Список Хаджи из Балкарии

bazamat1976 06.02.2011 01:51:57
Список Хаджи из Балкарии (дореволюционный период, по данным архивных материалов, могут быть разночтения в правильности написания фамилии и имен)
Список паломников прибывших в Феодосийский карантин 17 марта 1904 года на турецком пароходе ?Бассора?, выпущенных из карантина 24 марта:
Курданов Бора
Малкондуев Маша
Балкароков Ибрагим
Уянов Махмуд
Келеметов Чепе
Кулиев Кудай
Эфендиев Хасан эфенди
Даппуев Хаян (Хапа?)
Гулиев Гиргок
Ахматов Асланбек
Узденов Таучу
Курданов Чипчык
Джаппуев Танай
Картыков Акбай
Джаппуев Чокуй
Кудаев Карамурза
Шайлиев Жижу
Малкондуев Кишу
Топеев Омар
Пять книжек загранпаспортов выдано:
Нагоров Таубе
Таубулатов Асламурза
Бозиев Аслангерий
Мисиров Киден
Кюйгенов Ахмат
В Турцию на 6-месяцев:
Казиев Аслануко
Кациев Мусса
Баккуев Темирбулат
Етцеев Камут
Кациев Жемалдин
В Турцию на 6-месяцев:
Боттаев Гирей
Хусейнаев Махмуд
Боттаев Хаджибий
Хусейнаев Асланкады
Хочиев Огурлу
Шаваев Дура
Шаваев Шокай
Паломники из Мекки:
Озроков Хорун
Трамов Чепе
Баразов Хаджи
Мирзоев Аслан
Мачуев Казим
Тебердиев Хажбатыр
Тебердиев Урусбий
Нагоров Таубе
Таубулатов Асламурза
Бозиев Аслангерий
Мисиров Киден
Кюйгенов Ахмат
В Турцию на 6-месяцев:
Балаев Магомет
Хапаев Тотия
Балаев Байкул
Марзаев Ахмат
Бечекуев Кертыбий
Энеев Ахшыкул
Боттаев Чечуай
Тюпеев Жамурза
Кулиев Гиргоко
Энеев Хаджи-Сога
Селяев Койту
Жетеев Чубук
Житеев Муса
Абазехов Исмаил
Батырбеков Исмаил
Энеев Курман
Энеев Байкул
Чочаев Юсуф
Список паломников прибывших в Феодосийскую морскую врачебно-наблюдательную станцию 9-го января 1911года на пароходе русского общества ?Паллада?:
Залеханов Салех
Джаппуев Аубекир
Абеев Алимурза
Ахматов Исмаил
Джаппуев Исмаил
Геккиепев Тарувай
Картлыков Зекерия
Хажиев Хаджимурза
Джаппуев Али
Борчаев Жубран
Список паломников прибывших в Феодосийскую морскую врачебно-наблюдательную станцию 8-го марта 1911года на пароходе русского общества ?Юпитер?:
Будаев Салимгерий
Курданов Бора-хаджи
Башиев Кайсын
Джаппуев Кази
Джаппуев Казимагомед
Джаппуев Гуруй
Башиев Тукуш
Байзуллаев Бехту
Джаппуев Чора
Джаппуев Чокун
Джаппуев Тулан
Прошение на поездку:
Кочменов Коншао
Заграничные паспорта выданы:
Гулиев Лукман Хажи
Прошения на поездку в Мекку 1911 году:
Хаджиева Аче Джапоевича
Тебуева Хажимурза Мурзабековича
Узденова Алимурза Караевича
Курданова Джаулу Ибраевича
Картлыкова Юсупа Хаджи Акбаевича
Гулиева Чопана Акулаевича
Будаева Салимгерий Хаджиевича
Жабоева Исса Мурзакуловича
Созаева Жамбулата Бекмурзовича
Акаева Тугана
3yxpa 06.02.2011 05:30:37
Мисиров Киден
Къыден-хажи - мой прапрадедушка
Мачуев Казим - Кязим Мечиев
калифорния 06.02.2011 18:49:30
Къалабекланы Шалукну назмусу

Биз чыкъгъанек хажи жолгъа ? сафаргъа,
Тынгылагъыз шейит ёлген хапаргъа.
Хажи Дауут шейит болуп ёлгенди ?
Жюреклеге кёп къайгъыла келгенди.

Аз башланды Мадинада маразы,
Аллах болсун ол шейитге ыразы.
Мадинадан чыкъды, кёлю ойнамай,
Жаммогъа жетишди, адам къыйнамай.

Аз-аз ауруй, алты кюннге жетди ол,
Жетинчи кюн осуятын этди ол.
Къарап кёрдю кёзлерими кёзлери,
Былай болду манга айтхан сёзлери:

?Хажи, ? деди, ? мен дуниядан кетеме,
Жетишдирсенг, осуятымы этеме.
Мен ёллюкме, сен саламат къайтырса,
Мен айтханны ахлулагъа айтырса.

Кёп жашасакъ да, ахыр бир кюн ёллюкбюз,
Къайда да биз бу кезиуге келликбиз.
Бу ёлюмге къайгъы алмайды жюрегим,
Илля-биллях, къабыл болду тилегим.

Мени ючюн жахил адет тутмагъыз,
Къолда болса, садакъамы унутмагъыз.
Жиляп, манга къабыр азап салмагъыз,
Ахыратны азапларын алмагъыз.

Осман ? тели огъурсузду, билеме,
Мында ёлюп, къара жерге киреме.
Эгечим Къызай, халалым Кермахан,
Гюнахларын кечсин халикъу Рахман.

Этген гюнахланы Аллах жашырсын,
Бу дуниядан ийман бла ашырсын.
Бир хожагъа аз садакъа бергенем,
Ол хожаны мен тюшюмде кёргенем,

Келип тутду хожа мени къолуму,
Артха бурду бара тургъан жолуму.
Тынч жолубуз, узун болуп, тыйылды,
Башыбызгъа мазаифле къуюлду.

Кийимими факъырлагъа берсинле,
Сени, ёлгюнчю, мени кибик кёрсюнле?.
Бу назмуну Кязим харип этгенем,
Къолум бла жерге салып кетгенем.


Кязим Мечиев, 1910
bazamat1976 10.03.2011 21:58:37
Для поклонения гробу пророка/так в архивном документе-А.Б./: 1873-Хаджи Даут Шооев(Чегем), Магомет Рахаев(Безенги), Жамбек Эттиев(Малкар), Магомет Гулаев(Хулам).

Об увольнений нижних чинов из туземцев в г.Мекку для поклонения гробу Магомета/так в архивном документе/: 1872- Ногай Баразов(Чегем)

1863 год: Жумай Келеметов, Ибак Тудуев, Хаджи Даут Шолоев, Кайсын Суншев, Мисост Кучменов, Кучук Джанхотов, Магомет Гузоев, Асламурза Абаев, Атту Казаков.
bazamat1976 04.04.2011 00:41:36
Алан, таулула, нек салмайсыз бери абери? Хар тукъумда жокъму эдиле хаж къылгъанла? Сейир тюйюлмюде билирге, билмесенгда- билирге итинирге? Соругъуз юйде, къартладан: аммаладан, аппаладан! Аллай бир магъанасыз болмагъыз тукъум тарихигизге!
Башиланы Азамат 17.04.2012 02:19:23
Сообщений: 105

1 0

Посемейный список жителям Чегемского общества желающим переселиться на постоянное жительство в Турцию. составлен 14 мая 1890 года. Извлечение из документа списка людей имевших титул- хаджи:
1.Хаджи Ельмурза Мызиев
2.Хаджи Бекмурза Мызиев
3.Хаджи Ногай Баразов
4.Хаджи Ебзе Кудаев
5.Хаджи Кубади Барасбиев
6.Хаджи Барасби Барасбиев
Башиланы Азамат 21.09.2012 21:24:04
Сообщений: 105
1913-1914 гг.:
Чопе Хаджи Келеметов
Тамра Хаджи Жангуразов
Акбай Хаджи Жангуразов
Гсо Хаджи Жангуразов
Ибрагим Хаджи Шаваев
Исхак Хажи Созаев
Калек Хаджи Битиров
Таусо Хаджи Созаев
Таулу Таукъан 23.09.2012 22:51:47
Сообщений: 1
Курданланы Хаджилери революциягъа дери:
Бора-Хаджи,
Шимауха-Хаджи,
Апсуа-Хаджи,
Жаулу-Хаджи,
Такку-Хаджи,
Къоян-Хаджи,
Чыпчыкъ- Хаджи.
Башиланы Азамат 03.08.2014 02:45:49
Сообщений: 105
Не смог найти тему про Хаджи из числа карачаевцев, поэтому помещаю здесь:

Помещаю извлечение из архивного документа "Страховая ведомость на общественные и частные строения аула Учкулан в 1907-1910 гг", выявленную в Государственном Архиве Ставропольского Края
Хаджи по этому списку (в списке многие прописаны по отчеству, к которым тоже обозначены, если имеется приставка Х., т.е. Хаджи, мы показываем их в списке, как отдельные люди хаджи, хотя они вряд-ли живы ко времени составления страховой ведомости): Узеир Шидаков, Зекерья Шидаков, Мурза Шидаков, Мазан Шидаков, Даут Тамбиев, Баши Тамбиев, Дебош Тамбиев, Батырша Текеев, Джашарбек Текеев,Ажа Текеев, Джаджур Текеев, Шавхал Эркенов, Калтур Эркенов, Алий Эркенов, Асланкир Эркенов, Зекерья Эркенов, Дебош Эркенов, Магомед Байчоров, Асланиурза Байчоров, Чубур Байчоров, Гемре Биджиев, Керты Биджиев, Генердука Бостанов, Сосран Бостанов, Алхаз Капбушев, Махмуд Капбушев, Хусеин Капбушев, Ахмат Айбазов, Крымгерий Айбазов, Магомет Айбазов, Хусин Урусов, Чепелев Урусов, Хусин Урусов, Юнус Урусов, Хасанбе Урусов, Джарашды Урусов, Исса Урусов, Исхак Урусов, Джанкир Тебуев, Наиб Тебуев, Рамазан Тебуев, Аубекир Тебуев, Якуб Тебуев, Исса Тебуев, Умар Тебуев, Яхья Кечеруков, Исса Кечеруков, Тавлу Салпагаров, Аубекир Салпагаров, Шогай Салпагаров, Хаджимурза Салпагаров, Касай Маркалиев?, Кази Джанибеков, Гитче Джанибеков, Ахмат Джанибеков, Бюнегер Джанибеков, Ачао Кочкаров, Исмаил Кочкаров, Сарамурза Коркмазов, Каспот Коркмазов, Исмаил Акбаев, Токмак Акбаев, Джашу Акбаев, Яхья Акбаев, Исмаил Темирезов, Исмаил Акбаев, Смаил Акбаев, Алий Кубаев, Асламбек Кубаев, Аслангерий Кубаев, Сулемен Кубаев, Сулемен Кубаев, Керты Байрамкулов, Джарашды Байрамкулов, Эльдаур Байрамкулов, Джандаур Байрамкулов, Давлегерий Байрамкулов, Джашарбек Байрамкулов, Ильяс Алботов, Гутча Аджиев, Смаил Кочкаров, Муртаз Батдыев, Якуб Семенов, Нух Семенов, Умар Семенов, Юсуф Семенов, Шогаиб Семенов, Узеир Тамбиев, Идрис Тамбиев.
По особой оценке идут дома: Хаджи Давлет Мурзаевича Джанибекова, Хаджи Джашу Курманалиевича Акбаева, Хаджи Барак Джанибековича Байрамкулова, чем они интересны- указаны места где они находятся, например между какими дворами.
Башиланы Азамат 03.08.2014 02:49:08
Сообщений: 105
Раскладочный список жителям селения Учкуланского, учиненный на общественном сходе на взнос каждым из них подымной подати, воинского налога и на содержание сельской школы за 1898 год. составлен 24 марта 1898 года.
Хаджи по этому списку: Токмак Акбаев, Али Кубаев, Барак Байрамкулов, Джарашты Байрамкулов, Исмаил Кочкаров, Джарашты Эркенов, Рамазан Шидаков, Калтур Эркенов, Хусин Урусов, Закекрья Биджиев,
Башиланы Азамат 03.08.2014 02:50:44
Сообщений: 105
Списки налогоплательщиков и переписка в связи с этим по Учкулану 1909 году:

Хаджи по списку налогоплательщиков: Крым Бостанов, Керты Биджиев, Шогай Салпагаров, Джарашты Урусов, Якуб Семенов, Шогаиб Семенов, Баши Тамбиев, Ахса Текеев. Джашербек Текеев, Колтур Эркенов, Исса Исхаков Урусов, Басият Урусов, Хусин Оркбашев Урусов, Юнус Урусов, Магомет Х.Кубанов Урусов, Ахмат Джанибеков, Давлет Джанибеков, Сарамурза Коркмазов, Джандаур Байрамкулов, Сулемен Кубаев, Крымгерий Айбазов, Магомед Айбазов, Алхаз Каппушев, Ханука Бостанов, Генардука Бостанов, Кази Бостанов, Ельмурза Бостанов, Рамазан Шидаков, Умар Шидаков, Унух Семенов, Джусуф Семенов, Хасан Тамбиев, Шавхал Эркенов, Джолжур Текеев, Якуб Тебуев, Наит Тебуев, Рамазан Тебуев, Джанкир Тебуев, Хасан Урусов, Науруз Урусов, Юнус Урусов, Магафир? Урусов,
Башиланы Азамат 03.08.2014 02:51:51
Сообщений: 105
Именной список домохозяевам аула Учкуланского избравшим на 1907 год выборных на аульных сход. Составлен 20, 21 и 22 декабря 1906 г.:
Домохозяева имеющие титул ХАДЖИ- Х.Гитче Джанибеков, Х.Давлет Джанибеков, Х.Ахмат Джанибеков, Х.Каспот Коркмазов, Х.Магомет-Гери Акбаев, Х.Джашу Акбаев, Х.Али Кубаев, Х.Асланбек Кубаев, Х.Сулемен Кубаев, Х.Барак Байрамкулов, Х.Ильяс Алботов, Х.Гуртай Баттыев, Х.Узеир Шидаков, Х.Рамазан Шидаков, Х.Юсуф Семенов, Х.Хусейн Семенов, Х.Нух Семенов, Х.Шогаиб Семенов, Х.Якуб Семенов, Х.Дебош Тамбиев, Х.Джутай? Тамбиев, Х.Бащи? Тамбиев, Х.Даут Тамбиев, Х.Идрис Тамбиев, Х.Асчса Текеев, Х.Джоджур Текеев, Х.Смаил Текеев, Х.Джашарбек Текеев, Х.Нана Текеев, Х.Шавхал Эркенов, Х.Джарашты Эркенов, Х.Дебош Эркенов, Х.Асланкир Эркенов, Х.Кошпур? Эркенов, Х.Асланмурза Байчеров, Х.Шогай Салпагаров, Х.Таулу Салпагаров, Х.Яхья Кечеруков, Х.Исса Тебуев, Х.Якуб Тебуев, Х.Джанкир Тебуев, Х.Наиб Тебуев, Х.Рамазан Тебуев, Х.Хусин Урусов, Х.Басият Урусов, Х.Хусин Урусов, Х.Юнус Урусов, Х.Хамзат Урусов, Х.Джарашты Урусов, Х.Хасан Урусов, Х.Иссса Урусов, Х.Магомед Айбазов, Х.Аслангери Айбазов, Х.Крымгери Айбазов, Х.Ахмат Айбазов, Х.Мурат Айбазов, 36 семей Айбазовых, Х.Алхаз Каппушев, Х.Усеин Каппушев, Х.Хануко Бостанов, Х.Кази Бостанов, Х.Исмаил Бостанов, Х.Маджид? Биджиев, Х.Керты Биджиев
Башиланы Азамат 03.08.2014 02:54:48
Сообщений: 105
Заявления и удостоверения на право использования заграничных отпусков (в частности в Мекку) жителей аула Учкулан. 1880 год:
Л.5. хочет поехать в Мекку Готчай Аджиев из Учкулана, ему нужно представить о/приговор о неимений препятствий на увольнение, и что общество принимает на себя уплату казенных податей и земских повинностей лежащих на Аджиеве впредь до возвращения его на к месту жительства. 3 мая 1880 года.
Л.6 хотят поехать жители Учкулана Исхак Айбазов, Джешербек Байрамкулов, Ибрай Джентибеков, Ислам-Гирей Кубанов, уездный начальник разрешает им на один год.
Л.7. Аслан-Гирей Кубанов и Алим Кубанов тоже едут из Учкулана
Л.8. Учкуланцы Таулу Доттоев и Хаджи Умар Коркмазов тоже едут сроком на один год, без семейств.
Л.9. Батнагур? Айбазову тоже разрешили выезд на один год из Учкулана
Все едут в 1880 году.
Л.4-4об. письмо где речь идет об Ачахмате Айсандыр-улу с Хурзука, его жене и сыне Исламе, который в Петербурге.
Barsil 03.08.2014 13:21:06
Сообщений: 865
Требуем продолжения :alamat:
Башиланы Азамат 04.08.2014 23:59:48
Сообщений: 105
Приговор №4591 1907 года 30 октября, мы нижеподписавшиеся выборные, составляющие аульный сбор аула Учкуланского быв сего числа на своем аульном сборе в числе 30/62, …где слушали просьбу однообщественника нашего Адиля Хаджи Хусинова Гаппоева об увольнении его в заграничный отпуск в Турцию для поклонения гробу Магомета и другим святым местам. Постановили: Адиля Хаджи Хусинова Гаппоева 66 лет уволить в отпуск за границу в Турцию в гг. Мекку и Медину для поклонения гробу Магомета и другим святым местам сроком на шесть месяцев.
Такие-же приговора на паломничества выданы следующим жителям аула Учкуланского:
Хасану Коркмазову Тамбиеву №4592
Солману Гаммоеву Тамбиеву №4593
Умару Бекирову Шидакову №4594
Ельмурзе Хасанаеву Бостанову №4595
Хаджимурзе Х.Ибраеву Салпагарову №4596
Рамазану Адраеву Мамчуеву №4597
Ильясу Мустафаеву Урусову №4598
Магафиру Мустафаеву Урусову №4599
Муссали Х.Махмудову Каппушеву №4600
Изменено: Башиланы Азамат - 05.08.2014 00:04:31
Башиланы Азамат 15.08.2014 15:16:42
Сообщений: 105
Список должностным лицам, старшим и младшим эфендиям находившимся на службе по 21 февраля 1913 года и георгиевским кавалерам по аулу Учкулан:
№№ по порядку
Должности, звания, имена, отчества и фамилии
1
Аульный старшина уздень Хаджи Махмут Тенимекович Байчоров
2
Помощники старшины
Урядник георгиевский кавалер Ельмурза Езаевич Эркенов
Уздень Давлетгери КурманАлиевич Тебуев
Уздень Якуб Османович Аджиев
3
Судьи
Уздень Кайсын Якубов Семенов
Уздень Зомма Ногаев Бостанов
Уздень Еза Доммаев Джанибков
4
Казначей он же младший эфендий
Хусеин Муссаев Урусов
5
Старший эфендий
Уздень Хаджиумар Якубов Биджиев
6
Младшие эфендии Уздени
Хаджай Алисаев Бостанов
Хаджи Хаджалий Тохтаров Эркенов
Хаджи Рамазан Бекиров Шидаков
Хаджи Хусеин Кушачев? Урусов
Рамазан Замаев Айбазов
Ханука Джанибекович Джанибеков
7
Георгиевские кавалеры
Горец Абубекир Койчуев Аджиев
Уздень Ахмат Чепелюев Аджиев
Башиланы Азамат 18.08.2014 21:30:00
Сообщений: 105
Страховая ведомость общественным и частным строениям аула Учкуланского БО. Кубанской области на 1911, 1912 и 1913 года.
№801 Учкуланское аульное общество: мечеть «Учкулан» деревянная 300р, мечеть такая же Бостановская 500р, мечеть такая же Семеновская 300р, мечеть такая же Эркеновская 700р, мечеть такая же Урусовская 300р= 2100/2100/10р50коп. страхового налога
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный