Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 14.12.2015 16:02:20
Сообщений: 89
Сау бол! Аллах разы болсун!!!
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 08.12.2015 16:54:09
Сообщений: 89
Эришиуде эм ахырында ойнагъанлагъа саугъала бердик
Джан аурутханланы ичинде эм кёб тюз джууаб берген соруулагъа Гедиланы Къаплан :alamat:Аллах айтса, бу эришиуге къошулгъанланы эслеринде кёб магъаналы зат къалды!
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 08.12.2015 16:40:03
Сообщений: 89
3 декабрда Дружба элни гимназиясында "Татлы тилим-Ана тилим" деген атлы эришиу ётдю. Жюриде олтургъанла Сылпагъарланы Кулина бла Коркъмазланы Салима. Аланы танмагъан киши болмаз. Эришиу бек ариу, тамаша халда ётдю. Эришиуде тюрлю тюрлю конкурсла бар эдиле. Сёз ючюн: эки такъыйкъаны ичинде къайсы команда къарачайча джаныуарланы атын джазса, неда ахырында -ШИК деб бошалырча сёзлени джазаргъа, дагъыда джазыучу бла аны чыгъармасын табаргъа, картда кимни сураты болгъанын билирге, аны къуллугъун, чыгъармасын, макъамдан джырны бла джырчысын таныргъа, элберлени билирге эмда джолда джюрюген джорукъланы да тинтдик, Тёрт командадан биринчи орунну "Чамчыла" деген команда алды, экинчи орунну "Аланла" алдыла, ючюнчю орун да "Джулдузчукълагъа" джетди. Энди эришиуден картланы тизейим :alamat:
Биринчи жюри бла танышдырайым: сол джанында, белгили джазыучу, "Илячин" журналны баш редектору, устазланы устазы Сылпагъарланы Кулина, аны къатында къарачай радиону тамадасы Къоркъмазланы СалимаЖюриге болушлукъ этген, сохталаны кеслерини устазлары Ижаланы ФатимаЭнди командаларыбыз:


Ойнагъанлагъа джан аурутханла
"Элберле" конкурс. Доскада тагъылгъан джулдузчукъладан хар ойнагъан сохта джулдуз сайлаб анда джазылгъан элберни билирге керекди
Бир-бир элберле терен сагъышха ие эдиле"Макъамны билсенг а!" конкурс. Доскада тагъылгъан тоналаны сайлайды хар сохта, анда 10 секунд баргъан макъамны билирге керекди. Джырны атын эмда ким джырлагъанын


Джазыу ишле. Хар ойнагъаннга сёзню ичинде сёзле табаргъа керек эди. Берилген сёзле уа быллай эдиде:башчыракъла, саламат, байрамджак, къаракъай. Ким кеб сез табсада бу сезлени ичинде 2 такъыйкъаны ичинде.
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 28.11.2015 16:06:53
Сообщений: 89
Тюнене, байрым кюн, 9 "А" классда ётдю отборочный тур. Аладан да талай кар салайымКъадалыб джашлада, къызлада ишлейдиле

Семенланы Индира, биринчи партада онг джанында олтургъан къызчыкъ, бу классда эм кеб балл алгъан сохтады, уялчакъ къызчыкъ :усипуси:


Джазыу ишлерине кёре 16 сохта чыкъгъанды финалгъа. Аланы балларына кёре 4 команда чачханбыз. Кеслерини командаларына ат къурагъандыла. Эришиуде ойнагъанла:

1 команда "Чамчыла" - Сылпагъарланы Диана, Къоркъмазланы Шамиль, Гапполаны Мурат, Сылпагъхарланы Расул
2 команда "Джулдузчукъла" - Семенланы Индира, Катчиланы Ахмат, Къулчаланы Аминат, Маршанкъулланы Алан
3 команда "Аланла" - Борлакъланы Азнаур, Айбазланы Хусей, Орусланы Диана, Катчиланы Рамазан
4 клманда "Мёлекчикле" - Хубийланы Медина, Катчиланы Халимат, Текеланы Дахир, Мержоланы Амина

Энди, 3 декабрда белгили боллукъду къайсы команда хорларыгъын, къайсы сохта бек сюйгенин, билгенин Ана тилин. Сакълайыкъ, эришиу кёргюзтюрюкдю аны.
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 25.11.2015 12:28:24
Сообщений: 89
Эльбрусоид фонд бардырады. Мен аны сотруднигиме, Черкесск шахарны филиалындан :усипуси: . Эришиуню бардырлыкъ да менме. Ана тилни Ижаланы Фатима Магомедовна бардырады
Изменено: Амняша - 25.11.2015 12:30:48
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 25.11.2015 11:26:06
Сообщений: 89
Тамбла, орта кюн 9 "А" классда ётдюрюб келсем отборочный турну, аладан да фотоотчет этерме :усипуси:
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 25.11.2015 11:21:04
Сообщений: 89
Энди 9 "Б" классда отборочный турдан талай карт салайым

Бек уллу сагъышдадыла джашлары :финкинг:
Къызчыкъла да аладан артха къалмайын кюрешедиле :emoji05:

Сылпагъарланы Диана - эм аламат джазгъан, 40 балл алгъанды :alamat:


Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 25.11.2015 10:52:11
Сообщений: 89
Сохталагъа ма быллай джазыу ишни 20 такъыйкъаны ичинде тындырыргъа керек эдиле:

1. Беш харифден къуралгъан, ортасында Б болгъан сёзле табыб джазыгъыз
2. Бу сезлени орус тилге кёчюрюгюз:
Гылын къуш –
Къарылгъач –
Дууадакъ, къанкъаз –
Пил –
Кирпи –

3. Бу сёзледе ненча сёз табсагъыз да джазыгъыз:
ДЖЫЛТЫРАУУКЪ АУУРСУНУУ

4.
Бу эки сёзни табыб джазыгъыз: Т бла келсе – ол табхада, Ч бла башлаб, -джюзер сууда

5. Соруулагъа джууабларын джазыгъыз?
Бизни республикада ненча шахар барды?
Республикабызны ара шахары къайсыды?
Шахарны аты да, сууну аты да, элни аты да
Ёзденлени Альберт кимди?
Къарачай миллет Азиядан къайсы джыл къайтханды?


6. Къарачай джазыучуланы тукъумлары бла атларын джазыгъыз:

7.
Къарачай тилге кёчюрюгюз бу сёзлени:
Виноград - ________________ Историк ___________________
Добрый __________________ Минута ____________________
Барбарис _________________ Сокол _____________________

8. Къарачайча джазыгъыз:
50______________________ 90 ___________________
60 _____________________ 80 ___________________
200 _____________________ 13 ____________________

9. Халатла кёре эсегиз тюзетигиз:
МЕНГЕ, БАРГЪАНГА, САНГНГА, АНГА, ТАННГА,
ЧИБИННГЕ, СУРАТГЪА, ДЖЮЗЮУЧУ, КИТАБХА, ТАУУУШ

10. Нарт сёзлени бошагъыз:
Тилсиз миллет… _____________________________________
Тили бирни … _______________________________________
Адам къайсы тилде сёлеше эсе, ол … ____________________
Татлы тилим - АНА ТИЛИМ!!!, 3 декабрьда Дружба элни гимназиясында 9 классланы арасында эришиу
Амняша 25.11.2015 10:40:17
Сообщений: 89
03.12.2015 джыл Дружба элни гимназиясында, тогъузунчу классланы арасында "Татлы тилим - ана тилим!" деген эришиу ётерикди.
Эки тогъузунчу классдан ана тилни эм иги билген сохтала сайланныкъдыла. Аланы айырыр ючюн отборочный тур ётерикди. 20 къакъыйкъаны ичинде джазыу ишни тындырыргъа керекдиле. Ол джазыу ишледен белгили боллукъду ким ётгенин финалгъа. Тюнене, 24 ноябрьда, барыб 9"Б" классда ётдюрюб келдим отборочный турну. Энди орта кюн, 26 ноябрьда, 9 "А" классда ётерикди. Андан сора эки классны да джазыу ишлерине къараб, тинтиб айырлыкъбыз финалистлени.
Нравственно-патриотический форум карачаево-балкарской молодежи «Ёзден адет», прошел в КЧР
Амняша 09.11.2015 12:59:43
Сообщений: 89
Форум "Ёзден адет" прошел просто прекрасно! :alamat: Все участники форума отлично показали свои знания. Все мы отлично провели время с пользой. :alamat: Узнали много нового, вспомнили подзабытое. Было очень интересно, познавательно и очень приятно было смотреть на присутствующую там воспитанную молодежь! Аллах айтса, будем и дальше пополнять свои знания по карачаевскому языку, обычаям и традициям, в области исламской религии, истории нашего народа, национальных танцев ...
Как говорят у нас: "Эшитген эшитмегеннге айтсын, билген билмегенге юретсин!!!" :браво:
Курсы Английского Языка Эльбрусоид Черкесск
Амняша 28.04.2015 09:47:09
Сообщений: 89
Урааа!!! :браво: А можно узнать, кто проводит курсы английского и курсы каллиграфии? И английский с нуля изучают или как? :alamat:
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 01.03.2015 12:55:26
Сообщений: 89
Напоминаю, 25 февраля прошла церемония награждения игроков интеллектуального конкурса "Эрудиты Эльбы-Че".


По результатам всех прошедших игр 1 место заняла Каракотова Ася :браво: :emojio68:


2 место заняли Борлакова Джамиля и Койчуев Джатдай (который к сожалению отсутствовал на церемонии) :браво: :гоккачыкъ:

3 место досталось Хачирову Алану :браво:


Так же активное участие в игре были отмечены:
Бостанова Дарина :браво: :emojio64:

Темирлиев Мухтар :браво:


Блимготов Ахмат :браво:


и Карабашева Мадина (к сожалению ее тоже не было в момент чествования)
Я оочень надеюсь, что всем участникам понравилась игра, и я не зря ее проводила! Всем за все спасибо!!! :мерси:

Вы у меня все молодцы и большие умнички!!! :alamat:
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 10.02.2015 09:20:06
Сообщений: 89
Всем салам! Вчера прошла очередная игра "Эрудиты Эльбы-Че". С каждым разом нас, к сожалению, всё меньше и меньше.[IMG] Самая стойкая великолепная четверка игроков как всегда были от начала до конца игры.[IMG] А это у нас: Койчуев Джатдай, Борлакова Джамиля, Каракотова Ася и Бостанова Дарина. Своим присутствием в середине игры нас обрадовал и Алан, но до конца игры не остался. Дальше присоединились к нам Ахмат и Байрамук. [IMG] По итогам вчерашней игры:
на 1 месте была Ася (13 ответов),
на 2 месте Джамиля (12 ответов) и
на 3 месте Джатдай (9)

Итого, по результатам всех прошедших игр у нас получились такие результаты:
1 место - Ася
2 место - Алан, Джатдай и Джамиля
3 место - Мадина
Ну что же, будем следить за дальнейшими результатами и посмотрим, кто же из игроков займут первые три призовых места.
Напоминаю, в среду 18 февраля в 16 ч. пройдет полуфинал нашей игры, а 25 февраля награждение победителей :браво: :ялучший: :браво:
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 05.02.2015 10:36:58
Сообщений: 89
Всем салам! К сожалению вчера не удалось провести игру, но я раздала участникам игры письменное задание,

Нужно было внимательно посмотреть на этот рисунок, изучить его и ответить на вопросы: :финкинг:

1. Сколько туристов остановилось в этом лагере?

2. Как давно они сюда приехали: сегодня или несколько дней тому назад?

3. Далеко ли расположен лагерь от ближайшего населённого пункта?

4. На чём туристы добрались сюда?

5. Какое сейчас время суток?

6. Откуда дует ветер: с юга или с севера?

7. Куда ушёл Шура?

8. Назовите имя того, кто вчера был дежурным.

9. Какое сегодня число?

10. И какой месяц?

Вот какие результаты мы вчера получили:
У Каракотовой Аси - 7 правильных ответов из 10
- у Койчуева Джатдая - 7
- у Карабашевой Мадины - 7
- у Алчакова - 7
- у Борлаковой Джамили - 6
- у Бостановой Дарины - 4
- у Хачирова Алана - 2

А ответы были вот такие:
Правильные ответы

Ломаете голову? Ну что ж, время раскрыть карты и продемонстрировать, насколько элементарны ответы даже на самые сложные вопросы на логику: Четверо. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на список дежурных (в нём четыре строки), а также на количество тарелок и ложек на подстилке. Не сегодня, ведь между деревом и палаткой проворный паучок успел сплести паутинку. Маловероятно, ведь ребята смогли привезти с собой живую курицу (или она забежала к ним случайно, что, впрочем, не меняет сути). На лодке. Возле дерева можно увидеть пару вёсел, а так как машин в советское время было не особо много, это – самый логичный вариант ответа. Утро, ведь тень падает в западную сторону, а стало быть, солнце светит с востока. Этот вопрос на логику действительно требует дополнительных знаний. К примеру, нужно помнить, что на южной стороне дерева ветки всегда длиннее, чем на северной. Дальше нужно посмотреть на огонь – он немного уклоняется в сторону севера, а значит, ветер дует с юга. Шура отправился ловить бабочек – из-за кустов можно разглядеть сачок, падающий на крылатую красавицу. Как видим, Шура ушёл за бабочками, а мальчик, сидящий возле рюкзака с буквой «К» - Коля. То есть, два варианта уже отпадают. Ещё один мальчик занимается тем, что фотографирует окружающую природу. Он также не может быть дежурным. Но как его зовут? Приглядевшись, можно увидеть, что в рюкзаке с буквой «В» лежит штатив – незаменимый атрибут фотографа. Делаем вывод, что имя фотографа начинается с этой же буквы – значит, фотографирует Вася. Методом исключения узнаём, что сегодня дежурит Петя, а отсюда приходим к выводу, что вчера дежурил Коля. Ответ на этот вопрос тесно связан с предыдущим. Итак, сегодня на дежурстве Петя. Возле его имени на доске написана цифра 8 – 8-е число. Что касается месяца, то сама обстановка на картинке говорит о том, что дело происходит в августе – только тогда в наших широтах появляются арбузы. Конечно, есть они и в сентябре. Но вот бабочек в начале осени найти бывает довольно трудно, а на земле появляется первая опавшая листва. Интересно? А знаете ли вы, что всего 6% людей могут правильно ответить на все 9 вопросов? Если вам это удалось, можете принять поздравления, ведь это означает, что ваш IQ составляет от 130 и больше.-

Теперь игра будет проходить по понедельникам в это же время , но уже в нашем новом офисе по адресу: пер. Одесский, 15
Приходите, играйте, проводите свое время с пользой! :)
Изменено: Амняша - 05.02.2015 10:44:49
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 03.02.2015 13:52:32
Сообщений: 89
Borlakova, спасибо большое, мне очень приятно! :усипуси: Всё для вас, наших дорогих активистов! Я рада, что вы извлекаете из моей игры для себя много полезного! :браво:
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 03.02.2015 08:47:24
Сообщений: 89
Тылмач, бек сау бол!!! :)
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 02.02.2015 12:38:28
Сообщений: 89
Большое спасибо, Странник! Хоть кто-то меня поддержал :усипуси: А то я стараюсь делаю и всё не так и всё не то... :cry:
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 02.02.2015 11:51:43
Сообщений: 89

1 0

Кому интересно, то в этот раз были вот такие вопросы. Можете проверить свои знания

Раздел «ЭТА НЕОБЪЯТНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
1. Сколько лет солнцу?
А) 2 млн Б) 500 млн В) 5 млрд

2. Кто был первым человеком на Луне?
А) Нил Армстронг Б) Валентина Терешкова В) Юрий Гагарин

3. Какая планета наиболее удалена от Солнца?
А) Юпитер Б) Уран В) Плутон

4. Какая планета имеет кольца?
А) Сатурн Б) Марс В) Земля

5. За какое время Земля делает оборот вокруг Солнца?
А) год Б) час В) день

6. Какую планету называют еще и «Красной»?
А) Луну Б) Марс В) Сатурн

7. Что такое «метеорный дождь »?
А) поток комет Б) звездопад В) потухшие метеориты

Раздел «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»

1. Как называлась Самара в советский период?
А) Ворошиловград Б) Куйбышев В) Красноармейск

2. Сколько насчитывается субъектов в РФ?
А) 15 Б) 36 В) 85

3. Какое государство занимает самую большую территорию в мире?
А) США Б) Индия В) Россия

4. Как называется столица Австрии ?
А) Вена Б) Грац В) Зальцбург

5. Какая из рек самая длинная в Европе?
А) Рейн Б) Дунай В) Волга

6. К какой стране относятся Гавайи?
А) к США Б) к Мексике В) к Турции

7. Как именуют коренных жителей Новой Зеландии?
А) австралийцы Б) маори В) аборигены


Раздел «ВСЁ КОГДА-ТО БЫЛО В ПЕРВЫЙ РАЗ»

1. Кто из ученых установил понятие «группа крови»?
А) Мечников Б) Кюри В) Ландштейнер

2. В 100 г бумага впервые была изготовлена …
А) в Вавилоне Б) в Египте В) в Китае

3. В 1901 г Боут сконструировал первый…
А) телевизор Б) пылесос В) стиральную машину

4. Кто открыл свойства целых чисел и пропорций?
А) Кант Б) Пифагор В) Лобачевский

5. Что изобрел в 1861 г. Иоган Флипп Рейс?
А) мотоцикл Б) телефон В) телеграф

6. В 1938 г венгр Биро впервые изготовил …
А) утюг Б) шариковую ручку В) лазер

7. Что изобрел Петер Генлейн?
А) калькулятор Б) карманные часы В) телескоп


Раздел «СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК…»
1. В какой сказке герой должен был прыгнуть в кипящее молоко, чтобы обрести молодость?
А) «Молодильные яблоки» Б) «Конек-Горбунок» В) «Сивка-Бурка»

2. Чья смерть находилась на конце иглы?
А) Змея Горыныча Б) Бабы Яги В) Кощея Бессмертного

3. Как звали волшебного царя из сказки «Снегурочка»?
А) Додон Б) Берендей В) Горох

4. Куда спрятались семеро козлят, чтобы волк не смог их съесть?
А) в кухонный шкаф Б) за дверь В) под стол

5. Кто автор сказки «Русалочка»?
А) Гримм Б) Андерсен В) Гофман

6. Какую сказку написал английский писатель А. Милн?
А) «Алиса в стране чудес» Б) «Джельсомино или потерянный смех» В) «Винни Пух и Все-все-все»

7. Как называется сказка, в которой героине помогает олень?
А) «Снегурочка" Б) «Снежная королева» В) «Морозко»Раздел «Спорт и рекорды Книги Гиннеса»

1. Состязания, в которых сочетаются плавание, велосипедные гонки и бег на длинные дистанции?
А) триатлон Б) марафон В) биатлон

2. Каким другим словом можно заменить термин «настольный теннис»?
А) бадминтон Б) пинг-понг В) теннис

3. В какой стране пьют больше всего фруктовых соков?
А) в Германии Б) в Италии В) в Швеции

4. В какой стране самый большой аэропорт в мире?
А) в США Б) в Саудовской Аравии В) в Великобритании

5. Что означает в боксе брошенное полотенце?
А) окончание боя Б) начало боя В) тайм-аут

6. В каком городе находится самый большой магазин игрушек в мире?
А) в Нью-Йорке Б) в Мадриде В) в Лондоне

7. Кто автор самой дорогой картины в мире «Монна Лиза»?
А) Леонардо да Винчи Б) Микельанджело В) Винцент ван Гок

Раздел «ИСТОРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ»

1. В каком году был построен и открыт Колизей в Риме?
А) в 8 г. до н. э. Б) в 8 г. н. э. В) в 80 г. н. э.

2. Как умер в 1801 г. Павел 1?
А) утонул во время шторма Б) убит заговорщиками В) скончался от холеры

3. Во время какого события был убит Юлий Цезарь?
А) во время бури Б) во время землетрясения В) во время созыва сената на мартовские иды

4. Когда был построен первый мавзолей на Красной площади?
А) в 1815 г. Б) в 1924 г. В) 1937 г.

5. Кто является основателем Москвы?
А) князь Игорь Б) Ярослав Мудрый В) Юрий Долгорукий

6. Как называется исторический роман А. Толстого?
А) Петр 1 Б) Петр 2 В) Петр 3

7. В каком году Париж был без боя сдан немцам?
А) в 1914 г. Б) в 1944 г. В) в 1940 г.


Раздел «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРУСЕЛЬ»

1. Кто является автором романа «Джен Эйр»?
А) Байрон Б) Бокаччо В) Бронте

2. Как называлось первое произведение Достоевского?
А) «Бедные люди» Б) «Униженные и оскорбленные» В) «Братья Карамазовы»

3. Как называется известная повесть Максима Горького?
А) «Отец» Б) «Мать» В) «Сын»

4. Как зовут кота в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
А) Астарот Б) Бегемот В) Вельзевул

5. «Евгений Онегин» это…
А) поэма Б) роман В) роман в стихах

6. Кто является автором первого романа о Чапаеве?
А) Пелевин Б) Солженицын В) Фурманов

7. Как называется поэма А. Блока?
А) «12» Б) «13» В) «14»

Раздел «МУЗЫКА В КАМНЕ»

1. Как называется самый известный фонтан в Петергофе?
А) Адам Б) Ева В) Самсон

2. В какой стране находится Тадж-Махал?
А) в Индии Б) в Китае В) в Эфиопии

3. В каком городе есть падающая башня?
А) в Венеции Б) в Пизе В) в Вене

4. Какой высоты Эйфелева башня?
А) 100 метров Б) 400 метров В) 300 метров

5. В каком городе есть мост «Золотые ворота»?
А) в Сан-Франциско Б) в Лас-вегасе В) в Чикаго

6. В каком городе находится крепость Тауэр?
А) в Лондоне Б) в Роттердаме В) в Денвере

7. В каком английском городе находится Британский музей?
А) в Глазго Б) в Лондоне В) в Ливерпуле


Раздел «КАК ХОРОШО БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ»

1. Кто из выдающихся ученых изобрел керосин?
А) Ломоносов Б) Нобиле В) Менделеев

2. Выдающийся историк, написавший «Историю государства Российского»…
А) Ключевский Б) Бенедиктов В) Кармазинов

3. Кто по национальности Екатерина Великая?
А) немка Б) русская В) француженка

4. Атилла был вождем…
А) индейцев Б) эскимосов В) гуннов

5. Кем был Аристотель?
А) великим спортсменом Б) великим медиком В) великим философом

6. Гагарин совершил вокруг Земли…
А) 1 виток Б) 8 В)72

7. Какой вундеркинд еще ребенком давал концерты?
А) Вебер Б) Гендель В) Моцарт


ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ :alamat:
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 02.02.2015 09:47:58
Сообщений: 89
Кстати, забыла подвести мини-итоги за прошедшие игры:
на 1 месте также остается Каракотова Ася (у нее 4 эмблемы)
2 место Хачиров Алан (3 )
3 место занимают Койчуев Джатдай, Карабашева Мадина и Борлакова Джамиля (у них по 2 эмблемы)

Ну что же будем следить за остальными играми и посмотрим какие будут итоговые результаты :финкинг:
Изменено: Амняша - 05.02.2015 10:39:22
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 02.02.2015 09:41:00
Сообщений: 89
Всем здравствуйте! :куку: Это снова я решила сделать небольшой отчет о прошедшей игре в пятницу 30 января. По непредвиденным обстоятельствам конференц-зал в эту пятницу был занят и нам пришлось проводить свою игру в офисе. Участников к сожалению тоже было мало, только 5 человек пришли блеснуть своим умом. Этими смельчаками были: Койчуев Джатдай, Хачиров Алан, Борлакова Джамиля , Каракотова Ася и Карабашева Мадина. Это наши постоянные игроки, которых вы тоже уже запомнили наверняка. :) Но мы ооочень весело и с пользой провели это время! Я уверенна, что всем понравилась игра. Итак приступим.
В этот раз каждый участник играл не в команде, а сам за себя, Так же условия игры поменялись. В этот раз было 9 категорий вопросов: "Эта необъятная вселенная", "Музыка в камне", "Спорт и рекорды Книги Гиннеса", "Сказка ложь, да в ней намек...", "Исторические фрагменты", "Литературная карусель", "Всё когда-то было в первый раз", "Занимательная география" и "Как хорошо быть знаменитым". В каждой категории было по 7 вопросов и по 3 варианта ответа на каждый вопрос. Игрокам надо было выбрать категорию, далее номер вопроса и правильный ответ! Каждому участнику за каждый правильный ответ начислялся по 1 баллу.
Алану понравился раздел "Исторические фрагменты", как мы заметили он у нас любитель истории, Джатдай блеснул своими знаниями в разделе "Спорт и рекорды Книги Гиннеса", а наши девочки пробовали себя во всех разделах :усипуси:
Так по результатам этой игры:
на 1 месте оказался Хачиров Алан который набрал 17 правильных ответов2 место с результатом 13 баллов заняла Каракотова Ася


3 место заработав 12 баллов взяла Борлакова ДжамиляПоверьте, игра была ну ооочень интересной, веселой, занимательной, познавательной и все получили много новой полезной информации. :alamat:
Если не верите, спросите вот у этой замечательной тройки игроков-умников :браво:

В этот раз игра будет в среду 4 февраля также в 16 ч. Ждем всех желающих!!!

Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 30.01.2015 11:15:22
Сообщений: 89
Я выкладываю фотки с каждой игры, но только почему то они не открываются. Сама не пойму... :(
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 30.01.2015 09:38:28
Сообщений: 89
Джамагъат, напоминаю сегодня в 16 ч в офисе Эльбрусоид г. Черкесск очередная игра "Эрудиты Эльбы-Че". Ждем всех желающих! Приходите, будем всем рады!!! :)
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 19.01.2015 11:02:35
Сообщений: 89
Кстати, хочу подвести мини-итоги по прошедшим трем играм.
На первом месте у нас лидирует Каракотова Ася, наша активистка с 2012 года.
На второе место претендуют трое: Койчуев Джатдай, Хачиров Алан и Карабашева Мадина. Будем следить за дальнейшими играми и посмотрим, кто же все таки прорвется вперед и станет лучшим из лучших игроков данной игры. :)
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 19.01.2015 10:48:20
Сообщений: 89
Всем салам! Прошла в пятницу 16 января очередная игра, первая в этом новом 2015 году. Сделаю небольшой отчет. В это раз опять собравшаяся молодежь решили сыграть "мальчики против девочек" :) Команда из мальчиков называлась "Хищники", а команда девушек называлась "Хищницы". :гыы: Игра была интересная и очень веселая. По итогам игры выиграли "Хищницы" опередив ребят на 15 баллов. Лучшими отличившимися игроками этой игры оказались:
1 место - Каракотова Ася (9 баллов)

2 место - Хачиров Алан (6 баллов)


3 место - Койчуев Джатдай (5 баллов)

Ждем всех на следующей игре в пятницу 23 января :)

Изменено: Амняша - 30.01.2015 11:28:38
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 14.01.2015 09:52:41
Сообщений: 89
Всем салам! Напоминаю, что в эту пятницу 16 января в 16 ч.будет проводиться игра "Эрудиты Эльбы-Че". Ждем всех желающих! Приходите и приводите своих друзей
Интеллектуальная игра "Эрудиты Эльбы-Че", Каждую пятницу в 16 ч. в офисе Эльбрусоида г. Черкесск будет проходить серия игр "Эрудиты Эльбы-Че"
Амняша 30.12.2014 10:32:12
Сообщений: 89
В пятницу прошла очередная игра "Эрудиты Эльбы-Че". Образовалось 2 команды. Так получилось, что в этот раз парни играли против девушек.
1 команда "Горячие сердца", капитан команды Карабашева Мадина, игроки: Каракотова Ася, Суюнбаева Залина, Шаханова Зарият, Борлакова Джамиля.

2 команда "Акулы", капитан команды Койчуев Джатдай, игроки: Эльканов Таулан, Койчуев Артур, Хачиров Алан, Салпагаров Салых.

По итогам игры выиграла команда "Акулы", с результатом 135 баллов. А у наших девушек было 130 баллов.
Самым лучшим игроком стал Хачиров Алан


Своими знаниями отличились и девушки. Шаханова Зарият


Карабашева Мадина

Борлакова Джамиля и Каракотова Ася

По окончании как всегда чаепитие.
Ждем вас всех в следующем сезоне 2015 г. Всех с наступающим! Аллах огъур бла келтирсин джангы джылны!!!
Карачаевцы, награжденные орденами и медалями, в годы Великой Отечественной войны,
Амняша 29.01.2015 09:13:48
Сообщений: 89
Мусса, бек сау болугъуз!
Карачаевцы, награжденные орденами и медалями, в годы Великой Отечественной войны,
Амняша 22.01.2015 11:16:41
Сообщений: 89
Мусса,буду ВАМ очень благодарна! Я работаю в республиканской Национальной библиотеке г. Черкесск. Тут собираются выпускать книгу и хотят его включить туда, но достоверной информации не могут найти. Вот они обратились ко мне за помощью, так как я сотрудник Эльбрусоида. А я знаю Вас, была в Волгограде на открытии памятника на Мамаевом Кургане, и знаю что Вы владеете большой информацией по ВОВ.
Карачаевцы, награжденные орденами и медалями, в годы Великой Отечественной войны,
Амняша 22.01.2015 10:39:18
Сообщений: 89
Здравствуйте, Мусса! По опубликованным данным по героям карачаевцам ВЫ дали фамилию Кубанов Татархан Рамазанович летчик-испытатель. Нам бы хотелось уточнить о подтверждении награды Героя Советского Союза для внесения его в книгу Героев Карачаево-Черкесии, но данных никаких мы не можем найти (биографию, награды и тд). Будем благодарны за помощь.
Изменено: Амняша - 22.01.2015 10:42:13
Barsil, С днем рождения!!!!!
Амняша 29.01.2015 09:05:48
Сообщений: 89
Barsil, ачыкъ джюрекден туугъан кюнюнг бла алгъышлайма! Аллах саулукъдан, насыбдан, сюйген адамларынгдан айырмасын!!! Ёмюрюнг огъурлу, къууанчлы узакъ болсун! Джюрегингден кюн таякъла кетмесинле, тёгерегингде къуру иннетли, ышаныулу адамла айлансынла!!!

Форум  Мобильный | Стационарный