Къарачай-малкъар тилден орус тилге назмуланы ким кёчюраллыкъды?
Къара чачлы 17.02.2018 11:32:07
Сообщений: 1750
Юйлеригизге игилик!

Билген бар эсе, бир айтыгъыз.
Бизни тилден орус тилге назмуланы уста ким кёчюреди.
Ол бир- эки назму тюйюлдю, къауум китапды.
Хакъыны юсю бла келиширбиз.

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Миллионер боламыса ?))), Мой опыт и мои заметки!)))
Къара чачлы 15.06.2016 09:27:35
Сообщений: 1750
Аламат оюн!!!!)))))))) ох этдим ойнап, жангы затла да билдим.
Къысхасы, беш кере миллионер да болдум(я одна такая☺️). Кстати, у меня есть все доказательства , что все пять раз я стала миллионером, не претендовать 😡, тем более не честным путем !

1. Заман барып, кетип турады да, мен баса тургьанлыкъгъа, жууабымы алмагъан тереси барды, сора заман бошалды деп къояды.((((
2. Терс жууапла болгьанла бардыла(аз тюбейдиле, алай а бардыла).
3. Хыыы, малкъар жаныны юсюнден, бютюн да жазыучуланы, алимлени юслеринден аз соруугъа тюбейме, почти нетю))).
Къарачай адабиятдан уста болуп къалама😀.

Бу теманы мен нек ачдым?
Хар ким оюмун жазсын деп!)))

ЭЛЬБА, аперииим!!! 👍👍👍👍

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Мен бек сейир этдим!, Толгъурланы Зейтун бизни адабиятха салгъан къыйын къайдады?
Къара чачлы 03.05.2016 12:25:52
Сообщений: 1750
Сорууума жууап тапсам, теманы кетерирге боллукъду!!!

Ким да биледи , Толгьурланы Хамитни жашы Зейтун-белгили, айтхылы литератор, кесаматчы, жазыучу, устаз, Керти профессор, филология илмуланы доктору! Кеси акъылы бла жетишгенди, усталыгьы бла бу затлагьа.
Бирле шендю кандидат диссертацияланы сатып алгьанча угьай, билими бла!

Аны прозасын биз таныйбыз, орус адабиятдан биринчи болуп ол къоруулагъанды илму ишин!

Соруу:
Эльбаны китапханасында Толгьурланы Зейтунну бир китабы нек жокъду !??
Аны чыгьармалары болгъан ?!?
"Кёк гелеу", "Къызгъыл кырдыкла", "Акъ гранча" эм да башха чыгьармалары бирчиги да былайда жер нек тапмайдыла?

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Назму жазгъан жаш адамлагъа билдиригиз!!! АДАБИЯТ ЭРИШИУ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС., 1-чи,2-чи, 3-чю жерге чыгъаргъа сюемисе? Бу теманы окъу...)))
Къара чачлы 06.01.2016 16:58:00
Сообщений: 1750
Юйгюзге да игилик, сыйлы окъуучула эм да Эльбачыла!
Сиз билгенден, талай жылны ичинде Жырчы Сымаил бла Мёчюланы Кязим атлы адабият эришиу ётюп тургъанды, жарсыугъа, быйыл ол тёре къуралалмады. Болса да, андан уллу къыйынлыкъдан миллетибизни Уллу Аллах сакъласын!
Мен адабият бла, энчи уа назмучулукъ бла байламлы "Биринчи атламла " деген ат бла бериуле эте турама, хапарлы болгъаныгъызча, жазгъан адамла аздан - аз... Ол а не ючюндю? Мени оюмума кёре, адам талай зат ючюн жазаргъа болады шёндю:
1. Къагъытха кёлюндегин, жюрегиндегин тюшюрмесе, тынчаялмайды. - Ол меничала болур))).
2. Жаза башлайым да, юйюме бир хайыр да тюшюрюрме.
3. Миллетге назмучула керекдиле, назму болмагъан адабият - сюймекликсиз да болур, ол а - таза сезимди, жашауну татыулу да, бай да, сейир да этген, айнытхан!

Къысхасы!
Башында айтылгъан эришиуге къатышып, лауреатла болгъанла: Къушджетерланы Айшат, Газаланы Амина, Жабелланы Лаура эм да мен - Апполаны-Рахайланы Диана жангы эришиу ётдюрюрге излейбиз!
1. 35 жылдан артыкъ болмагъан.
2. Назмулары бир жерде да басмаланмагъан.
3. Ана тилинде жазгъан. Мен орус тилде, ингилиз эм да башха тилде уста жазама деген бар эсе, таулу тилге кёчюрюрге кюрешсин, къолундан келгенича, аланы да къошабыз.
Жюз тизгинден тёрт жюзге дери назмуларын бу темагъа салсынла, къысха хапар кеслерини юслеринден, суратлары.
20 мартха дери ишлери эришиуге алынадыла.
20 - чы мартдан 12 апрельге дери жюри ол намзуланы тинтирикди эм да биринчи, экинчи, ючюнчю жерлеге тийишли болгъанланы айырлыкъды.

1 жерге - 15 минг сом.
2 жерге - 10 минг сом.
3 жерге - 5 минг сом.


Бу ёчлеге къошаргъа сюйген бар эсе, хош келсин!
rahaevadiana@yandex.ru - мени почтамды, бери жазсын.
Ёчге берилген ахчаны уа ким ёзденлик этгени эришиуню ахырында айтылыр!

Алайды да, сакълайбыз!
Бу ёчле ючюн окъуна эришмесегиз да, къарачай - малкъар адабиятны жарыкъ жаннган чырагъы ёчюлмесин, аны айыбы бизде болур деген оюмну тутуп, хайт дегиз!!!!!!!!!


БУ ЭРИШИУНЮ ЮСЮ БЛА СОРУУЛАРЫ БОЛГЪАН "АКЪТАМАКЪ" ТЕМАДА СОРСУН, БЕРИ ЖАНГЫЗ НАЗМУЛА САЛЫНАДЫЛА.
Изменено: Къара чачлы - 12.03.2016 18:36:22

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
НАСЫП НЕДИ?
Къара чачлы 22.04.2015 16:43:12
Сообщений: 1750
Къайсыбызда насыпны кесибизча ангылайбыз: бирлеге жюрек тынчлыкъ, бирлеге токъ къарын, бирлеге байлыкъ - ырысхы - харакет, бирлеге ата - анада саулукъ, биз сюйгенлени насыплары эм да сабийлерини къууанчлары...
Санап турсанг, санала барлыкъды.
Эльбачыла!!! Сиз "насып" деген сагъатда кёз аллыгъызгъа не келтиресиз? Неди жер башында сизни насыбыгъызны тутхан? :)

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
СЕН КИМСЕ?
Къара чачлы 17.04.2015 19:03:16
Сообщений: 1750
Адам улусу жаратылгъанлы "мен ким болурма" деген соруу жашай болур...
Ата - бабам, тукъумум, жерим, тилим, диним... - Была ушайдыла да бизни халкъ этип, бу кюнню сынатып, жашатып, излесек а, жашнатып тургъан!
Манга эм сейири неди:
1. Бюгюнлюкде жаш тёлюбюз бу башында саналгъан затлагъа былай аз эс нек бёледи? Ол бизни неге элтеди? Неденди бу бары? Къайры барабыз?
2. Малкъарда алай да тюйюлдю, Къарачай жанында ол зат къатыракъ жюрюйдю: къул тукъум, бий тукъум, ёзден тукъум деген... Бу жашауда ол тизмеге жер бармыды? Уллу атасына дери кючден санаялгъанланы тукъум тарыхлары чырт да изленмеген сунама, нек? НЕК? НЕК?
3. Биз - ёсюп келген жаш тёлю бу аталарыбыз билгенни биле бармасакъ, ол бизни ызыбыздан келликле уа нени билликдиле? Ол заман ала къалай жашау этерикдиле? Ол жашау болурму?
4. Шёндю ючге айланнганла юйюрле къурап башлагъан заманда тукъумубузгъа, жууукълукъгъа эсибизни бурмасакъ, аны ахыр чекге санамасакъ, не кюн жетер ангыбыз анга?

Мени бу форумда бар темаларым да тил бла, тарых бла, жер бла байламлыдыла, эрикдиргенди деп да кёбюгюз айта болурсуз, бир да аямагъыз :) эрикдире - эрикдире жетиге дери санатайым бу темада уа)))

Багъалы жамауат!
Сабий - балий, уллу - гитче, къыз - жаш да!

"МЕН БИР ХАЛКЪНЫ БИР ИНСАНЫ,БИР КЕСЕГИМЕ,ТУКЪУМУМУ БИР АДАМЫМА" деген сезим шо къайсыгъызны жюрегигизде жашай эсе да, былайда къайсы тукъумла жууукъ жетгенлерин, ананг, анангы анасы, атангы анасы эм да алай, андан ары бир да болмай эсе жетиге дери бир санагъыз, жазыгъыз! Сормагъан - билмейди дейдиле да, билмеген айыпды ансы соргъан айып тюйюлдю, соругъуз, ол манга угъай, сизге, тамблагъызгъа керекди!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Билмеймисиз?))), Не?
Къара чачлы 12.09.2014 15:25:07
Сообщений: 1750
Бизни къарачай-малкъарлыланы тарыхыбыз, тилибиз бла байламлы сейир хапар билген адамланы танымаймысыз?
Илмуну жолунда бийик жетишимлеге жетген танышларыгъыз а жокъмудула?
Ма муну халкъ билсе бек иги боллукъ эди деп жукъ билмеймисиз?

БУ ЮЧ СОРУУДАН БИРИНЕ ЖУУАБЫ БОЛГЪАН ШО КЪОЛ БИР КЁТЮРЮГЮЗ!
Изменено: Къара чачлы - 12.09.2014 15:26:15

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Сагъыш этип, бир оюмгъа келейик!, ----------------------------------------
Къара чачлы 29.08.2014 18:04:34
Сообщений: 1750
Юйгюзге да игилик, багъалы жамауат!

Бюгюннгю айтырым мени эрттеден сагъышымдады...
Ол неди?
Барыбызыз да билгенден, биз къарачай - малкъар миллет тюрк тилледе сёлешген миллетлени къауумуна киребиз. Ол алай эсе, бирлигибизни къатыдан-къаты этерге не жумушла тындырабыз??? Не амалла бла байламлыгъыбызгъа себеплик этебиз???
Мен кесим хапарлы болгъандан, Элбрус элни Кудайланы Мухтарны атын жюрютген ансамбли Тюркде не фестиваль болса да, къатышмай къалмайды, сентябрьни ахырында да ары жол тутарыкъдыла. Биле болурсуз, Тюрксой биригиу кесини ишин тамам ахшы тамамлайды. Бизни жазыучуларыбыз Тюрк жаны бла уллу байламлыкъ жюрютедиле дерчады, Беппайланы Муталип, Додуланы Аскер, Болатланы Юруслан а бютюн да бек. Былтыр озуп кетген жырчыланы араларында ётген эришиу да, сёзсюз, бирлигибиз седиремезине шагъатды.
Мухажирликни заманында Тюркге кёчюп кетген къарачайлыла-малкъарлыла орус тилни билмейдиле дерге боллукъду, асламысы. Аланы бир кесеги бу Эльбрусоидни форумунда журтдан, халкъдан тансыгъын алады. Жангыз бир тилеригим: ШО БЕК КЪЫЙЫН ТЮЙЮЛ ЭСЕ ЁЗ ТИЛИГИЗДЕ ЖАЗЫГЪЫЗ ЖАЗАЛГЪАНЫГЪЫЗНЫ, АКЪСАЙ ЭСЕ ДА ТИЛИГИЗ! УГЪАЙ, БИРСИЛЕ УА, ОРУС ТИЛДЕ СЁЛЕШГЕНЛЕ, БИЗНИКИН АНГЫЛАМАГЪАНЛА ДЕЙ ЭСЕГИЗ А, ЭКИ ТИЛДЕ ДА САЛЫГЪЫЗ! КЪЫЙЫНДЫ, БИЛЕМЕ, АЛАй ТЮРКДЕ КЪАРЫНДАШ-ЭГЕЧЛЕРИБИЗНИ ДА АНГЫЛАГЪЫЗ, АЛА ДА БИЛИРГЕ СЮЕДИЛЕ МЫНДА БИЗНИ КЪАЛАЙ ТУРГЪАНЫБЫЗНЫ ЭМ БАШХА БИРИН.
келигиз, хар ким къолундан келгенни бир этсин!
Ма бу ишде:
ЭЛЬБРУСОИДИБИЗ бар!
Былайда мадарыбыз бар бир бир бла хапар жюрюртюрге, алай эсе:
Тарыхчыларыбыз, тюрк тиллени къарачай-малкъар тилинден бирсилерин билгенле, тарыхчы болмай, жангылыкъладан хапарлыларыбыз бар, тюркде жашагъан къарындаш-эгечлерибиз бар, андан сора да дунияны жер-жерлеринде тургъан жерлешлерибиз бар, КЕЛИГИЗ БИР ИШНИ, КЕРЕК ЗАТНЫ ТУТАЙЫКЪ!
Сёз ючюн, манга бек сейирди: бусагъатда къайда жерлешим да къалай жашагъаны, не ишлегени, журтха тансыкълыгъы, аны бла бирге болгъанла эм да алай.
Алгъаракъда да айтхан эдим, "БЕЛГИЛЕ" деген бериу циклны юсюнден. Аны тюрк тилледе сёлешген миллетлени жашау болумларын, тарыхларын ачыкълар ючюн башлагъанма. Талай бериу ётгенди, алай, болсада, кёбюсюнде къарачай-малкъар миллетни тарыхы,хапары барады, ол некди, мен китапладан, интернетден кереклисича бир затны тапмайма, ма тюрклюле бюгюн былай жашайдыла деп айтырча, мен тарыхчы мадаралмайма, бизден салам сизге деп тышында бир жерлешибиз къагъыт, хапар, видео иймейди.
Алай эсе, келигиз, бирлешейик да, айгъа бир бериуню хазыр этип, эфирге ийип турайыкъ! Мен кесими жанымдан не керек эсе да аямайма, алай сизден керекни да къызгъанмагъыз!
Къарачайлыла-малкъарлыла къарап, миллетлерини тарыхындан, тилинден,къарындаш миллетледен да толу хапар болмай, аз хапарны окъуна айгъа бир кере эшите, сабийлеге хапарлай турсала, ТЮРК ДУНИЯСЫНЫ БИРЛИГИ ЁМЮРЛЕДЕ САКЪЛАНЫРЫКЪДЫ ДЕП ЫШАНАМА!
Изменено: Къара чачлы - 29.08.2014 18:08:12

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
ЧАКЪЫРАМА!, Сизге деп...
Къара чачлы 25.06.2014 13:18:03
Сообщений: 1750
Эрттен, кюн, ингир, кече ахшы болсун!
Эрттеден да кирмегенме бери, кирсем да жазарча болмай чыгъып кетеме.

Сау-саламатсыз деп, ышанама, Аллахдан барыгъызгъа саулукъ, узакъ ёмюр, тынчлыкъ тилейме!

Эм биринчи айтыргъа сюйгеним, бу эки кюнде жюрегим чексиз къууанчлыды, нек десегиз, Билал къарындашыбызны хайыры бла Нальчикге Бегийланы Абдуллаха къонакъ келгенди Норвегиядан Эрлинг Киттенсон деп (атын тюз,терс жаза эсем да билмейме).
Аламат адам, бир халал, ачыкъ жюрекли.
Ингилизи тилни кереклисича билмегениме биринчи кере анга тюбегенимеде жарсыуун этген эдим, алай аз-маз ангылагъаныма да къууанч тыпырлыма.
Баш кюн аны Малкъаргъа элтген эдик, Уллу Малкъаргъа, анда аламат тюбеген эдиле.
Тюнене Архызгъа барып келдик, чуанада да болдукъ, тамаша жерле.

Къарачайда да бек ахшы тюбедиле, сау болсунла, бютюнда Мамайланы жашлагъа, Акъбайланы Харуннга ыразылыгъымы билдиреме. Харун болмагъанча акъыллы, иги адамды, аны бла айла бла окъуна хапар айтып турурчады, бар айтханы сейир, аламат, керекли затла.
Бек кёп зат билдик, кёрдюк, юйге эрттен ала жетгенибиз да жарсытмады бизни, энтта аллай жолгъа,Аллах айтып чыгъарбыз!
Тюзю бу хапарны мен къонакъ ызына кетсе алай айтырма барын, бу теманы уа сизге деп ачханма.

Мында ана тилде этген бериулерими сала турлукъма, не уа ссылкаларын.

Къарагъыз, жаратмагъан затыгъыз болса айтыгъыз, билмегеними юйретигиз, не кёрюрге сюйгенигизни айтыгъыз!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къалай тепсейбиз бусагъатда биз*, Келигиз бир ушакъ этейик...
Къара чачлы 23.04.2014 18:14:24
Сообщений: 1750
Жамауат, тойлада бола турамысыз?
Сора къалайды чотугъуз?
Тепсеулени жаратамысыз?
Къайры барабыз, Чеченнгеми огъесе Ингушхамы? Кесибизни тепсеулерибиз а къайры кетип барадыла? Нек сакъламайбыз?
Биз сакъламасакъ, ким сакъларыкъды?

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Келигиз ойнайыкъ))) кесибизге себеби бла))), Не оюнму?))))) Сормагъыз))))
Къара чачлы 09.03.2014 11:39:13
Сообщений: 1750
Бусагъат Нальчикде Эльбачыла харх боллукъдула :серенада:

Бу арт ыйыкъда, хар ингир сайын кеч жыйылама юйюме, некми дедигиз? Къоюгъуз, Москбадан Налчыкъгъа бир ахшы оюн жибергендиле да анга къадалып...
Келигиз энди форумчула ойнайыкъ)))))
Къалаймы?
Сюйсегиз хар ким кеси ючюн, сюйсегиз а жыйынла къурайыкъ))))

Кеси аллыбызгъа ойнасакъ, сёз ючюн, мен сёзню айтмай, ангылатыргъа кюрешеме, сиз билесиз, ким билсе да жангысын ол айтады.

Жыйын- жыйын а экишер, ючюшер болайыкъ да, хыйласыз ойнайыкъ.
Тау тилде кесибизда.

Зыгъыр сагъатдан мында хайыр жокъду, болса да кёпге къалмай жууапларгъа.

Бармыдыла мында ойнарыкъла??? :нулаадно:
КЮЛТЫПЫЫЫЫЫЫЫС, ЧЫКЪ БЕРИ СЕН ДА.
Изменено: Къара чачлы - 09.03.2014 11:53:11

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Ойнайыкъмы? ))))) Угъай, хау десегиз да, ОЙНАЙЫКЪ)))), КЪаллай ойнайыкъ, хапар айтайыкъ...
Къара чачлы 21.01.2014 16:56:26
Сообщений: 1750
Алайды да, былайда жерни,кёкню, желни, булутну, сюйсегиз сууну юсюнден да хапар айта беригиз.... Мени юсюмден окъунча айтыргъа боллукъсуз :oops:
Бек махтап, не сёгюп иймегиз ансы :явгневе:

Алай, барды сизге бир чырмау, бир шинжииии :тсс:

Орус не уа башха тилден сёз кесек къошуп ийсегиз, эшик :истерика: ........

Жаныгъыз ыразыча, алма, картошму сатасыз, эшиуму хшесиз, чындаймы тигесиз, дерсми этесиз, ачыуланыпмы турасыз, не излесегиз,аны жазыгъыз....

Баш сёз къошханнга уа хар бирибиз бир жумуш этдиребиз....

:лечу: Бу учуп баргъан ма сёз къошуп ийгенди да, ара шахаргъа ашыргъанма, манга къолкъапла алып кел деп....

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Тарыхыбыз теплене тургъанда, тарыхчыларыбыз къайдадыла?!
Къара чачлы 08.01.2014 11:17:10
Сообщений: 1750
История Кабарды и Балкарии. (Шашдарып жазгъандыла, История Кабарды болургъа керек эди). Кашиф Хадждаутович Унежев.

'Черкесская кавалерия считалась самой сильной в мире'(стр.172). Мен бу жазыугъа жукъ айтмайма,не сюйсе,аны жазсын.
Алай а:
'Появившиеся в результате реформы 400 безземельных балкарских семейств решено было переселить в Кабарду с выделением им особых земельных участков. В результате такого переселения балкарцев на территорию Кабарды в 60-70 годах было образовано несколько новых балкарских населенных пунктов:Хасауат, Гунделен, Белая Речка, Хабаз, Кашхатау. Всего было передано этим вновь образованным балкарским селам 19 559 дес.кабардинской земли.(стр.265).
В 16 веке все народы СК были в вассальной зависимости от Кабарды дейди. Тоба. Бир жерде 17 ёмюрде Магомет-гирей къабартылы бий, ногъай аты бла, къарачайлылагъа чабыулукъ этгенди да, къарачайлыла уа орус патчахдан билеклик табып, Магомет-гирейден алай къутулгъандыла дейди.

Кёлюм бармайды мындан ары жазаргъа,окъугъан да кючден этгенме.

Нек жазама десегиз, биз миллетде буну жерине салыр тарыхчыларыбыз жокъмудула, бар эселе къайдадыла? Бу китапны бу къаллай амал бла чыгъаргъанды, ВУЗлада къуру муну бла бередиле дерсни, лекцияларыны жыйымдыгъыды. Алты жюз бети барды. Таулула да муну бла окъуйдула. 150 адам болгъан аудиториягъа бу къуралгъан таурухланы айтып турадыла 90 такъыйкъаны. Тёзерчамыды? Нек тёзерге керекбиз?!?

Тамбланы сакъламай, бюгюн окъунча къабартылы къарындашларыбыз Кабарда деп къырал болгъанды, сиз кимсиз дейдиле даулашып башласанг. Жюз жылдан а, бу китапны хайыры бла,мааа бу ол жыллада окъуна чыкъгъанды, къара деп,бетибизге тутуп къоярыкъдыла.

Тарыхчыла быллай кюнюбюзде тюзлюкню ачыкъларгъа керекдиле ансы, ала болгъандан миллетге не???????

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
КЪАРЧАСТАННЫ УЛЛУ ШАЙЫРЫ !
Къара чачлы 24.08.2013 23:32:45
Сообщений: 1750
КЪАРАЧАЙНЫ УЛЛУ НАЗМУЧУСУ, ЖЫРЧЫСЫ, БИРИНЧИ БАРДЫ,
КЪАРАЧАЙ-ЧЕРКЕС РЕСПУБЛИКАНЫ ХАЛКЪ ПОЭТИ,
ЭРКИН ТУТУШДАН СПОРТНУ УСТАСЫ
ЁЗДЕНЛАНЫ САПАР


Сапар 1953 джыл сентябрны 25-де туугъанды. Алай а, Поэтни 60-ЖЫЛЛЫКЪ ЮБИЛЕЙИ бла байламлы къуру алгъыш тема тюлдю бу. Сапарны чыгъармаларыны юсюнден жазылгъан, айтылгъан, бары да былайгъа, бир жерге тюше барсала - артыкъ да иги болур деб, келеди кёлюме.

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Жашауугъузда, жашау жолугъузда эм бек неден къоркхасыз ?
Къара чачлы 24.08.2013 11:03:23
Сообщений: 1750
Барыбыз да билгенден, хар инсанны жюрегинде бир таза ,ариу умуту барды!
Кебюбюз ол толмай къалыр деп, анга къалтырагъанлай турабыз !
Алай ,Аллах къадарына ,ырахматлыгъына ышанып ,келюбюзнб да тынчайтабыз!

Дагъыда ,ол жангыз муратны ичинде минг ууакъ умутчукъ жашайды.

Сизни акъылыгъызгъа кере ,ол муратланы толуулары бизни къолубуздамыды ,огъесе не этсек да ,Аллахны буйругъундан къачарча тюйюлбюзмю ? (АЛЛАХ МАДАР ЭТСЕНГ ,КЪАДАР ЭТЕРМЕ ДЕГЕНИ УА )?

АЛАЙДЫ ДА СИЗГЕ ЭКИ СОРУУ!
))))))))))))))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
БАГЪАЛЫ ЖАМАУАТ!, АДАМ ИЗЛЕЙМЕ!
Къара чачлы 07.08.2013 16:27:59
Сообщений: 1750
John Murphy!!!

Тас болгъанды бу башындагъы!

Бу аты бла танымай эсегиз ,ез атын да жазарма!

Бу форумнууу тийресинде керсегиз, мени излегеними айтырсыз!
Кермесегиз а, форумгъа кир дерсиз !)))

Алайды да, жанларым -кезлерим ,сизни халал жюреклигигизге бла болушлугъугъузгъа ышанама!)))

John Murphy !!!
Шо къайда болурса ,къырал жумушум барды!
Изменено: Къара чачлы - 07.08.2013 16:29:13

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Ана тилден сезлюгюгюзге унутулуб баргъан сезледен къошаргъа излеймисиз )))?, Алай эсе, темагъа киригиз эм къатышыгъыз ))
Къара чачлы 12.06.2013 08:58:33
Сообщений: 1750
Барыбызда билгенча, унутулуб баргъан сезлерибиз тилибизни жарлыракъ эте барадыла (
Алай а ала нек унутуладыла? Биз ала бла хайырланмагъаныбыз ючюн ))
Болсада, кебюбюз ,хапарда жюрютмегенликге ,эшитгенибизде ангылайбыз ))

БЫЛАЙДА УНУТУЛУБ БАРГЪАН ЭМ БИЗ АЗ ЖЮРЮТГЕН СЕЗЛЕНИ САЛАБЫЗ, ОЛ НЕДИ ДЕБ СОРАБЫЗ !
АНГА ЖУУАБ ТАБЫЛСА ,БАШХА СЕЗ МАЖАРАБЫЗ!

АЛАЙДЫ ДА ,КЕЕЕТДИИИК )))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Сезлеге синонимле бла антонимле табыб ойнайыкъ ))
Къара чачлы 10.06.2013 14:16:29
Сообщений: 1750
Мындан тынч эм керекли оюн бизге мен табалмайма ))
Ортагъа сез салынады, экинчи адам ол сезге синоним эм антоним табады ,ызы бла уа жангы сез береди...))
Алай бла кеееетдииик )))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
ЖАШЛААА, КЪЫЗЛААА, келигиз эришейик бир ))
Къара чачлы 27.05.2013 20:51:54
Сообщений: 1750
))

Орус тилден къыйын (сложный )айтымланы, тау - къарачай-малкъар -алан тилибизге кечюрейик!
Ол айтымда тилни кесеклерин эм да айтымда не жумушну (башчы, хапарчы, толтуруучу, айгъакълаучу, болум )тындыргъанларын да белгилейик!
Бир айтымны тинтиб -сюзюб бошагъандан сора, жангыларын къоша барайыкъ .
Тилни билген -билмеген да къошулсун! Билмеген -билир, билген а билимин кенгертир!
Алайтда ,бир бирни тюзете, башлайыкъ ))

Тынчыракъдан къыйыныракъгъа ете барайыкъ.
Биринчи айтым:
- Вот и наш самолет приземлился, пятки вместе, носки врозь, - сказал Андрюха и пошел знакомиться.

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
«Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан», Насколько это верно? Может политику оставить политикам, а поэтам заниматься только поэзией?
Къара чачлы 15.05.2013 17:05:50
Сообщений: 1750
«Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан»

Насколько это верно? Может политику оставить политикам, а поэтам заниматься только поэзией? Пусть каждый занимается своим делом.

Говорят, что «политическая деятельность» автора, отрицательно сказывается на качестве его стихов. Если это так, то зачем вредить своему призванию, ведь общественно-политической деятельностью могут заниматься многие, а поэтом не каждый может стать. Потом, политика грязная вещь, тот кто ею занимается, легко может и себя замарать. В любом случае, люди готовы растерзать многих политиков.

Может, поэзия и политическая деятельность как «гений и злодейство - две вещи несовместные»? Хотелось бы для начала задать эти вопросы поэтам Мурадину Ольмезову и Билалу Лайпанову, кроме них на нашем форуме других писателей и не вижу.

И вопрос: что они делают в молодежном форуме, может, другие писатели сюда не заходят, считая, что форум — не их поле, а вышеназванные писатели этого не понимают?

Хотелось бы на эти вопросы получить ответ от уважаемых мною поэтов. Просто мне жаль, что они много тратят своего драгоценного времени здесь, без особой пользы и для себя, и для форумчан. Или я ошибаюсь?

Изменено: Къара чачлы - 15.05.2013 17:18:44

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Ёзден адет - Тау адет!, Таулу сюйген - туура сёз!
Къара чачлы 09.03.2013 16:35:57
Сообщений: 1750
Хар жолгъа да айтылгъан нарт сёзлени къауумундан талайы, аз эсе да, окъугъаннга, хайыры барды. Къошаргъа излеген, аямасын.))))


Иги элде кенгеш болур, аман элде сермеш болур.


Халкъны боюну базыкъды,
Аны бла кюрешген жазыкъды.
Халкъ жандыргъан чыракъны
Ёчюлтеме дегенни, сакъалы кюер.

Эр Журтум деб, жашар,
Сер жуууртум деб, жашар!

Киши хакъын татма,
Ата Журтунгу сатма!

Ана берген – сют бла тил,
Ата берген – жер бла тин!

Тыш жерде солтан болгъандан эсе,
Кеси жерингде олтан бол!

Кесим деген кёб болса,
Элни насыбы къурур!


БЕДИШ:
Элинде мал – хапчук урлагъан.
Къачына, антына ёлген.
Къуугъунга чыкъмагъан.
Душманнга малын урушсуз сыйыртхан.
Атасына, анасына къарамагъан.
Тойда эсириб, кесин адебсиз жюрютген.
Аман айтхан.
Тиширыугъа, сабийге къол кётюрген.


ТИШИРЫУГЪА АЙЫБ:
Чачы тозурагъан, тырнагъы узун,
Этеклери шимир, аякъ кийими кир.

Тизгинин жыялмагъан,
Акъылын да жыялмаз.

Арбазы, юйю, сабийи кир болгъан.

Эри бла даулашхан.
Къайынларын сёкген.
Келинин къыйнагъан.
Эринчек – жалкъау болгъан.
Фитна жайгъан.
Элни сёзюн этген.

АМАНЛЫКЪ:
Халкъын, эллин сатхан.
Сермешден къачхан.
Жетген кюнде нёгерин къоюб кетген.
Адам ёлтюрген.
Тиширыугъа артыкълыкъ этген.
Зийналыкъ этген.
Къонакъны, жолоучуну тонагъан.
Къонагъын душманнга берген.
Жалгъан шагъатлыкъ этген.

КИЙИМ:
Кийиннгеним – кесим ючюн,
Жасалгъаным – элим ючюн.

Кийим тукъум сордурур.

Агъач - жерни чырайы,
Кийим - эрни чырайы.

БЁРК:
Бёркю аманны – бети аман.

Бёрк бла намыс бирдиле,
Экисинден бийик – жокъ!

СЫФАТ:
Эр кишиге тёрт айыб:
Быдыры женнген,
Аякъ кийими седиреген,
Тырнагъы узун,
Желкеси жетген.

ЖЕТГЕН ЖАШ:
Атанг аман болса да, сыртынга кётюр.
Атасына сормай, ахшы улан иш этмез.

Атынг барда – жер таны,
Атанг барда – эс таны.

Атасы сау ахшы улан,
Мюлкюне оноу этмез.

Атангы сйын тюшюрме,
Айтханына сыйын.

ЖЕТГЕН КЪЫЗ:
Олтургъан къыз, орунун табар.

Кёкде – жулдуз,
Юйде – къыз.

Къыз, биллигин билмесе,
Эрге барса, къыйналыр.

Атанг барда – эл таны,
Ананг барда – эр таны.

ЖАШХА, КЪЫЗГЪА:
Таматанг жыйырма бешден ауса,
Сакъламазгъа эркинсе (къарындашынгы,эгечинги)

Эрге барлыкъ – онсегизден,
Къатын аллыкъ – онтогъуздан.

Анасына къараб, къызын ал,
Атасына къараб, жашына бар.

Къыз бла хыны сёлешме.

Жашны, къызны ишленнгени.
Тойда туура кёрюнюр.

Киеулюкню сюймесенг да,
Келечиле къонакъдыла.
Изменено: Къара чачлы - 09.03.2013 17:36:29

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Уфук Таукул о балкарцах и карачаевцах..., Надо же такое написать!
Къара чачлы 04.03.2013 14:39:51
Сообщений: 1750
Прочитала в библиотеке «Эльбрусоида» книгу Уфука Таукула «Карачай-Малкар: путешествие к сердцу Кавказа». Поразила, какую чушь несет автор. Вот что он пишет о балкарском народе и вожде карачаевского народа Къарче. Пусть издатели, редактор, рецензенты объяснят, почему такие вещи благословляют и пропускают в печать? Интересно было бы узнать и мнение форумчан.

Уфук Таукул. КАРАЧАЙ-МАЛКАР: ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕРДЦУ КАВКАЗА

"Наименование БАЛКАР является искусственным этническим названием народа выдуманным Советской властью, желающей собрать горцев,проживающих в смежных долинах Басхан, Чегем, Холам, Бызынгы и Балкар под общим названием. Эти горные племена, проживающие в пяти отдельных долинах и имеющие общие этнические корни, историю, культуру и язык, в период царской России назывались Пять горских обществ" (Кудашев, 1991: 155).
В период Советской власти русские, планирующие собрать этих горцев внутри общей автономной республики с кабардинцами, объединив их под общим этническим именем, дали название Балкарцы".

из главы «Легендарный отец карачаевского народа Карча»(стр.94-103):
«...Предания, связанные с Карчой, сохранились и среди карачаевцев, переселившихся в Турцию. Предание, собранное у Юсупа Таукула сына Бекира, принадлежащего к потомству Хасана рода Тохчуковых, поселившихся в ауле Башхюйюк провинции Конья города Сарайёню, содержит несколько отличительную информацию:
«Карча, Боташ, Кудай, Абай, Адурхай, Науруз, Будьян, Дадьян, Анзор, Ботай, Мусука. Они были одиннадцатью братьями. У них была сестра по имени Кырымхан. После проживания в Хорасане некоторое время, пришли в Эрзурум в Анатолию, и затем в окрестности Акшехира. Карча убив в Стамбуле одного воина покинул эти места, сначала пришёл в Крым. Карча привёл свой народ из Крыма в Кавказ и здесь они поселились в местности Большой Схауат. Когда им не дали здесь покой абазины, называемые кызылбеками, тогда они переселились в Архыз. В один из дней, кызылбеки напали на их аул и захватили с собой сорок быков. На следующий год опять пришли и потребовали сорок быков из сорока дворов в добавок с их сестрой Кырымхан. Там началось сражение, в результате которого все захваченные кызылбеки были убиты. Однако Адурхай из-за нетерпимости к крови не смог убить кызылбека, застыв на месте. Заметивший это Карча, подоспев со своей саблей, отрубил голову Кызылбеку. Там дали Адурхаю имя «Къан кёрсе, кёлю кетген Адурхай» (Адурхай, которого тошнит при виде крови). Карачаевцы используют эту поговорку и сегодня.
Затем народ Карчи через реку Кубань пришёл в местность, называемую Элтаркач. Оттуда перешли в долину Басхан и поселились в верхних частях реки. Однажды кабардинцы явились, поняв по прищепкам дров, об их поселении там, между ними произошло сражение. Рядом с кабардинским князем был юноша по имени Кырымшамхал, который был родом из Крыма. Кырымшамхал присоединился к племени Карчи, и женился на его дочери. После заключения мирного договора, вместо убитых двух карачаевцев кабардинцы отдали из своих двух юношей Тохчука и Тамбия как плату за кровь.
Боташ пришедши в долины Большой Кам и Хурзук, посеял в почву семена ячменя. На следующий год заметив их всходы, много людей из Басхана пришли в Хурзук и поселились здесь. Тохчук тоже пришёл с ними. Карачаевские князья принесли много пленных черкесов, осетин и сванов в Карачай. В один из дней Боташ отпустив на волю рабов, сказал: «Пусть каждый вспашет и посеет место, которое он пожелает». На это Карча рассердился и сказал: «Боташ являясь младше меня по возрасту, как может он без моего разрешения отпускать рабов на волю? Я убью Боташа». Самый смелый из одиннадцати братьев Кудай услышав это, сказал: «Если ты тронешь Боташа, я тоже тебя убью». Однако, в один из дней Карча ударив Боташа, убил. Кудай сказал Карче: «В эту ночь и я тебя убью». Абай тоже сказал: «Я приведу Карчу в такое состояние, что он не сможет больше пить из реки Кубань". Однако в эту ночь Карча, заболев от страха, умер.»

Вот такое вранье пишет Уфук Таукъул об отце карачаевского народа Къарче. Конечно, если бы жив был Къарча, убил бы своего недостойного потомка (хотя, может Таукъул и не считает себя его потомком, даже представителем его народа, судя по тому как неуважительно пишет он о Къарче).

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Намысыбызгъа, Тау намысыбызгъа къаты болайыкъ!, Сёзюбюз, тизгинибиз, жашаугъа къарамларыбыз да динибизде, адет-тёребизде болсунла!
Къара чачлы 23.02.2013 14:14:21
Сообщений: 1750
Шёндюгю тёлю моданы къуууб,
Къужур кийимле киеди.
Киндигин ачыб, чачы тозураб:
«Мен таулу къызма», - дейди.

«Къатылыкъгъа тауладан юйренген» таулу миллет не заманда да тюзлюкню жолун ызлаб, аны бла баргъан болмаса, зорлукъгъа берилиб, неда башлагъан ишин жарты жолда къоюб, уялыр зат этмегенди. Аллах да, къадар да аланланы алан къанларын сынар ючюн къоймагъандыла. Таула милетни Аллахдан башхагъа баш уруб, къулгъа берилиб, мюлкге сатылыб бюгюнлюкге дери кёрмегендиле эм эшитмегендиле! Бизни халкъ этген адет-тёребиз къачан да атыбызны ариу бла айтдыра, бюсюреу туудура, жыйырма биринчи ёмюрге дери келедиле, алай, ахыр кюнлери жууукъдан-жууукъ бола келгенча кёрюнеди, жарсыугъа.

Дуния бузула, осалына бурула баргъан болмаса, онгмайды. Танг бла кюйсюзлюк келтирлик ахшылыкъла, бюгюн балча кёрюнедиле. Жашау къыйынды… «Мен» деген болмаса, «биз» деген унутулгъанды. Дагъыда, бирликде-тирлик эсибизден кетмесе, миллет миллетлей къалыр эди.

Тау намысыбыз бар тау ауузланы нюрча жарытхан кюнле узакъда къалгъандыла деригим келеди. Ансыз а, ёхтем атыбызны сакълагъан къыйын боллукъду угъай, сакълар мадар жокъду.

Малкъар - къарачай тауланы бюгюннгю кюннгде тарыгъыр затлары кёбдю, алай, мен ангылагъан жаш тёлюню юсюндеди.

Жашлыкъ…Кёзге ариу кёрюнюб къалгъан бла тохтамай, къулакъгъа иш да жарашыулу эшитиледи. Ангылайма, кимни да гюлча чакъгъан заманы кетгинчи, бар тюрлю аулакъланы аязларында сезери келе болур. Аллах нёгериди къайсыбызны да, алай, миллетни таза бетине кир тамгъа салмай сымарланайыкъ.

Кёб жаш адамыбыз акъыллары тохташхынчы, юйню къабыргъаларын битдирмей, башын жабханлай, кёллери сюйгенни, ата-аналары излегенни, юслерине келишгенни киймей, кёзлери кёргеннге алданадыла. Ол барысы да миллетимде осаллыкъгъа саналгъан зарлыкъны кёрюмдюсюдю.

Адет-тёребизге угъай, динибизге да сыйынмайбыз.

Сагъышыбыз, кийимибиз, ышаныууубуз да Европа болуб къалгъанды! «Диниме, миллетиме, бетиме, саныма, жаныма келишемиди, ушаймыды» деген сагъышла къатыбыз бла да ётмейдиле. « Ол кие эсе, мен да керекме, мен анданмы аманма, анга ушагъан, манга нек ушамайды» бизни жолдан жашдыргъан, тюз жолдан абындыргъан ма бу керексиз, эриш акъылладыла.

Керексиз быстырны кие туруб бирибиз да ангыламайбыз, бизни юсюбюзден не сагъыш этерлерин, къартларыбыз не кёзден къарарларын. «Манга таб болсун ансы.., адамла бусагъатда былай кийинедиле» эсибиз мынга жетеди. Азла аз тюрлю кийинмезле, ауанасына эришиб, къаядан кетгенлей деб, кимни да не этебиз, тийишлисича болайыкъ.

Сёзлерими керексизине къуйгъанымы да ангылайма, болса да, ичимден тышына тёксем, жюрек жарсыуум бошланнганча кёрюнеди. Тауларыбыз халкъыбыз ючюн мудахсынмазча, къартла жарсый, ахтынмазча, Таулу атыбыз тас болмазча, биригейик, игиликге, тюзлюкге, шуёхлукъгъа берилейик, итинейик.

Жашлыкъда юлгю болмасакъ,
Къартлыкъда акъыл сурамазла.
Тауларыбызгъа ушамасакъ –
Таулугъа санамазла!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
8 - чи март жетиб келеди! Дуния жюзюню тиширыууну байрамы! Малкъар миллетими уа бушуу кюню!, Жаш тёлюбюз миллетибизни бу къыяма кюнюне уллу кёллю некди???!!!
Къара чачлы 23.02.2013 13:03:48
Сообщений: 1750
Малкъар миллет бла къалмай кёчгюнчюлюк къыйынлыкъны, къарындаш къарачай миллетибиз да сынагъанды эм дагъыда къауум миллет...
башындан сынамагъан, ангыларыкъ тюйюлдю! Биз, жаш тёлю, уллу аналарыбыздан,аталарыбыздан эшите эсенгк да, кёрген бла эшитгенни бек уллу башхасы барды! Болуб кетген, озгъан ишни къайтарыр онгубуз жокъду! Жангыз да бизни къолубуздан келген, ол кюнню унутмай, миллетибизге сыныкълыкъ нек жетгенин, жууабсыз соруулада чегаллыкъбыз!
8-чи март жетген кюн, Малкъар къызланы кёбюсюн(барысын)дейик да къояйыкъ, Тиширыу байрам бла алгъышламай бир кёр! Ала сагъыш этмейдиле, ол кюн не ишле болгъаныны юсюнден, аланы жангыз кеслерини акъыллары къыйнайды! "МЕН,БИЗ" дегенден сора жукъ билмей къалгъанбыз да анданмы болур барыда?!

Тау эллеге къара къанла жаугъанды,
Эки къая бир бирине аугъанды!
Тау эллеге бу сыныкълыкъ нек жетди?
Къалмай бирден насыбыбыз нек кетди?


Жарлы бизге аман оноу бичдиле,
Бу кяпырла къаныбызны ичдиле!
Онгу болгъан къазауатха кетдиле,
Онгсузлагъа бир терс оноу этдиле!


Биз барабыз вагонлада олтуруб,
Этеклени жилямукъдан толтуруб!
Биз барабыз ышармайын, кюлмейин,
Элтиб, къайры къуярларын билмейин!


Къыргъыз, къазакъ ёзенлеге тёгюлдюк,
Терслигибиз болмайгъанлай сёгюлдюк!
Кёчгюнчю дебгенле болуб атыбыз,
Жокъду бизни къагъытыбыз, хакъыбыз!


Комендантла ызыбыздан марайла,
Онтха сакълаб, кёзюбюзге къарайла!
Комендантла бизни кютюб туралла,
Къол салыргъа кеч къалдынг деб, уралла!


Ёлгенлени салыр кибик жер болмай,
Къабырланы къазар кибик эр болмай!
Тиширыула къабыр къазыу сынайла,
Ёлгенлерин кёмалмайын, жиляйла!


Кёб инжилиб, эркин болдукъ, шош болдукъ,
Тутмакълыкъдан башыбызгъа бош болдукъ!
Энди биз да журтубузгъа къайтайыкъ,
Уллу Аллаха махтау, ыспас айтайыкъ!


Къыргъыз, къазакъ, къонакъ кибик кёрдюгюз,
Къыйын кюнде бизге хурмет бердигиз!
Къыргъыз, къазакъ, сау къалыгъыз, саламат,
Къабырланы сизге этебиз аманат! (ким жазгъанын билмейме)

Бу бар ишлени унутуб, бюгюнгю кюннге баш атханланы тюз жолгъа салыр онг бармыды?
Миллети, ачдан ёле, вагонлагъа жыйылыб барыб, Азия тюзлерине къуюллгъан кюнню, кеслерини байрамгъа санаб, той - оюн этгенлеге не этсин адам?
Таматаларыбыз, "кёчгюнчюлюк" деген сёзню эшитселе, жилямукълары тамакъларына тыгъылыб, кёллери толуб, сёз айталмай къаладыла, алай, ол бусагъатда кёблени къайгъыртмайды!
Мени акъылыма кёре, бу жумушну тамыры мектебден чыгъаргъа керекди, юйюрню ызындан! Мектебде аллай адет барды, 23 февраль жетди эсе, жашчыкълагъа саугъа этигиз,бу байрамды, 8 март жете эсе, КЁЧГЮНЧЮЛЮК КЮННЮ КИШИ САГЪЫНМАЙДЫ, бу ариу байрамда, къызчыкълагъа гюлчюкле келтиригиз! Эм быллай санар затла кёбдюле!
Биз къайры барабыз? Буушууубузну унутуб, башыбызны "болмагъан" къууанчха атхан заманда, Аллах бизге не айтады?

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Аланла, жаулукъ къысхан тёре къарачай-малкъар миллетибизде жутулубму барады?!, Сиз аны къайгъысын неде кёресиз эм кимди терс?
Къара чачлы 22.02.2013 12:55:26
Сообщений: 1750
Жаулукъ къысхан тиширыугъа

Сен баш иенги бийик сыйын,
Сюйюб жюрютесе тёппенгде!
Билесе, тюйюлдю ол къыйын,
Къалгъан эсе да бюгюн кенгде!

Таулу адетибизде жюрюйсе,
Таза да юлгю болуб кёблеге!
Сатыллыкъладан тюйюлсе,
Мода бла учмазса кёклеге!

Юйюр таматалы болду эсенг,
Жашай къууанчлы, сау – эсен!
Жаулукъну тешиб не излерсе?
Адетсизлик этиб неге тюберсе?

Табыладыла соруулагъа жуабла,
«Жашаудан къалабыз биз артха,
Омакъланмасакъ жашлыкъда,
Чёгъеж болурбуз къартлыкъда!

Шёндю ким къысады жаулукъну,
Керексиз тарлыкъны, ауурлукъну?
Чачларыбызны да букъдурады -
«Причёскам» а талай минг турады!

Майна, ариу жашау эте билгенле,
Дуния насыбын чекгенле, кёргенле!
Жаулукъну телиликге санайдыла,
Жазыкъсыныб, алай къарайдыла!

Угъай, бу бар жолла ачылгъанда,
Европпалы мода чакъыргъанда!
Къарангылыкъгъа батыб къалмакъ,
Быстыр кесекге бир да абынмакъ!»

Бу бар акъылланы сюзмегенинге,
Тыш динлилеге эришмегенинге!
Аллах бар муратларынгы берсин!
Насыб къадарынга къучакъ керсин!

Сейирди, жарсыулуду! Бюгюнлюкде, тиширыуланы кёбюсю жаулукъ къысхан адетни затха да санамай къойгъандыла! Баш иелери болгъанла, кеслерин анга кёре жюрютмейдиле! Жаулукъ неди? Биринчиден, ол юй бийчени юйюр таматасына сыйыды, тюзю ол юйюр таматаны сыйыды, юйдегиси анга берген намысыды! Сора шёндю бар ол бегимге сыйынмагъан тиширыуланы баш иелери сыйсызмыдыла? Юйдегиси этмеген намысны,ол бермеген сыйны ким берликди? Айтыргъа болурла, жаулукъ неди, мен аны жаулукъсуз сыйлайма, жаулукъну магъанасы жокъду деб! Нени да сакъларгъа боллукъду! Ангыланмазчады, бусагъатда эрге чыкъгъан тиширыу бла юйде къызны къалай айырыргъа боллукъду?! ЖАУЛУКЪ - ол кёбюнде ЮЙЮР ТАМАТАМ БАРДЫ деген белгиди, белгисизге уа къайсы жаш да лакъырда да этер! Керексиз къайгъыла неге изленедиле?! Кёбле "мени баш ием эркин этгенди жаулукъну тешерге" дейдиле, да сюйсе этсин, сюйсе этмесин, сени ызынгдан кютюб айланырыкъ тюйюлдю да бу, анга сорургъа бир жетген эсенг, аны эркинлигинд да кёбге излемезсе! Мен бар бу къайгъыны этиб башласам,башым къатышады,ангылаялгъан да этмейме кёбюсюн!
Алайды да, жамауат, сизни бу жумушну юсю бла акъылыгъыз къалайды???

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Таулу юйюрлени сиз къалай кёрге излейсиз?!, Саныбыз аздан - аз бола баргъаныны сылтауу недеди?!
Къара чачлы 23.12.2012 12:27:37
Сообщений: 1750
Бусагъатдагъы таулу юйюр: ата - отуз беш,къыркъ жыл, ана - отуз,жыйырма беш жыл, бир сабий, неда эки. "АНДАН СОРА КЕРЕКЛИСИ ДА ЖОКЪДУ"! Ма бу арт айтым кёбюсюнде азлыгъыбызны сылтауларындан бириди. Эм башы уа, жашларыбыз юйленирге излемейдиле, къызларыбыз да бир да ашыкъмайдыла. Кёбюсюнде окъуугъа бериледиле, окъуу аладыла, ишге оруналадыла, андан сора уа Аллах онг берсин, кёкден тюшерикни сакълай, жашлыкъларын ашырадыла.
Хар ким кеси къайгъылы! Миллетни къайгъысы уа кишини эсине да келмейди. Не этерикбиз, неда байлыкъны къуугъаныбыз ючюн болурму?! Аны ючюндю. "Анча сабийни аякъ юсге салаллыкъ тюйюлме" - аллын он,онеки сабийни игида ёсдюрала эдиле! "Кесим жашауумда жерими табхынчы, бир жары да барлыкъ тюйюлме!" - жеринги табхандан сора, барыб да не этесе!? Черкеслиледе жыйырма жыллыкъ иши-башы да болмай тургъанлай, къачырыб келиб, юйюр къураб, жокъну керек табдырыр деб, сабийден толуб, ашаб-жашаб къалады!
Кёз алдар заманы ётдюрюб, артдан а жумуртха ичинде тюк излегенлей, кишини жаратмай тебирейбиз!
Былай барыргъамы керекбиз, огъесе, башха амал бармыды?! Сиз не сагъыш этесиз!?

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Сиз сабий садлагъа къалай къарайсыз?!?, Кёбюсюнде хайырмыды андан огъесе хатамыды?!?
Къара чачлы 22.12.2012 22:07:13
Сообщений: 1750
Сабий сад! Заман бара-баргъаны сайын, бир сейир неле да чыгъада барадыла. Алай, сабий сад бизге таныш затды дерчады.
Ким айтсын манга, сабийни ёз анасындан иги ким тюзаталлыкъды жолгъа да, диннге да, тилге да!? Туугъан журтуна сюймекликни, алан миллетине кертичиликни ким тамырлаталлыкъды тынгылысыча аны кёлюнде эм жюрегинде?! Бу затланы мурдорлары салынмасала, была жокъдула деб къояргъа боллукъду, болсала да, тутхучсуздула!
Сабий юйюнде турса, ата-ана жылыуда ёссе, ол башха САБИЙди деяллыкъма! САдха жюрюген баланы жашауу:къобады эрттен бла, сюер-сюймез(кёбюсю) садха тебирейди, анда кюнюн оздурады, ингир бла юйюне келеди, ата-ананы кёреди, къууанч, той! ( Сау кюнню да къууана болмаз аллай бир). Алай, аны бла ол къууанчны бёлюрча кючлери ол экисинден биринде да жокъду, жарсыугъа! Ала арыб келгендиле, анга да хахай-тухай, жукъла дей, кече болду. Сабий тоялмайды ол такъыйкъаладан, сабий излеген этеди жууукъ къанын!
Орус юйюрледе, энди бизде да бола башлагъанды алай, сабийле ата-ана эсгертмей, чач тараргъа юйреннгенлей, биз уллулабыз деб тебирейдиле, ( я уже взрослая, моя личная жизнь, не вмешивайся) барыгъызгъа да эшитиле тургъан болурла. Кёбюсюнде, мени жашауума къатышма деген сёзле ышаныу болмаса чыгъадыла. Мен да, сиз да жюрек жарсыуубузну ышаннган адамыбызгъа айтабыз. Сабийлигинде жанында турмагъан анагъа, уллулукъда ышаныу болурму? Ол тыш адамча кёрюнеди бир-бирлеге.
Сабий юйде кеси эрикген этеди деген сылтау бла жашагъанлагъа уа, айтырым: кеси эриге эсе, эрикмезча этигиз, кесин нек къойгъансыз да? Нёгерле керекдиле анга ол эриге тебиреген эсе.
Мени ангыламазлыкъла да кёбдюле, билеме, болсада, сора мен аланы ангылаб бир кёрюрме!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
ЭЛЬБАЧЫЛА, КЁЗ ЖЕТДИРИГИЗ!!!, Ахмад Сылпагъарны ишиди.
Къара чачлы 19.01.2014 18:27:31
Сообщений: 1750
Историческая карта XVIIIв.- независимый АЛАН-КАРАЧАЙ


Перед изучением одной из точнейших карт Кавказа 18 века предлагаю своему читателю задать поиск в Яндексе или Google "Историческая карта Кавказа 18 века". Вы получите сотни тысяч страниц и карт по искомой теме. Из огромного числа сайтов и карт вы с трудом найдете карты с упоминанием карачаевцев-балкарцев. Не потому что карачаевцы-балкарцы не жили на Кавказе в 18 веке, а потому что абсолютное большинство карт не исторические карты, составленные профессионалами 18 века, а размалеванные нашими современниками лживые карты-реконструкции, в лучшем случае приблизительные карты, составленные случайными людьми-путешественниками, журналистами. Карачаевцы-балкарцы, (да и кумыки и ногайцы тоже) не занимаются фальсификацией карт Кавказа т.к. существует много достоверных исторических карт с указанием их территорий и мест расселения. Об одной из таких карт мы тут поговорим. Представляю интереснейшую и точнейшую карту Кавказа с независимой от Крымского Ханства страной Карачай-Аланией (Alanes-Caracioles) в центре Северного Кавказа. А также подробную историю создания карты и причины того, почему мы должны из сотен карт предпочесть эту.

http://3.bp.blogspot.com/-KwUMuEq90lA/Uq9fz2-tMJI/AAAAAAAAAxE/dAppTewTBHQ/s1600/Karachay+1742_Jean+Covens+et+Corneille+Mortier.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-KwUMuEq90lA/Uq9fz2-tMJI/AAAAAAAAAxE/dAppTewTBHQ/s1600/Karachay+1742_Jean+Covens+et+Corneille+Mortier.jpg
  • ОГЛАВЛЕНИЕ

 • 1.О КАРТЕ И ОБ АВТОРЕ
  2. ОБ ИСТОЧНИКАХ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ ГИЙОМА ДЕЛИЛЯ
  3. ЦАРЬ ПЁТР ПЕРВЫЙ
  4. КНЯЗЬ ОРБЕЛИАНИ СУЛХАН САБА
  5. ГРУЗИНСКИЕ НАЗВАНИЯ КАРАЧАЕВЦЕВ-БАЛКАРЦЕВ
  6. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КАРТЫ
  6.1. PAYS DEPENDANS DU KAN DES TARTARES
  "Страны зависящие от хана татар"
  6.2. СТРАНЫ: CARACIOLES ou CIRCASSES NOIRS –«карачиолы или черкесы черные» , ALANES –«аланы», LES ZIQUES –«зики-джики»

================ 1. О КАРТЕ И ОБ АВТОРЕ
Карта издана первоначально в Париже в1723г. в альбоме «Atlas de Geographie» . Автором карты является королевский картограф Гийом Де Лиль (Guillaume de Lisle, 28.02.1675-25.01.1726). В нашей карте другая версия написания его имени Guillaume Delisle - Гийом Делиль. Карта Г.Делиля повторно издана в 1742г. в Амстердаме в альбоме «Atlas nouveau» картографами-издателями Jean Covenset CorneilleMortier. Гийом Делиль был знаменитейший из французских картографов, XVIII столетия, а также астрономом, внес большой вклад в науку картография, являлся представителем знаменитой династии, членом Королевской академии наук и звался «Первый географ короля».
В точном для своего времени виде карта долгое время являлась образцом для многих последователей. Она появилась благодаря нескольким событиям, произошедшим примерно в одно время, о которых я расскажу ниже. На верхнем правом углу карты есть специальная заставка с перечислением источников составления карты. Источники составления карты важная ее часть, показывающая достоверность или ошибочность карты. Какой карте Северного Кавказа вы больше будете доверять: карте составленной профессиональным картографом на основе разных источников в т.ч. на основе сведений члена двора грузинского царя и царя Петра 1 или карте составленной для модной газеты европейским школьным учителем географии или газетным журналистом? Тиражируемые карты Северного Кавказа 18-19 веков относятся именно ко второй категории газетных карт. Далее, в краткой форме исследуем источники Гийома Делиля2. ОБ ИСТОЧНИКАХ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ

Ниже предлагаемая карта из амстердамского картографического альбома 1742г. Читаем текст правой боковой заставки карты на французском языке: «Carte des Pays voisins de la Mer Caspiene,dressee pour l'usage du Roy. Sur la carte de cete Mer, faiteparl'ordre du Czar, sur les Memoires manuscrits de Sofkam-Sabbas, Prince de Georgie, sur ceux de Mrs. Crusius, Zurabek, e tFabritius Ambassadeurs a la Cour de Perse, etsur les eclaircissemens tirez d'un grand nombre de persones intelligentes du pais. Assujetie aux Observations Astronomiques. Par Guillaume Delisle, Premier Geographe du Roy, de l'Academie Royale des Sciences»
Перевод:
«Карта стран, окружающих Каспийское море, составленная для использования королем (вероятно Людовик XV). На основе карты этого моря, изготовленной по воле Царя (имеется ввиду русский царь Пётр I), на основе рукописей грузинского князя Сулхан-Сабы (имеется ввиду князь Орбелиани Сулхан-Саба), а также послов гг. Крузиуса, Зурабека и Фабрициуса, составленных по пути в Персию, и заметках многих образованных путешественников. Основанная также на астрономических наблюдениях Гийома Делиля, Первого королевского географа, члена Королевской Академии наук» (В парижском издании была указана дата от 15 августа 1723, в амстердамском 1742г даты нет). Таким образом, при составлении карты Гийом Делиль пользовался сведениями самых информированных и заинтересованных людей своего времени по Кавказу. Они названы на боковой заставке карты. В их числе три посла Crusius, Zurabek, et Fabritius, бывавших в Персии через Кавказ, также "многие образованные путешественники" и самое главное это грузинский принц Орбелиани и сам Пётр 1- русский царь! Это вам не карта путешественника или газетчика, побывавшего мимоходом на Кавказе и нарисовавшего карту Кавказа ( или «Черкесии») для модного журнала и которую тиражируют как достоверную тысячи страниц в интернете.

Нажав можете открыть карту высокого разрешения 9 MB просмотреть или сохранить у себя. Общий вид карты в малом разрешении.

3. ЦАРЬ ПЁТР ПЕРВЫЙ
Первый информант Г.Делиля хорошо знаком российскому читателю- это царь Петр 1. В июле 1717 г. в Париж приехал Петр I, где он познакомился с Гийомом Делилем. А вот какие подробности сообщает ежедневник пребывания в Париже Петра I.
"18-го (июля) Государь позвал к себе славного географа Делиля, очень долго с ним разговаривал о положении в пространстве своей империи, состояние которой Е. В. лучше всех и подробнее ведал; для вящего ж изъяснения велел принести две карты начерченные, на которых показывал ему все границы, а особливо положение новой крепости против обуздания Татар, извещая его притом, что во владении его уже больше ста тысяч Калмыков находится, что многие Татары пришли в подданство. ...После сего шествие было в Академию Наук. ... Тогда подарил он Академии Наук карту Каспийского Моря, совсем иного вида, нежели прежние карты, географами об оном изданные. Она принята была академиками с отменным удовольствием и чрезвычайным почтением, и тотчас признан он был почтеннейшим и знаменитейшим Парижской Академии членом". . Журнал, ежедневный пребывания в Париже государя императора Петра Алексеевича // Русский вестник. Т. 2. 1841

 • http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVIII/1700-1720/Petr_I/zhurnal_prebyvania.htm

Как видно из сообщения Петр Первый снабдил французского картографа Де Лиля ценными сведениями об областях и народах у Каспийского моря, а сам получил такие же сведения по другим областям и народам Кавказа.
  [/LIST]
   4. КНЯЗЬ ОРБЕЛИАНИ СУЛХАН САБА

    Теперь посмотрим на другого информанта французов.Это князь грузинский князь Сулхан-Саба Орбелиани (1658—1725), который находился в Западной Европе с дипломатической миссией в 1713—1716 гг. Он в этот период он присутствовал при дворе французского короля Людовика XIV и вручил свои записи с описаниями Кавказа и Грузии Гийому Делилю. В Грузии Орбелиани Сулхан-Саба считают выдающимся писателем, ученым и государственным деятелем. Как видно у него тюркское имя Сул-хан, известно также, что вторым браком был женат на дочери турецкого паши (генерала) Хампаши Атабага и потому вероятнее всего знал тюркский язык и без сомнения общался с жителями Северного Кавказа, бывавшими в Тифлисе. Как племянник грузинского царя и как член царского двора является самым информированным человеком по политическому окружению грузинского царства в начале 18 века. В Париже он был в возрасте 53-56 лет и потому уже был зрелым, многое повидавшим и знающим человеком. И поэтому у нас нет оснований сомневаться в его точной информированности о северных соседях Грузии на 1713-1716г, об их политическом статусе и территориях расселения народов, там проживавших


    5. ГРУЗИНСКИЕ НАЗВАНИЯ КАРАЧАЕВЦЕВ-БАЛКАРЦЕВ
    Грузинских источников об аланах много. Для подтверждения не случайности сведений князя Орбелиани об аланах о расположении их на территории нынешнего Карачая приведем несколько грузинских ссылок.
    1.И. Кипшидзе "Грамматика мингрельскаго (иверскаго) языка. С хрестоматиею и словарем", изданной в Санкт-Петербурге, в Типографии Императорской Академии наук, в 1914 г. На стр. 189 – 424 этой работы приведен Мингрельско-русский словарь, в котором на стр. 193 следующий текст:
    "Алани: Аланами мингрельцы называют карачайских татар (карачайцев), живущих на северном склоне главного Кавказского хребта, близ Эльбруса, у истоков р. Кубани. Алани кочи: человек-алан, т.е. сильный, храбрый молодец"

    Вечными соседями, родственниками, иногда соперниками карачаевцев-балкарцев были сваны. Сванетия подразделяется на Верхнюю Сванетию (граничит с Карачаем) и Нижнюю Сванетию (граничит с Балкарией и Осетией). В каждой из них по два диалекта. Выделяют верхние диалекты верхнебакальский, нижнебакальский и нижние диалекты лашх, лентех. В западной меньшей части Сванетии правили князья Дадешкилиани, которые считали себя потомками кумыкского шамхала. Данное их утверждение косвенно подтверждается тем, что в начале 19 века большинство из них носили карачаевские имена (Татархан, Ислам, Джансох, Тенгиз, Мурзакан итд). А также тем, что на фамильном гербе кумыкских шамхалов избражен двухглавый белый Эльбрус и на гербе Дадешкиани также двухглавая белая гора-Эльбрус.

    «Замечательно, что Сванеты соседей своих Карачаевцев иначе не называют, как Аланами. Это след для историков древняго народа – Аланов».
    ЛЗ. Вышеизложенныя сведения записаны мною после разговора с сыном Владетельнаго Князя Сванетии Михаила Дидишкелиани, воспитанным в С.П.б Кадетском Корпусе* и** теперь находящимся в Тифлисе в военной службе. Октября 15го дня 1845 года. Статья "Сванетия", 1845 г. ( прим. от А.С. имя при рождении Михаила было Татархан)
    В нижнесванском лашхском диалекте который географически ближе к Осетии осетин, карачаевцев и балкарцев называют одним словом ВОС. Интересно, что словом производным от вос– восар называют черкеску! Все элементы которого в русском языке (кафтан, бешмет, башлык, щещке итд) тюркские. По мнению одних вос заимствовано от грузинского овс, которое есть название осетин. По мнению других вос и овс есть заимствование от верхнесванского диалекта sav. Словом sav или savyar верхние сваны называют осетин. Однако в названии savyar легко угадывается савир, сав+эр, сильное тюркское племя, упоминаемый еще Птолемеем во 2 веке нашей эры и проживавщий на Северном Кавказе в 4-5 веках.)
    Таким образом в мингрельском языке и верхнесванском диалекте еще в 19 веке карачаевцев- называли аланами.
    Не является ошибкой соседское расположение алан-карачаевцев и мингрел. Карачаевцы (балкарцы) единственный народ Северного Кавказа, который отделяет мингрел от остальных картвельских народов. Мингрелов карачаевцы называют «малгар», а грузин-«гюрджю», сванов называют чаще «эбзе», реже «суан». Это значит, что аланы-карачаевцы хорошо знали мингрел, знали о различиях языков субэтносов Грузии. Интересное название «малгар». Оно фактически соответствует названию малкар, т.е. балкар, в то время как сами мингрелы называли карачаевцев «алани». Кроме того у карачаевцев сохранились предания об основании мингрелами на непродолжительное время в урочище реки Большая Лаба овцеводческих стоянок – кошар, на которые аланы-карачаевцы нападали в 18 веке, вынудив уйти их на юг Кавказского хребта. Факты алан-карачаево-мингрельских, да и алан-карачаево-сванских тысячелетних отношений не исследованы, хотя являются древнейшим и важнейшим звеном кавказской истории.

    И поэтому мы уверенно утверждаем, что карта Делиля не ошибается, помещая алан на территорию современного Карачая, а показывает реальность 18 века.

    http://kumukia.ru/article-9334.html из газета "Ёлдаш/Времена" 12.09.2008
    К. Д. Дондуа Сванско-грузинско-русский словарь (Лашхский диалект). Текст переработал Проф. А. Ониан. Тбилиси 2001, с. 101    6.ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КАРТЫ

    6.1. PAYS DEPENDANS DU KAN DES TARTARES "Страны зависящие от хана татар"
    Рассмотрим ближе интересующий нас фрагмент карты- центральный район Северного Кавказа. Большая часть Северного Кавказа крупным шрифтом обозначена как
    PAYS DEPENDANS DU KAN DES TARTARES- "Страна зависит от хана татар"
    Это обозначение перекрывает две другие области:
    1. PETIT NAGAIA PAYS DES CARA NOGAIS ou DES TARTARES NOIRS –«Малые ногаи страна караногайцев или чёрных татар»
    2.CIRCASSIE OU PAYS DE LADDA – «Чиркасия или страна Ладда».
    . Французское слово «pays» переводится как страны или территории. Но так как страна от территории отличается наличием населения, то я тоже перевожу “pay-pays” как страна-страны. Да и карта называется «Карта стран, окружающих Каспийское море».
    Область CABARDINIE находится на востоке от CARACIOLES ou CIRCASSES NOIRS и на севере от Grand Oseti, что соответствует приблизительно району современного Новопавловска. Через Cabardinie протекает Riviere de Sil (Сил), что переводится как «река-силует, река без названия», но соответствует реке Кума.В области Кабардиние есть Cabarda Capitale de Circassie, то есть Кабарда столица Чиркаси.
    Указанные на северной границе карачаевцев besini или besinada ou ili a un Bey на реке Lappa без сомнения это адыги-бесленеевцы на реке Лаба, под управлением Bey-Бея. Есть еще одно племя, которое можно отнести к адыгам это Guemir Cui. Других бесспорно адыгских названий нет. Остальные больше относятся к ногайцам чем к адыгам, например, у кара-ногаев Grand Seigneur (Сейит-нур?) и дважды это же имя встречается в нижнем течении Кубани в Чиркасии.
    Ошибочными являются расположение Кубани и Лабы. По всей вероятности Гийом Делиль посчитал их равнинными реками, хотя они на самом деле берут начало от Кавказского хребта на территории Карачая. Но взаимное расположение областей и стран Кавказа очень близко к фактическому состоянию на первую половину 18 века.
    Восточной границей «страны зависящей от хана (крымского) является страна Suchater , выходящей к Каспийскому морю, вероятно это искаженное от названия реки Сунджа, Сунча по-карачаевски . К югу от страны Suchater , на берегу Каспийского моря расположена страна LESGUI COMOUCS ou Andreof Terres du Chef cal Daguestans- «кумыкских лезгов или Эндиреевские земли шамхала Дагестана». Страны Сучатер,Кумыкия и все северное побережье Каспийского моря (ASTRACAN GRAND NAGAIA ) обозначены как FRONTIERES DES ETATS DE RUSSIE , т.е.«Границы государства Россия». На юге по Кавказскому хребту «Сучатер» и Кумыкия граничат с грузинскими областями Тушетия, Кахетия и собственно с Грузией и азербайджанскими ханствами Дербент и Ширван. Дагестан и Чечня включены в состав Кумыкии. Можно предположить, что причина этого в том, что в начале 18 века русские посланцы Петра 1 в Персию еще не сталкивались с другими кавказцами, кроме лезгин. Карту Западного Кавказа можно посмотреть, загрузив всю карту. Нас интересует Центральный Кавказ и поэтому не будем более отвлекаться на Восточный Кавказ.
    Однако из стран, находящихся в зависимотси от крымского хана (PAYS DEPENDANS DU KAN DES TARTARES) выделены три страны    6.2. СТРАНЫ: CARACIOLES ou CIRCASSES NOIRS –«карачиолы или черкесы черные», ALANES –«аланы», LES ZIQUES –«зики-джики»
    «Карачиоли» итальянская адаптация карачаевского географического самоназвания «карачайлы- т.е. житель Карачая». Слово «карачиоли» впервые зафиксирован в 16 веке у А.Ламберти, прожившего в Колхиде-Мингрелии 18 лет и оставившего краткое описание карачаевцев-алан в своей книге о Колхиде. Он же называл карачаевцев –карачиркасами.
    Страна карачиол или черкесов черных CARACIOLES ou CIRCASSES NOIRS расположена в центре Кавказа и граничит с юга SOUANES иProvince d Osseti т.е с грузинской территорией- со сванами и провинцией Осети, с юго-востока граничит с Grand Oseti т.е. с Большой Осетией. А северная граница примыкает к безымянной области, но включает PETIGORIE т.е. Пятигорье. На западе от страны карачаевцев отдельной Pays-страной показаны ALANES т.е. страна Алан. От страны Алан еще западнее расположена страна Зиков (Джиков)- Les ZIQUES. Страна Алан на юге граничит со страной MINGRELIE т.е. Мингрелия, а страна и Зиков граничит со странойABASSA т.е. Абхазия-Абазия. Страну Зиков от моря отделяет гористая полоса.
    Границы трех стран выделены от остальной Чиркассии другими цветами. Цвета их границ совпадают с цветами соседних грузинских княжеств и областей, которые НЕ являются «странами зависящими от хана». Отдельно красным цветом выделена область Чиркассии -Cabardinie, которая в числе областей «страны зависящей от хана татар». Важным и принципиальным фактом является выделение стран Алан-Карачиоли и Зиков от остальной территории, названной «страной зависимой от хана татар». Это явное указание на их политическую независимость! Без сомнения Гийом выделил их на основании записей грузинского принца и князя Сулхана Орбелиани.
    [LIST]
   • Разделение на страну алан и страну карачаевцев ошибка, но незначительная. Ибо кроме карачаевцев (балкарцев), называющих себя аланами других алан на Кавказе не было до 1991г., тем более на территории Карачая и Балкарии. (В 1991г Парламент Северной Осетии в связи с осетинско-ингушским конфликтом принял политически мотивированное решение переименовать осетин в алан). Тем более, на карте области расселения осетин показаны отдельно от ALANES , в районе нынешней Осетии. По всей вероятности Гийом Делиль решил, что у одного народа не может быть два названия. Но у больших и древних народов не только два названия, а как правило три-четыре названия. Например, наименование ростовчанин или москвич, не отменяет названия русский? Точно также и тут, «алан, болкар» самоназвания этнические, а «къарачайлы, таулу» самоназвания географические, областные.
   Месторасположение CARACIOLES и ALANES, соответствует нынешнему расселению карачаевцев-балкарцев на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии плюс еще потерянные в 1830годах территории PETIGORIE-Пятигорья, то есть современных Кавказских Минеральных Вод. Но до 1830-1840 карачаевцы ( в т.ч.балкарцы и кумыки) составляли основное население Кавминвод, называемые в исторической литературе пятигорские чиркасы. Вторым народом по численности после карачаевцев были ногайцы. Этот тезис подтверждается данной картой, а также карачаевской джокающей топонимикой Бештау, Джуца, Машук Хубиев, аланскими родами, сохранявшимися на Пятигорье до русского завоевания, сведениями карачаевских родов о владении землей на КМВ ит.д. У нас есть отдельное исследование посвященное проживанию карачаевцев (балкарцев)на Кавминводах и карачаевской топонимике, к которому направляю своего читателя.
   http://a-salpagarov.blogspot.ru/p/blog-page_4.html
   Также есть на карте заметное отличие в расселении адыгских племен 18 века от расселения адыгских народов в настоящее время. Данная историческая карта подтверждает известный факт того, что кабардино-черкесские сёла на территории нынешних КЧР и КБР основаны намного позже 18 века, в 1830-1840годах. На карте Г.Делиль маленькое племя besini (бесленеевцы) и большое племяCABARDINIE (кабардинцы) расположены за пределами нынешних КЧР и КБР.
   Теперь о стране LES ZIQUES т.е. о стране зиков. Очень интересным на карте является соседство зиков и алан. Зики по-грузински произносится как «джики» и обозначают «леопарда-барса». А «алан» по-карачаевски табуированное иноназвание барса и самоназвание.карачаевцев-балкарцев. Также подробнее по теме «зики-джики-барс-алан» можно ознакомится в другой нашей работе. По моему мнению «зики-джики» аланское племя, убежавшее от чумы в Карачае (биринчи эмина) в первой трети 18 века на побережье Черного моря и там смешавшиеся с абазинскими племенами и давшее новое племя садзы- джики. Дополнительно по джикам-джикетам тут.
   http://a-salpagarov.blogspot.ru/2014/01/blog-post_2.html
   И напоследок еще раз обращаю внимание на важный факт. Карты составлялись для правителей государств для выстраивания отношений с соседями, для ведения войн или торговли. Исторические карты, конечно же, не обладают точностью современных карт. И древние картографы не претендовали на это. Но более главным, чем точность границ на картах для королей и царей было определение политического статуса интересуемой территории или страны. Попросту говоря их интересовал простой практичный вопрос «кто хозяин данной страны-территории». А вопросы границ, точного расположения объектов уже можно было уточнять по мере необходимости. Исходя из этого, выделение на карте как независимых стран «алан-карачаевцев» и «джиков-зиков» никак не является случайностью или ошибкой первого королевского картографа и члена Академии наук Франции Гийома Делиля. Потому что карта составлена самым лучшим профессионалом своего времени на основе карт самого Петра 1 и описание грузинского посла и князя Сулхана Орбелиани и всей картографической коллекции французской Академии наук. Надо еще учесть, что информация по странам мира в Академии наук накапливалась и от французских послы бывавших не только в России, но и в Крымском ханстве и Османской империи. Поэтому даже последнему тюркофобу, ну никак не отмахнуться от этой карты!

   P.S. Анонс будущих статей-сообщений по теме:
   В дальнейшем расскажу о Хасаукинском сражении 1828г. между карачаевским ополчением и русскими войсками, закончившееся поражением карачаевцев, но достаточно мягким Договором о вхождении Карачая в состав России. Такой Договор единственный в своем роде. Ни с одним из народов или стран Северного Кавказа Россия договоров не подписывала. Факт Договора российского генерала Еммануеля от имени царя с Карачаем также является подтверждением независимого высокого статуса Карачая.
   Также расскажу в дальнейшем подробности того, что я лично видел в 1991г. на втором этаже музея В.И. Ленина на Красной площади, в имитационном кабинете с личными вещами Ленина, на стене висела карта России, на которой Кавминводы были окрашены в темно-бордовый цвет и были подписаны "Внешний Карачай". Я посчитал тогда эту карту одним из не исполненных проектов национального размежевания, которое проводили большевики в 1921-1922г.
   Карта Г.Делиля была повторно издана в 1742г. в Амстердаме в альбоме «Atlas nouveau» картографами-издателями Jean Covenset Corneille Mortier, которую мы использовали в своей статье. Обложка картографического альбома «Atlas nouveau»
   Фрагмент карты Гийома Делиля с краткой информацией.


   На основе карты Гийома Делиля во Франции и Голландии до конца до конца 18 века до 1799г. выпускали карты с расположением алан-карачаевцев в центре Кавказа. Добавляю амстердамское издание фрагмент Кавказа из карты Персии 1750-1799 :
   Titre :Regnum persicum, Imperium turcicum in Asia, russorum provinciae ad mare Caspium, aliaeque regiones finitimae, item Ponti Euxini, maris Caspii, ac sinus persici / novissimae ac fidelissimae delineationes omnia ex variis observationibus in lucem edita a Reinero et Josua Ottens,... Auteur : Ottens, Reinier (1698-1750). Cartographe
   Auteur : Ottens, Josua (1704-1765). Cartographe
   Éditeur : edita a Reinero et Josua Ottens (Amsterdam)
   Date d'édition : 1750-1799, Sujet : Perse -- Divisions politiques et administratives
   с сайта http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5900157s/f1.item.r=Asia.langEN
   Карта изданная в Амстердаме конца 18 века на основе карты Гийома Делиля. В центра Кавказа алан-карачаевцы. Auteur : Ottens, Reinier (1698-1750). Cartographe
   Auteur : Ottens, Josua (1704-1765). Cartographe
   Éditeur : edita a Reinero et Josua Ottens (Amsterdam)
   Date d'édition : 1750-1799.

   "Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
   АЛАНЛА, бир эс бёлюгюз бу темагъа., 'Къайсын-миллетни бетиди'-дегенди Эфендиланы Салых.
   Къара чачлы 16.10.2013 21:35:56
   Сообщений: 1750
   Алгъышдан башлайым:
   Миллетибизге Къайсынчала туусунла!

   Алайды да, мени сизге айтырым...
   'Къайсыннга жюз атлам'деп иш башланнганды.
   Эл тюбю деген элде, Къайсынны юйюне бурулгъан орамны жаны бла хуна къалана турады, ол хунаны юсюнде жюз плита боллукъду-сыйдам, тёртгюл, сыйлы ташдан. Хар аллай ташны юсюнде уа назмучубузну бир назмусу жазылып барлыкъды, аны бла уа алайда окъуна жюз назму хаманда да турлукъду.
   Келлик жыл, Аллах айтса, Къайсыннга жюз жыл толлукъду, ол кюннге бу иш битерге, тындырылыргъа керекди!

   Сизден-бизден изленнген:
   1. Бу ишле баргъан заманда онгу болгъан барып, таш ташыргъа, башха жумушха жараргъа.
   2. Биягъы онгу болгъан ахча жаны бла болушургъа, аз бералгъан аз,кёп бералгъан а кёп.

   Ёмюрде быллай ишге къатышмагъанма, хапарлы да тюйюлме, алай кел,къатыш, болуш дегенлеринде, бек къууандым, Мен былайда болмаса,Къайсыннга энди не бла жараялырма?
   Къайсын-миллетни адамыды, миллети ючюн, Москба шахарда къалыргъа унамай, туугъан жерине къайтып келгенди, Миллетин сау дуниягъа белгили этгенди.
   Айтып турсам,саналып турлукъду. Къайсынны менден ахшы билесиз не этгенин,къаллай инсан болгъанын.

   Бу ишге уллу кёллюлюк этмегиз, къол булгъап къоймагъыз, тындырайыкъ, бир тынгылы жукъ къошайыкъ от жагъасыны къыйырына.

   'Къайсыннга жюз атлам'проект сизге аманат, сиз Аллаха аманат!

   Кёрмегенча, окъумагъанча этип къоймагъан 8 928 706 60 28 - Къара чачлы, сёлешсин!

   КЪУРМАНЫГЪЫЗ ДА КЪАБЫЛ БОЛСУН. ЭКИНЧИ БУ ЗАМАННГА КЪУУАНЧ БЛА, САУ-ЭСЕН ЖЕТЕЙИК.
   Изменено: Къара чачлы - 16.10.2013 21:38:57

   "Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
   ЭШИТ, ЭШИТ, ЭШИТИГИЗ АНЫЫЫЫЫЫ )))))), АЙШУЛЯНЫ ТУУГЪАН КЮНЮДЮ БЮГЮН ! )))
   Къара чачлы 04.07.2013 14:23:16
   Сообщений: 1750
   АЙШУЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ! )))))

   АЛГЪЫШЛАЙМААААА !))))

   УЗУННУ КЪЫСХАСЫ :
   КЪАЙДАМ, АЙТЫРГЪА ЖАРАМАЙДЫ ,ТЮЗЮ ТАСХАДЫ, АНДАН ДА ТЮЗЮ УА КЪЫЗЛАДАН АНЫ СОРМАЙДЫЛА ))

   КЕБ БОЛМАЙ ,ТАЛАЙ ЖЫЛЧЫКЪ МЫНДАН АЛГЪА, БИР КЪЫЗЧЫКЪ ТУУГЪАНДЫ !
   ЕСЮБ, ЕСЮБ ,ЕСЮБ КЕРЕКЛИСИЧА ,УЛЛУ КЪЫЗЧЫКЪ БОЛГЪАНДЫ.
   БЮГЮН АНГА
   ........ЖЫЛ ТОЛГЪАНДЫ :-):-):-)


   ЭЛЬБАЧЫЛА !

   ТЕРК, ТЕРК ,ТЕЕЕРК АЛГЪЫШЛАБ БОШАЙЫКЪ АЙШУЛЯБЫЗНЫ! :гоккачыкъ::превед:

   "Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)

   Форум  Мобильный | Стационарный