эски Къарачай-Малкъар таурухла

эски Къарачай-Малкъар таурухла

под тенью сабель 15.12.2013 03:09:38
Сообщений: 1121

0 0

джамагъат, эски Къарачай-Малкъар таурухла билген бери джазайыкъ келигиз, бизге аланы билге керегди, бизде бизни ызыбыздан келген сабийлеге аланы берича, мени аттям кёб таурух билееди. айтыб башласа сау айны айтаеди таурухланы, унутханма бир зат эсимде тюйюлдю, джазайыкъ билген, бизни къартла бизге айтыб тургъанла а биз бизни ызыбыздан келгенлеге не айтырыкбыз? маша и медведь? ну погоди? том и джери? по мне это часть нашей культуры, наши сказание мифология и каждый должен знать это!!
Малина 19.12.2013 04:40:32

1 0

САБАНЧЫНЫ КЮЧЮ

Къайда эсе да бирде бир тажал киши жашагъанды. Ишден арый-тала билмегенди ол. Аны агъач талада сабаны бар эди. Ол, ёгюзлерин да аллына этип, сабаннга тебрегенлей, киштиги да ызындан тагъылгъанды.
Сабанчы сабан агъачха алты ёгюзюн къош жегип, сабан сюрюп башлагъанды.
Киштиги чычхан тутуп, ойнай тургъанлай, агъачдан бир мазаллы къаплан чыкъгъанды да, киштикчикни кёрюп, сейирге къалгъанды.
– Сен кесбизникиледен болурса дейме, былай гитчечик, арыкъчыкъ нексе ансы? Къарачы, мен къаллайма! Эшта, санга азап чекдирип турадыла! – дегенди къаплан.
Киштик аман акъыл этип, мугурайгъанды да:
– Да хау, сени хатанг жокъду, къарындашым. Агъачда жашаса, тойгъунчу ашайса. Къарыуунг-кючюнг! Кишиден къоркъмайса. Мен а сабанчы бла турама. Ол сабан агъачха юч къош ёгюз кеси жегеди, алагъа чыбыкъ урады, къычырады. Алай къарыулуду ол. Кёремисе жерни тюбюн башына айландырып баргъанын. Мен былай жашагъаныма да къууанып турама, – дегенди. – Андан сора да ол манга чычхан тутдурады, фуу-фуу!
– Къайдады ол генезир, бир кёргюзтчю аны манга! – деп къычыргъанды къаплан. – Мен аны ийматын юйюрейим бусагъат. Къарачы сен, къарындашчыгъымы къыйнагъаны кёлюне жетмей, дагъы да анга чычхан тутдуруп, башын бедишлик этип турады!
– Угъай, угъай! Сагъыннган да этме аны. Тутса, санга этериги да алайды.
– Хау, ма былай, къачып тогъуз суудан ётмеге эдим. Агъачда менден къарыулу жокъду, сора мен къайда эсе да бир сабанчыдан къалай къоркъурма!
Киштик къапланны иги къозумагъа къоюп, сабанчыгъа элтип баргъанды. Сабанчы уа, ёгюзлеге къычыра, чыбыкъ жетдире, сабан сюре тура эди.
Къаплан ачы хырылдап:
– Сен мени къарындашчыгъымы былай нек къыйнайса?! Не къарыуу жокъ, не ёсюмю жокъ! Хайда, тутушхан этебиз! – деп тохтагъанды.
– Сен айтхан, – дегенди сабанчы. – Алай къарыууму юйде къоюп кетгенме, алып келейим да, демлешейик!
– Терк бол, мени заманым жокъду! – дегенди къаплан.
– Э, да сен а хыйлачы кёреме. Мени юйге чапдырып, кесинг а къачып кетер умут этесе, – дегенди сабанчы.
– Ийнанмай эсенг мени терекге байла да, чап! – дегенди къаплан.
Сабанчы къапланны терекге аркъан бла ычхынмазча байлагъанды. Сора, базыкъ къазыкъ алып, тюгюн бардыра, къапланны арыгъынчы тюйгенди. Тюе-тюе, къапланны ырмах этгенди да, аркъанын тешип:
– Кючюмю алып келсем а къалай боллукъ эдинг?! Хайда, агъачынга къуру! Кючден сора акъыл да керекди!– деп къапланны агъачха къыстап ийгенди. Киштиг а, хата андан чыкъмагъанча, сабанчыны аягъына кесин ышый, татлы мурулдагъанды.
под тенью сабель 19.12.2013 20:31:08
Сообщений: 1121
Малина, ну хоть кто то отметился)))))))
Малина 19.12.2013 20:40:18
Цитата
под тенью сабель пишет:
Малина, ну хоть кто то отметился)))))))
Спасибо , друг))))
под тенью сабель 20.12.2013 20:18:40
Сообщений: 1121
Цитата
Малина пишет:
Цитата
под тенью сабель пишет:
Малина, ну хоть кто то отметился)))))))
Спасибо , друг))))
мен сенге сеир болуб турама)
Малина 20.12.2013 20:39:30
ЖЕТИ АКЪЫЛМАН
Жети акъылман базаргъа баргъандыла.
Базарда айлана кетип, ач болгъандыла да, жетиси да жети аякъ айран бла жети къош къалач алгъандыла. Тынч-ырахат ашар умутда, ала, терек салкъыннга киргендиле. Ауузланыр аллында къол-бет жууаргъа кереклисин ала да биле эдиле. Алай суу ким келтирсин ансы?
Тамата акъылман, туруп, былай айтханды:
– Биригиз, чабыгъыз да, суу алып келигиз!
Алай сёз таууш этген болмагъанды.
– Эй, хатерсиз кюлтыпысла! – дегенди ол. – Алай эсе, аузугъуздан къойсыгъыз сёз чыгъарсагъыз да, суугъа ол барлыкъды!
Акъылманла ауузларына суу алгъанча, шум болгъандыла.
Алайгъа бир факъырачы келгенди да, садакъа тилегенди. Алай жети акъылмандан бири да къымылдамагъанды. Факъырачы кёп сагъыш эте турмай, бир аякъ айран бла бир къош къалачны ашагъанды. Анга жукъ айтмагъанларын кёрюп, ол энтда бир аякъ айран бла бир къош къалач бошагъанды. Алай эте, факъырачы жети акъылманны юлюшюн да ашап, жолуна кетгенди. Жолуна кетерден алгъа ол факъырачы, ышара-кюле, жети аякъны айран жугъусун жети акъылманны бетине жакъгъан эди.
Акъылманла уа олтура эдиле шум болуп.
Къайдан эсе да алайгъа бир калак ит келгенди. Ол айран аякъланы жалап бошагъандан сора, акъылманланы бетлерин жалап башлагъанды. Ит тамата акъылманны бетин жалай, къалай эсе да, тилин аны аузуна сукъгъанды.
– Хиррр, хужу къаллыкъ! – деп къычыргъанды ол.
Акъылман нёгерлери уа анга:
– Челек ал да, суугъа бар! – дегендиле бирден.
Алай къол-бет жуугъандан не келсин, ашарыкълары жокъ эди сора.
под тенью сабель 20.12.2013 21:45:15
Сообщений: 1121
Цитата
Малина пишет:
ЖЕТИ АКЪЫЛМАН
Жети акъылман базаргъа баргъандыла.
Базарда айлана кетип, ач болгъандыла да, жетиси да жети аякъ айран бла жети къош къалач алгъандыла. Тынч-ырахат ашар умутда, ала, терек салкъыннга киргендиле. Ауузланыр аллында къол-бет жууаргъа кереклисин ала да биле эдиле. Алай суу ким келтирсин ансы?
Тамата акъылман, туруп, былай айтханды:
– Биригиз, чабыгъыз да, суу алып келигиз!
Алай сёз таууш этген болмагъанды.
– Эй, хатерсиз кюлтыпысла! – дегенди ол. – Алай эсе, аузугъуздан къойсыгъыз сёз чыгъарсагъыз да, суугъа ол барлыкъды!
Акъылманла ауузларына суу алгъанча, шум болгъандыла.
Алайгъа бир факъырачы келгенди да, садакъа тилегенди. Алай жети акъылмандан бири да къымылдамагъанды. Факъырачы кёп сагъыш эте турмай, бир аякъ айран бла бир къош къалачны ашагъанды. Анга жукъ айтмагъанларын кёрюп, ол энтда бир аякъ айран бла бир къош къалач бошагъанды. Алай эте, факъырачы жети акъылманны юлюшюн да ашап, жолуна кетгенди. Жолуна кетерден алгъа ол факъырачы, ышара-кюле, жети аякъны айран жугъусун жети акъылманны бетине жакъгъан эди.
Акъылманла уа олтура эдиле шум болуп.
Къайдан эсе да алайгъа бир калак ит келгенди. Ол айран аякъланы жалап бошагъандан сора, акъылманланы бетлерин жалап башлагъанды. Ит тамата акъылманны бетин жалай, къалай эсе да, тилин аны аузуна сукъгъанды.
– Хиррр, хужу къаллыкъ! – деп къычыргъанды ол.
Акъылман нёгерлери уа анга:
– Челек ал да, суугъа бар! – дегендиле бирден.
Алай къол-бет жуугъандан не келсин, ашарыкълары жокъ эди сора.
))))))))
Малина 27.12.2013 08:11:30
Къуш бла балалары.


Тенгизни джагъасында, мийик къаяда, бир уллу къара къуш джашагъанды, юч баласы бла. Бир кюн къушчукъла аналарына:
- Биз да учаргъа сюебиз, бизни учаргъа юрет! – деб тилегендиле. Аналары, тамада баласын тырнакълары бла кёлтюрюб, тенгизни юсю бла учуб тебрегенди. Тенгизни ортасына джетгенлей, къуш баласына: « Къарт болсам, меннге къарарыкъмыса?» - деб соргъанды.
- Айхай да къарарыкъма! – деб тамада баласы джууаб бергенди.
- Алдагъан этесе, карарыкъ тюйюлсе! – деб, къуш баласын тенгизге атханды да джибергенди.
Ортанчы баласын алыб учханды къуш. Тенгизни ортасына джетгенлей: « Мен къарт болсам, меннге болушурукъмуса?»
- Болушурукъма, мен сеннге къоянла да, къозула да ашатырыкъма! – деб махтаннганды ортанчы баласы.
- Алдагъан этесе, карарыкъ тюйюлсе! – деб, къуш ортанчы баласын да тенгиз толкъунлагъа атханды да ийгенди.
Ючюнчю баласын да алыб учханды къуш. Тенгизни ортасына джетгенлей, биягъынлай соргъанды: « Мен къарт болсам, меннге къарарыкъмыса?»
- Сен ананга къараймыса? Къарамайса. Балаларынга къараб тураса. Мен да балаларыма карарыкъма! – дегенди къушну гитче баласы.
- Сен акъылыса! – деб, къарт къуш, анны уясына къайтарыб, учаргъа юретгенди. Кеси да анасын излерге кетгенди. Алай а бюгюн-бюгече да табалмай айланнган хапары барды…

Хорошая сказка)
KavkazM 28.12.2013 04:54:44
Сообщений: 2916
Колобок пишет:
Цитата
Къуш бла балалары.
:онет!: Такой стих ,в такой этот самое ммм ... в колобокскую эту самую сказку сделала .Андан эсе кесинги жашауунгу юсюден бир таурух айт .Къарталадан секирип кетгенинги.)))))))Кинула их )))

Однажды,один из праведников наставляя своего сына сказал: Будь с людьми подобно плодоносному дереву, когда в него кидают палки и камни ,оно отвечает наилучшим,спелыми плодами.
Малина 28.12.2013 05:22:04
Старик Хоттабыч ришет:
Цитата

Такой стих ,в такойэтот самое ммм ... в колобокскую эту самую сказку сделала .Андан эсе кесинги жашауунгу юсюден бир таурух айт .Къарталадан секирип кетгенинги.)))))))Кинула их )))
А мне сказка больше нравится , чем стих :dont_know: Таурухла айтыучу сенсе былайда)) Сен айт кесинги юсюнгден, биз да бир тынгылайыкъ)
P.s. Все, энди колобок тюйюлме,энди красавицама 8-)
Под тенью сабельни темасында флудить этме!
KavkazM 28.12.2013 06:05:00
Сообщений: 2916
МалЬВина пишет:
Цитата
P. s . Все, энди колобок тюйюлме,энди красавицама
Так так тааак,а ну расскажи-ка МалЬВина сказку-ужасов ,как ты Буратино вместе с Карабас-Барабасом в камине у папы Карло на кастрик пустила ,видите ли ей холодно было)))

Однажды,один из праведников наставляя своего сына сказал: Будь с людьми подобно плодоносному дереву, когда в него кидают палки и камни ,оно отвечает наилучшим,спелыми плодами.
Малина 28.12.2013 06:10:37
Старик Хоттабыч пишет:
Цитата

Так так тааак,а ну расскажи-ка МалЬВина сказку-ужасов ,как ты Буратино вместе с Карабас-Барабасом в камине у папы Карло на кастрик пустила ,видите ли ей холодно было)))
Туда им и дорога)) Ты главное себя береги, вдруг ещё пригодишься))))
KavkazM 28.12.2013 06:17:11
Сообщений: 2916
МалЬВина пишет:
Цитата
Туда им и дорога)) Ты главное себя береги, вдруг ещё пригодишься))))
Боюсь спросить, к чему тебе Старик Хоттабыч? :финкинг:

Однажды,один из праведников наставляя своего сына сказал: Будь с людьми подобно плодоносному дереву, когда в него кидают палки и камни ,оно отвечает наилучшим,спелыми плодами.
Малина 28.12.2013 06:41:48
Цитата
KavkazM пишет:
Боюсь спросить, к чему тебе Старик Хоттабыч?
Правильно, бойся и страшись :evil: ))) А разве ты не волшебник,который борется со злыми силами? :sorry:
Изменено: Малина - 28.12.2013 07:07:28
KavkazM 28.12.2013 07:44:33
Сообщений: 2916
МалЬВина пишет:
Цитата
Правильно, бойся и страшись ))) А разве ты не волшебник,который борется со злыми силами?
Это что,продолжения Грузия фильма,в главных ролях : МалЬВинадзе и Snowdropshvili?)))

Однажды,один из праведников наставляя своего сына сказал: Будь с людьми подобно плодоносному дереву, когда в него кидают палки и камни ,оно отвечает наилучшим,спелыми плодами.
Малина 28.12.2013 08:05:51
Цитата
KavkazM пишет:
Это что,продолжения Грузия фильма,в главных ролях : МалЬВинадзе и Snowdropshvili?)))
Неа, до этого мы ещё не дошли) Это так, антракт) А станешь увиливать - забаню тебя на месяц, чтоб неповадно было :бее: :evil:
KavkazM 28.12.2013 08:53:46
Сообщений: 2916
МалЬВина пишет:
Цитата
Неа, до этого мы ещё не дошли) Это так, антракт) А станешь увиливать - забаню тебя на месяц, чтоб неповадно было
Грузинская короткометражка )))Вот тебя точно забанят ,куда не зайдешь везде флуд,флайфлуд)))

Однажды,один из праведников наставляя своего сына сказал: Будь с людьми подобно плодоносному дереву, когда в него кидают палки и камни ,оно отвечает наилучшим,спелыми плодами.
Малина 28.12.2013 08:56:35
Цитата
KavkazM пишет:
Вот тебя точно забанят ,куда не зайдешь везде флуд,флайфлуд)))

Ах воот чего ты добиваешься...ты хочешь чтобы меня забанили :явгневе:
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный