«АЛТЫН КЪАЛАМ – 2015»

«АЛТЫН КЪАЛАМ – 2015»

Мерсéдес 16.03.2015 10:38:52
Сообщений: 2158

1 0

Конкурсха чакъырабыз
«АЛТЫН КЪАЛАМ – 2015»


…Джигер халкъым,
Тил байлыкъны сен эртдеден уулагъанса,
Джерден, суудан,
Ауаз джыйыб, кескин сёзле къурагъанса.
Ол сёзлени,
Чарпытмайын, тёлюлеге джетдиргенсе,
Бизге бюгюн
«Ана тил» деб, учунурча этдиргенсе.

(Семенлени Исмаил)
Къарачай-Черкес республика 2015-чи джылны «Ана тилни джылы» деб белгилегени бла байламлы, Регионла арасы джамагъат организация «Барс Эль» бла «Эльбрусоид» фонд бирге ол ашхы ишге юлюш къошар муратда, эки республикада (КъЧР бла КъМР) да къарачай-малкъар тилни уста билген джаш адамланы арасында адабият конкурс бардырады. Анга къошуллукъла джыллары бла юч къауумгъа юлешинникдиле: 17 джылгъа (школ сохтала) дери (1-чи къауум), 18 джылдан 22-ге дери (2-чи къауум), 23 джылдан 30-гъа дери (3-чю къауум). Конкурсха келген чыгъармалагъа багъа бериуде да хар къауумгъа излем бирер тюрлю боллукъду. Конкурсха эки ай (мартны 16-дан – майны 16 дери) бериледи. Ол болджалгъа сыйынмагъанны чыгъармасына къараллыкъ тюлдю. Конкурсха ётген ишлени (сочинение неда эссе) маджаллары алгъа «Элбрусоидни» сайтына сюзюуге салынныкъдыла. Ахырында алимледен, джазыучуладан, журналистледен къуралгъан жюри игиге тергеген чыгъармаладан энчи китаб къураллыкъды.

Конкурсну нюзюрлери:
1. Джаш адамланы эслерин ана тилге, миллет адабиятха буруу, аланы не къадар билирге тырмашдырыу.

2. Миллет байлыкъ не болгъаныны юсюнден джаш адамланы сагъышха чакъыра, къайсы бир халкъны да ана тили, ашхы адамлыры, джурту, тарихи, адеб-намыс джорукълары, джашагъан заманы баш байлыгъы болгъанына ойлашдырыу.
3. Сёз бла суратлаугъа, чыгъармачылыкъгъа фахмулары болгъан джаш адамланы айгъакълау.
Нени юсюнден джазаргъа керекдиле конкурсха къошулгъанла?!


Темалары:
1. «Тилсиз халкъ джокъ болур» (Ана тилни бюгюн болуму бла байламлы сагъышла, оюмла, джарсыула, анга къуллукъ этген адамла).
2. Биз юйюрню махтаулу адамы. (Тукъумда, юйюрде атын иги бла айтдыргъан, джигитлиги, джигерлиги, адеби-намысы, фахмусу бла кесини, юйдегисини, тукъумуну да сыйын чыгъаргъан адам).
3. Биз къаллай ёмюрде джашайбыз? (Бюгюн кюнню игиси бла аманы: неге къууанабыз, неден къыйналабыз? Не шарт ёхтемлендиреди, неге ыйлыгъабыз? Нени тюрлендирлик эдик? Кимни не ючюн сюебиз? Эм уллу мурат…)
4. Ата Джурт къазауат бошалгъанына 70 джыл. Аны ызы хар юйдегини джазыуунда.
5. Табигъат – миллет байлыгъы. (Туугъан элинг, джашагъан джеринг, джер бауурну хурмети, берекети; табигъатны сакълау - хар адамны борчу; къалай ариу чагъадыла терекле)


Конкурсну излеми:
а) Чыгъарма къарачай-малкъар тилде (халатсыз) джазылыргъа;
б) Бир адам бир темагъа джазаргъа;
в) Чыгъарманы сайланнган темадан кетмей джазаргъа;
г) Джазылгъаны 14-чю шрифт бла, тизгин аралары - 1,5 см, 5 бетден аслам болмагъан.


Конкурсха теджелген джазма ишледе жюри юч затха артыкъ эс бёллюкдю:
- теманы къалай ачыкъланнганына;
- ана тилни байлыгъы къалай хайырланнганына;
- къаллай юлгюле келтирилгенине.


Конкурсха къошулур ючюн:
Джазма ишин ийген бла бирге, автор суратын (3х4), тукъумун, атын, атасыны атын, джашагъан элин (шахарын), окъугъан джерин, ишин, телефонун, адресин толусу бла кёргюзюрге унутмасын.

Башында айтханыбызча, фахмулу джазылгъан терен магъаналы чыгъармала китабха теджелликдиле. Конкурсда хорлагъанла (9 адам – хар къауумда 1-чи, 2-чи, 3-чю орунланы алгъанла) къралны ара шахарына, «Эльбрусоид» джыл сайын Москваны вузларын джетишимли тауусхан джаш адамлагъа атаб этиучю къууанч джыйылыугъа чакъырылыб, саугъаларын (ёчлерин) анда аллыкъдыла.

Конкурсха теджеген джазма ишлени тюбюндеги форманы толтуруб бу электрон адресге иерге: Kalam@elbrusoid.org

Конкурсну болджалы: 2015 джыл 16-чы мартдан 16-чы майгъа дери.
Майны 16-дан 26-сына дери конкурсха теджелген джазма ишлеге "Эльбрусоидни" сайтында окъуучула багъа берликдиле эмда профессионал жюри къарарыкъды.

Конкурсну эсеблери сайтда, газетледе, телевидениеде да белгиленникдиле.

Къурау комитет
телефонлары:
84953662354
89260214109


п.с. Форма для заполнения прикреплена отдельным файлом к теме; см. внизу.

Прикрепленные файлы


You don't have a soul. You are a Soul. You have a body. © (C.S. Lewis)

Когда у меня проблемы: или финансовые, или там личные, я вспоминаю, что я молодой здоровый карачаевец)))) и сразу становится так радостно)))) (с)
Dayana 2005 16.03.2015 16:09:06
Сообщений: 1
добрый день! Нужен учитель карачаевского языка в Черкесске для взрослого мужчины! Помоги найти
Мерсéдес 16.03.2015 16:47:33
Сообщений: 2158
Цитата
Dayana 2005 пишет:
добрый день! Нужен учитель карачаевского языка в Черкесске для взрослого мужчины! Помоги найти

Добрый.
В Черкесске есть школы, где есть учителя родного языка.
Думаю, имеет смысл обратиться к ним.

You don't have a soul. You are a Soul. You have a body. © (C.S. Lewis)

Когда у меня проблемы: или финансовые, или там личные, я вспоминаю, что я молодой здоровый карачаевец)))) и сразу становится так радостно)))) (с)
Неуловимая 06.04.2015 19:29:23
Сообщений: 2567
Внимание!

Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не добр. Знающий не доказывает, доказывающий не знает. (с) Лао Цзы
Nasib&Namis 10.04.2015 23:20:08
:alamat:
Къара чачлы 13.04.2015 12:07:50
Сообщений: 1750
Сейир, манга уа боламыды къатышыргъа? :oops:

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
romantik 16.04.2015 18:03:49
Сообщений: 623
Къара чачлы, болур болмай! нек соруб айланаса аны сора?
Къара чачлы 17.04.2015 18:23:58
Сообщений: 1750
romantik,ДА КИМ БИЛСИН, биз энди абадан бола барабыз да, къатышыргъа сюйсек да, бирде жарамай да къалады.
Болсада, мен ашырыкъма жазгъанымы, ахырчыгъын жамайым да)))))) илхам менден кетгинчи былай эте турмасам, кетип къалыргъа да болур...

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 26.05.2015 10:24:01
Сообщений: 1750
Бу конкурсдан не хапар?
Ашыргъаным жетгенмиди?
Кимден не билирге боллукъду?

Майны 16- дан былайда сюзюллюкдюле деп эди, жангылыкъ нек жокъду? ((((

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
ЕГИПТЯНКА 09.06.2015 12:26:50
Сообщений: 2
Къара чачлы...санаймыса санамаймыса тюзге...алгъышлайма 2жеринг бла.....
Къара чачлы 09.06.2015 12:48:51
Сообщений: 1750
Цитата

ЕГИПТЯНКА пишет:
Къара чачлы...санаймыса санамаймыса тюзге...алгъышлайма 2жеринг бла.....


Сау бол. Алгъыш бирге! Таныялмадым...(((

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный