БИЛАЛ ЛАЙПАН. ЁМЮРЛЮКНЮ КЪЫБЫЛА ДЖАНЫНДА

ШАТ 06.09.2011 12:18:45
Билал - Уллу Поэтди. Поэзияны Дуниясында кесини Тоханасы барды.
Бусагъатда Къарачайдан узакъда джашагъанлыгъына, джаны - къаныбла да ДЖУРТУНДАДЫ.
Билал бизге кимди ?
Бу соруугъа джууаб излегенлени, Билалны ПОЭЗИЯСЫН сюйгенлени бу бетге чакъырама.

Сапар Ёзден. Басханстан.
Турна Аууш.
Кергелен 06.09.2011 12:54:08
Салам, Хурметли Алан Джамагъат!

ШАТ
Бисмилля-деб, мен башлайым темангы.
Кеб болмай джазгъан затларымы къозгъай барыб, кеси аллыма бир бек сейирсиннгенме,къачан джазгъаным да эсимде тюйюлдю,алай а, бизни бигюн кюнюбюзге не керек затды бу -деб

Лауриат Нобелвской премии англо-американский поэт-критик, историк культуры-Томас Стернз Элиот:
"Его (поэта) прямой долг лежит в сфере РОДНОГО языка: во первых-сохранять его,во вторых-развивать и совершенствовать.
То есть хранить,приумножать и передавать новым поколениям воплощенное в слове наследие национальной культуры."

Билялгъа ма бу ёлчени бюгюн кюн, къоркмай джюрютюрге боллукъду.
ШАТ 06.09.2011 20:37:53
Кергелен
Саламынг узакъ болсун !

Бу теманы Сен башлагъанынг иги болду!!!
Эртде- кеч да, Сеннге тилекчи болургъа деб, тура эдим.
Билалны юсюнден материал бир да кёбдю, аланы сафха салыб, бери тюшюре барсакъ керек эди.

Компьютерден къолай хапарым болмагъаны себебли, ол джумушну мен кереклисича тындыраллыкъ тюлме. Артыкъсыз да сурат зат салыргъа керек болса- джунчурукъма.

Иги къарнашча, къалай этерге керкбиз табын, оюм бир эт анга.
Хакъды - Билалны кёб къыйыны барды Къарачай бла Малкъаргъа...

Игилик излей

Сапар Ёзден. Турна Аууш
Кергелен 06.09.2011 20:58:32
ШАТ

Иги къарнашча, къалай этерге керкбиз табын, оюм бир эт анга.
Хакъды - Билалны кёб къыйыны барды Къарачай бла Малкъаргъа


Ах, къарнаш болсам,бир затха джарарыкъ болур эдим.)))))))))))
Амма,не келсин къарт эгечингме,Ана къарнаш.)))))))))))
Къарыуубузну аямазбыз)))))))))
ШАТ 06.09.2011 22:10:54
Кергелен

Эгечден туугъан да болуб, кесинги нек танытмай тураса?
Океан да, Сенлей этгенинде, армау болгъанма.
Къыз - джаш дебми барды айырмалыкъ, кишиге зараны джетмей, халал джашай эсе, халкъына иннети тюз эсе болду.

Сенича, эси бай эгечлерим болгъа эдиле мингле бла.
Кёб джаша, къолунг кирсизди, табышлы адамса, эсингдегин таб ачыкълайса.

Тема да болушургъунга да Къууандым

Къууандым, Аллахдан къууанч табхын !
Юйде, уллугъа-гитчеге да менден Салам бер.
Джарыкъ бетли тюбешейик!!!

ШАТ 07.09.2011 17:17:57
Кергелен

Салам, Хурметли Алан Джамагъат!

ШАТ

Бисмилля-деб, мен башлайым темангы.
Кеб болмай джазгъан затларымы къозгъай барыб, кеси аллыма бир бек сейирсиннгенме,къачан джазгъаным да эсимде тюйюлдю,алай а, бизни бигюн кюнюбюзге не керек затды бу -деб

Лауриат Нобелвской премии англо-американский поэт-критик, историк культуры-Томас Стернз Элиот:
"Его (поэта) прямой долг лежит в сфере РОДНОГО языка: во первых-сохранять его,во вторых-развивать и совершенствовать.
То есть хранить,приумножать и передавать новым поколениям воплощенное в слове наследие национальной культуры."

Билялгъа ма бу ёлчени бюгюн кюн, къоркмай джюрютюрге боллукъду.

Кергелен

Аллах айтса, айтхан сёзюнг ючюн, айыблы боллукъ тюлсе.
Кенгден къарагъанлагъа къараб турама...
Джазыллыкъ а кёб зат барды. Джазарыкъбыз, алайдагъыла да, турсунла алайда.

Сапар Ёз.
Sabr 07.09.2011 20:34:30
ШАТ

Малкъардан, Къарачайдан да "лайпановедле" бир материалла ийигиз деб джазгъанлай турадыла. Кмитабладан, сайтладан табыб алгъан да къыйынды. Хар бирине джууаб этиб тургъандан эсе, Билалны юсюнден джазылгъан зат, къайнакъла-ссылкала да былайгъа салынсала, тил-адабият бла кюрешген алимлеге себеб болур. Ансы Билалгъа махтау керек тюлдю - киши терс ангыламасын. Къуру махтау сёзле тюл, кючлю критика материалла да салынырла. Адабият процесс алай барады. Бираздан бир къауум тинтиуню, рецензияны былайгъа мен кесим да салырма.
ШАТ 07.09.2011 22:35:18
Sabr

Салам !

Мени оюмум да алайды, былайгъа рахат, керти литературагъа тыйыншлы материалла салыныргъа керекдиле.
Барыбыз да, эртде кеч да, чапракъланы бояуларыны ызы бла кетерикбиз. Джазылгъан зат а, халкъгъа керекди да, халкъ бла бирге туруб- турургъа керекди.
Не къошакъланыб, не сенден сый излеб ачмагъанма мен бу теманы. Къарачайны бюгюннгю литература заманын ачыкъларгъа излейме.
Таза литературада брат- сват болмайды, тюзюн айтыргъа керекди...

Кесинг да къатышмай боллукъ тюлдю, къошар - къоратыр джерле боллукъдула...

Эсен лик излей
Сапар Ёзден. Турна Аууш.
Tinibek 07.09.2011 23:23:45
2011 дж. июлну 23
62 (10 476)
Къарачай” газетеден..

Поэзия

Белгили поэт, джамагъат къуллукъчу Лай-
панланы Билал талай джыл да болады Нор-
вегияда джашагъанлы. Кеси узакъда болса
да, джюреги Ата джуртундады, халкъы бла-
ды. Ол керти патриотча, керти адамча ала-
ны сагъышлары бла джашайды, тансыкъ-
лыгъын, къайгъыларын назмуларында,
башха чыгъармаларында исси тылпыу бла
айтады. Поэтни джазгъанларын окъусанг,
фахмусу тамам кюч алгъанын, закийлиги, ду-
ниягъа къарамы кенгергенин, теренленнге-
нин сезмей къалмайса. Лайпан улуну арт кё-
зюуде джазгъан назмуларындан талайын га-
зет окъуучулагъа теджейбиз.


НАСЫБЛЫ АДАМ


Сюймекликни азлыгъындан ёлелле бирле,
Мен а ёлеме кёблюгюнден.
Эм насыблы адам болурма
Джер башында, Кёк тюбюнде мен.

Къызла бла джулдузла
Джарыталла кёзюмю, бютеу ёзюмю да.
Атлы этелле кесими,
Къанатлы этелле сёзюмю да.

Мёлекле, джулдузла, назмула
Джокълар керекли къалмайла мени.
Бир-бирине ушайла ала ?
Джети къат Кёкден келелле эниб.

Ала Кёкден келселе да эниб,
Ушайла джазгъа, джанкъозгъа.
Къызгъа, назмугъа, джулдузгъа
Сюймекликден къалама ёлюб.

Сюймекликни азлыгъындан ёлелле бирле,
Мен а ёлеме кёблюгюнден.
Эм насыблы адам болурма
Джер башында, Кёк тюбюнде мен.


АДАМ УЛУГЪА КЪАРАСАМ

Адам улугъа къарасам,
Сууабын, гюнахын санасам,-
Учарым келеди Кёкге,
Киририм келеди джерге.

Келгенлей джашарым, ёлюрюм,
Барады кетиб ёмюрюм.


БИЗ ДЖАШАЙБЫЗ
КЁК БЛА ЧЕКДЕ


Джуртубуз бизни тартады Кёкге,
Биз джашайбыз Кёк бла чекде.
Атса да танг, болса да ингир,
Кёкге джете, агъарады Минги.

Кёкдю атабыз бизни.
Джерди анабыз бизни.
Тейри адамы ? атыбыз бизни
Тейри адамы ? антыбыз бизни.

Джаратылгъанбыз Кёкде,
Туугъанбыз Джерде:
Джан джуртубуз ? Кёк,
Сан джуртубуз ? Джер.

Тёнгегибиз тартса да джерге,
Джаныбыз тартады ёрге.
Кёк-Джер тартыуну сезе эм чеге,
Айырылыуну сезе эм чеге,
Биз джашайбыз Кёк бла чекде.

Кетебиз, кетгенча Къобан,
Айырылмагъанлай тауладан, Джуртдан.
Къалайлагъа джетдирсе да джол,
Ызыбызгъа къайтарады ол.

Джети къат Кёкге бура кёзню, сёзню,
Джан джурт сакълайды бизни.
Болса эди кетерге ары
Джер джуртубузну да алыб.

Джандетлеге тюшюрсе да насыб,
Бу дунияны тауларына,
Чегетлерине, сууларына
Турлукъбуз болгъанлай тансыкъ.

Кёк бла Джерни чегинде
Джашагъан адамны кёлюнде
Не болгъанын тынч тюлдю айтхан.
Къанатлана турады джан.

Буйрукъ келсе да Кёкден,
Къыйынды айырылгъан Джерден.
Кетгенлеге тюбериги анда ?
Ол да бермейди тынгы адамгъа.

Джашил Терекча къая эрнинде,
Биз джашайбыз Кёк-Джер чегинде ?
Ариу кюнледе джырлай,
Джай, къыш чиллеге да чыдай.

Джаныбыз тарта Кёкге,
Биз джашайбыз чекде.
Бир кюн учарыкъбыз Кёкге,
Талай къуш тюк тюшерикди джерге.

Бизден къаллыкъ олду джангыз.
Ол къуш тюкню алыб туудукъ,
Джазарыкъды джазыуун адамны,
Кёк алгъынчы къолундан къаламны.

Джаратхан Кючню махтаб,
Адам, Къалам эмда Китаб
Къайтырыкъдыла джети къат Кёкге.
Биз джашайбыз Кёк бла чекде.


БАТЫДА (ЗАПАДДА)
ДЖАЗЫЛГЪАН НАЗМУ


Тубан шылпысы тохтамайды,
Тохтаса да джели, джангуру.
Ай бу джуртну кёлюм алмайды,
Келгенме бери джангылыб.

Ушамайды джазы джазгъа, къышы къышха.
Ушамайды къызы къызгъа, джашы джашха.
Адетлери, къылыкълары ? тюрлю, башха.
Баты джамагъат ? тойгъан, къутургъан, шашхан.

Юйлендириб къыз бла къызны, джаш бла джашны,
Джууукъла джыйылыб, той этерле.
Дин башчыла, кърал къуллукъчула да
Ол сыйсызлыкъны къабыл этерле.

Динден, имандан чыкъгъанды Баты.
Сыйны, намысны унутханды Баты.
Адамлыкъдан айырылгъанды Баты.
Помпеяча боллукъду арты.

Кесича этерге излейд дунияны.
Ууу хар джерге джетеди аны.
Баты ? балчыкъгъа барады батыб,
Кесини ызындан дунияны да тартыб.

