Сезлеге синонимле бла антонимле табыб ойнайыкъ ))
Сёз 12.06.2013 22:45:51
Сообщений: 41
Цитата
Къара чачлы пишет:
ЖАНГЫ СЕЗ :

БЫЛХЫМСЫЗ!

ИЗЛЕГИЗ :браво:
бу да "мычымай" деген сезге ушайды, тёреси бла "былхымсыз"-ны антонимы "былхымлы" болургъа керек эди, алай бизни тилде не "былхым", не "былхымлы" деген сезле жокдула, болургъа уа керек эдиле
Сезлеге синонимле бла антонимле табыб ойнайыкъ ))
Сёз 11.06.2013 22:00:47
Сообщений: 41
"Мычымай" дегенни антонимы "мычый" боллукъ болур
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 01.03.2013 21:20:29
Сообщений: 41

1 0

***
Къой сюрюуча миллет шошайды,
Тыпырдамай, токълуча, тайды,
Къул жашау халкъыма татыды,
Кишилик, азатлыкъ атылды.

Къарауаш, къумгъанчы, миллетни сатуучу,
Болдула ахырда нартланы окълары,
Эр кибик – быдырын сакълауучу,
Бий кёрсе – чуругъун жалауучу.

Не сылтау, не талау жагъылды,
Не ташха абынып жыгъылды,
Не халат бла жойгъанды бетин,
Дуниягъа айтылгъан миллетим.
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 25.01.2013 23:32:52
Сообщений: 41

1 0

Къутургъан губу
Къан чабып кёзлерине,
Тууар кибик ёкюре,
Секире эди губу,
Бетинден кетип къуту.

Не умут этесиз сиз,
Къоярыкъма кийимсиз,
Атарыкъма орамгъа,
Къоймам жашау къураргъа.

Сындыргъанма кёплени,
Тёзмем сизде кётенни,
Барсызда сиз бешеулен,
Къаным бузулду сизден.

Къанокъну келечиси,
Къарай эди туурадан,
Жумушну жалчытырын,
Сакълай эди туардан.

Мескесида губуну,
Деп, къыйнамагъаз муну,
Районну сакълайды дей,
Баш иерлерин излей.

Тынгылатдыла бирин,
Тёртю къаты къалдыла,
Сатылгъандан эсе жашла,
Ёлейик деп айтдыла.

Къыйналсакъда сакълайыкъ,
Эр кишилей къалайыкъ,
Къан губудан, иесинден,
Журтубузну сакълайыкъ.

Бу тёрт жашдан сора жаш,
Къалмагъанмыды журтда,
Айтыгъыз миллетни санын,
Ашатабыз нек къуртха.
Изменено: Сёз - 25.01.2013 23:44:11
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 20.01.2013 20:38:54
Сообщений: 41

3 0

Ким тюйсюн таулуну сыртына,
бурулурча бети журтуна.


Жаш игиди – дерле къоншула,
Къайгыла уа кюнден къошула,
Миллетни оноуун душманла алдыла,
Миллетни башына итлени салдыла.
Жаш тынгылайды, тууар этгенлей,
Абзырамай, сору бергенлей:
«Жашы сен а къалай миллетге,
Не зат дейсе бу терс адетге,
Ким сакълар жерлени, эллени,
Ким жыгъар башчыны-телини»
«Мен а не, ишимми бардыра,
Кир политикагъа мен къатышмам,
Сюйселе барсынла башхала,
Окъуум бла анга жарамам»
Аузундан тегюледи таууш,
Акъыллы тизилген сёзледен,
Ойласанг а, тазада баууш,
Къутсузну сакъланган кёлюнден.

Оу сылтау, шау сылтау табылыр,
Жазыкъны жумушдан къутхарыр.
Ма алай, жумушдан къоркъгъанлай,
Аурну бирлеге къойгъанлай,
Метеке букъгъанлай кебине,
Жетдирдик миллетни тюбюне.
Изменено: Сёз - 20.01.2013 20:44:35
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 17.01.2013 22:26:03
Сообщений: 41

3 0

Малкъарны жангы тарихинден

Айырылыу келди таулагъа,
Малкъар халкъ изледи азатлыкъны алыргъа.
Чыкъдыла къара ниетли башчыла,
Биз къурайбыз республика таулугъа.
Миллет ийнанды алагъа,
Берди халкъ оноун башчылагъа.
Ала айтдыла ышара, ышара,
Биз келтирибиз эркинлик Малкъаргъа.
Жолгъа чыкъдыла къагъыт алып,
Москвагъа жетгинчи сатылдыла юлюш алып.
Келдиле,айтдыла сакълагъыз
Бираз тап болады иш деп кюле.
(жаханим от аладан толсун)
Миллет болмаз былай иш деп,
Тебреди жангы башчы излеп,
Алай эте тургъанлай,
Чыкъды арагъа,къул погонлу ийнерал.
Ант этди къолун Къоранга
Салып - азатлыкъны жолун
Табып,халкъымы кёзюн
Эркинликге ачып,мен ишимми
Этерме деди антында.
Ийнанды миллет анга,
Деди къор болайикъ санга,
Къул погонлу ийнерал, аны
Эшитди,сыйны кёрдю,
Миллет намысха тюкюре, тюкюре кюлдю.
Чыгыр ие къулуна айтды,
Миллетинги сатдынг,атдынг,
Ма хакъынгы деди.
Иш берди,шиндик берди,бизни
Айтхылы къулубузса сен энди деди.
Суфьян аты болгъан ийнерал
Къууанды,къуйругъун булгъай
Иесини табанын жалады.
Таулу халкъ тюнгюлдю деди жау,
Алай сунду къул эм бай.
Алай ёлмеди таулу миллет,
Чыкъдыла жашла,сатылмадыла ала,
Бюгюнда бардыла
Миллетим,журтум деген уланла.
Ёлгенлерибизда болду
Арабызда, Зока улу Артур,
Джаппу улу Расул
Рахметли болсунла керти уланла,
Бардыла азатлыкъ жолдан
Таймагъанла, Этез улу Бахау,
Рахай улу Мурадин эм башхала.
Минг жыл жашау берсин Аллах алагъа,
Аллыбызда барыргъа,
Малкъар халкъда ала бла
Азатлыкъны табаргъа.
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 26.12.2012 23:29:53
Сообщений: 41

1 0

* * *
Айтмагъаныгъызмы къалды манга,
Анама жетип, атама,
Не зат демедигиз атыма,
Ушатып эшекге, тонгузгъа, губугъа.

Терсмеми къоркъакъ эсем сабийликден,
Жалынгач есгенесем, неди терслигим,
Нек сюйесиз кетерирге шинтикден,
Жаным чыкъсын андан эсе ичимден.

Жалайса дейсиз Канок улуну бир жерин,
Бизни сатып, анга аугъанса дейсиз сиз,
Уппа этейим Канокчукъну кёзлерин,
Ол болмаса къаллыкъ эдим шинтиксиз.

Хунерим жокъду мени ахча ишлерге,
Жокъду акъылым, оноу этерге, алгъа туруп,
Кёпми керекди хунер тишлерге,
Канок сюйелсе манга бир жерин буруп.

Алайдыда, тынгылагъыз жамауат,
Юре туругъуз – олду жуабым,
Канок улуну мен сылайма къазауат,
Хар жерчигин, жеталгъанча къучагъым.

Бир жерде турсамда – терт аякъ,
Аякъ кётюреме сизни кибиклеге,
Алмаз ючюн Канок улудан къынгыр таякъ,
Артыгъызны этерикме тургъан себеп ишимде.

Бетсиз дейсиз – бетим жокъду эрттеден,
Сыйым, намысым, акъылымда быдырда,
Таулуланы жокъ этсем а элледен,
Къутулурма таусулмазлыкъ худургъа.

Мен ёлгюнчю турурла да жалата,
Мен ёлсем а, ёсмесин тауда къырдык,
Мени къыйнагъаны ючюн, аман айта,
Таулу тапмасын эшекге ашатыр мырхык.
(Автор Кесигизбилесизким)
Изменено: Сёз - 26.12.2012 23:53:50
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 07.12.2012 21:25:07
Сообщений: 41

1 0

* * *
Миллетни сатханла!
Уппа этиб, кёрюрге,
Нарт тауларыбызны!
Чырттан мында ёлюрге,
Солуй таза хауабызны!
Ёхтемлениб къараргъа,
Тау бийикден журтубузгъа!
Къаргъаланы мараргъа,
Къайтхан эдик ауузубузгъа!
Кёрдюм къууанч, жарсыуу да,
Жокълады мени асыу да.
Къабыр чек ызладым кесиме,
Атам аякъ юсге сюеген жеримде!
Алай, бармайды жашау акълай,
Турмады сагъышым жарыкълай!
Кёчгюнчюлюкде сатхычла,
Жаннгыдан чыкъдыла налатла!
Жюрегими жаргъан а неди?
Тауланы сатхан, таулу иеди!
Керекли эди кёкюрек тирерге,
Жер бийлей, таугъа ёрлегеннге!
Сатды! Къурутду! Нарт тауларыбызны!
Негерлери болду, къанлы жауларыбызны!
Нек? Ёмюрлюк къарынын толтурургъа!
Чиримез жерде минг жылла олтурургъа!
Къуш уяда, къаргъа кёб оноуму этер?!
Къаргъа бегимле орнатыбмы кетер?!
Къуш къанны къургъасыбмы къалыр ызлары?!
Къанатларын чыгырларырмы заманны жыллары?!
Къаралаймы турур къаргъаланы тюрсюнлери!?
Жарыкъмы атарла келлик кюнлери!?
Къушла уа инжилтмезле ёхтемликлерин,
Къаргъа жыйыннга бошлаб жерлерин!
Кесибми бир бирлерин, жоюбму,
Беш къаргъагъа, бир къуш къоюбму!!!
Жыртырла, думб этерле мыллыкчыланы,
Атлары да къалмаз, мулхарчыланы!
Таулу атларын тас этиб,
Миллетибизни сатханла!
Тюз жолдан кенге кетиб,
Кяфыр жашаугъа батханла!
Алданыб ырысхыгъа, ахчагъа!
Налат бериб тауларыбызгъа,
Эм чыдамлы къартларыбызгъа!
Кечилмесин ол сатхычларыбызгъа!
Тарыхыбызны, тёребизни, тилибизни!
Ташыбызны, агъачыбызны, жерибизни!
Сатадыла, сатханча ёхтемликлерин,
Жер бла тенг эте таулу жюреклерин!
Тюйюлдю таулу, халкъындан ылыкъгъан,
Кётюрюле баргъанны тартыб жыгъылтхан!
«Халкъым» - дегенни, жауча кёрген,
Жумушакъ шиндикге, жерин берген!
Юйюн биринчи жерге салгъан,
Къарт олтургъан ташны сатхан!
Миллетин миллетча кёрмеген,
Кесин алан адетде жюрютмеген!
Тамблагъы кюнню сагъышын этмеген,
Ашар умуту эсинден бир да кетмеген!
« Жер болмаса, халкъ болурму » демеген,
Тындыргъан ишин, кеси башы бла этмеген!
Миллетни къадарын жазаргъа итиннген,
Къоркъгъандан, къуллукъгъа берилген!
Уллу ишде, халкъны акъылын сормагъан,
Жылла узуну адам къыйындан тоймагъан!
Къабырын сатаргъа ата – бабасыны,
Къол салгъан таулу, къалырмы таулулай!?
Акъыл этмей кесини жатар жерин,
Билмей, ол да турмазын саулай!
Мулхаргъа юйреннген, жайлыкъда отлаялмаз!
Эки аякъны, бирге тутхан, бирден айыралмаз!
« Кесим » деген, миллетин онгдуралмаз!
Насыб кючюн, инбашына къондуралмаз!
Сатхычла къурусунла милетибизде!
Болмасын кир тамгъа бетибизде!
Къара салынсын кёз тиймезге
Бизге келлик насыбха, кёллендирге!(с)
Изменено: Сёз - 07.12.2012 21:33:58
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 13.11.2012 01:58:20
Сообщений: 41
Цитата
Sabr пишет:
Сёз, джазгъан иш бла кюрешиб турурча мадарыгъыз болса, аламат фахмугъуз барды.

Фахмулу назмусун миллетсиз жазалмаз,
Миллетим деп айтса, парийлей атылмаз.
Изменено: Сёз - 13.11.2012 02:06:41
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 13.11.2012 00:32:37
Сообщений: 41

2 0

* * *
Адам тууады, жашайды, ёледи,
Ким ыз къояды, ким кетеди ызсыз,
Ким сынауда абынады, ким абынмай ётеди,
Ким жашайды сыйлы, ким кетеди сыйсыз.

Айтылады жырда, тагъылады назму
Халкъым деп хар кюн жашагъан инсанга,
Неда бир начасха хорлатса къарнына,
Быдыр ючюн къыйынлыкъ сынатса халкъына.

Жашларыбыз тийишли болсунла назмугъа,
Атлары ёмюрде айтылсын жырлада,
Аматишча, Махтича деп айтылмай халкъда,
Къалмасын таулу сатылып жырлыкъгъа.
Изменено: Сёз - 13.11.2012 00:32:57
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 08.11.2012 10:05:55
Сообщений: 41

3 0

***
Алан элим, Ас элим,
Адам санынг аз элим,
Эркинлигинг тас элим,
Ким да санга баз элим.

Аманларынг баш болуп,
Жолгъа тюшген таш болуп,
Халкъынгы къанын ичген
Жауунга жолдаш болуп...
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 01.11.2012 22:12:44
Сообщений: 41

3 0

Сауду Бызынгы

Сауду Бызынгы, деу жашлары бола,
Сатылмагъанла мюлкге, ахчагъа,
Ёхтемленгенден кёлюм тола,
Излейме жыйаргъа сизни къучакъгъа.

Бу учуз дунияда, учуз жашауда
Адамлыкъ, кишилик сакъларгъа къыйынды,
Учузлукъ тенгшиде бийикде къалгъан,
Ийнаныгъыз жашла, бютюнда сыйлыды.

Айта болурла «къарнынга къайгъыр» деп,
Къуртланы келтире сизге юлгюге,
Сыпдырылып кирирге жепи излеп,
Кир къондурмадыгъыз бетигизге.

Бетигизни ачып, ачыкъ турдугъуз,
Аман акъыл этмей, хыйлалыкъ,
Элигизге жутну артха бурдугъуз,
Сизсиз жашла журт сакъларыкъ.

Алик, Тахир, Бекир, Рашид,
Алагъа къошулуп Мурат тенглери.
Бу аламат жашланы, Аллахдан тилейме,
Ёмюрлери ётсюн сюйгенча кеслери.
Изменено: Сёз - 02.11.2012 00:07:01
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 03.09.2012 01:07:34
Сообщений: 41

3 0

***
Жерсиз...журтсуз...не жашау?
Къанокъгъа болурла ау...
Тиши болгъан къабылыр...
Киши болгъан ант къылыр...

Кече келеди- къарангы...
Жарлы халкъым - атар тангы...
Ие болурса Журтунга...
Адамынга - Тауларынга...

Адамы бард Тау халкъымы...
Адети бард...бард акъылы...
Не жетмейди Жер жыяргъа?
Эс...бет...нюр ––-къаягъа?

Эсим-тели-нёгер...
Жюгенге аз жибер...
Къазанда къайнайды шау эт...
Жашайбыз биз...къайдады бет?

Таулу тамбласын сатады...
Кесине къабыр къазады...
Жашы юсюне сюелсе...
Ким эфенди - кимге кюер?
Изменено: Сёз - 03.09.2012 01:10:15
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 19.07.2012 08:40:36
Сообщений: 41

1 0

Къaрындaшлaрым "къaрындaшлaрыбызгъa"


Жaшaт хaллa жaрaн сaлa жюрeклeгe,

Кёп инсaнлa тюртдюм болдулa чeгeтлeгe.

Боркъулдaтa жaн къaзaнын тaу этeклeдe,

Жол бeрeйик миллeтим дeгeнлeгe.


Кёп жыл озa, кюн кeч болa, жaшaу бaрa,

Жeрлeнeбиз, жeрлeнeбиз, кeлигиз тeбeйик aлгъa!

Тaу тёрeлe, бaш жорукълaрыбыз къaйдa?

Унутмaйыкъ эркин хaлкъбыз бaшыбызгъa!


Къырдылa, кёчюрдюлe, кюрeшдилe ёчюлтюргe,

Минип бизни сыртыбызгъa, излeдилe къaрс къaгъыулa.

Ит нaлaтын бeрeйик биз ол мискинлeгe,

Тaрихибизни кёчюрюп, кёз aтхaнлaгъa тeнгизлeгe.


Жукълaп турсaкъ бeгитирлe жaн къaлдыргъaн жоллaны,

Тюшeр бизгe тюккюч болуп тюeргe къaлaнгaн хунaны.

Оялмaзбыз тёлюлe блa кeплeнгeн мeнликлeни,

Уятлaры тутуп къaлмaз мeнсингeнлeни.
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 15.05.2012 01:07:36
Сообщений: 41

2 0

Миллетсиз ёксюзденда жазыкъ.


Миллетсиз жаныуар адамлай болалмаз,

Жашауну зауугъун ёмюрде сынамаз,

Чепкенсиз, башлыкъсыз суукъда къабышыр,

Эгечсиз, къарндашсыз турада атылыр,

Бозаны, гыпыны, айранны уртламаз,

Ишликни, хычынны, жермени ашамаз,

Адети бла къойну Къурманда соялмаз,

Жомакъны, таурухну, нарт сёзню айталмаз,

Атасын, анасын тюшюнде кёралмаз.

Миллетсиз адамны насыбы сакъламаз
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 28.04.2012 12:31:01
Сообщений: 41

2 0

"Балкарец я" - один сказал,
Тревожить сердце не спеша,
"Балкарец я" - один сказал,
Не дав народу ни гроша.

"Балкарец я" - один сказал,
За землю предков не радея
"Балкарец я" - один сказал,
Пустых словечек не жалея.

Народа имя оболгали,
Отвергнув млеко матерей.
Сто лет прожив, ни с чем уйдете,
Рабами, крысами,со сгорбленной спиной.
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 26.04.2012 01:10:22
Сообщений: 41

1 0

Кесим деген кёп болса,
Элни насыбы къурур.
АКТУАЛЬНЫЕ СТИХИ, литературные сочинения на злобу дня
Сёз 28.03.2012 01:15:09
Сообщений: 41

2 0

«Таулума мен» - деди биреу,
Жюрегине къыйын сынатмай,
«Таулума мен» - деди биреу,
Миллетине капек къоратмай.

«Таулума мен» - деди биреу,
Ата журтун, элин сакъламай,
«Таулума мен» - деди биреу,
Бошнакъ сёзюн артыкъ аямай.

Таулу атны учуз этгенсиз,
Ана сютню харам кёрюб.
Жюз жыл жашаб, сыйсыз кетерсиз,
Къуллай, итлей, аркъа бюгюб.
Балкарские депутаты, Народ должен знать своих героев
Сёз 17.11.2012 19:15:53
Сообщений: 41
* * *
Депутатдан не бизге?
Жууашгъан эсе итге.
Къарнына къарауаш эсе,
Керекди кимлигин билсе…
Изменено: Сёз - 17.11.2012 19:35:07
Балкарские депутаты, Народ должен знать своих героев
Сёз 08.11.2012 10:02:17
Сообщений: 41
***
Ауананг - оу ананг,
Ауананг - шау ананг,
Ёз ауанангдан къоркъуп,
Аугъа тюшюп жашайса.

Къуллугъунг - къул этди,
Бет намысдан тул этди,
Жюйюсханларынг ыразы, -
Тегенеден ашайса.
Балкарские депутаты, Народ должен знать своих героев
Сёз 01.11.2012 22:04:38
Сообщений: 41

1 0

Сауду Бызынгы

Сауду Бызынгы, деу жашлары бола,
Сатылмагъанла мюлкге, ахчагъа,
Ёхтемленгенден кёлюм тола,
Излейме жыйаргъа сизни къучакъгъа.

Бу учуз дунияда, учуз жашауда
Адамлыкъ, кишилик сакъларгъа къыйынды,
Учузлукъ тенгшиде бийикде къалгъан,
Ийнаныгъыз жашла, бютюнда сыйлыды.

Айта болурла «къарнынга къайгъыр» деп,
Къуртланы келтире сизге юлгюге,
Сыпдырылып кирирге жепи излеп,
Кир къондурмадыгъыз бетигизге.

Бетигизни ачып, ачыкъ турдугъуз,
Аман акъыл этмей, хыйлалыкъ,
Элигизге жутну артха бурдугъуз,
Сизсиз жашла журт сакъларыкъ.

Алик, Тахир, Бекир, Рашид,
Алагъа къошулуп Мурат тенглери.
Бу аламат жашланы, Аллахдан тилейме,
Ёмюрлери ётсюн сюйгенча кеслери.
Изменено: Сёз - 02.11.2012 00:05:50
Балкарские депутаты, Народ должен знать своих героев
Сёз 21.10.2012 20:20:05
Сообщений: 41

1 0

Цитата
куня пишет:
Чеченов Ануар, Гелястанов Ахмат,Гемуев Калет, Додуев Аскар , Жанатаев Салим, Кульбаев Чомай, Маккаев Махты, Мокаев Руслан,Рахаев Анатолий , Сумаев Ахмат , Таукенова Галина,Темукуев Абдул-Хаким , Шаваев Ильяс как вы отнеслись к поступку простых сельских депутатов?

Мен айтдым бир кишиге:
"Халкъыбыз жерсиз къалад,
Жерлени душман къабад,
Эс бурсанг сен ол ишге".
Ол киши сейир этип:
"Да къалай кабып къояр?!
Миллетим жерин сакълар.
Бош турмаз бизни Ахмат,
Эртеденда депутат.
Ахматдан онглуда бар,
Ёз аты бла Ануар!"
Акцию протеста проведут сегодня жители селения Безенги в Кабардино-Балкарии., 18 август 2012 г.
Сёз 24.08.2012 23:33:06
Сообщений: 41

1 0

"Бызынгы элни миллет келечилери, биз бек ёхтемленебиз сизни бла! Сынауда къыйынлыкъдан бугъунмай. Ез халкъына зарауатлыкъ сынатмазгъа кюрешген жашладан!"(с)
Акцию протеста проведут сегодня жители селения Безенги в Кабардино-Балкарии., 18 август 2012 г.
Сёз 20.08.2012 04:06:20
Сообщений: 41

2 0

Цитата
сказки пишет:
"Информация о том, что жители села Безенги якобы вышли на митинг против создания туристического кластера – грубое искажение реальности. Здесь не сомневаются в необходимости строительства курорта, но есть, конечно, вопросы земельного права, и есть попытки сознательной подмены понятий для давления на людей", - сказал глава Черекского района Кабардино-Балкарской Республики Махти Темиржанов.
***
Миллетни сатды Махти,
Къалтырамады бети.
Пусть я не гений, но все таки не прост
Сёз 19.03.2012 21:43:03
Сообщений: 41

2 1

53. Человек, выбравший дорогу дьявола, будет скрывать свой выбор покуда хватит средств, но дьявол будет толкать его на новые проступки, которые неизбежно сорвут маску.
Изменено: Сёз - 19.03.2012 21:44:54
Пусть я не гений, но все таки не прост
Сёз 18.03.2012 22:46:02
Сообщений: 41

2 1

52. У каждого народа есть как внутренние, так и внешние враги. И горе тому народу, чьи внутренние враги объединились с внешними.
Пусть я не гений, но все таки не прост
Сёз 18.03.2012 20:32:49
Сообщений: 41

3 0

51. Уважение к старшим обусловлено знаниями, которые они могут передать.
Пусть я не гений, но все таки не прост
Сёз 15.02.2012 21:13:23
Сообщений: 41

3 0

-МОЖЕТ ГВОЗДИ ЗАБИВАЕТ?-
50. Положительный герой долго бьется головой.
Как найти те самые слова?, Наш народ гибнет не по дням, а по часам
Сёз 21.01.2012 02:19:12
Сообщений: 41
Нужны такие слова, которые делают все понятным, чтобы, услышав их, человек перестал обманывать себя и окружающих, чтобы он не думал притворяться, скрывая свою трусость, равнодушие, эгоизм за ширмой благоразумия и рассудительности.
Как найти те самые слова?, Наш народ гибнет не по дням, а по часам
Сёз 21.01.2012 02:02:01
Сообщений: 41
Эта песня из таких
Alan halk
Изменено: Сёз - 21.01.2012 02:03:16

Форум  Мобильный | Стационарный