отун салыб хазыр этерге керекди - аны къабындырлыкъ джилтин а Кёкден тюшерикди". Бу да бир тюз сёз.
Кюреше барайыкъ. Мадар этгеннге этиледи къадар да.

Сау болугъуз, Билал! Къачан да арюу англата, кёл саласыз. Тюнгюлюрге къоймайсыз! Аллах муратыгъызны толтурсун!

Форум  Мобильный | Стационарный