Шайтанлагъа Ибилисди башчы.
Ислам динди алагъа къаршчы.
Ислам динди къутхарлыкъ дунияны.
Адам улу ангылайды аны.

Болмаз ючюн ислам динли джамагъат,
Баты муслиманла бла этеди къазауат.
Ёзге тамбласы джокъду Батыны ?
Бузулады, джукъарады къаны,
Аздан аз бола барады саны.

Муслиман миллет а келеди ёсе.
Ислам дин келеди бегий.
Муслиман боллукъду кёб турмай Баты,
Харамдан, гюнахдан боллукъду кери.

Ислам динди къутхарлыкъ дунияны.
Адам улу ангылайды аны.
Баты хауа кючлесе уа дунияны,
Ахырзаман чачарыкъды аны.

Башымы кючлетиб сагъышха,
Батыдан къарайма Чыгъышха.
Ислам динди къутхарлыкъ дунияны ?
Батыда ангылагъанма аны.


ТЕНГИЗГЕ КЪАРАБ
АГЪАРАДЫ ТАУ


Тенгизге къараб, агъарады Тау,
Тансыкълай Тауну, чайкъалады Тенгиз.
Кюн сайын сынаса да джашау,
Бу дунияны сюебиз кемсиз.

Булутдан кёрюнмесе Тау,
Бютюн къайгъылы болады Тенгиз.
Эшитеме тилегин аны:
Къойма, Аллах, джууукъсуз, тенгсиз.

Насыблы адамлабыз биз:
Джуртубуз бар, тилибиз да ? сау.
Мийикде агъарады Тау,
Къууаннгандан чайкъалады Тенгиз.


ДЖАЗ

Аязыб кеталмай, джаууб да джауалмай,
Бир тюрлюдю кюн да бюгюн.
Джазыб джазалмай, къоюб къоялмай,
Къыйналама мен да бюгюн.

Бирчадыла кёл, хауа да...
Биз джазгъы джелни сакълайбыз.
Басыннган Кёкге къарайбыз ?
Чартламайды элия да.

Кюн, басыныб турма былай:
Джау да къутул, не ? аязы.
Кёрюнмесе не Кюн, не Ай,
Халкъ болурму санга разы?

Кёк чартлады, Кёк джашнады,
Къол салгъанча, тилегиме.
Сёз да, чыгъыб джюрегимден,
Джангур бла тепсеб башлады.

Гяхиникмиди, шийирмиди ?
Къууат салгъан тёгерекге?
Башха дуниягъа тюшгенчама,
Къарайма да джерге, Кёкге.

Бир кюн бла бир кечеге
Келди джюрекге, Джерге да джаз.
Шыбырдады Кёк да меннге:
Сезимлеринги джашырмай джаз.

Кюкюреген эм джашнагъан
Кёк, джюрек эсе да, ? билмейме.
Джандетге да термилмейме ?
Джерде сейирди джашагъан.КЁККЁЗ КЪЫЗЧЫКЪ ДЖАЗ

Азан къычыра башлайды Кёк да.
Джумушайды Таш, чагъады Терек да.
Сезимледен джашнайды джюрек да.
Келгенди джаз.

Табигъат тирилиб башлагъанды.
Къар эрийди башлада да.
Кюкюреген, джашнагъан да ?
Уятады джерни, джюрекни.

Кёгерген кюнбетге къараб,
Ёкюредиле малла да.
Насыблыдыла сууукъдан къутулгъан
Кийикле, джаныуарла да.

Къанатлыла кёкде учсала да,
Терек бутакъгъа къонсала да, -
Тыялмайдыла къууанчларын ?
Тохтамайды джырлагъанлары.

Сабан, бачха къайгъылыды эл.
Джашау джарыгъындан толгъанды кёл.
Кёккёз къызчыкъ, джашилчепген къызчыкъ,
Хош кел, огъур бла кел.


САЙЛАУ

Ким къутхарады тёнгегин-санын,
Ким а ? джанын.

Халкъ а ? излей эсе джашаргъа ?
Экисин да керекди сакъларгъа.

Ата джуртду тёнгеги халкъны,
Джаны уа ? Ана тилди аны.

Тили бла Джуртун сакълай билмеген халкъ
Дуниядан болады талкъ.

Миллет ангысыды, Тарих эсиди
Тилин, Джуртун сакълатхан халкъгъа.

Аладыла халкъны кёлтюрюб кёлюн,
Къуратхан анга къралын-элин.

Къара таныгъан халкъ,
Тилине, Джуртуна да бирча болады сакъ.

Джахиллик тюшюрген джара эм таб,
Кёб эсе да, ууундан аны
Къутхарады тёнгекни-джанны
Ангы-эс, къайнагъы ? Китаб.

Сёздю шайырны ёзю-джаны.
Айныта, джангырта, къоруулай, къутхара аны,
Джашайды поэт, ёледи поэт. Алайды адет.
Алай тюл эсе уа ? ол тюлдю поэт.

Ким къутхарады тёнгегин-санын,
Ким а ? джанын.
Экисин да къутхарыргъа болмаса мадар,
Сайлау береди къадар.

Ким къутхарады тёнгегин-санын,
Ким а ? джанын.
Анга кёре боллукъду джюрюшю,
Эки дуниядан да юлюшю.ЮЧ ДУНИЯ

Эки дунияны
Къурагъанды Аллах.
Ючюнчю дунияны
Къурагъанды адам.

Джазыучу, суратчы
Эмда композитор ?
Ючюсю къурагъанла
Ючюнчю дунияны.

Бу юч дунияды
Джанымы дагъаны.
?Ючден дагъан таймаз? -
Сынагъанма аны.

Ахырзаманнга буруу болуб,
Ахырат бла дунияны арасын
Бёлюб тургъан
Ючюнчю дунияды.

Ючюнчю дуния оюлгъанлай,
Дунияны джутарыкъды ахырат.
Джазыучула бла, суратчыла бла,
композиторла бла
Этгенле къазауат,-
Ангылаймыдыла экен аны?

Хакъгъа къуллукъ этген,
Адамны Адам, халкъны Халкъ этген
Джазыучула, суратчыла, композиторла
Къутхара келгендиле дунияны,
Къутхара да барлыкъдыла дунияны.

Джангыз,
Аяргъа да, сакъларгъа да керекди аланы ?
Ючюнчю дунияны къурагъан фахмуланы.


ЧАЛКЪЫДА

Мен бир кюн чалкъы чалдым.
Чыгъанакъла бла гюллени
Кесмей къоюб бардым.

Дюрюлени арасында
Сюеле эдиле ала ?
Чыгъанакъла бла гюлле.

Билемисиз, къайсы къауум
Болгъанын кёбюрек?

Чыгъанакъла, гюлле
Аланы арасында да мен ? чалкъычы,
Сюеле эдик
Къараб бир-бирибизге.

Чууакъ Кёк да къарай эди бизге.
Бизге: чыгъанакъгъа, адамгъа, гюлге.
Билмейме, мен къалай кёрюннгеними анга ?
Чыгъанакъчамы, огъесе гюлчамы?

Огъесе, бу чыгъанакъла, гюлле да
Джюрегимдеми ёсе болурла?
Аны ючюнмю къойдум аланы чалмай?

Мен бир кюн чалкъы чалдым...
Кергелен 08.09.2011 01:31:22
Салам,Аланла!

ДжЫРЧЫ СЫМАИЛ.

Ал сёз:
...Джашаугъа кертилиги бла суратлау кючю бла да бизни ёхтемлендирген Къарачайны халкъ джырчысы Семенланы Смайылды. Арт 50джылда аны атын сагъыныргъа мадар болмагъаны себебли ,Джырчыны юсюнден талай сёз айтыргъа излейбиз.

Семенланы Смайыл кетген ёмюрде Учкуланда туугъанды.Араб тилни иги билгенди. Атасы ,къарт атасы да Кябада ёлгендиле. Сымайылны кесини да баш дин окъууу бар эди.

Сымайыл бютеу къралгъа белигили джырланы "Минги Тауну","Акътамакъны","Чалкъычыкъны",-авторуду. 1936 джыл Ереванда "Давид Сасун" деген эрмен эпосну мингджыллыгъына аталгъан байрамда Совет Союзну эм онглу джырчыларын озуб ,биринчи орунну алгъанды . Къазауатха деричи джыллада Исмайылны " Джырлы бла назмула" деген ат бла талай китабы чыкъгъанды . 1940 джыл Совет правительство Къарачайны халкъ джырчысы , Совет Союзну Джазыучуларыны члени Семенланы Сымайылны Урунууну Къызыл Байрагъыны ордени бла саугъалагъанды. Андан бери Сымайылны китабы чыкъгъан къой ,атын айтыргъа да мадар болмай тургъанды.
Къараланы Асият кесини "Очерки истории карачаевской литературы" китабында джан аурутуб , Сымайылны юсюнден талай иги сёз айтады. Ёзге джырчы Сымайылны джалгъан даудан ариулар ючюн, аны закий поэзиясын бизге къайтарыр ючюн чырт тохтаусуз кюрешген Къагыйланы Назифады. 1963 джылдан башлаб бюгюнге дери Назифа алай къазауат этмесе,иш къалай болур эди ,ким биледи......
....Нюр керамат ачылыр ючюн биз тарихибизге,тилибизге,джерлерибизге,хоншубузгъа,бю тёу халкъыбызгъа сакъ болургъа керекбиз. Ана тилибизни сакълаялсакъ-бир джугъубуз да тас боллукъ тюйюлдю,сакъланныкъды.........

Лайпанланы Билял.
Москва 1992 дж.

Сау бол ,Поэт!

Статьядан кесекле.
ШАТ 08.09.2011 03:20:18
Tinibek

Салам !

Эсен болурса, Аллах айтса !

Иги къарнашымча, болумунг болгъан адамса, мени бу темама кёз джетдире тур.
Билалны хакъындан статьяланы, бери кёчюрюрге, менде болум джокъду. Ол затны сен бла Кергелен таб этериксиз.

Игилик -ашхылыкъ, къарнаш !
ШАТ 08.09.2011 13:34:13
Кергелен

Эгечден туугъан, къайда, уялмай, менден Исси Салам алчы.
Узакъны кёрген адамса, бу темагъа тюшерик затлыны, къайсы дараджада барлыгъын, къарайма да, сенича эталлыкъ кёрмейме..
Былайгъа, эс- къулакъ бола, бир тур.

Юйде Салам айт менден.

Басханстаннга джол чыгъыб, меннге къайтмасанг, кёлюм къаллыкъды.

Эсенлик - Мамырлыкъ !!!

Сапар Ёз.
Tinibek 08.09.2011 19:16:57
ШАТ! Саубол!Форум / Поздравлялки / С днем рождения, БИЛЯЛ!
http://www.elbrusoid.org/phorum/index.php?action=v thread&forum=4&topic=9836&page=0#msg943824
Бейбарс
Эльбрусоид # Дата: 13 Апр 2009 20:05 [GIS]
Ответить Цитата [Translit] [Кириллица]

Билал, сен Къарачай-Малкъарны Закий поэтисе, керти уланы! Назмучугъа халкъына къуллукъ этгенден уллу насыб а бармыды?! Угъай! Болур амалы да жокъду.Сен кесинги таныгъанлы бери кюрешесе халкъынгы жалгъан дауладан бла сатхычладан азат этер ючюн. Аллах айтса, тутхан ишинг къаран къалмаз. Азат, бирлешген Къарачай-Малкъарны намысына этген къушкъанат назмуларынгы да окъурбуз алыкъа!Аллах санга тюгенмезлик саулукъ берсин. Къалгъаны уа кесингде артыгъы бла да барды. Туугъан кюнюнг халкъ байрамы болур кюн да келир шам тауларыбызгъа! Инша-Аллах!


------------------------------------

ЛАЙПАНЛАНЫ БИЛАЛ

... Бу назмучукъ да, 1970-чи джыллада мен школну таууса, джазылгъанды. Ол заманда элибизге кёб хайырым тиерикди деб тура эдим. Элни чачылыб кетерин, школгъа джюрюрге да хазна сабий табылмай къаллыгъын билмей эдим...

КЪЫЗЫЛ-КЪАЛА

Кюнбетни ташлары ушайла нечик
Шыпан къойлагьа, джайылыб тургьан.
Къаялары да ? къонгур ёгюзлеге,
"Пуф" деб джатыб, кюушене тургьан.

Былайда къарт-джаш да таныйды мени,
Хансха-ташха да къууанады джюрек.
Кесими Сосуркъача кёреме мында,
Балакъ тюбюм бла ёталмаса да джюджек.

Терсими, тюзюмю да кёргюзтген кюзгю,
Тау элим турады мени къучакълай.
Къара ханслай джагъылады аппаны сёзю,
Амманы сёзю да ? ит тил чапыракълай.

Эсимдеди: къаягьа ёрлей, джыгъылыб,
Мен аягъымы сындыргьанымда,
Аппа сылаб, къара ханс джагьыб
Байлагьан эди, сора къатымда

Эски джырланы джырлай эди ол:
Джукъласанг, илгенмезге амал джокъ,
Илгенсенг а ? сыланнгандан хайыр джокъ,
Дей, сыннганымы тюз къайнатхан эди ол.

Джюреги ачыгьаннга, кёлю сыннганнга
Мени назмум да джараса алай,
Андан уллу насыб керек тюл эди манга,
Не этсенг да эт, джоралаб алай...

...Хар зат да турады мени эсимде,
Гошаях къала къаяда тургьанча.
Къарайма къууанч берген элиме,
Бола, дуниягъа джангыдан туугьанча.

Маллагъа суу иче турургьа тегене
Джарашдыргьан чакълы бир затха ?
Не бла джарадынг туугьан элинге??
Деб, меннге тюбеб соргьан къартха,

Не джууаб къайтаралайым мен?
Бери келишмейле ууакъ сылтаула...
Мында туурады ишинг, иннетинг,
Къаяла тургьанча кёзге туура.

Хоу, мени айтырча этгеним джокъ,
Мени ишимден заман хапар айтыр.
Кёлде сюймеклигим туугьан элиме
Эртде кеч болса да туура къайтыр.

Булут болгьан суу джауум болуб
Къайтхан кибик туугьан джерине. ...
Къызгьан бетими турама тутуб,
Кесмезни салкъын ургьан джелине.
всезнайка 08.09.2011 19:50:20
Браво, Билял!
Одним словом, Къызыл Къалачы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kalejchi 10.09.2011 05:31:30
ПОЭЗИЯБЫЗНЫ ТАМБЛАСЫНА КЪОРКЪМАЙМА

Ата джуртум бар, Ана тилим сау,
Ала ючюн керекди джашаргъа.
Ёмюрде да сынсымам, сынмам,
Бюгюлген да этмем...
Бу айтханымы этерге унамагъан
Джюрекге кьалай этейим ансы?

Ол джюрекге уа, сау бол, дерге керекди. Бюгюн Къарачайны джашлары, къызлары кеслерине бу сорууну берселе, бизни халкъдан насыблы болмаз эди.

Бу назму Лайпанланы Билялны назмусуду. Статьяда сёз аны ?Джуртда Джангыз Терек? деген китабыны юсюнден барлыкъды.

Бу мен башында келтирген назмуну мен Билялны бютеу джашаууна ачхычха санайма, бу тизгинлерин окъуй, мен аны не джаны бла да ангылайма: джюреги тынгысызды, назмучугъа уа андан багьалы затны билмейме. Джюреги рахат тургьанлай назму джазаргьа кюрешгеннге мен ийнаналмайма. Билялны уа хар назмусунда халкъы ючюн, адам ючюн, табигьат ючюн къайгьысы, сагьышы кюзгюдеча кёрюннгенлей турады. Нек десенг, аны кёкюрегинде керти назмучуну джюреги урады.

Меннге не ючюн берилгенди бу джурт,
Джурт ючюн отха кирлик тюл эсем?
Меннге не ючюн берилгенди ана тил,
Аны сакъларыкь, джакъларыкь тюл эсем?
Адам болуб нек туугъанма сора,
Адам ючюн джашарыкъ тюл эсем?
Не ючюн келгенме джашаугьа,
Джашауну ёлюмден кьутхарлыкь тюл эсем?
Алай а, аллай кючню ким берир меннге? -
Халкъым, ана тилим, туугьаи джерим.

Асыл назмучу! Асыл назму!

Билялны назмусу кёбюсю ритма назмуладыла, ала музыкагъа таяныб ишленнгендиле, ритм кеси музыкады, хар назмусуна аны таба биледи. Ритм бла ишленнген назмуну игилиги неди десенг, рифмагьа джыяр ючюн деб, назмуну магьанасына мусхамлыкь тюшмейди. Билялны назмусу, Аллахха шукур, кебде тюлдю, сыйынныкъ да тюлдю кебге.

Бусагъатда аллай музыка джокъду
Мени джаныма джарарча.
Аягъы кесилген музыка,
Тамагъы бууулгъан музыка,
Къанаты юзюлген музыка
Джаным кесиди.
Огъай,
Бусагъатда кёлюм
Бир къанатлары кюйюб тютюнлей,
Бир къанатлары сыныб сюйреле,
Айланнган турналадан толуду.
Аланы къычырыкъларыдыла бу тизгинле,
Ансы мени бир хатам джокъду,
Мен эм насыблы адамма дунияда.

Кёремисиз бу назмуну?! Хар тизгининде бир джангы магьана, хар тизгини бир сурат. Билал тюз айтады, ?мен эм насыблы адамма дунияда? деб, алай а ол кесин насыблыгъа санаб айтмайды, кесин селеке этиб айтады. ?Къанатлары кюйюб тютюнлей, къанатлары сыныб сюйреле тургъан турналача?, кёлю алай болгьан назмучу, бир джаны бла насыблыды, бирси джаны бла уа тынгысы болмай джашагьан адамды.

Билялны назмулары керексиз уф-чуф тюлдюле, омакъ кийиниб кюрешмейдиле, ала джашауну кесидиле: тикге да ёрлетедиле, тикден да тюшюртедиле, къаргъа-бузгьа да тюбетедиле, айтыргъа, джашауда не бар эсе, аны назмуларында ол барды, ол а аманнга аман, игиге иги дерге къоркъмайды. Айтыргьа, аны назму тизгинлеринден фахму къуюлуб келиб турады.

Бир-бир назмучула, назмуларын асыры омакъ кийиндирирге кюрешгенден, аланы ичлеринде джанларын къоймай, сазбетле этиб атадыла, назму уа къуру рифма тюлдю, назму - оюмду, философияды, сагъышды. Орусча айтсакъ, ?стихи это чуть- чуть?, дейдиле. Алай демеклик, назму джашаудан эсе узакъ кёре билирге керекди.
Мен, назмуну техникасыны - рифманы юсюнден сагъына, ол керек тюлдю демейме, керекди, аны бла хайырлана билгеннге. Билялны назмулары уа ритмика назмуладыла, бизни поэзиябызда бу джангыды.
Поэзия омакъланыуну, къошакъланыуну, ётюрюкню, къуу сёзню кёрюб болмайды, назмуда бу затла сокъургъа, саугъа да кёрюнюб къаладыла, окъуучуну кёлюн чыгьарадыла.

Билялны назмуларыны уа хар тизгинине, хар сёзюне ийнаныб бараса - ётюрюк зат айтмайды.

Тилими тартыб алсала да,
Орнуна башха салсала да,
Сёлеширме ана тилимде.
Джети кесек этселе да,
Хар кесегим бирер хариф болуб,
Къарачай сёзню къурай сюелир.

Кёремисиз, бу аламат сёзлени?! Билялны поэзиясы тёппеден эниб келген чокъуракъ суучады. Ол, ташдан, агьачдан да къоркъмай, чачырай, алгъа уруб барады, ол алай барыб, тенгизге къошулмаса, тенгиз таркъайыргъа боллукъду, тенгиз таркъайса уа, хауа тюрленникди, адам улу къыйналлыкьды. Не да этиб адамгьа, халкъгьа джараргьа деб, Билялны мураты олду, назму бла ол кесине не сый чакъырыргъа, не бай болургъа излемейди. Керти назмучу алайды.

Не зат болса да бир затха талай адам къарай эсе, хар адам аны кесича кёрлюкдю. Назмучу керти назмучу эсе, ол затда философия магьананы эслерикди. Билялны джазгьанын окъуй, сеийрсиниб бараса - аны тин джашауу къалай теренди, байды!

Сюймекликни юсюнден джазылгъан назмулары да башха тюрлюдюле:

Суу тенгизге ашыкъгъанча,
Урлукъ мылы джерге ашыкъгъанча,
Джанкъоз джазгъа ашыкъгъанча,
Ашыгъама сеннге.

Сюймекликни юсюнден джазмагъан назмучу джокъду, алай а бу халда киши да айтмагьанды. Бу китабда байлыкъны адам айтыб айталмаз:

Сезим кетди - сёзюм кетди,
Энди мен - ёре турукъ.
Джашил чегетни ичинде
Къарала, ёле турлукъ.

Тебердини юсюнден Билял былай айтады:

Джер, тау тюрсюн ала,
Кесин кёкге теберди.
Кёк, эриб, кёгериб,
Суу болуб саркъды.
Къууанч,
Тау башлада къар болуб, агъарды.

Билялны назмулары газетде биринчи басмалана тебрегенлеринде огъуна кёзюме илиннген эдиле, ёзге алагьа багьа кесерге эртде эди. Китаб болуб чыкъгьанларында да керексиз затлары аз тюл эдиле, фахмусу уа кёрюнюб тура эди. Бу арт он-онбеш джылда, мени акъылым бла, бизни ана литературада уллу чанчакълау барады: назмуну кючден бла бутдан окъуб, сора окъур окъумаз унутуб къояса, сёзлени учларын бир-бирине ушатыуну назмугьа санайдыла, Союзгъа член болургьа ашыгъыб, ёшюн уруш этиб тебрейдиле, литературада кеслерине орун излейдиле. Билеме, адам кесине нени да игисин излейди, тырмашыргъа керекди, алай а суратлау литературада иш башхады - фахмусуз джукъ да этеллик тюлдю адам. Тюрлю-тюрлю мадарла бла не къадар китаб чыгьаргъанлыкъгъа, джазыучу болаллыкъ тюлдю. Гюрджюлю Николас Бараташвили классикди, джашауунда уа къуру онсегиз назму джазгьанды.

Лайпанланы Билял мындан ары джукъ джазмай къойса да (Аллах кёб джашатсын, кёб ишлетсин), ол ана литературада толу орун алгъанды. Кюнлюк поэт тюл, ёмюрлюк поэтди. Мен кимме, неме деген соруу, эшта, аны башындан кете болмаз, бу зат назмуларындан танылыб турады.

Джазыучу къуру кесин кёрюб турмай, литературада анга дери не бола келген эсе, аны барын къол аязындача, билирге, ангыларгъа, андан кесине оюм этерге керекди, алай этмесе, ёселлик да тюлдю. Литературада тюненеги джашаудан хапарлары болмай, аны игисине иги, аманына аман дей билмей, бюгюн бир затла этерге кюрешгенле бардыла. Ала фундаментсиз юй ишлейдиле.

Билялны хар назмусу тинтиудю, излеудю, халкъны тарихинде аны кёзю джетмеген, эси бёлюнмеген бир джукъ джокъду, ол огъай, Ёртенлени Азретни ?Сафият? деген поэмасында Сафиятха атагьан назмусу да барды (бюгюн джазгъанлада ?Сафиятны? бары да окъугъанмыдыла? Ишеклиме). Китабына ?Джуртда Джангыз Терек? деб атаб, бу затда да Билял халкъны тарихине тюзлюгюн кёргюзеди.
Ол джаш адамды, алай а мени сейирсиннгеним, тили буруннгу къартны тилича байды, теренди, дамлыды. Тилде да унутулгъан сёзлени излеб кюрешгени танылыб турады:

Адам тилибиз, ана тилибиз эки бёлюнюб,
Джыланны тилине ушар деб къоркъама.
Къарачай-малкъар тилибиз эки бёлюнюб,
Къарылгъачны къуйругъуна ушар деб къоркъама.
Айры болады деб кьоркъкама ана тилибиз,
Минги тауну айрысына ушамагъан айры.

Бу китабны хар назмусуну юсюнден бирер илму иш джазарча алайды. Мен аны не джаны бла да тинтмегенме, газетде алай этерге да мадар джокъду - китаб джюрегими къозгьаб, бир-эки сёз айтыргъа излегенме. Къысхача айтсам, Билял терен фахмулу, терен ангылы, тынгысыз джюрекли поэтди.

Мен бизни поэзияны тюнгюч уланы,
Не къартлыкъ джашы тюлме.
Анга къууанама.

Ауалы-ахыры болмагьан поэзиябызны
Байсан джангуруну бир тамчысыма.
Алай а билмейме,
Кырдыкны, мюрзеуню огъесе чыгьанакъны
Чыгъарынамы боллукъма себеб?
Иги джорала уа этеме.

Мен башында айтханча, Билял бизни литературада ёмюрлюк орнун алгъанды. Аны фахмусу ичине сыйынмай, тёрт джанына джилтинлеча чачырай, джюреклени джарытады, къууандырады. Мен литературагьа кёб джылны къуллукъ этеме, аны тамбласына сагьыш эте билмесем, сора мен кимме? Билялча джазыучу болгьан поэзиябызны тамбласына мен къоркъмайма, ол ёсерикди, кесин кимге да сюйдюрлюкдю...

Байрамукьланы Халимат,
25.12.1993 джыл, ?Ленинни байрагъы?
ШАТ 10.09.2011 18:42:19
Мен башында айтханча, Билял бизни литературада ёмюрлюк орнун алгъанды. Аны фахмусу ичине сыйынмай, тёрт джанына джилтинлеча чачырай, джюреклени джарытады, къууандырады. Мен литературагьа кёб джылны къуллукъ этеме, аны тамбласына сагьыш эте билмесем, сора мен кимме? Билялча джазыучу болгьан поэзиябызны тамбласына мен къоркъмайма, ол ёсерикди, кесин кимге да сюйдюрлюкдю...

Байрамукьланы Халимат,
25.12.1993 джыл, ?Ленинни байрагъы?

ШАТ 10.09.2011 19:20:33
Билал, Салам !

Кергелен бла танышлыкъ джюрюте эсенг, архив материалларынгдан анга бир джибер. Билими, эсеби барды, мен джетишдиралмагъанны ол таб этерикди.
Тинибек да, шатлыгъы болгъан адамды, мени бу темама сансыз болмаз, Аллах айтса.

Эсенлик Юйюнге !

Турна Аууш. Сапар Ёз.
Кергелен 10.09.2011 19:51:12
Салам, джандан татлы КъарачайМалкъар Джамагъат!

ШАТ

Юйде Салам айт менден.

Басханстаннга джол чыгъыб, меннге къайтмасанг, кёлюм къаллыкъды.

Саламыбыз биргелей! Кёрдюле саламынгы ,Санга да къучакълары бла бир джылы Салам айтадыла.

Басхан таба джол чыкъса)),игитда къайтама!Сау бол,керти халал Ёзден!

ШАТ
Ашыкъма ,тема кесини орнун табарыкъды . Бери джаш къауум кириб окъусала да уллу файдады Миллетибизге.
Уллу ла айтмай, уллула кёргюзтмей ,алай кеси аллына айнырыкъ тема тюйюлдю.
Кёб затдан хапарлы болгъа керекди,кёб затны билирге керекди ,бу теманы чалышдырыгъа.
Мен анда- мында джазгъан затны тюзлюгюн бегитир ючю тёгерегим китабдан, журналдан, кесим джылла бла джыйгъан ,джазгъан затладан къалау болуб турады ))) ,юдегиле да манга дунияны къуя)))))))) творческий беспорядокгъа.

Аллах айтса,хар нени да сен сюйгенча етерге кюреширбиз.
Эсен бол,Эфенди.
ШАТ 10.09.2011 23:07:24
Кергелен
Аллах разы болсун, Сау бол !

Ocean 11.09.2011 01:05:34
ШАТ
Sabr

Sabr 11.09.2011 01:30:38
ШАТ

Былайгъа кёб материал салыргъа боллукъду. Алай а, проблема - Билалны юсюнден джазлгъанла, хазна къалмай, барысы - махтау сёзледиле. Аны себебли, окъугъанла - аз-кёб болса да - терс ангыларла деб къоркъама. Не ючюн махтайдыла, несин махтайдыла деб, сагъыш этиб кюрешмезле. Аны себебли, теманы джабыб къоярмы эдинг?
ШАТ 11.09.2011 01:45:24
Sabr

Тема джангы башлана турады, не джабхан хапар айтаса.
Былайда махтау да, башхасы да, творчествону юсюнден барады.
Былайда джазылгъан, сеннге деб, джазылмайды, халкъгъады, Билал.

Sabr 11.09.2011 03:36:46
Bilal LAYPAN

О СЕБЕ

Жизнь моих родителей пришлась на жестокий 20 век. Они детьми пережили русско-японскую войну, подростками первую мировую войну и взрослыми - большевистский переворот, гражданскую войну и последующие потрясения ? коллективизацию, индустриализацию, культурную революцию, страшный, по масштабам репрессий, 1937 год, вторую мировую войну и жизнь в изгнании, в каторжных условиях, с 1943 по 1957 годы, дискриминацию по национальному признаку и после возвращения на Родину...

Они владели арабским алфавитом, но так как большевики посчитали, что пока мусульман не оторвать от букв Корана, мусульманскую религию не искоренить, то решили ввести латиницу. Бедные мои родители выучили латиницу, но опять большевики посчитали, что латиница приближает к буржуазному западу и решили ввести кириллицу ? как инструмент для быстрейшей ассимиляции-русификации мусульманских и малочисленных народов СССР. Кириллицу мои родители не осилили, не до этого было. Шла одна чистка за другой. Большевики полностью истребив дореволюционную интеллигенцию, взялись за интеллигенцию, которую вырастили сами же, в советское время. Уничтожив дореволюционное зажиточное крестьянство, взялись за крестьянство, которое встало на ноги во время НЭПа. Искали везде врагов народа и находили их миллионами и среди офицеров армии, и среди рабочих, и среди крестьян, а об интеллигенции и говорить нечего. И эти миллионы арестованных при фараоне Сталине бесплатно возводили, строили пирамиду социализма. В стране шли повальные аресты, шла борьба за выживание, а потом началась вторая мировая война.

А борьба с врагами народа продолжалась. Уже целые народы стали врагами народа. В 1943 году 02 ноября, ровно через 115 лет после кровавого Хасаукинского сражения и насильственного присоединения Карачая к России, карачаевский народ подвергся новому, более жестокому геноциду со стороны Российского государства ? был изгнан с родной земли и сослан навечно в Среднюю Азию ? на вымирание и исчезновение, хотя мужчины все были на фронте и защищали это людоедское государство. Бедные карачаевцы ничего не понимали и даже искали причину своей ссылки то в изменниках, то в бандитах, которых было не больше чем у других народов. Они не хотели верить в то, что политика России в отношении горцев-мусульман Кавказа ещё со времен имама Шамиля была и осталась политикой уничтожения, порабощения, вытеснения, ассимиляции, депортации. В этой связи становится понятным, почему на секретной карте ?Минеральные ресурсы Карачая?, выпущенной ещё в 1942 году, до оккупации области фашистами, карачаевские населенные пункты обозначены грузинскими названиями, в т.ч. Микоян-Шахар (столица Карачая) значится как Клухори. Судьба карачаевского народа была давно предрешена, только ждали подходящего случая. Такой случай подвернулся и сталинско-бериевско-сусловская клика претворила в жизнь мечту царских генералов ? карачаевцев выселили, а их родину расчленили и передали Грузии, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Под шум войны тогда на это никто не обратил внимание. Целый народ ? целый мир пропадал, погибал в Туркестане. Министр Внутренних Дел Киргизии Пчелкин докладывал, что за первые два года ссылки малолетних детей карачаевцев погибло 22 тысячи... Половина нашего народа лежит в песках Средней Азии... джаннетли болсунла.

Царская Россия нас завоевала, Коммунистическая Россия нас выселила, Хрущевская оттепель, под давлением мировой общественности и благодаря беспримерной борьбе самих репрессированных народов за свое возвращение, показушно, половинчато решила вопрос реабилитации, а сегодняшняя лжедемократическая Россия не отдает народам то, что у них отнял антинародный тоталитарный режим...(Некоторые любят его называть сталинско-бериевским, хотя они ? Сталин, Берия и вся К^ просто выпуклое проявление того строя, верхушка марксистско-ленинского коммунистического айсберга). Даже Закон ?О реабилитации репрессированных народов? принятый новым руководством России 26 апреля 1991 года, оказывается, был принят не для исполнения, а для того, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение. Иначе как объяснить, что ни один народ не реабилитирован до конца? Я думаю, почему сегодняшние демократы не довели до конца святое дело реабилитации репрессированных народов? Да потому, что они лжедемократы, они ? вчерашние номенклатурные работники КПСС, большинство из них ? подводная часть того самого айсберга и пока они во власти никто не застрахован от рецидивов прошлого, даже от возврата тоталитаризма, хотя форма может быть другая.

Родившиеся в начале 20 века, так и не увидев ничего хорошего от российского государства на протяжении ста лет, кроме гонений и лишений, пережив все ужасы рождения, взлета и падения коммунизма, мои родители умерли в конце века, в страхе за своих детей и внуков, под грохот новой русско-кавказской войны. Дай Аллах покоя этому многострадальному поколению хоть на том свете.
Мой отец, Лайпан`ов Аббас Матай`евич, уроженец села Хурзук. Мать, Лайпан`ова (Семен`ова) Даус Ильяс`овна, уроженка села Учкулан. Хурзук и Учкулан, вместе с Къарт-Джурт`ом и несколькими другими являются древнейшими карачаевскими селениями, возраст которых к началу 21 века, по мнению ученых ? историков и археологов - исчисляется около 5-тысячелетиями. Род Лайпан`овых берет свое начало от Адурхай`а, а род Семен`овых от Трам`а. И Адурхай, и Трам, как Будиян и Науруз, являются сподвижниками легендарного вождя карачаевцев, по имени Къарча и родоначальниками самых больших карачаевских фамилий. Атаулы: по отцу я Джагъа Лайпан, наш тийре-квартал и поныне известен в Хурзуке. По матери я Белкъау Семен, наш квартал-тийре в Учкулане также известен.
Позже наша семья вначале жила в селе Акъ-Къала, потом в ауле Къызыл-Къала, а в 1970-е годы мы переехали в Малокарачаевский район.

Селом, где я вырос, является Къызыл-Къала: здесь прошло моё детство, здесь я окончил среднюю школу. В самом детском возрасте на меня, на мое мировоззрение сильно повлияли два столетних аксакала: Ислам улу Джюсюп и Белкъау улу Мухаммад. Первый был мужем старшей сестры моей матери, второй тоже был близким родственником моей матери (его внук Дахир Семенов в настоящее время известный бизнесмен и меценат). Помню, как они завернувшись в старые тулупы лежали на зеленой траве, а я по их указанию бегал то за овцами, то за телятами, не давая им прорваться на совхозное кукурузное поле. Ислам улу хорошо пел исторические песни и с ностальгией рассказывал о старине, Белкъау улу то соглашался, то яростно спорил, приглашая меня тоже то в свидетели, то в судьи.

Моим детским воспитанием и образованием я обязан своей старшей сестре Айшат. Она научила меня в 5 лет читать и писать. Когда она стирала или готовила, я ей читал взрослые карачаевские книги ? мне радостно было, что я читаю без запинки, а ей интересно, или она делала вид, тем самым поощряя мою любовь к художественной литературе. Таким образом, я рано пристрастился к чтению, даже умудрялся читать ночью, при свете керосиновой лампы. Электрический свет я впервые увидел, когда учился в пятом классе. Это, конечно, из-за нашей депортации в 1943 году.

Когда в 1957 году в мае мы вернулись в родное село, там не нашли ни одного целого дома: за 14 лет нашего отсутствия все было уничтожено ? сожжено и разграблено. Все начали с нуля: землянки, мазанки, дикие срубы, кто как мог, лишь бы к осени быть под крышей. Но здесь мы были на родной земле и все тяготы переносили жизнерадостно и обустраивались на века. Но не всех пускали в родные места, особенно старались оторвать нас от гор, курортных мест, вынуждали поселяться на плоскостных землях, вокруг Черкесска, за пределами бывшей Карачаевской автономной области, мотивируя это тем, что жить на равнине легче, это в интересах карачаевцев и т. д. и т.п. Истинная же причина была в другом, хотя сегодня некоторые шизофреники пишут о карачаевской экспансии, хитромудро ?забывая?, что эта ?экспансия? была инициирована и проведена принудительно их предшественниками - их братьями по крови и духу - секретарями обкома КПСС и руководителями облисполкома так называемых народных депутатов КЧАО.

Карачаевская Автономная область не была восстановлена, а Указ о её восстановлении был скрыт от карачаевского народа и только под давлением национального движения ?Джамагъат? органы власти его вытащили откуда-то в 1990-е годы, через несколько десятилетий спустя. Деньги, которые были выделены государством на обустройство возвращающегося карачаевского народа в 1957 году, были распределены по всей вновь образованной Карачаево-Черкесской АО. Львиная доля этих денег ушло на развитие Хабезского и Адыге-Хабльского районов, на строительство г.Черкесска, где заселилось только 0,67% возвратившихся карачаевцев. Таким образом, в известной мере правы и те исследователи, которые говорят, что станица Баталпашинская стала городом Черкесском благодаря добру, оставшемуся после выселения карачаевцев, а в современный развитый город с промышленным потенциалом, развитой инфраструктурой, многоэтажными домами он превратился после 1957 года, опять-таки на деньги выделенных карачаевскому народу. Кого интересует документы, показывающие распределение этих денег по районам, селениям, могут эти архивные данные найти в книге ?Карачаевцы. Выселение и возвращение. 1943-1957? (издательство ?ПУЛ?, Черкесск, 1993). Нетрудно догадаться, кто был заинтересован в создании, вопреки воле карачаевского народа, единой Карачаево-Черкесской АО и распределении денег, выделенных только карачаевскому народу, по всей КЧАО. К сожалению, эта история повторилась и в 1990-е годы, когда реабилитационные деньги карачаевского народа были разбазарены и использованы не по назначению, а государственность карачаевского народа, восстановление которой предусмотрено Российским Законом ?О реабилитации репрессированных народов? от 26 апреля 1991 года, до сих пор не восстановлена. Безусловно, в грабеже карачаевского народа и преграде на пути восстановления нашей автономии участвовали и карачаевские ?амантиши? - номенклатурные работники. Без их предательского участия или трусливого ?благоразумия?-молчания, такое было бы невозможно.
Sabr 11.09.2011 03:44:43
В 1961 году я пошел в первый класс Кызыл-Калинской средней школы. Учился хорошо, без особых усилий. Любил сочинять стихи. Первое мое стихотворение было напечатано в областной газете, когда я учился в четвертом классе и дома все были поражены, когда принесли несколько рублей - мой первый гонорар. Мои родители, фанатично верующие люди, резко отрицательно относились к поэзии, танцам, видя в них козни шайтана. Мать всё уговаривала меня вместо чтения пустых книжек читать Коран. Она, бедная, ненавидела галстуки, считая, что их носят коммунисты-безбожники. Чтобы её не обидеть в школе я не стал ни пионером, ни комсомольцем.

Правда, рифмоплетством я занимался ещё раньше, ибо, помню, как, однажды, доярки, весной кочующие в горы, около дороги остановились, и одна из них вырвала из моих рук клочок бумаги и прочитала вслух ? все весело заржали: стихи были про любовь. Мне стало стыдно, я покраснел. Одна из них меня быстро схватила, прижала к себе и сказала: вот увидите, из него выйдет большой поэт и покоритель женских сердец. А сейчас мы его берем с собой ? на горных пастбищах вдохновенье его будет посещать часто. Я не на шутку испугался: они отпустили меня, взяв с меня слово, что я им посвящу стихотворение и прочту осенью, когда они будут возвращаться Я смотрел им вслед: на грузовой машине ? в белых халатах, крепкие, ладные ? они казались очень красивыми, неземными. Машина, почти по отвесной дороге, увозила их. Я помахал им вслед ? приятный девичий смех летел с небес. Тогда я ещё не ходил в школу.

Потом часто задавали вопрос: может кто-то из моих предков был поэтом? Не знаю, но вот что я записал со слов родителей: мать моего отца Эльканова Саудат(Фердаус) и известный певец Багъыр улу Къасбот родились от родных сестер. Къалай улу Аппа (его мать из Джагъа Лайпановых) также близкий мне родственник по отцовской линии. Известный врач и поэт Асхат Басиятович Биджиев и мать моей матери Биджиева Халимат дочь Зекерия-хаджи - дети родных братьев. Это я пишу на всякий случай, хотя уверенности, что тяга к стихотворству у меня от них, нет. Раз коснулся древа родства, то укажу родословное древо отца и матери. По отцу: Аббас-Матай-Мамуш-Ибрай-Аслан-? По матери: Даус-Ильяс-Мусса-Белкъау-? К моему стыду, родословное свое до седьмого колена не знаю, но думаю, дело исправимо.

Вспоминаю один случай. Учительница родного языка и литературы задала сочинение на тему ?Мое село?. Тут я развернулся. Спросил у родителей, у стариков соседей и написал какое у нас было село до выселения. Написал как нас выселяли и как мы там умирали, и как, через 14 лет вернулись в разрушенное наше село. И даже песню про депортацию сумел полностью поставить в текст. И свое сочинение гордо вручил учительнице. Бедная Софья Азретовна! Оставила меня после уроков и начала хлестать меня тетрадью. Плачет и ругает меня: ?Ты что, хочешь чтоб твоих родителей посадили? О нашей ссылке нельзя писать. Запрещенная тема. А написал ты прекрасно, правдиво, все так и было. Быть тебе писателем. Не бросай, продолжай писать. Только никому не показывай. Никому. Только мне?. Шел я домой расстроенный, потрясенный.

Вспоминаю и другой случай. Было время оразы. Была одна учительница, ярая атеистка. И вот она решила вывести на чистую воду, держащих пост. Со стаканом воды обходит всех нас и заставляет делать глоток. Нас оказалось несколько учеников, отказавшихся пить. И сейчас думаю, зачем это ей надо было? Может, она действительно думала, что борется за наше здоровье? Делает хорошее дело? Ладно, Бог ей судья. Все мы разные.

Преподавателям я относился с почтением и сегодня я произношу некоторые имена с великой благодарностью. Это мой первый учитель Чомаев Магомет Асланович. Прекрасные педагоги Биджиева Зульфа Османовна, Айбазова (Абаева) Софья Азретовна... Можно было бы всех перечислить. В маленькой, плохо обустроенной, наспех построенной школе они сумели нам дать такие знания, что мы выдерживали конкурс в самые престижные, самые прославленные ВУЗы СССР. Низкий Вам поклон Учителя Кызыл-Калинской средней школы и большой салам всем старшим землякам-односельчанам, которых я знавал, уважал за их искренность, доброту, внутреннюю культуру и природную мудрость, одноклассникам привет, а молодому незнакомому поколению особо желаю успехов и благополучия. Ас-салам алейкум, Къызыл-Къалачыла. Аллах ишигизден, бютеу джашауугъуздан да къууандырсын. Я в долгу перед Вами. У меня есть идея написать книгу о родном селе, полагаюсь, как всегда, на волю Всевышнего.

Школу я окончил в 1972 году. В школе я был не только одним из лучших учеников, но и одним из самых развитых физически. Боролся хорошо, бегал неплохо. Мой личный рекорд в прыжках в высоту был 170 см, в длину 5 метров 15 см и в толкании штанги 95 кг. Были, конечно, и лучшие прыгуны, и борцы, и бегуны, из нашего маленького села вышло немало мастеров спорта. Правда, по акробатике меня никто не мог победить. Дальше всех я ходил на руках по земле, делал стойку на руках на вершинах скал и высоковольтных столб, поражая людей и пугая бедную мать. До сих пор думаю, если бы я вовремя попал в секцию по гимнастике или акробатике, я мог бы стать чемпионом. Но так как мы по всем видам спорта были самоучки, то и травмы получали часто. В восьмом классе подымая гири я переусердствовал, плечевые суставы опухли и я еле мог писать мелом на доске. Несмотря на эту травму, я летом косил сено, а с осени эти суставы меня начали грызть. Полиартрит, ревматизм, не знаю что, но эти суставы не дают мне покоя и по настоящее время. Думаю, нынешние проблемы с сердцем начались от них. Хотя врачи говорят, что у меня врожденный порок сердца, что-то не верится: мог бы с таким сердцем я так косить сено, бороться часами, подымать тяжести и ничего не чувствовать?

После окончания школы, я несколько лет работал на заводе, потом служил в армии. Об армии я мог бы рассказать поучительные вещи, но так как думаю о ней написать отдельно, не буду останавливаться.
В 1979 году я поступил в Литературный институт им.А.М.Горького на отделение поэзии. Правда, через год меня отчислили, якобы за отказ ехать на сельхозработы. Истинная причина же, я думаю, была в другом. Ректор института, человек властный, злопамятный, сталинской закваски, читая лекции, как-то сказал, что в те времена он закрыл немало театров. Я со своего места бросил реплику: ?нашли чем гордиться. Вот если бы вы открывали театры ? другое дело?. Этого было достаточно, чтобы он мою студенческую жизнь взял под личный контроль. Если бы не Кайсын Кулиев, навряд ли я смог бы восстановиться и продолжить учебу. Вообще, я многим обязан и в жизни и в творчестве этому великому человеку. Когда на мою вторую книгу наша писательская организация поставила крест, как не соответствующей социалистическому реализму, опять на помощь пришел Кайсын и книга была издана. Для меня Кайсын останется как образец истинного Человека ? горца, гражданина, поэта.

В 1983 году в Москве проходило Всесоюзное совещание молодых писателей. Там я прошел как открытие этого форума и рукопись моих стихов была рекомендована к изданию в престижном столичном издательстве ?Советский писатель?. Чуть позже она вышла книгой под названием ?Камень и Дерево?. Я признателен за это Михаилу Числову, а также моему переводчику, поэту Аркадию Тюрину. К сожалению, Аркадий, с которым я дружил немало лет, которому был близок дух моей поэзии, ушел из жизни совсем молодым ? перестроечное время убило его. Ежедневная борьба за кусок хлеба и огромное желание творить в конце концов измотали Аркадия. Остались его прекрасные стихи, переводы и книги, которые он сумел на высоком уровне составить и издать. От поэта остаются стихи ? это его бессмертие.

В 1984 году я окончил Литературный институт и у меня открылась перспектива остаться в Москве и работать в солидном издательстве. Но Ректор института показал мне письмо из писательской организации КЧАО за подписью ответственного секретаря Османа Хубиева, где он писал, как там ждут не дождутся Билала Лайпанова, место работы для него уже готово и т.д.и т.п. И я поехал домой. Об этом сейчас можно жалеть, можно и не жалеть. Благодаря своему возвращению, я многое узнал вблизи и могу дать теперь реальную оценку и событиям, и людям.

Осман Хубиев встретил меня неприветливо и с сарказмом сказал: ?у нас работы нет, разве что на моё место, но я не собираюсь уходить. А написал я так, чтобы ты вернулся в отчий край?.
Я обратился к секретарю обкома КПСС по идеологии. На мое карачаевское приветствие он ответил по-русски и как-то с опаской посмотрел на двери. Он позвонил Осману Хубиеву, тот отрекся от своего письма и сказал, что такое он не писал, молодой человек сочиняет.

Я в бешенстве на следующий день вылетел Москву, взял копию письма Хубиева и прилетел обратно. На этот раз секретарь обкома КПСС достаточно резко поговорил с Османом Ахияевичем, но вопрос мой не был решен. Я остался без работы.

Благодаря стараниям журналиста Сейита Лайпанова я был принят корреспондентом отдела партийной жизни и советского строительства газеты ?Ленинни байрагъы?. Через год, областное управление культуры направило меня в Москву в ГИТИС им.Луначарского преподавать карачаевский язык и литературу карачаевской студии. И начальник управления культуры КЧАО, и секретарь обкома КПСС по идеологии, и редактор газеты дали мне слово, что по возвращении работой я буду обеспечен и моя очередь на квартиру будет сохранена. В 1988 году я вернулся из Москвы и остался на улице, без работы и перспектив на жилье. К тому времени ни того начальника управления культуры, ни того секретаря обкома КПСС на этих должностях не было. Тогда с ними надо было заключить какой-то письменный договор, это мне в голову не пришло и расплачивался за это я сейчас.

В таком состоянии меня увидел ученый Сослан Байчоров, сотрудник КЧНИИ (в настоящее время Институт Гуманитарных Исследований при правительстве КЧР). По его ходатайству я был принят в сектор литературы этого института. Здесь я впервые столкнулся с суровой действительностью, когда в Конституции страны пишется одно, а в жизни проводится совершенно другое. О каком расцвете литературы, культуры народов могла идти речь, если карачаевцы продолжали подвергаться дискриминации по национальному признаку, а на родном языке не позволяли писать даже литературоведческие статьи?
Sabr 11.09.2011 03:52:14
О какой подготовке национальных кадров могла идти речь, если этот институт, созданный для этой цели, с 1957 по 1990 годы не подготовил ни одного кандидата наук из карачаевцев?

Натравливание представителей одного народа на представителей другого народа стала практической политикой Карачаево-Черкесского обкома КПСС. На карачаевцев продолжали смотреть глазами Суслова, бессменного секретаря обкома КПСС Темирова, то прямо, то косвенно обвиняли во всех грехах. Терпеть все это дальше было невозможно, многочисленные устные и письменные обращения в облисполком и обком КПСС, в ЦК КПСС оставались без ответа или отписками в лучшем случае.

Исчерпав все возможности, ученые карачаевской и ногайской национальности начали забастовку. Председателем забастовочного комитета избрали меня. Тогда органы власти и управления зашевелились, правда их движения имели цель не решить проблему, а напугать нас. Из Ставропольского крайкома КПСС прибыла комиссия и имела со мной беседу. ?В такой многонациональной области надо писать на понятном всем русском языке. А на родном, никто не запрешает, говорите дома?. Мне все стало понятно. Создание таких многонациональных областей со стороны государства преследовала цель нивелирования национальностей, смешение народов и языков, ассимиляцию их, превращение их в однородное, одноликое, одноязыкое стадо. С этим смириться я никогда не смог бы. Ни один поэт не смирится, когда хотят лишить его языка, на котором он пишет.

Я сказал: ?А кто сделал область многонациоанальной? Кто натравливает народы друг на друга? Значит, надо восстановить Карачаевскую автономию, как было это до нашей депортации. Черкесы тоже создадут свою автономию. И все станет на свои места?. Но это был глас вопиющего в пустыне. Я прошел Черкесский городской суд, Карачаево-Черкесский областной суд и Верховный Суд России. Эти суды были не на стороне Истины, Правды, Справедливости, а на стороне властей. Надо было избрать другую тактику и стратегию борьбы.

Так я пришел в карачаевское национальное движение, целью которого было полная реабилитация нашего народа, восстановление его государственности. И начиная с 1989-1990-х годов, я как журналист, писатель, издатель занимаюсь только проблемами своего народа.

Мы были очень близки к цели. Под давлением деятелей репрессированных народов 26 апреля 1991 года был принят российский Закон ?О реабилитации репрессированных народов?. 17 ноября 1991 года мы начали бессрочный митинг в Карачаевске с требованием восстановления КАО, строго в соответствии с Законом о реабилитации. Под давлением демократической организации ?Джамагъат? и всех прогрессивных сил, открывшаяся 03 декабря 1991 года в Черкесске сессия парламента КЧР вынуждена была принять решение о восстановление Карачаевской государственности. 05 февраля 1992 года Б.Н.Ельцин представил в Верховный Совет РФ законопроект о восстановлении Карачаевской Автономии в составе РФ. Мы думали, наконец-то справедливость восторжествовала. Но мы ошиблись. О том, что и как дальше произошло, так пишет проф. Светлана Червонная:

"В России было слишком много сил, заинтересованных в том, чтобы Закон ?О реабилитации репрессированных народов? не действовал. ?Джамагъат? упустил свою победу. Воспользовавшись разногласиями на разных уровнях власти, старое руководство Карачаево-Черкесии, отлично отдававшее себе отчет в том, что в новых структурах Карачаевской и Черкесской республик оно не найдет себе места и вынуждено будет уйти с исторической арены, предприняло беспрецедентную атаку на уже готовый законопроект и добилось отсрочки его рассмотрения под предлогом необходимости проведения в республике ?общественного опроса?. Все силы и средства искушенного в политических интригах аппарата были брошены на подготовку этого ?опроса? в нужном направлении. В ход шли и откровенные провокации (в казачьих районах ораторы, представлявшие республиканскую власть, распространяли дикие вымыслы о том, будто ?Джамагъат? собирается то ли заселить эти районы турками, то ли передать их во владение Турции и изгнать казаков), и грубые угрозы (к избирательным пунктам в карачаевских сельских районах в день опроса-голосования стягивались войска, отряды милиции и ОМОНа), и подтасовки результатов, и сбивающие с толку иезуитские формулировки самого опроса (?Согласны ли Вы ? при условии реализации Закона ?О реабилитации репрессированных народов? на принципах равноправия всех народов ? сохранить единую Карачаево-Черкескую Республику??). В результате опрос состоялся 28 марта 1992 года, и 78,5% принявших участие в голосовании ( прежде всего русские, черкесы, абазины, ногайцы, в чьи руки была передана судьба карачаевского народа, но также и карачаевцы, не сумевшие сориентироваться в том, что происходит), ответили положительно.

Это дало мощный козырь В. И. Хубиеву, который сумел благодаря итогам опроса удержать в своих руках власть. Ему подыграли депутат Верховного Совета РФ Азрет Урусов и председатель Конфедерации репрессированных народов Исмаил Алиев. Впоследствии, разгневанными земляками Урусов был смещен с поста председателя ?Джамагъат?, а Алиев с поста председателя Конфедерации репрессированных народов. Вот эти три человека стояли во главе тех сил, которые не дали состояться Карачаевской Республике. В Республике началась тотальная обработка общественного мнения, нацеленная на то, чтобы впредь никто и никогда не смел вернуться к этому вопросу".

Но жизнь показала, что без решения этого вопроса не быть миру и спокойствию в КЧР. Не такие уж дураки были Къурман Гюрджюев и Умар Алиев, когда в 1926 году, идя навстречу желаниям и карачаевцев, и черкесов, добились создания двух государственных образований ? Карачаевской и Черкесской. И в настоящее время, без восстановления этих национальных образований, мы обречены на постоянное национальное соперничество, которое подогревают и поощряют имперские силы.

Пока есть Закон ?О реабилитации...? мы будем бороться на основе этого Закона, если темные силы добьются отмены Закона, то на основе самоопределения народов, будем бороться за восстановление Карачаевской государственности. В конце концов, со многими потерями, которых можно было избежать, мы опять-таки вернемся к этому вопросу. Так не лучше ли его решить хотя бы сейчас. Промедление ведь смерти подобно.

Выборы первого Президента КЧР показали, что этот вопрос не снят, а также нежелание черкесов жить в одной Республике с нами. Так зачем же оскорблять друг друга, не лучше ли разойтись, не доводя дело до кровопролития? И не надо думать о том, кто кого победит, а надо думать как стать хорошими соседями и мирно жить каждый в своем доме. И каждый к другому мог в гости ходить и от души говорить: мир дому твоему!

Но не ожидая восстановления нашей государственности, на основе Закона ?О реабилитации репрессированных народов? можно и нужно восстановить всё, что было у нас до нашей депортации: Союз Писателей, национальный театр, научно-исследовательский институт, ансамбль песни и танца, издательство, типографию, прессу, все очаги культуры, науки, образования. Кто противодействует этому ? тот против Закона и должен быть привлечен к ответственности. Но поразительно, наши люди проявляют юридическую неграмотность. Только этим или усталостью можно объяснить нашу пассивность.

К сожалению, наша интеллигенция, в основном, оказалась беспринципной, гнилой, трусливой, не способной шагать в ногу со временем и вести за собой народ. Не то что жертвовать собой во имя высоких идеалов, но даже жертвовать частицей своего благополучия она не захотела. Человек, который не ставит интересы своего народа выше своих интересов, в конечном итоге деградирует и как личность, и как человек. А среди нашей интеллигенции есть такие, которые давно перещеголяли и Иуду, и Амантиша вместе взятых. Вам нужны их имена? Читайте мою работу ?Позорный столб?. Там есть фамилии очень высокопоставленных негодяев законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и секретных служб, со всеми их черными деяниями. Народ должен знать и своих героев, и своих предателей. У нас как получается: подлецы предают, продают свой народ, преследуют патриотов, стучат на честных людей - на этом делают карьеру, строят свое благополучие и не наказанными живут и умирают. Безнаказанность порождает новых подлецов, которые от поколения к поколению становятся все страшней и подлей.

Кто виноват в трагедиях нашего народа? Они должны быть названы: и заказчики, и исполнители, и пособники. Все. Поименно. И должен быть суд: и над живыми, и над мёртвыми. А то мы ходим по площадям и улицам, носящих имена убийц граждан и народов. Любой человек, совершивший или намеривший совершить преступление должен знать: наказание неминуемо, неотвратимо. Даже смерть не спасет его от правосудия и прежде чем пойти на преступление, пусть подумает, как будут чувствовать себя его дети, близкие. Да, эти безбожники боятся только суда на этом свете. Им не удастся избежать наказания и на этом свете ? это они должны знать.

К сожалению, в нашей жизни перемены если и есть, то только в худшую сторону. Даже те проблески свободы, демократии остались в прошлом. Государство вернуло себе атрибуты Российской империи. И по отношению к национальностям ведет себя по-имперски. Это гиблая политика. Она приведет к небывалым потрясениям. Это самоубийство. Национальный вопрос и его решение - та лакмусовая бумажка-определитель здоровья нашего общества и жизнеспособности Российского государства.

В это трудное время нам как никогда нужна выдержка. Надо сохранить Российскую Федерацию именно как Федерацию, чтобы все народы в ней чувствовали себя хорошо. И дело реабилитации репрессированных народов надо довести до конца. Новый век, новое тысячелетие должны быть торжеством Разума и Справедливости.

Статья "Дуния Намыс эмда Ахырат Азаб" китабдан алыннганды.
Кергелен 11.09.2011 14:01:24
Салам!

Сау бол ,Билял, вот это и нужно!
Кёз къакъмагъенлай окъудум,как это всё знакомо-как наждчкой по коже!
Столько лжи!!! Мы все как в тумане ,но туман же должен рассеятся когда-нибудь.
Пиши, ждем ,очень ждём.
Sabr 11.09.2011 21:45:43
Будучи редактором журнала "Ас-Алан", Билалу Лайпанову приходилось отстаивать позицию воглавляемого им журнала. Думается, форумчанам будет интересно читать один из таких публицистических материалов.

Профессору, доктору филологических наук,
Зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ
А.Е. Кибрику


Глубокоуважаемый Александр Евгеньевич!

Публикуя Ваше письмо, редакция журнала "Ас-Алан" выражает этим свое уважение к Вашему мнению и свою готовность вести открытую дискуссию по вопросам, которые Вы затронули и которые имеют первостепенное значение для всех народов России.

Мы хотели бы особо подчеркнуть, что мы высоко ценим Ваше внимание и научный интерес к языкам и культурам народов Северного Кавказа, Ваше доброе отношение к нашим дагестанским братьям и искреннее стремление внести свой вклад - ученого и гражданина - в решение сложных проблем межнационального мира и согласия, демократического государственного устройства. Светлый ореол имени Вашего отца - замечательного художника, на произведениях которого, иллюстрациях к шедеврам мировой литературы, нравственно и эстетически воспитывалось не одно поколение наших соотечественников,- заставляет нас с особенным вниманием отнестись к каждому Вашему слову и с благодарностью отметить Ваш интерес к нашему журналу и Ваше обращение к нам.

Тем не менее, мы никак не можем обойти стороной те положения Вашего письма, которые вызывают у нас сомнения в Вашей правоте, а в некоторых случаях и глубокое, основанное на наших убеждениях, решительное несогласие и требуют принципиальных возражений.

Нам хотелось бы начать с формального, может быть, даже чисто случайного момента, которому не стоило бы придавать серьезного значения, если с Вашей стороны это простая оговорка, лексическая неточность, дань жаргону или "новоязу". Но с этого, к сожалению, начинается та линия размежевания между Вашим подходом к проблемам народов Кавказа и позицией нашего журнала. Пока это только маленькая трещинка, или, если будет уместно другое сравнение, только вершина айсберга, под которой мы ощущаем, однако, мощную ледяную глыбу холодного непонимания и пренебрежения. В своем письме, говоря о языках народов Кавказа, Вы используете и повторяете выражение "малые языки". Нам не приходилось сталкиваться с такой дефиницией в языкознании, и трудно поверить, что она существует на легитимном уровне. Но даже если в каких-либо бюрократических системах классификации допускается членение на "малые" и "большие" (или "великие"?) языки, мы не можем представить себе, как филолог, профессионально обязанный проявлять слух и чуткость к звучанию слова, может без стеснения пользоваться этим термином, тем более в прямом обращении к людям, которых представляет и наша редакция, и значительная часть нашей читательской аудитории и которые, видимо, и считаются по такой бюрократической классификации носителями "малых языков".

Наше национальное достоинство, уважение к языку своих предков, умение ценить красоту и богатство родной речи обязывает нас сказать Вам, что у нас, на Кавказе, - как, наверно, и нигде в мире, - нет "малых языков", даже в том случае, если малочисленными являются (или становятся не по своей доброй воле) народы - носители этих языков. Мы никогда не посмеем назвать "малым" ни аварский язык, на котором звучит поэзия Расула Гамзатова, ни даргинский, ни лакский, ни один иной язык народов Дагестана. Мы считаем великим, обреченный еще сталинским режимом на уничтожение, но не исчезнувший, не забытый, не побежденный язык наших чеченских братьев и других народов вайнахской семьи. И карачаево-балкарский язык, сохранивший древнейшие основы, богатейшие лексические пласты и мелодичный фонетический строй тюркского лингвистического комплекса, мы никогда не считали "малым", беспомощным или несовершенным. Читая стихи Исмаила Семенова или Кайсына Кулиева, мы не подсчитываем, во сколько раз карачаевцы и балкарцы уступают по численности своим многомиллионным северным или восточным соседям. У нас иной критерий величия, иное понимание больших и "малых" культур.

Не будем, однако, долго останавливаться на этом вопросе. Допустим, что это всего лишь недоразумение, и Вам, авторитетному специалисту и известному российскому ученому, на самом деле вовсе и не кажутся "малыми" языки, которые Вы изучаете в Ваших кавказских экспедициях. Впереди у нас с Вами более серьезные вопросы и разногласия.

Вас тревожит опасность государственных "переделов", манипуляций национальными чувствами, сепаратистских тенденций, попыток расчленения существующих республик и образования новых, - не будем пересказывать Ваше письмо: оно у всех читателей перед глазами. К сожалению, Вы не одиноки в этих тревогах и подозрениях.

Сотни политиков, управляющих механизмами федеральной исполнительной и законодательной власти, тысячи дипломированных ученых, разрабатывающих концепции российской национальной политики, миллионы российских обывателей, напуганных фантомами "кавказского сепаратизма", думают так же, как Вы. И отвечая Вам, мы отвечаем всем, кто искренне заблуждается, и всем, кто сознательно вводит в заблуждение своих соотечественников.

Мы были бы рады принять Вашу прекрасную и утопическую, как все "города Солнца", программу внегосударственного прогресса. Пусть не будет никаких проблем с образованием республик и автономий, с "перекройкой" политических карт, пусть не будет сецессий, пусть, вообще, не будет никаких государств, границ, "титульных наций", пусть живут свободно и счастливо не озабоченные никакими государственными преобразованиями народы на общей для всех земле, соревнуясь своими талантами и интегрируя свои достижения в общечеловеческую культуру - вне политики, вне политической суеты и борьбы за никому не нужные новые или старые административно-государственные структуры и призрачные идеалы обманчивой "независимости". Но пусть так это будет для всех, и давайте начнем строить этот общечеловеческий "город Солнца" не с тех встревоженных регионов, которые вряд ли благоприятны для прочного фундамента, и не с тех несчастных, по многим параметрам угнетенных (репрессированных, депортированных, далеко еще не реабилитированных) народов, у которых нет ни своих государств, ни своих столиц, ни знамен, гордо реющих над Организацией Объединенных Наций, ни национальных парламентов, ни национальных школ, да нет элементарного радиовещания на родном языке - хотя бы полный час в неделю. Давайте начнем с "больших", счастливых и сильных, у которых все это есть, давайте спросим французов "Зачем вам Франция?", немцев "Зачем вам Германия, да еще вот объединенная с таким сорокалетним трудом и таким осенним чудом 1989 года?". Не будем даже провоцировать особенно сильную бурю страстей, обращаясь к русским с вопросом "Зачем вам Россия (великая, с сильной государственной вертикалью)?" или к сербам с вопросом "Зачем вам Сербия?". Спросим у венгров "Зачем вам Венгрия (а не благополучная провинция Австро-Венгерской империи)?", у поляков - "Зачем вам Польша?" или у литовцев "Зачем вам Литва?". Не забудем и о еврейском народе, который в силу своих исключительных способностей и исторических традиций всегда имел и ныне имеет прекрасные шансы для интеграции в любую государственную систему Европы или Америки, спросим и его: "Зачем вам государство Израиль, которое Вам пришлось создавать после Второй мировой войны практически заново, а ныне приходится защищать такой дорогой ценой?".

Понимаете, у каждого народа есть ответ на этот вопрос, и никто никогда не убедит поляков, что им лучше жить под верховным правлением соседней империи или соседнего рейха, что независимое государство - это выдумка "манипуляторов", главное - язык и культура, которую, в общем-то, можно сохранить и в оккупации, и на Голгофе "разделов".

Мы хорошо помним популярный (не популистский!) лозунг демократических демонстраций и митингов конца 1980-х годов, в пламени которых догорал тоталитарный режим: "Литва без государственности - Литва без будущего". Мы и сегодня верим в священную справедливость этих слов, гордимся освобождением Литвы, всей Прибалтики, как нашей общей победой, с неутоленной жаждой пьем этот глоток "нашей и вашей свободы". Но как же нам понять, как объяснить нашим читателям, почему Литва (Латвия, Грузия, Украина, Азербайджан - Вы знаете весь этот ряд) без собственной государственности и независимости не могут и не будут существовать, а Татарстан, а Чечня, а Тува?.. А наследник блистательной культуры Крымского ханства, многострадальный татарский Крым вечно будет едва заметным хвостиком Украинской рады, крошечным винтиком в машине украинской государственности, почему?... Или одним можно, другим нельзя, ибо у этих "других" кровь или кожа другого цвета, глаза другого разреза, земля менее богата нефтью, алмазами, целебными источниками, или менее согрета любовью своего народа, менее полита кровью героев национально-освободительной борьбы?

Кстати о национально-освободительной борьбе, под знаменем которой проходит через конец 19-го и через весь 20-й век история народов Африканского, Азиатского, да отчасти и Европейского континентов. Вы, может быть, тоже считаете ее "опасной выдумкой политических манипуляторов", ловко "натравливающих" бывших рабов на их хозяев. Так, во всяком случае, представляли дело все колонизаторы, уверявшие мир, что народы (Индии, Алжира, Крыма, Кавказа, далекой тропической Африки или просто соседней, ближайшей к метрополии Венгрии, Галиции, Словакии, Польши) просто счастливы под их господством (на современном языке - должны "интегрироваться"), и если бы не отдельные "смутьяны" ("этнические предприниматели", "политические манипуляторы"), не было бы проблем и бед.

Но вот несостоятельным оказывается такое толкование истории перед могучим антиколониальным движением, практически уже очистившим к началу 21 века нашу планету от позорных пятен - остались самые последние... Не кажутся ли Вам обреченными попытки и напрасными усилия остановить колесницу истории?
Sabr 11.09.2011 22:05:28
Оставим, однако, в стороне проблемы мировой истории.
Читая наш журнал, Вы знаете, что мы ограничиваем себя более узким полем - культурного наследия, этнического развития, насущных проблем народов центральной части Северного Кавказа, прежде всего его тюркского мира (к вопросу о тюркской солидарности или изоляции, "обособленности", как Вам она представляется, мы еще вернемся). Мы не поддерживаем сепаратистских тенденций, не рассматриваем перспективы "выхода" из состава Российской Федерации данных территорий, просто потому, что у проживающих на этой земле народов нет таких стремлений и таких проблем.

У наших народов - другие проблемы, сегодня никак не связанные с сепаратистским движением, не нацеленные на отделение от России ни Карачая, ни Балкарии, ни Ногайской Степи. Перед этими народами стоят задачи реализации суверенитета и права на самоопределение, развития и укрепления собственной государственности в формах республик и автономий, являющихся составной частью - субъектами Российской Федерации. Во многих случаях речь идет даже не о создании новых республик и автономий, а о восстановлении того, что было до сталинских депортаций, причем о восстановлении на законной основе - в соответствии с действующим Законом Российской Федерации от 26 апреля 1991 года "О реабилитации репрессированных народов", включающем и статью о территориальной реабилитации (все сроки временного моратория на приведение этой статьи в исполнение давно истекли). Именно согласно этому Закону должна быть восстановлена существовавшая до депортации нашего народа в 1943 году Карачаевская автономия, должны быть восстановлены произвольно ликвидированные после депортации балкарского народа районы, должна быть объединена с Республикой Ингушетия отторгнутая у ингушского народа территория, произвольно включенная в состав нынешнего Пригородного района Северной Осетии. И если уж вести речь об опасностях, то нам представляется опасным (в том числе и для российской государственности в целом) стремление определенных политических сил и чиновников игнорировать, торпедировать, не выполнять, саботировать действующий Закон, в то время как наши действия, направленные против саботажа, и нашу пропаганду за последовательное и неуклонное выполнение этого Закона мы считаем проявлением самой высокой лояльности по отношению к российскому государству и федеральной системе.

Безусловно, не во всех случаях речь идет о точном восстановлении того, что было. Не было Балкарской АССР в составе РСФСР, не было Ногайской автономии ни в 1930-е, ни в 40-е годы. Но почему же не сделать шаг навстречу новым инициативам, не поддержать новое начинание, если оно соответствует интересам народа и опирается на народную волю?

Поддерживая такие начинания, мы исходим из следующих убеждений.
Существует право народа на самоопределение, провозглашенное и признанное на уровне высоких международных соглашений и конвенций (в том числе подписанных Советским Союзом и его правопреемником - Российской Федерацией), реализованное еще на заре 20 века во многих исторических решениях Версальской конференции, давшей "путевку в жизнь" новым восточно-европейским государствам, и частично использованное и претворенное в жизнь в ленинской политике "автономизации" ("предоставления автономий всем народам на территории России", как формулировал содержание этой политики сам В.И. Ленин в своей известной телеграмме турецкому лидеру Мустафе Кемалю), а также в союзном устройстве СССР и его многоступенчатой системе автономий, отнюдь не исчезнувшей, не "отмененной", а вошедшей и в ныне действующую Конституцию Российской Федерации, в составе которой есть и суверенные республики, и автономная область, и автономные национальные округа.

Сегодня мы понимаем, что эта "автономизация", как современного образца, так и в политической практике 1920-30-х годов, далеко не совершенна, что провозглашенная американским Президентом Вильсоном максима "права народов на самоопределение" во многом "урезана", извращена, искажена в национальной политике большевиков, использовавших этот лозунг для привлечения на свою сторону нерусских народов бывшей Российской империи в ходе гражданской войны и в конечном итоге обманувших ожидания и надежды этих народов. Мы ясно видим, что реализация этого принципа и права в той форме и на том пути, по какому пошли народы, сумевшие еще в 1917-1918 годах провозгласить и отстоять впоследствии свою государственную независимость (Польша, Финляндия) или продержаться в качестве независимых государств хотя бы несколько десятилетий или лет (Литва, Латвия, Эстония до 1940 года, Грузия до 1921 года, Украина до 1919 года и так далее), дала этим народам гораздо больше и в моральном, политическом, и в экономическом, и в этнокультурном отношении, чем советская "автономизация". Но даже та неполная (жестко контролируемая "Центром"), та несовершенная (неизбежно деформируемая в общей уродливой системе тоталитарного режима), относительная самостоятельность, которую получили десятки угнетенных народов бывшей Российской империи при советской власти в форме таких структур, как союзная, автономная республика, автономная область, автономный округ, национальный район, дала этим народам чрезвычайно много, стимулируя и обеспечивая реально действующими механизмами то самое развитие культуры, этнической идентичности, духовной самобытности, которое Вы так высоко цените и считаете нужным поддерживать и защищать. Но без государственных механизмов поддержки (создания школ, университетов, издательской базы, национальных театров и многого, много другого) в российских условиях фактического неравенства (даже при конституционном декларировании равноправия) разных народов это просто немыслимо. Поэтому так многого добились в исторически короткий срок (и в очень непростое время социальных экспериментов и политического террора) те народы России, которые обрели свои автономии, а уж тем более те, которые получили статус союзных республик (хотя в распределении этих "статусов" было много случайного и несправедливого: почему, к примеру, существовала Таджикская ССР, но всего лишь Тувинская АССР и Горно-Алтайская АО?), и по сравнению с ними так отстали, так много потеряли в своем культурном наследии и развитии те народы, у которых не было никакой автономии (например, сибирские татары, ногайцы, греки Юга России). Отказываясь от прошлого тоталитарного режима, проклиная его преступления, мы вовсе не хотим выплеснуть с грязной водой и ребенка, тем более понимая, что это детище мировой цивилизации, гуманитарного прогресса, толерантности и уважения к правам меньшинств - принцип самоопределения, принцип формирования республик и автономий - вовсе не является собственным продуктом большевистской системы, а лишь заимствован и использован ею в собственных интересах. Мы ни в коем случае не можем отказаться сегодня от самого принципа формирования республик и автономий, понимая, что возвращение к имперской структуре губерний, отказ от федерализма, от права народов на самоопределение в формах республик, входящих в состав Российской Федерации, будет означать полный крах демократической России.

Формирование таких республик вовсе не означает создания "моноэтничных" структур и не влечет за собой никаких "этнических чисток", никаких депортаций. Мы прекрасно понимаем, что в силу постоянных миграций и сложных, длительных демографических процессов ни в одном регионе, во всяком случае, в пространстве бывшего СССР, не могут быть "моноэтничными" в чистом виде ни новые независимые государства, ни республики и автономии Российской Федерации. В каждой из них должны быть обеспечены права человека, права граждан любой национальности, права национальных меньшинств и диаспор, оказавшихся на этой территории. Но забота об этих правах вовсе не снимает важнейшей государственной задачи создания "национальных" республик и автономий на основе реализации права народов на самоопределение. Может быть, название "национальные республики" неточно, может быть, эта практика несовершенна, может быть, сама эта парадигма не идеальна, но ничего лучшего человечество не придумало (мы сознательно перефразируем крылатое высказывание Черчилля о демократии). Назовите эту систему как угодно, но поймите, что татарский народ хочет жить в суверенном Татарстане, а не в Казанской губернии, осетинский - в республике Северная Осетия - Алания, а не во Владикавказской губернии, карачаевский народ - в Карачае, а не в Карачаево-Черкесии, балкарцы - в Балкарии, а не в Кабардино-Балкарии... И это не формальный вопрос терминов, наименований, а глубинная суть дела, выражение принципа и реализация права народа на самоопределение.
Sabr 11.09.2011 22:10:52
Здесь мы подходим к самому главному пункту наших возможных разногласий - к проблеме народной воли.
Вам, может быть, кажется, что из Москвы, с профессорской кафедры, с думской трибуны, в каком-нибудь министерском кабинете Вы (мы не имеем в виду Вас лично) лучше видите, правильнее понимаете, что нужно тому или иному народу, и Вы будете за него решать, жить ли ему дальше в своей республике, объединиться или разъединиться с соседями, заменить территориальную автономию "национально-культурной" или каким-либо еще, Вами изобретенным способом определить свою судьбу. Мы убеждены в том, что свою судьбу каждый (даже по Вашей терминологии "малый") народ должен решать сам, и воля его священна. И напрасно чиновники и идеологи имперской системы уверяют нас в том, что никто не ведает, какова "воля народа", что этим фетишом манипулируют политики, что измерить "волю народа" невозможно. Существуют апробированные механизмы народного волеизъявления - референдумы, плебисциты, опросы на основе представительных социологических выборок, решения легитимных органов народного представительства, например, национальных съездов и курултаев.

Если балкарский народ на референдуме, проведенном 29 декабря 1991 года, в котором приняло участие 85 % всех имеющих право голоса проживающих в Кабардино-Балкарии балкарцев, ответил "да" на вопрос "Поддерживаете ли Вы провозглашение национального суверенитета балкарского народа и Республики Балкария как субъекта РСФСР?" (из 38411 граждан, пришедших к урнам, положительный ответ дали 36404 человек, то есть 94,8 % принявших участие в референдуме) и если 17 ноября 1996 года Первый Съезд балкарского народа, обеспеченный кворумом и утвержденными мандатами всенародно избранных делегатов, единогласно принял Постановление, провозглашающее создание Республики Балкария в составе Российской Федерации на территории компактного проживания балкарцев на их исторической родине, у нас нет никаких сомнений в том, какова реальная воля балкарского народа, и никому, ни в каких президентских, министерских кабинетах, ни в каких московских институтах и инстанциях, не дано права поправлять, блокировать эту волю и не может быть "виднее", как этому народу "лучше и правильнее" жить. Во всяком случае мы именно так понимаем демократию.

И еще мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, что на исторические процессы распространяются законы диалектики, что движение народной инициативы, в том числе движение, приводящее к формированию новых республик, нельзя остановить, даже если из самых внушительных силовых инстанций дать на Кавказ (и любой другой регион) команду "Замри!" До 1992 года не было на Северном Кавказе Республики Ингушетия, с 1936 года существовала объединенная Чечено-Ингушская АССР, но изменились обстоятельства, возникла потребность, была проявлена воля ингушского народа, и возникла Республика Ингушетия, причем формирование ее протекало в очень трудных и политических, и социально-экономических условиях. И не к беде вайнахских народов, а к спасению многих жизней (и беженцев из Пригородного района, и нынешних беженцев из Чечни) привело создание этой республики. Почему бы не допустить, что и новые республики появятся на Северном Кавказе в соответствии с волеизъявлением его народов и во благо всех живущих на Кавказе людей?

И, наконец, последний вопрос, к которому мы обещали вернуться в ответе на Ваше письмо.
Да, наш журнал проявляет последовательный интерес к движению тюркизма, которое стимулирует духовное сближение, культурное взаимодействие и тесное взаимопонимание народов Евразии, принадлежащих к тюркской лингвокультурной общности. Поскольку такое движение существует, в частности, реализуется в регулярных съездах и других формах довольно активной деятельности Ассамблеи Тюркских Народов (АТН), мы просто не вправе не знакомить наших читателей с этим явлением, скрывать от них реальные факты современной истории. Мы стараемся освещать это явление объективно, не избегая анализа его слабых сторон и противоречий, его сложной истории. Но в общей оценке возрождающегося тюркизма мы никак не можем согласиться с Вами в том, будто это движение ведет к "изоляции" тюркских народов от остального мира. Напротив, мы рассматриваем его как важную ступень последовательной интеграции тюркских народов в общечеловеческую культуру и цивилизацию. Вы прекрасно знаете, что во многих этнокультурных регионах планеты такая интеграция проходит через предварительную стадию, через важный и необходимый подготовительный этап сближения (иногда организованного союза, иногда стихийного оживления контактов и укрепления связей) народов одной языковой группы или семьи - славян, народов финно-угорской общности, народов "Латинской" Америки и других групп, и очень серьезные современные науки (славяноведение, тюркология, финно-угроведение, американистика) изучают в своих современных исследованиях и на своих международных конгрессах процессы самого разнообразного (и языкового, и культурного, и политического взаимодействия) внутри таких больших групп. Вряд ли Вы допускаете мысль, что укрепление контактов между славянскими государствами и народами (например, между Россией, Белоруссией, Украиной) ведет к их "обособлению" от мирового сообщества, что взаимодействие между латиноамериканскими народами, культурами, государствами ослабляет или изолирует их, что ощутившие свою причастность к большому культурному финно-угорскому миру наши российские ханты, манси, удмурты, марийцы или карелы что-то проигрывают и теряют от этой консолидации. Почему же надо поставить заградительный знак на пути движения тюркизма, у истоков которого стояли такие светлые личности, как Исмаил Гаспринский (в нынешнем году, когда весь мир отмечает его 150-летие, хочется подчеркнуть это особо), да и ныне далеко не худшие представители научной, творческой интеллигенции и политической элиты тюркских народов и государств отдают ему свой энтузиазм и свои силы?

Мы благодарим Вас, Александр Евгеньевич, за то, что Ваше письмо стало серьезным поводом для возможно более полного раскрытия и обоснования программы журнала "Ас-Алан".

По поручению редколлегии и авторского актива
Главный редактор журнала "Ас-Алан" Билал ЛАЙПАНОВ
Москва, осень 2001 года


*Статья напечатана в журнале ?Ас-Алан? (?1, 2002 г., Москва) вместе с письмом А.Е.Кибрика
ШАТ 12.09.2011 12:59:35
Салам, Билал !

Рахат - Эсен болурса, Аллах айтса !
Мадар бар эсе, статья болсун, назму болсун, джыл санны барыууна кёре салыргъа кюреш.
Андан- мундан болмай, бир ыз бла барырча дегенлигимди.

Мамырлыкъ, Къарнаш !

Сапар Ёз. Турна Аууш.
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный