ДЖАШ ТЁЛЮБЮЗГЕ САКЪ БОЛАЙЫКЪ / ЧТО ДЕЛАТЬ? - КАСАЕТСЯ ВСЕХ

ДЖАШ ТЁЛЮБЮЗГЕ САКЪ БОЛАЙЫКЪ / ЧТО ДЕЛАТЬ? - КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Sabr 11.07.2013 14:28:06
Сообщений: 7228

4 0

Бу тюбюнде статьяны мен форумну башха темаларында салгъанма. Алай а, бола тургъан ишлени бек къоркъуулугъа санаб, энчи тема ачылыргъа керекди деб кёлюме келгенди. Хар ким кёлюне келгенни айтсын.
Sabr 11.07.2013 14:29:41
Сообщений: 7228

3 0

"Къарачай", 2013 дж. июнну 27

Тынгысыз этген затла

ДЖАШ ТЁЛЮГЕ САКЪ БОЛАЙЫКЪ

Ай медет, адам инсан, къыйынлыкъгъа тёзюб, зауукълукъгъа тёзелмеди.

Бизни миллетге демократия джараша болмаз, дерим келеди бир-бирде.Низам, джорукъ къаты болмагъаны амалтын бир-бирле, башыбызгъа бош болдукъ, деб, сынджырдан ычхыннган кибик, не уллу, не гитче, не намыс, не адет, не адеб, не къарачайчылыкъ, не муслиманлыкъ, деб къарамай, ушагъыусуз затла этебиз.


Эресейден къой, тыш къралладан, бизни ариу джерлерибизге сукъланыб, къонакъгъа ненча турист адам келиученди солургъа. Адам кёб джерде ачха да аслам джюрюйдю. Ачха кёб болгъан джерни уа шайтан джокълайды, къайгъы чыгъады. Адамла, бир-бирлерине эришиб, джаулукъ къураб, къан тёгюшге дери джетедиле. Анга юлгюле кёбдюле. Доммай, Теберди, Архыз атабабаларыбыздан миллетибизге къалгъандыла, бизден да къаллыкъдыла. Ол дуниягъа, тауланы, сууланы, джерлени къой эсенг, бир алтын джюзюкню да алыб киши кетелмегенди. Не уа цемент заводну, химзаводну, дагъыда ненча предприятиени, фабриканы, юлешген сагъатда, къаллай палах затла болгъандыла?


Сайлауланы кёзюулеринде уа къаллай хыйлалыкъла, фитналыкъла, урушла, тюйюшле болуучандыла.

Бек къыйналгъаным нелляй бир адам, юйдеги, джууукъ-тенг, таб, тукъумла бир-бирлерине джау-дау болуб къалгъанларыды.

Тамадалыкъны, депутатлыкъны бек излегенле миллетибизге джанлары артыкъ ауругъандан, «не игилик этейик» деб, ашыгъыбмы, башларын атадыла экен? Ким эсе да кесине орун айырады, башына сый чакъырады, «хурджунуну» сагъышын этеди. Ала ючюн деб отха кирген ненча ётгюр, булумлу джашыбыз ёлюб кетгенди. Ала барысы да Къарачайгъа керек кюн миллетни джакъларыкъ, аллыбызда барлыкъ джигит уланла эдиле. Ай медет!

Къыйын заманла артда къалыб, тели джигитликле этиб ёлюу аз бола бара эди да, энди андан кем болмагъан проблема чыкъгъанды - аварияла. Биягъы телиликден къырыладыла джашларыбыз. Республиканы ичинде айланыб чыкъсанг, джол джанларында сын ташла, «джигитликге» (телиликге десек, тюз боллукъду) эсгертмелеча, авария болгъан джерледе белги болуб сиреледиле. Чарпыгъанланы кёбюсю, праволаны сатыб алыб, машинагъа миннгенледиле, кесине базыб, ичиб-эсириб джюрютгенледиле, тели чёрчеклик этгенледиле. Ай медет!

Халаллыкъ, чомартлыкъ, аны бла уа тептенг дженгиллик бизде баш орун аладыла.

Анда тюйюш болду, мында бычакъ урулду, алайда шкокдан атыб, адам ёлтюрюлдю, бу джерде авария болду, деб хапар эшитсенг, «энтда бизни джаш адамла бир болмагъа эдиле», деб къайгъылы боласа. Кёбюсюне кертиси да бизникиле болуб чыгъадыла ол осал ишлеге къатышханла.

Компьютерле, хурджун телефонла ашхы затла болуб чыкъгъандыла хайырландыра билгенлеге.

Не келсин, Интернетде болмагъан, джазылмагъан аман зат джокъду. Аны юсю бла Кюн батхан джанындан не аман зат да дженгил джайылыб барады бютеу къралда.

«Энергетикле» деб бир худжу ички джюрюйдю омакъ, ариу банкалада. Андан да палахы Карачаевск шахарда аптекала, ачхасына къызыб, джаш адамланы мыйыларын къатышдыргъан тюрлю-тюрлю дарманланы сатадыла. Ол дарманла уа бири къоян ауруудан, бири рак ауруудан, бири да башха аурууладандыла.

Джаш тёлюбюз бюгюнлюкде хазна аракъы, коньяк ичмейди. Аллахха шукур деб, биз анга къууаныб къояр эдик башынгы аракъыдан да бек къатышдыргъан ариу къалай банкачыкълада татлы ситро суучукълары болгъан энергетиклеге да ол башында айтханыбызча, къоян, дагъыда башха, къыйын ауругъанлагъа джораланнган таблеткаланы бирин-экисин атыб, къатышдырыб ичселе, джаш адамла, эсиргенден да озуб, башлары къатышыб, мыйылары къурушуб, не айтханларын, не этгенлерин билмей, халек болуб айланадыла.

Мен, Карачаевск шахарда аптекаланы талайында болуб: «Сабийлеге нек сатасыз эркинлик болмагъанлай бу дарманланы?» - деб соргъанымда, сатыучуланы биринден джууаб табалмадым. Шахарда бир керти адам, меннге тюбеб: «Ай къалай ашхы этесе, бу затны юсюнден джазгъанынгы, джаныбыз бир бек ауруйду, джаш адамла бу ички суула бла кеслерин къурутуб баргъанларына. Мен бир аптеканы билеме да, алгъаракъда кюннге 10 минг сом сатыу этелмей эди, энди уа сабийлени башларын тели этген дарманланы сатханлы бир кюннге 80 минг сом тюшюреди», - деб, джюреги къыйналыб, хапар айтды.

Адамдан къоркъмай эселе да, бу аман затланы сатханла Аллахдан дамы къоркъмайдыла экен?

Барчы бир Чеченнге, джаш тёлюню бу затла бла къурутуб, бир башла, не этселе да кёрюрсе кесинге, тюкенинге да. Бизде да, аладача, къаты болургъа керекди, мени сартын.


Школгъа джюрюб башламагъан сабийле, ол хадауус Интернетге кириб, сюйген оюнларын ачыб, сау кюнню узуну ойнайдыла. Аны да хайырындан хатасы кёбдю. Бусагъатда дагъыда бир палах чыкъгъанды насвай деб.

- «Тютюнню къойдургъан иги затды бу», - дедиле меннге аны бла хайырланыучу эки джаш адам. «Интернетде окъугъуз, кесигиз билликсиз насвайны аманлыгъы болмагъанын», - деб, мени дженгерге кюрешдиле. Алай болса да мен алагъа бой бермедим. Ариу халда айтыб ангылатыргъа кюрешдим насвайны не болгъанын.

Азият миллетледе джюрюген насвай тюлдю бу. Аты алай болгъанлыкъгъа, анга баш къатышдыргъан, эсиртиб, тели этген хансланы неда мыйыны психикасын тюрлендирген химия затланы къошадыла анга. Ол бек заранлыды саулукъгъа, наркотикден башхалыгъы джокъду.

Къарачай миллетде тилини тюбюнде тауукъ кирни джюрютген къой, аракъы, тютюн ичгенни да ушагъыусузгъа санагъандыла.


