ОЗГЪАН КЮН, КЕЛЛИКНИ УРЛАМА ...Жабелова Лаура, наша талантливая современница!

ОЗГЪАН КЮН, КЕЛЛИКНИ УРЛАМА ...Жабелова Лаура, наша талантливая современница!

Айшат 16.04.2016 12:48:29
Сообщений: 1986
Я выбрала это стихотворение как визитку.

И дай Аллах, чтобы слова Билала Лайпанова стали пророческими и это стихотворение дало название первому сборнику Лауры!
Насколько нежна её лирика, а образы такие яркие, сильные, что производят неизгладимое впечатление!
Главный мотив-любовь! Любовь к родному краю, языку, к людям и Богу!

ОЗГЪАН КЮН, КЕЛЛИКНИ УРЛАМА

Мени ачыууму бёлюрча, келлик тюйюлсе энди сен.
Къарангыдан марар, бёрюча, умутсузлукъ, жангыз эсенг.
Къымсыз, хойнухча, бурулама сансыз жазыуну желинде.
«Озгъан кюн! Келликни урлама!»– тилсиз бушууну тилинде мен къычыра эдим бирде.

Озгъан къарайд мылы кёзле бла, созад, сабийча, женгимден.
Къууанч, бушуу да кёзюудю, сен а кетмейсе эсимден.
Жауун ызыбызны талайды, заман эталмайды алай,
умут а кёплени алдайды, аны юземе, жоралай:

Алданма не кесинг алдама, нюрню женгмезча къарангы,
сени мудах этер адам а танымасын босагъангы.
Изменено: Айшат - 16.04.2016 12:52:11

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 12:56:28
Сообщений: 1986
Сен ойнай сындыргъан къанатым
Урулады желде ташлагъа.
«Алышмаз ,- деп, - мени башхагъа»-,
Ийнанып, жанымы къанатдым.

Толмазын ангылап муратым,
Теличик, къысылды мюйюшге.
«Сен къайда эдинг ?!»- деп сурадым
Эсимден, биягъы тюйюше.

Жазыуну сыйынып кебине,
Умутум чергелди кебиннге,
Мен ачыкъ сукъланама анга,
Алай энди тюшмем къапханнга.


***
Мадарым муратха тенг болалмай,
Тынчлыкъны юзюлдю къанаты,
Насыбы болгъаннга уа къоналмай
Сюймеклик - уясыз къанатлы.

Жюрегим'а санга къууанады,
Не болса да, хорлайды сезим.
Насыбым'а, къара, ууалады,
Хар кимден да мен терсме кесим.

Сезюнге сен ие болалсанг'а,
Танытыр эд бирлик татыуун.
Жазыуум'а мени бла ойнайды,
Ол санга да болур хычиуун.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:01:32
Сообщений: 1986
СЕНСИЗ КЪАЛСАМ

Уллу дуния сезмез, сенсиз къалсам,
Алгъынча Кюн да, Ай да чыгъарыкъдыла,
Бир жукъ да тюрленмез - булбул жырлар,
Гюлле да тюз алгъынча чагъарыкъдыла.

Киши бир зат билмез, сенсиз къалсам,
Хар ким жашагъаныча жашарыкъды,
Ёлмем кесим да, хау. Алай сенсиз къалсам...
Аны айтып къойсам а жарарыкъмыды?

Уллу дунья сезмез, сенсиз къалсам,
Жангыз биреу кёмюр болуп къаллыкъды,
Ийнаныуу, жулдузча, юзюлюп,
Ахыр кюнюн, тенгинча, сакъларыкъды...

***
Жулдуз

Табийгъат да мудахды, шошду,
Бир аязмады бюгюн кюн...
Ах, къарайма да, бары бошду,
Бош этеди жюрек тютюн.

Сен къайдаса эм мен къайдама
Жюрекден жюрекге жолсуз.
Алдандым, тобагъа къайтама...
Бийикде керюнед жулдуз.


***
Учунуудан аджайыугъа – айтым.
Билликмисе, къалай ачыйд жарам ?
Кюйюп тюшген жулдузлагъа айтдым:
«Жарамады жукъгъа иги жорам...»

Сен аллында борчлуча, жангызлыкъ
Босагъангдан суху атлап, ётсе,
Къайгъы жюрегингде уя этсе,
Жарыкъ кёлюнг – тюнгюлюуге азыкъ.

Дарман, дагъан да болмады заман,
Мутхуз къачда шыбырдасын жауун:
«Этип кетдинг эталмазны жауум,
Алай, сенден кери болсун заран.»

Ышаныудан ишекликге – атлам,
Артха элтир а бармыд ыз, кепюр ?
Мен кюрешдим излеп, алай, къайдам,
Ишекликден ышаныугъа – ёмюр

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:03:58
Сообщений: 1986
Сюймеклигим тюйюл эди жалгъан,
андан болур — санга насып тежейме.
«Сезимлеринг кезиу эдиле»–, деме,
сюе, кюе, сейирмиди талгъан?

Сюймеклигим мени этсе да кюл,
сыйлы эди манга, ма, Кёкча, Жерча,
Жарлы Зухра манга тилек этерча,
сыйлы эди, болгъан эди ёкюл.

Не берейим санга? Сайла да, айт:
сюймекликден къалгъан кёлеккеними,
ол сен тилемеген кечгинликними?
Жангызмамы? Кёкде жангызды Ай.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:06:59
Сообщений: 1986
Тансыкълыгъым

Ангылайма: Жерде да, Кёкде да сени табалмазма,
Чыгъарсам да къанат, жеталмазма сени ызынгдан...
Дуньягъа туугъаннга кесини ёлюрюн билген азмыд?
Атмазлыкъчады танг, бу кече ассыры узундан...

Ёлчемсиз сюйгеним, ачыууум атынга эсгертмеди
(тюбемез адамгъа тансыкълыкъ жиляндан да уулуд...)
Ахыргъы дуния къучагъын, ма, манга да кереди,
Тансыкълыкъ сезимим а кесим суннгандан да уллуд.


***
Амалыммы бард, унутдунг эсе?
Ачыулу жерде сюйгенименг сен.
Гюняхлы тюнле тауладан ауур,
Халыма кимни жюреги аурур?

Сен менден кенгде, мен сенден узакъ,
Ёлюм къой, жашау да болад тузакъ,
Сен къалайса, айт, бу затны биле:
Сюйгеним — керти. Жер бла кёк кёред.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:26:14
Сообщений: 1986
Анагъа аталгъан назмулары энтда барды, мен а муну салайым))

***
Бу сууукъ къыш сенден кенгде
ажашхан турнагъа ушайма.
Не болса да, жюрегимде
сен берген умутла жашайла.

Бу сууукъ къыш манга асыу,
от жагъача, жылы сезюнгдю,
сен эсен эсенг - жокъ жарсыу,
къалгъаннга амалым тезюмдю.

Сагъышым да, къайгъым да - сен,
бир мудахса, сеземе, жаным,
тынгынгы бузгъан мен эсем,
сен жарсыма меничюн, Анам.


Тюзлюк, адамлыкъ деген сагъышлары да кёбдю...

НИЕТИ ТАЗАГЪА

Жашауум, жазгъаным да негелле,
хайырлымылла, огъесе, бош?
Манга, хау, хар назмум да нёгерди,
Ма сени уа этермилле хош?

Жанымыча, алай узатама
сезимден жаратхан сёзюмю:
«Мен сени шахидхе ушатама...
Шахидле кибик, бол тёзюмлю.

Хатанг болмайын – терссе, ачыйса
дуньяда башхадан эсе кёп,
алай сен Аламны да сыйыса!
(Залимле уа боладыла тюп.)

...жангызлыкъ кючлегенча, сюелме,
жер излеме къуру эм таша,
мен сени кесимича сюеме,
ах, андан бир ахшыды жашау...»

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:27:44
Сообщений: 1986
Проза

Журтуму излей.

Ата Журтум — Атамы Журту... Тёппелери кёкню теренинде батхан таулагъа къарайма. Кавказ таула! «Сизни кёрюп ёлюр ючюн» халкъым эки сюргюнден къайталды. Альхамду ли Ллях. Тийрени сабийлери ныгъышда олтуруучу къартланы кёз туураларында ёсгенча, сиз кёре халкъ болуп, аякъ юсге турдукъ. Сюеме сизни, кесими сюялмазлыгъымча сюеме. Алай, таула, сизде да атасы Жаннетден къысталгъан сюргюнчюме...

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:30:14
Сообщений: 1986
Узакъса. Айыргъан -
жолла тюйюл – къадар кеси.
Кимге этгин тырман?
Аллах билед, къайдад мени юйюм,
ол бармыды, къалгъанмыды заман
муратыма, юйге да жетерге.
Таула уа чакъырадыла ёрге.
Тауну кёре, сукъланмайма тёрге.
«Къучагъымдады орунунг»–,
дерге сюйгенча, ийнакълайды Малкъарым.
Ол бар болуп, жангыз тюйюлме мен.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:33:28
Сообщений: 1986

1 0

Къарангылла, кече кибик, тангларым,
Жараладан элекдиле санларым,
Къама кирмед, окъла тиймелле манга-
Термилеме, тансыкъ болуп, Журтума.

Кез аллымда турадыла тауларым,
Эшитедиле жюрегими кюулерин,
Салам сизге, насыплы ахлуларым,
Къоймагъанла эллеринде юйлерин!

Насып излеп тюшмегенме тюзлеге,
Билеме мен насып къайда болгъанын...
Журтунг кибик не керюнюр кезюнге ?
Зат да айтма, белгилиди соргъаным...

Минги-тауум, бауурум бла сюркелип да
Жетерикме, Аллах айтса, Кавказгъа,
Ин ша Аллах, ерге туруп, ант этгенме,
Амал табып, киши жерде къалмазгъа.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:42:54
Сообщений: 1986
Туугъан джерине быллай арюу сёзле къуру джарыкъ, тынгысыз джюрек табарыкъды! Хар адамдада барды джерине, элине сюймеклик, алай а, сёз табыб, арюу ачыкълаб къайсы бирибизда баралмайбыз. Лаураны назмуларын окъусакъ, ичги сезимибизни, ,сагъышларыбызны таныйбыз! Сау бол, аны ючюн, Лаура!

***
Жерим ! Сен кесингсе мени устазым,
Желле бла келеди огъур ауазынг,
Къайда ажашса да саным-сюегим,
Сендеди, сени блад жаным-жюрегим !

Халкъынг юйретгенди мени кечерге,
Сакълап жюрекни,ниетни тазалай,
Бирде уа керекди къалсанг жангызлай,
Разыма аны ючюн мен кечеге.

Азат болургъа юйрендим желингден,
Багъа берирге жашаугъа - элимден,
Чыдам бла тезюм къанымда тауладан,
" Сабыр " -, деп эштдим кеп кере шаудандан.

Тийгинчи балта, айталгъанды терек :
" Бурса да сени къыйынлыкъ тегерек,
Жылыу да, жарыкъ да келтир дуньягъа ! "
" Къайтып кел -, деди къанатлы -, уянга !

" Заман сюрталмазча, жаздым эсиме,
Журтум, сен, хазнача, берген дерслени :
Ачлыкъ да, токълукъ да сына кезиуде,
Сыйынг сакълансын ишингде, сезюнгде !


***
О, Малкъарым, санга тансыкъдан бирде булутланы къарлы таугъа ушатдым,
Аллах айтып, жашнап тургъун ёмюрде, тансыкълыгъым – сюйгениме шагъатым.
Беш Тау Элим, сен – беш учлу жулдузум, умутуму, ийнамымы бешиги...
Чурум бир кёп, амал – къысха, жол – узун,– ачармамы жан тынчлыкъны эшигин ?

Жарсыуладан болгъан кибик ышыгъым, кёрюнесе Жаннет кибик кёзюме,
анамача, къучагъынга ашыкъдым, къор болайым жайларынга, кюзюнге !

Алты харфынг тёрт санымдан багъалы, жан тамырым – Эркинликни ёзени.
Къыйынлыкъда чыдай билген Малкъарым,Фирдауусда тапха эдим мен сени...

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Айшат 16.04.2016 13:49:06
Сообщений: 1986
Как правильно сказала Любовь Ахматова в своем интервью-поэзия -это источник, к которому прибегают утолить жажду!
Да, это источник, с помощью которого мы утоляем жажду прекрасного, делимся своими чувствами и переживаниями, стремимся достичь сердец, и наивысшая радость, найти отклик.
Читая стихи Лауры, обсуждая её планы и наброски, я вижу насколько для нее важно то, чем она занимается, как серьезно относится к слову и понимает ответственность перед читателем. Она созидает все лучшее!
Лаура, добрый и светлый человек, с говорящим ником "Шаудан", желаю тебе оставаться такой же ищущей, стремящейся к свету, радуя и утоляя нашу жажду своими прекрасными стихами!
Творческих успехов и высот!


***
Жарыкъ жолгъа чыгъаргъанды жазыуум ,
Махтау мында жангыз да Аллаххады ,
Тюзлюк болсун жюрегими къарыуу ,
Ансыз назмум, жырым да зырафхады.


***
Жашаса эди назмум...

Жюрекден чыкъгъан сез жюрекге барыр. ( Нарт сез )

Жюрегим бла кесиме
Болду къалам арачы,
Назму къонса эсиме-
Ол сезимни тилманчы.

Келюмде туууп, жюзе,
Къагъытха жатад тизгин.
Къадардан умут юзе
Тырнатад бирде кесин.

Миллетден сакъламай сый,
Тындырсын борчун жюрек,
Къууана, бирде жарсый,
Назмудан тууа тилек.

Мудахгъа бола асыу,
Жангызгъа бола шуех,
Жашаса эди назмум,
Не урсун заман керох !

Инжилгенни эшикде
Ол чакъырсын къошуна,
Ой, тюшмесин жюрекден
Жангыз сезюм бошуна.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
shaudan 16.04.2016 15:29:37
Сообщений: 659
Ас–саляму алейкум, Аиша. Эрттеден бери уялмагъан эдим былай.)) Бир–бир текстлени бар болгъанларын да унутхан эдим. Ахыр эришиуге жазгъанла бу «шедеврлени» окъуп, бир кюлсюнле.)) Алай уялып жазмай тура эселе уа, кёрселе жигитирек окъуна болурла. )
shaudan 16.04.2016 15:41:21
Сообщений: 659
Цитата

Айшат пишет:
желаю тебе оставаться такой же ищущей, стремящейся к свету, радуя и утоляя нашу жажду своими прекрасными стихами!
Творческих успехов и высот!


Сау бол. Ты сама — свет, и в окружающих видишь нечто светлое.
Аллах, Субханаху уа Таъаля, игисин берсин санга да, Аиша.
Айшат 16.04.2016 18:20:26
Сообщений: 1986
shaudan,кёлюме келгенни энтда айта барырма, телефондан бир кереге тындырыб къоялмадым. А сен биз кермеген затланы бери сала бар!
Кимда бир назмудан уста болмайды, джаза бара, ёсе барады. Башхалада кёрсюнле, юлгю алсынла)) бек иги назмуларынг барды!

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Сэстренка 16.04.2016 19:22:11
Сообщений: 9866
Цитата
Айшат пишет:
Башхалада кёрсюнле, юлгю алсынла)) бек иги назмуларынг барды!

Айшат, спасибо, что создала эту тему. Стесняюсь сказать, но уже столько много времени в форуме Шаудан знаю, а пока ты этот топик не открыла, не знала, насколько красивые и глубокие стихи пишет Шаудан. Читаю и поражаюсь, какие слова, какие обороты! С первой строчки! Нет, мне и раньше нравились ее стихи, я читала, но по-настоящему, то есть серьезно как настоящего поэта восприняла только сейчас. А раньше относилась как к девчонке, которая случайно, в какой-то свой период, под воздействием каких-то внешних причин, "случайно выстрелила". Но сейчас вижу настоящего серьезного поэта!

" Озгъан кюн, келликни урлама!" - это же надо так сказать!

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Сэстренка 16.04.2016 19:25:48
Сообщений: 9866
Лаура, ма шаа Аллах! Къалай болгъанды алай, бир школда окъуб, бир китабладан окъуб, элден артыкъ билгенинг ана тилни? Юйдегигизде сенден сора джазыучу бармыды? Биринчи ким болгъанды сени назму джаза билгенинги билдирген?

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Sabr 16.04.2016 21:26:27
Сообщений: 7255
Назмуладан да мени бек къууандыргъан - ёсюб келген джаш фахмула бир-бирлерин бек тутханлары. Алай болургъа керекди - тамадаракъла къууанырча, таб юлгю алырча...

Бек сау бол, Айшат, быллай бир назмуну бир джерге джыйгъанынг ючюн. Алай а, бир-бир назмуда тизгинле къысхаракъ болур эдиле деб келеди кёлюме. Тюзюн автор айтыр, мен а ангылагъанымча, бир бёле барайым.


ЛАУРА

ОЗГЪАН КЮН, КЕЛЛИКНИ УРЛАМА

Мени ачыууму бёлюрча,
келлик тюйюлсе энди сен.
Къарангыдан марар, бёрюча,
умутсузлукъ, жангыз эсенг.

Къымсыз, хойнухча, бурулама
сансыз жазыуну желинде.
«Озгъан кюн! Келликни урлама!»–
тилсиз бушууну тилинде
мен къычыра эдим бирде.

Озгъан къарайды мылы кёз бла,
созад, сабийча, женгимден.
Къууанч, бушуу да кёзюудю,
сен а кетмейсе эсимден.

Жауун ызыбызны талайды,
заман эталмайды алай,
умут а кёплени алдайды,
аны юземе, жоралай:

алданма не кесинг алдама,
нюрню женгмезча къарангы.
Сени мудах этер адам а
танымасын босагъангы.
Изменено: Sabr - 16.04.2016 21:29:52
Sabr 16.04.2016 21:40:54
Сообщений: 7255

1 0

ЛАУРА

МАЛКЪАРЫМ

О, Малкъарым, санга тансыкъдан бирде

булутланы къарлы таугъа ушатдым,
Аллах айтып, жашнап тургъун ёмюрде,

тансыкълыгъым – сюйгениме шагъатым.

Беш Тау Элим, сен – беш учлу жулдузум,

умутуму, ийнамымы бешиги...
Чурум бир кёп, амал – къысха, жол – узун,–

ачармамы жан тынчлыкъны эшигин ?

Жарсыуладан болгъан кибик ышыгъым,

кёрюнесе Жаннет кибик кёзюме,
анамача, къучагъынга ашыкъдым,

къор болайым жайларынга, кюзюнге!

Алты харфынг тёрт санымдан багъалы,

жан тамырым – Эркинликни ёзени.
Къыйынлыкъда чыдай билген Малкъарым,

Фирдауусда тапха эдим мен сени...
Изменено: Sabr - 16.04.2016 21:41:16
shaudan 16.04.2016 22:38:23
Сообщений: 659
Ас–саляму алейкум.

Sabr,
биз бир–бирибизни танырча чурумланы сиз къурагъансыз. Керти аламат адамланы таныдым эришиуню юсю бла, кесими адамларымы. Сау болугъуз.
Тизгинле, хау, сиз жазгъанчадыла. Жангы айтым болмаса, гитче харфдан башларгъа сюйюучюме да тизгинлени, ажашып къалыргъа да болады.

Жангыдан къарап чыкъдым да, энттада къаллай бир ишлеригим эсиме тюшдю.))
Изменено: shaudan - 16.04.2016 23:00:46
shaudan 16.04.2016 22:52:35
Сообщений: 659
Цитата

Сэстренка пишет:
Лаура, ма шаа Аллах! Къалай болгъанды алай, бир школда окъуб, бир китабладан окъуб, элден артыкъ билгенинг ана тилни? Юйдегигизде сенден сора джазыучу бармыды? Биринчи ким болгъанды сени назму джаза билгенинги билдирген?


Ас–саляму алейкум. Жазыучуланы санына къошдугъуз да къойдугъуз.) Атам жашлыгъында жазыучу эди деген эди атамы эгечи, алай а басмаланнган заты болмагъанды. Ана тилими башхаладан артыкъ билеме дерча уа, къайдам... Алай болмаз. Жангыз анама бир да ыразыма, гитче сагъатымда шахарда жашагъаныбызда, мен тилибизни билмей къоярма деп къоркъгъандан, орусча чырт сёлешмегенди мени бла. Аны бла жангы оруслу болгъандан сакъланнганма.))

Биринчи манга ийнаннган а классрук болур эди, эм бек сыйлагъан, сюйген адамларымдан бири...
Sabr 17.04.2016 10:09:54
Сообщений: 7255
Цитата
shaudan пишет:
Ас–саляму алейкум.

Sabr,
биз бир–бирибизни танырча чурумланы сиз къурагъансыз. Керти аламат адамланы таныдым эришиуню юсю бла, кесими адамларымы. Сау болугъуз.
Тизгинле, хау, сиз жазгъанчадыла. Жангы айтым болмаса, гитче харфдан башларгъа сюйюучюме да тизгинлени, ажашып къалыргъа да болады.

Жангыдан къарап чыкъдым да, энттада къаллай бир ишлеригим эсиме тюшдю.))
Кюнюннг ашхы болсун, Шаудан.

1." Тизгинле, хау, сиз жазгъанчадыла. Жангы айтым болмаса, гитче харфдан башларгъа сюйюучюме да тизгинлени, ажашып къалыргъа да болады".
Бютеу дуния, бусагъатда Эресей да, алай джазады - уллу хариф бла джангыз джангы айтым башланады. Ол тюздю - алай джазаргъа керекди.

2. " Жангыдан къарап чыкъдым да, энттада къаллай бир ишлеригим эсиме тюшдю.))".
Бютеу назмуларынга алай къараб чыкъсанг - иги болур. Сора, бир джерге джыйыб, китабчыкъ этиб чыгъарыргъа керекди. Китабны къалынлыгъында тюлдю иш - магъанасында, суратлау дараджасында, тил бузулмай, назму джорукъ сакъланыб джазылгъанындады иш.
Сени назмуларынгда уа ол затла бардыла. Айшат иги джора этгенди эм башында. Къабыл болсун.
shaudan 17.04.2016 16:52:30
Сообщений: 659
Sabr, ахшылыкъ кёрюгюз.
Къайгъырыуугъузну ангылайма, сау болугъуз.
Алай жазыуум бу даражада къалса, китапдан хайыр жокъду. Бюгюн мен аны ючюн уялмагъан жангыз бир текст барды (миниатюра «Журтуму излей»).
Айшат 17.04.2016 17:47:39
Сообщений: 1986
Sabr,мен табсыз этгенни тюзетиб арюу этгенигизге сау болугъуз!
shaudan,сен да эскерте тур)) телефондан ачханма, халатлары болур.

Цитата

shaudan пишет:
Sabr, ахшылыкъ кёрюгюз.
Къайгъырыуугъузну ангылайма, сау болугъуз.
Алай жазыуум бу даражада къалса, китапдан хайыр жокъду. Бюгюн мен аны ючюн уялмагъан жангыз бир текст барды (миниатюра «Журтуму излей»).

Энтда джаз, тюрлендиреме дегенинге да къара. ))

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Sabr 18.04.2016 22:06:16
Сообщений: 7255
Цитата
Айшат пишет:
Sabr, мен табсыз этгенни тюзетиб арюу этгенигизге сау болугъуз!
shaudan, сен да эскерте тур)) телефондан ачханма, халатлары болур.
Цитата

shaudan пишет:
Sabr, ахшылыкъ кёрюгюз.
Къайгъырыуугъузну ангылайма, сау болугъуз.
Алай жазыуум бу даражада къалса, китапдан хайыр жокъду. Бюгюн мен аны ючюн уялмагъан жангыз бир текст барды (миниатюра «Журтуму излей»).

Энтда джаз, тюрлендиреме дегенинге да къара. ))

Шаудан джазады: "Алай жазыуум бу даражада къалса, китапдан хайыр жокъду. Бюгюн мен аны ючюн уялмагъан жангыз бир текст барды (миниатюра «Журтуму излей»).

Биз кёре тургъан назмуларынгы кёбюсю, "Джуртуму излей" деген миниатюрангдан кючлю тюл эселе, къарыусуз тюлдюле. Магъана джаны бла, суратлау дараджасы бла, джюрюшюню бузулмай баргъаны бла, аламат кафиелери (рифмалары) бла сейирсиндирирча, къууандырырча затларынг бардыла. Сёз ючюн, бу назмунга не огъурсуз критик да не айталлыкъды? Аллай критик кесинг эсенг - несин джаратмайса, бир айт. "Аллай кемликлерин къалай эслемей тургъанбыз" дерча бир эт бизни. Джангыз, ахырында "къыйынлыкъда чыдай" дегенни орнуна, "къыйынлыкъгъа чыдай" деб, айтырыкъ эдим мен. Алай а, алай, алай да айтыргъа боллукъду - аны себебли анда да кемлик джокъду.

МАЛКЪАРЫМ

О, Малкъарым, санга тансыкъдан бирде
булутланы къарлы таугъа ушатдым,
Аллах айтып, жашнап тургъун ёмюрде,
тансыкълыгъым – сюйгениме шагъатым.

Беш Тау Элим, сен – беш учлу жулдузум,
умутуму, ийнамымы бешиги...
Чурум бир кёп, амал – къысха, жол – узун,–
ачармамы жан тынчлыкъны эшигин ?

Жарсыуладан болгъан кибик ышыгъым,
кёрюнесе Жаннет кибик кёзюме,
анамача, къучагъынга ашыкъдым,
къор болайым жайларынга, кюзюнге!

Алты харфынг тёрт санымдан багъалы,
жан тамырым – Эркинликни ёзени.
Къыйынлыкъда чыдай билген Малкъарым,
Фирдауусда тапха эдим мен сени...
Изменено: Sabr - 18.04.2016 22:07:59
shaudan 19.04.2016 02:30:46
Сообщений: 659
Sabr,
ритм, рифма да жукъ бермей къоядыла бирде, нек эсе да назму жюрекден жюреклеге жол табалмайды. Общее впечатление не то. Сиз келтирген назмуда теренлик, деменгилик да къайдадыла? Жокъдула. Жаза тургъанынгда аламат кёрюнюп, бир кесек замандан а кесингден кёлюнг чыгъаргъа да жетесе. Бир талай текстде къайтарыуларым кёпдюле, бусагъатда ала бла кюреширгеди умутум. Бирлени назмуларын окъусам, бир женгиллик келеди, кесимикиле ауур жюкча кёрюнюп, ахырларына чыгъалмай да къалама. Аман хоншулача, къайгъы этдирип турадыла.) Къайдам, иш мени халимде да болур (бир кесек), кесинг жаратырча жазгъан да къыйын болур. Кертиси бла, сау болугъуз, заманыгъыз артыкъдан кюрешмегенигизни билеме. Аллах, Субханаху уа Таъаля, эришиуню заманында сизге тюбетмесе, аз–буз жаза башламасам, къайдам, неде табар эдим жапсарыу, тапхан да этерми эдим.

Ин шаа Аллах, китап да чыгъар. Къачда бла жазда жауундан сора тереклени жалан бутакъларында жылтырагъан тамычыла харгъа ушайдыла. Алада тазалыкъдан сора да, ол кюнде къуруп кетерик тамычычыкълада, къарагъанны къууандырыр кюч барды. Адабиятда аллай бир зат жаратырыгъым келеди. ))
shaudan 19.04.2016 05:04:08
Сообщений: 659
Цитата

Айшат пишет:
Sabr,мен табсыз этгенни тюзетиб арюу этгенигизге сау болугъуз!
shaudan,сен да эскерте тур)) телефондан ачханма, халатлары болур.


Аиша, аны ючюн уллу хата болмаз.)) Оруслула тизгинлеге бёлмей иш да жазадыла.))
ШАТ 19.04.2016 10:51:38
Сообщений: 1423
Цитата
Айшат пишет:
Цитата

Къарангылла, кече кибик, тангларым,
Жараладан элекдиле санларым,
Къама кирмед, окъла тиймелле манга-
Термилеме, тансыкъ болуп, Журтума.

Кез аллымда турадыла тауларым,
Эшитедиле жюрегими кюулерин,
Салам сизге, насыплы ахлуларым,
Къоймагъанла эллеринде юйлерин!

Насып излеп тюшмегенме тюзлеге,
Билеме мен насып къайда болгъанын...
Журтунг кибик не керюнюр кезюнге ?
Зат да айтма, белгилиди соргъаным...

Минги-тауум, бауурум бла сюркелип да
Жетерикме, Аллах айтса, Кавказгъа,
Ин ша Аллах, ерге туруп, ант этгенме,
Амал табып, киши жерде къалмазгъа.Аламат назму !!!

Иги Джолгъа !!!
shaudan 19.04.2016 13:16:24
Сообщений: 659
ШАТ,
сау болугъуз!
Джарыкъ 19.04.2016 22:24:16
Сообщений: 60
Бюгюн кюнортада кеси кесиме "рабочий полдень" этиб, бир талай назмунгу окъудум. Шаудан, керти келюм бла джаратыб, тышымдан окъудум. Бир сыйдам, бир таб айтыладыла назмуларынг! Сау бол!)) Айшат, сен да сау бол теманы къурагъанынга бир къат, Лаураны назмуларын , бу къадарны, бир джерге джыйгъанынга - эки къат!))
shaudan 20.04.2016 07:48:18
Сообщений: 659
Джарыкъ,
ас–саляму алейкум.
Цитата

Джарыкъ пишет:
Бюгюн кюнортада кеси кесиме "рабочий полдень" этиб, бир талай назмунгу окъудум. Шаудан, керти келюм бла джаратыб, тышымдан окъудум. Бир сыйдам, бир таб айтыладыла назмуларынг! Сау бол!))


Билал сау болсун, ол тюзетгенди. Сиз да сау болугъуз.) Форумда атыгъыз аламат келишеди сизге.))
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный