"Через тернии к звёздам" или "Грызем гранит науки" с мультиками "Эльбрусоида" :)

мираж 21.02.2010 15:34:32
Форумда кёре тура болурсуз, филиалларыбызны ахшы адетлеринден бири - эллени школларында окъуучула, устазла бла да тюберге къонакъгъа барыуду. Бошдан айта болмазла таматала: Ана берген ? сют бла тил, Ата берген ? жер бла тин. Ишибизни баш мураты ? ёсюп келген жаш тёлюге ана тилин сюйдюрюу, миллетни байлыгъын, аны башха халкъладан айыргъан энчи шартларын ангылатыуду. Тилибизни ариулугъун сабийлеге кёргюзтюп, билдирирге итиндирсек, муратыбызгъа жетгеннге саналлыкъбыз.
мираж 21.02.2010 15:42:43
Кесигиз билгенликден а, къонакъгъа къуру къол бла бармайдыла. Биз да къарачай-малкъар тилге кёчюрюлген "Мамурашчыкъ" деген жангы жомакъ бла баргъанбыз. Энди ма былайда уа айтыргъа тийишлиси - ол жомакъны къарачай-малкъар тилге Къабарты-Малкъар къырал университетни 4-5 айдан, Аллах айтса, филология билимлени магистрлери ? Калабекланы Мариям, Айдарланы Марианна эм 5-чи курсну окъуучусу Кулчаланы Зульфия кёчюргендиле.
Юч ай мындан алгъа Атмырзаланы Расул бла барып университетни бла педколледжни малкъар тил бла литератураны бёлюмюню студентлери бла тюбеп, тынгылы хапар айтып, ангылатып кетген эдик... Ким иги, ариу, нарт сёзле бла байыкъдырп кёчюрсе да ана тилибизге ол жомакъны, саугъагъа Эрисейни ара шахарына 27-чи февральда боллукъ байрамгъа чакъырлыкъбыз деп. Эм мажал юч къыз болгъандыла. Алгъышлайбыз аланы да, къалын болсун ызы дейбиз биринчи ишлерини
мираж 21.02.2010 15:56:40
18-чинде Черек ауузуну Къашхатау элни, 19-чунда уа Бабугентни орта школуна баргъанбыз.
Эм башында "Ниети тазаны ? иши ахшы" - деген жорукъгъа кертичилей къала, "Эльбрусоид" къуралгъан кюнюнден башлап этилген ишле бла толу шагъырейлендирир ючюн Фондну юсюнден къысха роликге къарагъанбыз.
Ызы бла сабийле бла гитче оюнчукъ бардыргъанбыз. Биз соруула бере эдик, ала уа, билмеселе устазларыны да болушлукълары бла алагъа жууапла хазырлай эдиле...
Нарт сёзле айтып эришдиле, барыбызда сюйген элберлеге жууап этдиле...

Къашхатауда:

Бабугентде:мираж 21.02.2010 16:09:09
Кесигизни сынаргъа сюйген бар эсегиз ол сорууланы сизге да берейик:
Иеси ? мен, жюрютген ? эл...
Бисмиляхий десенг, башын ташха урур...
Бир къолдан турмаз, санаудан тоймаз...
Кеси алгъа туугъан нарт эди, кезиулешип юйдегиленнгенде арт эди...
Бир кючюгюм барды да, ашамайды, ичмейди, юйге киши иймейди...
Дунияда эм уллу байлыкъ неди?
(д.а.к.)
Дагъыда бир къауум соруу:
Малкъар литератураны мурдорун ким салгъанды?
Къарачай-малкъар тилни ненча кесеги барды? Ала къайсыладыла?
Хант къангабызда эм сыйлы жер?
Большая медведица деген къауум жулдузну аты уа къалай болур бизни тилде?
Энтта аллай бир соруу, дагъыда къарачай-малкъар тилде, сабийлеге аталып бир журнал чыгъады, атын а билемисиз аны?
Сабанчылыкъ бла байламлы эртте заманладан келген халкъ байрамыбыз...
...кюндю аны атасы, айды аны тапхан татлы анасы...
Эл бир ишни юсюне жыйылып болушхан адет...
Къабарты-Малкъарда "Совет Союзну Жигити" деген атны биринчи болуп алгъан махтаулу лётчик...

Сагъыш этип, билирча соруула (манга да ким эсе да соруп эсимде къалгъандыла)... Сиз а къалай жууап этерик эдигиз алагъа:
Календарьда не ай жокъду?
Кюн чыкъгъанны бла кюн батханны арасы ненчакюнлюк жолду?
Жолгъа чыкъгъан жолоучуну мураты-умуту не болады?
Суу къалайда къургъакъ кёрюнеди?

Къууандыргъан неди десегиз, сабийле, устазла да бизни Фондну этген иши бла шагъырейдиле, журналыбыз библиотекаларында бар, жангы жомакъла бла киноларына чыгъар-чыкъмаз келип, жаздырып къарап турадыла.

Къашхатауда 6-чы классны окъуучулары, бизни кёргенлей биринчи соруулары: "Къаллай бир заман барлыкъды жомакъ"-, деп соргъандыла. "Да..Бир...Эки сагъат"- деген жууап, аланы къууандырмагъан эди, нек дегенде, физ-ра дерс боллукъ тюйюл деп... Ызы бла: "Yes, русский да боллукъ тюйюлдю!"- деп, разы болдула.

Жомакъдан эсимде бир магъаналы сёзле къалгъандыла:
Озгъан ? унутулгъанды, боллукъ ? белгисизди, бусагъат ? саугъады... Бюгюнгю кюнюбюзню Аллах къызгъанмасын!
мираж 21.02.2010 16:12:43
"Сабийле, сизден тилеригибиз, иги окъугъуз. Устазларыгъызгъа тынгылагъыз, айтханларын этигиз. Ала, сизни туугъан ата-анагъыз тюйюл эселе да, ата-анагъыз бергенден артха къалмайын, аладан аз къыйын салмайын, билим, акъыл да бередиле. Биринчи харфны жазаргъа, айтыргъа ала юйретедиле. Билим алыгъыз. Окъууда, ишде да ал тизгинде барыучула болугъуз! Къайда болсагъыз да, не тюрлю болумгъа тюшсегиз да, таулу халкъгъа тёрели адамлыкъ шартланы иелери болугъуз! Сиз адетли, намыслы, билимли адамла болсагъыз, жалан да ата-анагъызгъа угъай, саулай миллетибизге да игилик этериксиз"- деген сёзле бла бошалды школлада тюбешиулерибиз. Энди, Аллах айтса, Шах Малкъарны эки школну да окъуучулары сакълайдыла бизни къонакъгъа.
СаламЭрттенлик 21.02.2010 17:51:22
мираж

Зангы ай бла кёрюн,
Байрым ай кетеди,
Къууанцлыд, ариуду кюн-
Заз бизни зетеди

Заз, миражик, малкъарца
Ц бла З унутмай,
Ма былай, керти тауца,
Башхаца деп турмай!

Рамла 21.02.2010 18:26:10
мираж
Ишибизни баш мураты ? ёсюп келген жаш тёлюге ана тилин сюйдюрюу, миллетни байлыгъын, аны башха халкъладан айыргъан энчи шартларын ангылатыуду. Тилибизни ариулугъун сабийлеге кёргюзтюп, билдирирге итиндирсек, муратыбызгъа жетгеннге саналлыкъбыз.
Аллах разы болсун сизден, бу ашхы муратларыгъызны да, миллетге аллай бир джарагъан, къабыл этсин!
отчёт
мираж 13.03.2010 15:43:32
СаламЭрттенлик
Сау бол!

Заза билсем... зазар эдим... кесими аямай... къышны...зазны...кюзню юсюнден да... Эх, аллай фахмум болса уа

Жаш жулдузну, олимпиада да биринчи жерге тийишли болгъан, Огъары Малкъарда Совет Союзну Жигити Уммайланы Мухажирни атын жюрютген школну онбиринчи классны окъуучусу - Атабийланы Зухураны "Ана тилим" деген назмусун зазайым

Ана тилим.
Ана тилим - жаным-тиним,
Ана тилим - сыйлы тилим,
Ана тилим - жарыкъ тилим,
Ана тилим - халкъгъа билим.

Ана тилим - насып тилим,
Ана тилим - намыс тилим,
Ана тилим - хурмет тилим,
Ана тилим - адет тилим.

Ана, ата - сыйлы сёзле -
Ана тилде бютюн татлы.
Намыс, адет, тёре - бизге
Ана тилде балдан татлы.

Тилинг барда - кюнюнг жарыкъ.
Болмаз сени малынг арыкъ.
Тилинг барда - ишинг барлыкъ.
Билмесенг а тилни - жазыкъ.

Аппа, ынна, ана, ата -
Болмаз сизден сыйлы атла.
Айтсын туудугъунг быланы -
Хар адамгъа керек затла.

Насыплыбыз биз - жаш тёлю
Дунияда не юлешебиз?
Аллахны ахшылыгъы бла
Ана тилде сёлешебиз.

Жашна, жашна, ана тилим.
Сенде сёлешсин хар тёлюнг.
Бекден болсун сени тёрюнг.
Жан тамырым - ана тилим!

Рамла
Сау бол! Аллах разы болсун!

Макъытланы Сафарны бир иги назмусун салайым...ким биледи окъуп...бирле сагъышлансала да хайырды...

ОСУЯТЫМ

Бу дунияда ёлмезлик
Болмаз, мени сартым,
Таулу жаш тёлюге
Барды осуятым.

Туугъан тау жерибизнн
Къоюп, кери кетмегиз,
Фахмулу ана тилибизге
Уллу кёллюлюк этмегиз.

Сауланы унутмагъанча,
Ёлгенлени унутмагъыз,
Бир заманда арагъызда
Бир бирге зарлыкъ тутмагъыз.

Тенгни гитче жумушун да
Уллугъа тергеп, къууапыгъыз,
Бир бирге ышаныгъыз ?
Къаягъача тыяныгъыз.

Мамырлыкъны, шуёхлукъну
Байрагъын сиз элтигиз,
Билимни бла илмуну
Бийигине жетигиз.
1957

Ана тилибизге аталгъан теманы атын тюрлендиргенме... Теманы экиге бёлгенме...
"Бусагъатдагъы къарачай-малкъар тилни проблемалары"- деген кенгешибизни отчетун башха темада жазарма
ЭгешЦик 17.04.2010 20:42:54
Каждый день школьной жизни приносит радость познаний и открытий. Эта жизнь наполнена увлекательными событиями, интересными открытиями, яркими людьми. Здесь особое значение имеет тёплая дружеская атмосфера. И осознавая все это, хочется делать эту жизнь еще ярче и интереснее - организовывать, творить, изобретать...
Итак, надеемся наш визит ученики МОУ НДШС ? 74 ?Елочка? надеемся, запомнят надолго. Акция "Родной язык, ничем не заменимый" стартовала более года назад. В рамках этой акции намереваются выезды по школам республики с циклом развлекательных и познавательных мероприятий: показ мультипликационного фильма, викторины по различной тематике из истории карачаево-балкарского народа и знакомство с жизнью и самодеятельностью школы.
Основной целью нашей акции является популяризация и привитие любви к родному языку у подрастающего поколения.

http://s002.radikal.ru/i198/1004/0e/a12db768e6cf.jpg
Абу Амин 17.04.2010 20:46:16
МашаАллах!
ЭгешЦик 17.04.2010 20:51:57
Атмосфера праздника с утра царила во дворе моего любимого, самого родного хасаньинского садика-школы. Смех, шутки, песни слышались повсюду.
И вот мы,поприветствовав собравшихся детей и учителей, начали нашу программу, начавшуюся с просмотра мультфильма"Простоквашинодан ючеулен"
http://i052.radikal.ru/1004/29/b70451717336.jpg
ЭгешЦик 17.04.2010 20:59:41
http://i003.radikal.ru/1004/d0/8fd14627e701.jpg
ЭгешЦик 17.04.2010 21:05:10
http://s55.radikal.ru/i149/1004/85/86041d59bbaa.jpg
задумалась о том какая же фамилия у Мокрого-Уянов или все таки Матроскин))
ЭгешЦик 17.04.2010 21:19:54
http://i026.radikal.ru/1004/5a/53ff090de478.jpg
xfile 17.04.2010 21:22:08
Молодцы!
Какие детишки хорошие...
ЭгешЦик 17.04.2010 21:26:22
http://i014.radikal.ru/1004/66/43349e02ccba.jpg
"так где же лучше в Простоквашино или курортда???")))))
ЭгешЦик 17.04.2010 21:29:19
http://s002.radikal.ru/i199/1004/30/5c05b43b2719.jpg
ЭгешЦик 17.04.2010 21:39:26
http://s53.radikal.ru/i140/1004/fc/5fb4a3281fff.jpg
ЭгешЦик 17.04.2010 21:42:44
Провели конкурс на знание фольклора, обычаев, традиций и не только...
http://i014.radikal.ru/1004/2b/b8f315753714.jpg
ЭгешЦик 18.04.2010 02:27:25
......рассказывали стихотворения, танцевали и пели песни....

http://i078.radikal.ru/1004/28/a95ba0a212de.jpg
ЭгешЦик 18.04.2010 02:35:48
http://i002.radikal.ru/1004/4a/2331b4cc4a41.jpg
ЭгешЦик 18.04.2010 02:40:18
http://s39.radikal.ru/i083/1004/8d/9bda5797ff10.jpg
ЭгешЦик 18.04.2010 03:01:12
.........и получили памятные подарки от Фонда
http://s50.radikal.ru/i130/1004/b7/cc9caa6e97ab.jpg

http://s43.radikal.ru/i102/1004/ac/72a9d45b2131.jpg

http://s57.radikal.ru/i157/1004/f8/bdee7cd0e0bc.jpg

http://i055.radikal.ru/1004/89/c6df5208d1a9.jpg
ЭгешЦик 18.04.2010 03:27:55
?Наше муниципальное образовательное учреждение, начальная школа - детский сад ? 74, расположенный в с. Хасанья работает с 1989 года. У нас работает 11 дошкольных групп, это 312 ребятишек и 4 класса начальной школы, где учатся 86 деток. Наше учреждение участвует во всех мероприятиях, конкурсах , проводимых среди школ республики и города, департаментом образования. Есть и достижения, конечно же... Буквально на днях проводился конкурс приуроченный ко дню победы, наша команда заняла там третье место. По подготовке образовательного учреждения к новому учебному году: в 2007 году заняли второе место, в 2009 году ? третье место, среди школ. В 2008 году в республиканском конкурсе ?Родной язык - душа моя? заняли первое место - и по республике, и среди городских школ. В 2008 году наш педагог начальных классов Шунгарова Асият Даутовна была признана лучшим учителем родного языка. в 2009 году учительница Созаева Фатима Хусеевна стала лучшим учителем родного языка и наше образовательное учреждение было первым в этом же конкурсе ?Родной язык - душа моя?.
В номинации ?Лучшее образовательное учреждение? по городу, и по республике, мы были первыми. Наши воспитатели так же участвуют в конкурсе ? Воспитатель года?, и в 2007 году Киштыкова Лариса Масхудовна заняла 2 место, а в 2009 году стала лауреатом Холамханова Индира Назировна.
Наши детки учавтвуют ежегодно в конкурсах ?Русский медвежонок?, ?Эрудит?, ?Кенгуру?. Во всероссийском конкурсе ?Кенгуру? наша ученица Зокаева Балжан заняла первое место. Первое место по городу заняла наша команда в конкурсе ?Эрудит?. Это серьезное достижения и мы гордимся наши ми детками и учителями.?

Директор МОУ НДШС ? 74 ?Елочка? Хочиева Зайнаф
NANI 18.04.2010 04:06:23
ЭгешЦик
Та девочка на фото, которая думает про Матроскина очен похожа на тебя
Я даже подумала, что ты свое детское фото выставила Жаль твоих фирменных бантоы не хватает
Alania 18.04.2010 04:12:22
Молодцы, так держать!
Пиражёкну цархы 18.04.2010 04:17:49
Джокер 18.04.2010 21:13:39
Дата: 17 Апр 2010 18:05
ЭгенЦик, сенмисе?!

зы:Молодцы!!
ЭгешЦик 19.04.2010 14:17:18
NANI
Че честно похожа???)))) может разместить свое фото???)))
ЭгешЦик 19.04.2010 14:18:09
Джокер
ЭгенЦик, сенмисе?!
угъай Шук))) это не я)))
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный