Ищем описание Фотографии. Кто на фото? Кто где видел эту фотографию ??, Все все все. Пожалуйста просмотрите, дайте свой отзыв. Помогите найти описание.
Barsil 03.02.2017 22:55:12
Сообщений: 865
Изменено: Barsil - 03.02.2017 22:55:53
Киляр Хачиров - экспедиция 1829 года., Новая тема о старом кем был по национальности Хачиров?
Barsil 17.09.2015 20:12:29
Сообщений: 865
http://www.natpressru.info/index.php?newsid=6619
мунуда бир окъугъуз
Киляр Хачиров - экспедиция 1829 года., Новая тема о старом кем был по национальности Хачиров?
Barsil 17.09.2015 20:06:09
Сообщений: 865
Къайда бизде быллай зат Хачир улуну юсюнден ?
Киляр Хачиров - экспедиция 1829 года., Новая тема о старом кем был по национальности Хачиров?
Barsil 17.09.2015 19:59:23
Сообщений: 865
Не эте эселеда, къалай эте эселеда хаман джазыб чыгъарыб, ары да айтыб бери да айтыб бегитиб турадыла, а бизникиле уа не этедиле ? Къайдадыла ол ма иш бла кюреширге керек адамла ? Кимледиле ала ?

http://adyghepsaleru.421.com1.ru/?p=40266
Киляр Хачиров - экспедиция 1829 года., Новая тема о старом кем был по национальности Хачиров?
Barsil 16.09.2015 22:17:21
Сообщений: 865
Изменено: Barsil - 16.09.2015 22:17:59
«Мы не были на той войне…», Barsil, есть работенка.)
Barsil 06.03.2015 13:04:10
Сообщений: 865
Да есть только я не совсем понял условия,
Цитата
Makiavelli пишет:
сюжетные фотографии военного периода и поствоенного времени с изображением одно и того же человека
«Мы не были на той войне…», Barsil, есть работенка.)
Barsil 06.03.2015 12:14:18
Сообщений: 865
Так я не понял.
Балкария и Карачай в цифрах и документах (новая тема о старом), Только документы, никакого спора...
Barsil 22.02.2015 23:36:35
Сообщений: 865
не читабельно :)
Аны аты бюгюн да унутулмаз., Чотчаланы Коналини джашы Чотчаны юсюнден хапар.
Barsil 13.02.2015 20:08:23
Сообщений: 865
Аты бюгюн да унутулмай турады
Къарачайда Чотчаланы Къоналийки джашы Чотча ким да таныгъан, билген, джамагъат сыйын кёрген тёрелени бири болгъанды.

Аны юсюнден мен фольклор материал джыйгъан заманымда да, кеси- ми анамдан да кёб хапар эшитгенме. Чотча улу онгсуз джашагъанлагъа болушханды, байладан джарлылагъа юй ишлеб берликлерин излегенди. Эркиши тиширыудан айырылыб неда башха чурум бла сабийге тукъум берилмегени болса, аны огъурамагъанды. Джалчыларын ёлтюргенлени кеслерине да ёлюм буюргъанды. Совет власть да, аны ишин тинтиб, тюзге санагъанды, кесине да тиймегенди.
Мен Чотчаланы Чотчаны юсюнден эшитген кёб хапарланы ичинде къарт анам Биджиланы Къараны къызы Зулихат айтхан хапарны айырылыб уллу магъанасы болгъаннга санайма. Бир кере, ана тилни дерсине хазырлана, Къаракетланы Иссаны “Бай бла джарлы” деген чыгъармасын окъуй тургъан- лайыма: “Къайда, джангыдан бир къайтарыб окъучу”, - деб къарт анам эсин ийиб тынгылады. Сора, кёзлерине джыламукъ ура: “Мен Чотчаланы тийреге джангы келин болуб келген кёзюуде эди. Джангы келинле эл джыйылыулагъа джюрюмей эдиле. Алай а ол кюн элни ичинде бир адам къалмай баргъан эди тёрени джыйылыууна, аланы ичинде мен да бар эдим”, - деб башлады ол хапарын.
Къаракетланы Иссаны белгили чыгъармасыны сюжети къарачай миллетни тарихинде керти болгъан затдан алыннганды. Ол а ма былай болгъанды. Къарачайда бир байда Къазандан бир ёксюз джашчыкъ джалда ишлегенди. Сёз бегитиб 5 джылгъа 30 къой мал эмда аш-суу азыгъын санаб алгъанды. Айтыргъа, бир джылгъа 6 къой. Къа­зандан келген джашчыкъ, юйлю адамча, таза джюрекден, маллагъа ариу къараб, байны кёлюне джетиб тургъанды. Байны кесини джашы эрке юреннген, “тойгъанлыгъы” джараш- магъанладан болгъаны себебли, баш кечиндириб айланнган болмаса, юй джумушха, атасыны джанына джарагъан джаш болмагъанды. Бай Къазандан келген джашчыкъны кесини джашындан башха кёрмегенди. Къарнына, юсюне-башына иги къарагъанды, ашатханды, ичиргенди. Джалгъа кирген заманы ётюб, кетер заманы джетгенинде, бай джашха: “Энтда 5 джылгъа къалсанг, айтханымдан кёб мал берирме”, - деб тилегенди. Поэмада айтылгъаны - ишге алгъан заманда, алдаб ариуну айтыб алгъанлыкъгъа, бир замандан кеси джашындан къууанмагъан бай къарт, аны сынаб, таза джюрекли сабий болгъанын эслеб, джашынча сюйгенди. Поэма 1928-чи джыллада чыкъгъанды. Къаракетланы Исса чыгъарманы заманнга кёре Совет аластха джараулу джарашдырыб джазгъанды. Ол себебден бир талай джерчиги тюрленмгенди. Мен а аны керти да къалай болгъанын къарт анамдан эшитгенимча джазама.
Бай, джашны сынаб, талай заман ётгенден сора кесини джашынча кёргенди. Алай а байны джашы атасы джалчысын алай багъалатханын онгсунмагъанды. Дагъыда поэмада айтылгъаныча:
“Бу беш джылны ичинде
Сени сынаб кёрюрме,
Хар ишинги джаратсам

Таб, къызымы берирме.
Мени ариу къызымы,
Аллах айтса, алырса,
Рысхыма эм мюлкюме
Ие болуб къалырса”.
Бу поэмада джазылгъан сёзлени бай киши джашчыкъны джалгъа алгъан заманда аны ишге байлар ючюн айтса да, 5 джылдан, джашны джаратыб, кёлю бла къызын берирге тыйыншлы кёреди. Алай а байны джашы, «эгечин ол татар джашха бериб, рысхыны ол экисини арасында тенг юлешиннигин огъурамай, джюрексиниб, тиш къысыб тургъанды”.
Джалгъа кирген 5 джыл болжалы кетгенден сора, сёз таууса башласала, джашчыкъ поэмада: «Анам, атам джокъ мени...», -дейди. Кертиси бла уа, атасы ауушуб, анасы кеси къалыб джарлылыкъ сынаб, джангыз джашыны аллына къараб болгъанды (аны элчиле ёксюз джашчыкъны кесинден билгендиле). Поэма суратлау чыгъарма болгъаны себебли авторну джашауда болгъан затлагъа къошаргъа, къоратыргъа да эркинлиги барды. Бай джашчыкъгъа, къал, деб тилеген заманда: «Мен анамы да бир кёрейим, тынчлыгъын, эсенлигин да соруб, тансыгъымы да алыб келейим», - деб джууаб бергенди. Джаш­ны айтханына бай разы болуб, берлик джалындан артыкъ мал да бериб, юсюне-башына да къараб, тийрени джыйыб, къурман- лыкъ этиб, джолуна азыкь джыйыб, къучакълаб ашыргъанды. Ингир ашхам бола джарлы джаш­чыкъны маллары ызларына, стауатха, къайтыб кел- гендиле. Къарт бай ишекли болгъанды. Малла келирни аллы бла джашыны аты терлеб, кеси да, бир къыйын ишни ишлеб келгенча, арыб, джукълаб къалгъанын эслегенди. Къарт, мен башында айтхан тёре Чотчаланы Къона- лийни джашы Чотчагъа келиб, хапарын айтхан заман­да мени къарт анам, Биджиланы Къараны къызы, джангы келин болуб, эшитиб тургьанды.
Бай кишини айтханын мен туура къарт анам айтханча айтайым: “Чотча, бизге къан джаугъанды. Ол джар­лы джашчыкъгъа берген малым юйге къайтханды. Ол таланнган джаш да бир тюрлю къаннга киргенди...».
Ары дери да ол тийреде джашагъан акъыллы хоншусуна, тёреге, келиб, бай къарт джашындан тарыгъа, джалчысыны адамлыгъын махтай: “Мени джашым да аныча деменгили болса, ёлсем да, ёлеме, демез эдим”,- дей тургъанды. Олсагъатлай Чотча, мыртазакъларын ийиб, джаш ары-бери джанлаб кетгинчи, зийданнга атдыргъанды.

Тохта алайда, атламай.
Джетгенд сени
болджалынг,
Бир минутну атламай,
Ма бусагъат аджалынг!
Бай джаш, тамам джазылгъаныча, джалчыны, ызындан джетиб, эки кесек этиб, къауралагъа джашыргъанды. Аны барын да мал кютген сюрюучюле кёрюб, хапар айтхандыла. Поэмадан юзюк:
Санларынгы туурады,
Бир-бирине чырмады.
Къанынгы ичди, эмди.
Терен шындыкга кёмдю.

Чырпы къалын агъачда –
Тилсиз чауулда, ташда –
Кимге къычыр,
кимни уят?!
Кимге этгинг осият?!.

Къарт анам айтханнга кёре, тёре Чотча улу Чотча, миллетни джыйыб, байны джашын зийданнга атылыб тургъан джеринден мыртазакълагъа келтиртиб, ёлюкню къалайгъа джашыргъанын табдырыргъа аны джалан аякъ этиб, къамчи бла уруб, аллына сюрюб элтгенди. Керти да поэмада айтылгъаныча, аны ёлюгю белинден эки этилиб тургъанды. Къаураланы тюбюнден алыб, атны юсюнде къаны саркъа келтиргендиле. Къаураланы къатында къан джугъу болгьан сыбызгъысы да табылгъанды. Къазанчы джашчыкъ сыбызгъыда уста сокъгъанды.
Ёлюкню келтиртгенден сора, терекден тёгерек кесилген томураугъа миндириб, бай джашдан элни аллында къаты соруу алгъанды тёре. Соруу алыныб, джашны терслиги ачыкъланнгандан сора, эл анга налат бергенди.
Мурдарны зийданнга атыб, ёлюк къайгъылы болгъандыла. Бай киши, татар джашны къыйынына бериб, къайтыб келген малланы аны схатына кес- генди. Санларын бир-би­рине тигиб, афендиле дууа этиб, тыйыншлысыча асырагъандыла. Сора, эл тё­реге джыйылыб, мурдар­ны элни тышына элтиб, къайсыны огъундан ёлгени белгили болмазча, он мыртазакъ биргелей атыб ёлтюрюрге, деб оноу этгенди. «Мурдарны ёлтюрюрге алыб баргъанла, къолларын къаннга боямаз ючюн, кьайры сюйсенг, ары кет, къай­тыб элге келме, деб къыстаб ийгендиле», - дегенле да бардыла. Мурдарны атасы, джашыны этген ишине асыры кьыйналгъандан, кёб турмай ауушханды.
Чотчаланы Къоналийни джашы Чотча: «Ма андан къыйын ишим болмагъанды," - дегенлей ёмюрю кетгенди.
Ол тёрелик этген кёзюуде мал урлагъан, онгсузну къыйынын ашагъан болмагъанды. Аны аты бюгюн да унутулмай турады.

ЭРИКГЕНЛАНЫ Фатима.
Газета «Карачай» № 7 (10089) от 31 января 2008г.Сол джанында олтургъан Чотчаланы Чотча, артында сафда

Чотчаланы Чотча Коналиевич (1850 - 1929) .

Большой Спор. Чокуна Апенди (Акъбайланы Исмаил) на фотографиях., Интересует ваше мнение кто Чокуна апенди??
Barsil 14.01.2015 13:27:53
Сообщений: 865

слева Ислам Крымшамхалов а справа Чокуна апенди, предположительно.
Большой Спор. Чокуна Апенди (Акъбайланы Исмаил) на фотографиях., Интересует ваше мнение кто Чокуна апенди??
Barsil 14.01.2015 13:16:35
Сообщений: 8651911 г. Слева: Батчаев Джануай Хасанович, основатель Сары-тюза, отец Намыслы Халиловой;
Акбаев Исмаил Окубович; Халилов Махмут Магометович, сидит Абаев Махди, на заднем плане - оруслу.Однако, требуются уточнения.
Сюелген Чокуна апенди, олтургъан Байчораланы Солтан Ожаевич.Теперь вторая партия фото:
Сказали что на этом фото тоже Чокуна Апенди, но потом сказали что это Абаев МАхти.
Вот из той же серии фото было предоставлено внучкой племянницы Чокуна.


оттуда же


Вроде бы Чокуна Апенди с племянницами.


Байдымат с племянником Салихом Халиловым.


Так Который из них действительно Акбаев Исмаил - Чокуна апенди ???
Barsil, С днем рождения!!!!!
Barsil 30.01.2016 14:13:25
Сообщений: 865
Залина, саубол.
Barsil, С днем рождения!!!!!
Barsil 02.02.2015 21:30:38
Сообщений: 865
Девушка Гор, Фатима сау бол.
Barsil, С днем рождения!!!!!
Barsil 31.01.2015 11:19:06
Сообщений: 865
Сахадин, саубол
Barsil, С днем рождения!!!!!
Barsil 31.01.2015 09:46:42
Сообщений: 865
Шиповник,Амняша, сауболугъуз, айтханларыгъыз биргелей толсунла.
Обращение в техподдержку, Тиккетная система обработки заявок
Barsil 28.09.2015 21:36:33
Сообщений: 865
Саубол ))
Обращение в техподдержку, Тиккетная система обработки заявок
Barsil 27.09.2015 23:08:08
Сообщений: 865
Пытаюсь зайти в одну старую свою тему, но не могу выдает ошибку. Думал только это тема, попробовал другие тоже самое, что делать?
"Личное дело" офицера и "Учетно-послужная картотека", Документы из Цетрального Архива Министерства Обороны РФ.
Barsil 27.09.2015 23:05:43
Сообщений: 865
Цитата
Мусса пишет:
Barsil ,1) сходить в местный райвоенкомат(где стоял на учете) и узнать где "Личное дело"родственника..Если его нет,то оно в ЦАМО РФ в Подольске.Если так ,то берете доверенность у прямого родственника ,заверенное нотариусом на разрешение просмотра .и на другие операции.2) Приезжаете до 9-00 в будние дни ,берете разрешение на проход в читальный зал.Там заполняете анкету и заказываете" Личное дело".Если повезет ,то заказ будет исполнен в течение 3-4 дней.Приезжаете к указанному сроку и пойдете в другие корпуса,где будете знакомиться с документами и закажите какие страницы будете(если хотите)сканировать.3) Возвращаетесь в читальный зал и заказываете страницы.Они посчитают во сколько это обойдется ,дадут бумажку и с ней пройдете в кассу и оплатите.Затем назначат дату,когда приехать за отсканированными бумагами.Вкратце ,такова процедура.
1. Если в военкомате по месту призыва скажут нету, значит оно 100% там ?
2. А если мой родственник умер без потомков на войне и я его потомок брата?
"Личное дело" офицера и "Учетно-послужная картотека", Документы из Цетрального Архива Министерства Обороны РФ.
Barsil 27.09.2015 22:34:31
Сообщений: 865
Мусса, а как узнать есть ли там личное дело моего родственника, чтобы в пустую не ехать.
ДНК - Проект. Генетика и ДНК Генеалогия этноса.
Barsil 30.06.2015 12:26:22
Сообщений: 865
Салам алейкум!

На днях пришли НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

355986 Куйгенов Balkaria (Malkar, Fardyk). Судя по всему, R1a-YP451 (субклад, к которому относятся большинство карачаево-балкарских R1a). Ну или как мы ее называем, «карачаевская ветвь R1a».
Близких внутри ветви пока нет.

355994 Токумаев Balkaria (Malkar, Kurnoyat) G2a1.
Близок к Гузиеву (Malkar, Tuura Habla) (3шага/37маркеров)

355987 Алтуев Balkaria (Malkar, Tuura Habla) G2a1.
Близок к холамцам Жантуеву и Шакманову.

355992 Чанаев Balkaria (Malkar, Fardyk). Похоже, что J2a*.
Близких гаплотипов пока не обнаружено.


И у нас первый C в проекте!

355989 Ацканов Balkaria (Malkar, Kyunnyum)→Lesken.
Так как прежде почти не имел дело с гаплогруппой C, пока не могу сказать, что за субклад. На "чингизидов" не похож.
ДНК - Проект. Генетика и ДНК Генеалогия этноса.
Barsil 12.06.2015 22:17:36
Сообщений: 865
От Админа
Новые результаты:

355991 Тилов Balkaria (Baskhan, Gubasanti) Q1a1b1a
На 37 маркерах ближе остальных к нему Абаев и Мусуков (3 и 4 шага соответственно)


355993 Шаханов Balkaria (Malkar, Kosparti) R1a К-ветвь
В 2 шагах от Джанхотова (Malkar, Kosparti)


355983 Занибеков Balkaria (Malkar, Kyunnyum) J1
Относительно близких родственников пока нет в базах. Гаплотип принадлежит к субкладу L858, который представлен, главным образом, среди арабов и евреев.
В проекте появился 37-маркерный Кипкеев (ataul Kasmak). Близок к Тохчукову и Кулиеву.
396087 Khoultchaev G2a1. 37 маркеров. Близких гаплотипов пока не обнаружено.

Как я понимаю, это представитель малкъарских Хульчаевых.

390042 Хатуев J2a1h

Судя по всему, в одной ветви с карачаевцами Бытдаевыми, Кочкаровыми и малкарцем Мамаевым.


E19715 Aydin (Айдинов) G2a2b2a1a2. Из турецких карачаевцев.

Без снипования уверенно не скажешь, что он L1264+, т.к. помимо "приближенцев" L1264 есть и близкие грузинские гаплотипы c отрицательным L1264.


367528 Кумуков (Чегем) J1. Ожидаемо.

Особо близких нет (может, плохо искал), но, судя по всему, он из субклада CTS1460.

К карачаевцу Кумукову предсказуемо не близок, потому как даже в отдельно взятом Карачае есть однофамильцы Кумуковы:
цитата:
… в настоящее время насчитывается несколько родов Кумуковых, которые имеют разное происхождение. Как уже отмечалось, связано это с тем, что большинство дагестанцев именовались карачаевцами "кумукъ", так как пришельцы все говорили на кумыкском языке, несмотря на то, что в большинстве своем были представителями других национальностей (аварцы, лакцы, даргинцы и т.д.)…

http://kumukia.ru/article-9402.html
Изменено: Barsil - 12.06.2015 22:32:18
ДНК - Проект. Генетика и ДНК Генеалогия этноса.
Barsil 12.06.2015 22:16:19
Сообщений: 865
Chinar, уалейкум Салам. Аутосомный тест этерге керекди. Ол кесинги башха къатышынгы къатышынгы хапарын айтырыкъды.
ДНК - Проект. Генетика и ДНК Генеалогия этноса.
Barsil 16.02.2015 12:02:37
Сообщений: 865
Цитата
khanmode пишет:
Да, у нас 3 Байрамуковых: атаулы Ибак и, я думаю, Дебо с вышеуказанным результатом и неродственный им Макай-Джорга с результатом R1a. Нужны тесты других атаулов, чтобы понять, какая гг основная для Байрамуковых.
Макъай - Джоргъа это Байрамкулов. У вас Тырнакъла атаул можете считать это за атаул Кемелери, есть еще Ибакъ и Дебо, последние два они близки друг к другу же, а первый нет. Так что нужны еще.
ДНК - Проект. Генетика и ДНК Генеалогия этноса.
Barsil 16.02.2015 10:00:04
Сообщений: 865
НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

360618 Биджиев G2a1a (без сюрпризов), та же самая ветка где, Лайпанов, Башлаев, Доттаев, Джашеев и Эркенов.

363196 Шунгаров R1a
Совпадает на 12-ти с Караевым, так что, скорее всего, Z2122+.

280637 Абайханов G2a1a. Определенно родственник Долаева. По легендам Абайхановы ведут свою фамилию от женщины Абайхан которая была невестой у Долаевых.У Ногерова (Малкъар) пока нет близких.


Жабоев (Холам) оказался довольно близок к Мисирову (Малкъар). 6 мутаций на 37 маркерах. Это ориентировочно 1000 лет до предка.Ближе всех к Тогузаеву (Малкъар) – дигорец Хадаев (с. Вакац). Тоже 6 мутаций.

Их молодая веточка относится к более возрастной подветви с таким составом:
116485 Wright England
370340 Brent England
101151 Price England
72843 Moody England
N35927 Manigault
45659 Yarush Lithuania
221740 Khalilov Uzbekistan
190715 Kokaev North Ossetia
M7559 Al-N Kuwait
N70680 Salinas Mata Spain
258963 Tsipuria Georgia
N85213 Bravo Pugin Chile
354857 Olivarez
258929 Mingrelian Georgia
258965 Khurtsia Georgia
291813 Laypanov
291839 Erkenov
348248 Dotdaev
348253 Dzhasheev
291698 Bashlaev
360618 Bidzhiev


Хаджиев (Басхан) 100% R1a-Z2122, но близких гаплотипов нет.

365407 Чотчаев (Махамет?) в 4 шагах от 306113 Чотчаев (атаул Махамет). Как-то многовато для одноатаульцев.
ДНК - Проект. Генетика и ДНК Генеалогия этноса.
Barsil 16.02.2015 09:54:59
Сообщений: 865
Цитата
khanmode пишет:
Байрамуков (атаул Ибак, # 106013) сделал апгрейд своего теста в рамках карачаево-балкарского днк проекта на familytreedna. Предпологавшееся близкое родство (по первоначальному 12 маркерному тесту) по y хромосоме с Семеновым и Джанибековым подтвердилось. По мнению администртора проекта общий предок Семенова и Джанибекова жил около 350 лет назад, общий же предок сделавшего апгрейд Байрамукова, Семенова и Джанибекова от 300 до 500 лет назад (грубо говоря)))))).
В итоге получается что нужны еще Байрамуковы для коммерческого тестирования в лабораториях США.

Странник, напиши в личку кто конкретно интересует.
На деревню, дедушке., о фото
Barsil 16.02.2015 12:02:30
Сообщений: 865
Мусса, барлыкъ эдим, алай бсагъатда технический возможность джокъду.


Ол сен излеген суратха сеир болгъанмада, кесимда излеб кюрешеме.
На деревню, дедушке., о фото
Barsil 16.02.2015 10:16:51
Сообщений: 865
Мусса, табалдынгмы?

ма бери бир къара:
http://ok.ru/profile/555062777745/photos
На деревню, дедушке., о фото
Barsil 26.01.2015 11:27:36
Сообщений: 865
На деревню, дедушке., о фото
Barsil 26.01.2015 11:14:50
Сообщений: 865
Мусса, дай еще какую наводку, а то у меня много фотографии.
На деревню, дедушке., о фото
Barsil 19.01.2015 23:20:53
Сообщений: 865
Это фото частное или съемка фотографов того времени?

Форум  Мобильный | Стационарный