Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 25.11.2015 10:40:17
Сообщений: 89
03.12.2015 джыл Дружба элни гимназиясында, тогъузунчу классланы арасында "Татлы тилим - ана тилим!" деген эришиу ётерикди.
Эки тогъузунчу классдан ана тилни эм иги билген сохтала сайланныкъдыла. Аланы айырыр ючюн отборочный тур ётерикди. 20 къакъыйкъаны ичинде джазыу ишни тындырыргъа керекдиле. Ол джазыу ишледен белгили боллукъду ким ётгенин финалгъа. Тюнене, 24 ноябрьда, барыб 9"Б" классда ётдюрюб келдим отборочный турну. Энди орта кюн, 26 ноябрьда, 9 "А" классда ётерикди. Андан сора эки классны да джазыу ишлерине къараб, тинтиб айырлыкъбыз финалистлени.
"Керти къарачайлыма мен!", Баш кюн октябрьны 13 Черкесск шахарда "Эльбрусоид" атлы офисде "Керти къарачайлыма мен!" деген тин, тил эришиу ётерикди. Хош келигиз, аланла!!!
Амняша 11.10.2014 15:59:25
Сообщений: 89
Эс бёлюгюз, джамагъат!

Октябрьны 13 Черкесск шахарда "Эльбрусоид" атлы офисде терт сагъатда "Керти къарачайлыма мен!" деген эришиу ётерикди. Он джаш адамдан 5 команда къуралгъанды, аланы ичинде 5 къыз бла 5 джаш. Ала кимле болгъанларын белгилейик. 1 команда "Мёлекле" - Байкъулланы Эльзар бла Семенланы Залина 2 команда "Омакъла" - Къоркъмазланы Эльбрус бла Боташланы Аминат 3 команда "Насыб" - Абайханланы Рамазан бла Эбзеланы Диана 4 команда "Дыгаласчыла" - Эркенланы Радмир бла Апполаны Асият 5 команда "Джулдузчукъла" - Балаланы Рамазан бла Блимгъотланы Лаура Къарары келген, бу джаш адамалагъа джан аурутургъа излегенле, хош келигиз, сакълайбыз барыгъызны да. Бу эришиуде джаш тёлюню ичинде ана тил бла ким къалай хайырланнганын, джолда ким къайсы джанында тюз сиреле билгенин, дагъыда аны кибик джашауда керекли затланы сезерикбиз. Былайда ётдюрген 2 сагъатны ичинде билмегенигизни билиб джашауда хайырланырча бир кесек билим алырсыз.
Саулай эришиуде быллай конкурсла боллукъдула:
- "Ким кёб къарачай сёз табса да"- берилген харифге 1 такъыйкъаны ичинде ким кёб къарачай сёз табыб джазса
- "Ким нени джазгъанды ?" - джазыучу бла аны чыгъармасын келиштирирге керекти
- "Нарт сёзле" - нарт сёзлени ал джанлары джазылыб аны тюбюнде юч тюрлю джууабдан тюзюн сайларгъа
- "Джолда джюрюген джорукъла" - джолда ким къайсы джанында барыргъа керек болгъанын билирге керекди
- "Эльберле" (Загадка)
- "Макъамны билсенг а" ("Угадай мелодию") 10 секунданы ичинде макъамны таныргъа керек боллукъду
- "Кимди бу?" - белгили къарачай адамларыбызны суратларындан таныб, аты бла къуллугъун билирге керекдиле
- "Хо! Огъай" - берилген соруулагъа тюз джууаб берирге керекдиле
- "Джырчыла" - "Катюша" деген орус джырны къарачай тилге , "Сен ариугъа" деген джырны да орус тилге кёчюрюб джырларыкъдыла
Келигиз къууанчлы, зауукълу, хайыры бла ётдюрейик заманыбызны! Келгенле, сокъуранмазсыз, Аллах айтса!!!
Сакълайбыз
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 15.12.2014 11:02:35
Сообщений: 89
Внимание внимание!!!
Каждую пятницу начиная с 19 декабря 2014 г. в офисе Эльбрусоида г .Черкесск с 16 до 17 ч. будет проходить интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че". Приглашаем всех желающих принять участие и проверить свою эрудицию. Обещаю будет очень весело, интересно и познавательно. Приходите, надеюсь не пожалеете! Давайте будем проводить этот один час каждую пятницу вместе и как говорится "сочетать приятное с полезным!" Приходите и приводите своих друзей! Мы всем всегда рады!!!

Форум  Мобильный | Стационарный