«Насвай» атлы бу отну ким келтириб, джайгъанын билмейме, аны наркоконтроль билсин, полиция, тутуб, джууабха чакъырсын, ол аланы ишлериди. Алайсыз да бусагъатда химия къатышхан тюкен ашарыкъла бла адамланы саулукълары артына кетиб, тозураб турады. Ахырында бу харам ичкиле, миллетибизни саулугъун алгъан бла къалмай, аны санын ёсдюрлюк джаш тёлюню къурута турады.

Хамыр (харам), оюмсуз затлагъа башларын салыб, бел байлаб, кеслерин хорлатхан джаш адамла къаллай юй-юйдеги къурарыкъдыла? Юйдегиленселе да, саулукъсуз, сакъат сабийле тууарыкъдыла.

Шахарлада джашагъан юйдегиледе бир-эки, анда-санда юч-тёрт сабий къураб ёсдюредиле. Юйдегиде 2 сабий болса, миллетни адам саны, ёсмей, орнунда турады. Андан асламы къаллай бир эсе, миллетни саны, аллай бирге ёседи. Энди Къарачай районну эллеринде джаш тёлюню джашау турмушуна къарайыкъ. Элледе джашагъан джаш адамла тюгел шахардагъылача бузулуб къалмайдыла, «тийре, хоншу, тукъум, джууукъ», деб тёгерекге къарайдыла. Элде бир-бирин танымагъан джокъду, эркиши, тиширыу, къарт, джаш да, къыйсыгъы болгъан джаш адамгъа, эсгерте, айта турадыла.

Алай болса да элде джаш тёлюню да ариулугъун этерча тюлдю. Ишлери-кючлери болмагъаны амалтын джаш адамланы эринчеклик, джалкъаулукъ ауруула хорлагъандыла. Бюгюн джер бла, мал бла кюрешгенле да совет заманда туугъан абадан къауумдула. Таулагъа, сыртлагъа, джайлыкълагъа, къыш къошлагъа чыгъыб, буруннгу берекетни къайтарыб, ишлерик бар эсе да, ачхалыбочхалы къауум сыртлагъа-къоллагъа да ие болгъанды: «Ит биченнге джата эди да, кеси да ашамай эди, атха да ашатмай эди», - дегенлейди хал. Кърал программа чыкъгъанлы бери уа джашыракъ къауум, элледе эски, мусхам юйле бла къоркъуулу джерледе орналгъан юйлени оюб, ата-бабаларындан къалгъан арбазланы хансха басдырыб, тёбен джаякълагъа седиреб барады. Ол тышына кёчюб кетген къарачай юйдегилени балалары, Аллах-алам, артда ызларына, къайтырламы, къайдам.

Джаш тёлюню проблемасы бла мен Тёбен Тебердини имамы Текеланы Назбий хаджиге тюбеб сёлешгенме. Ол айтханнга кёре, динни джолуна тюшген джаш адамла, харамны-халалны айыра биледиле, осал атлам этерге Аллахдан къоркъа биледиле.

Не келсин, атала-анала, къоркъуб, сабийлерин межгитге иймезге кюрешедиле, органла аланы «къарасакъаллагъа» къошуб къоярла деб. Межгитге джюрюген, КъурIан китабны къолуна алгъан, намаз этиб, Бир Аллахны Кесине табыныб, тюзелиб тебреген джаш адамланы эрши кёрюрге къалай болады?! Сора дерследен, юйлеринден къачыб, суу джагъалада тютюн тарта, энергетикле иче айланнганланы уа органла «кёрмейдиле».

Сау болсунла, Тёбен Тебердини школуну устазлары, элни тёреси, имам афенди да, арымсыз джаш тёлю терсеймесин деб, къарыуларынкючлерин аямай кюрешедиле. Элни тамбласында таянчагъына - джаш тёлюге - ма алай къайгъырыргъа керекди къайда да, ол саулукълу, адеблинамыслы, ариу халили болуб ёсер ючюн.

Ай медет, хар къалайда да аллайды деб айтырча тюлдю бюгюннгю хал. Ким да болсун, джаш тёлюню юретиуде джанын-къанын аямай кюрешгенлеге Аллахдан разылыкъ тилейме.

КЪОЙЧУЛАНЫ Зарима,
Тёбен Теберди эл.
Къара чачлы 11.07.2013 20:55:26
Сообщений: 1750
Сабыр, сени акъылынга кере , биз - миллетге не этерге керекди бюгюнлюкде ,жаш телюге ?

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Карачай Карачай 11.07.2013 21:05:14
Сообщений: 1230
Ислам динни тутаргъа - башха вариант джокъду, миллет излей эсе адеб-намысын, къалгъан иги шартларын сакъланырын, алгъа барырын.

АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ сказал:
«Воистину, каждый человек - в убытке, кроме тех, которые УВЕРОВАЛИ, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (КОРАН: сура 103 («аль-'Аср»), аяты 2-3).
Albert 12.07.2013 11:53:03
Сообщений: 448
buyrukğa cuk etallığıbız cokdu.. har adam kesi işine es bölürge kerekdi..
АбуАхмад 12.07.2013 12:37:10
Сообщений: 1160
Кёблеге эрши кёрюнед, "Эрикдиргенсиз!"- дегенле да бард.
Алай миллетде болгъан кёп аман затланы дин бла къурутургъа боллукъду. Адам кеси жюреги бла, башы бла алса, ол заманда тохтарыкъды ансы, башха тюрлю боллукъ тюйюлдю. Атасындан- анасындан къоркъгъан, ала кёрмеген жерде хата этер. Элчиледен уялгъан шахаргъа барыр.....
Жюрегинде Аллахы болгъан а къайда да къоркъад Аллахдан.
Хар бизге жетген къыйынлыкъ кесибизни аманлыгъыбыздан бериледи.
Аллахны унутханлагъа Аллах кеслерин унутдуртады:

59:19. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами.

Не бу дуньяны, не ахыр дуньяны тамбласына сагъыш этмей, бусагъатлыкъ бла жашайды миллет.....


Насвай..... Не тёре болгъанын билмейме, алай муну бла къауум дин тутхан жашла да кюрешедиле. Азиячыла, межгитден чыгъып, сатыб башлайдыла! Неди бу иш?

Аш-Шафи'и "Я не знаю более священной науки, после науки о халяле и хараме, чем наука о медицине."
liar 12.07.2013 15:00:42
Сообщений: 447
Къарачай-Малкъар халкъ бесхребетный болгъанды. Темрезовны сегиз охранниги Ренатны елтюргенде къарачайлыла нест этгендиле? Республиканы башчысыны къолары къандады, адамла уа анга сау къалыкъ, не иги президентибиз барды деб айналадыла. Республиканы башчысы эркиши тюл эсе сиз быллай статьяланы(кереклик статьяланы) пачкала бла печатать этсегизда, андан хайыр боллукъ тюлдю.Цитата
«Энергетикле» деб бир худжу ички джюрюйдю омакъ, ариу банкалада. Андан да палахы Карачаевск шахарда аптекала, ачхасына къызыб, джаш адамланы мыйыларын къатышдыргъан тюрлю-тюрлю дарманланы сатадыла. Ол дарманла уа бири къоян ауруудан, бири рак ауруудан, бири да башха аурууладандыла.
Къарачайда беш-алты жаш табылмайды тюкенлени эм аптекаланы ийелерибла "селеширге"? Бир кере тилесинледа кеслери къурутурча алай затланы, англамасала уа, кюнортасында кирсинледа, уатсынла табхан затланы. Къуру къарачайлылагъа айтмайма аны, малкъар элледе да тюз аллай суратды.


Цитата
Барчы бир Чеченнге, джаш тёлюню бу затла бла къурутуб, бир башла, не этселе да кёрюрсе кесинге, тюкенинге да. Бизде да, аладача, къаты болургъа керекди, мени сартын.
Алай сюйюб болмайма чеченлени мисал этиб салсала. Ишимде бир кече этмейди чеченле "олтурургъа" келмегенлей. Зат айтмайма, кесини республикарында адамла айтханча да жюрюте болурла кеслерин, алай мында уа башха чеченлемле?
Изменено: liar - 12.07.2013 15:01:38

Я счастливый как никто!
Я счастливый лет на сто!
Я счастливый - я не лгу!
Так счастливым и уйду!
Sabr 14.07.2013 10:09:53
Сообщений: 7228
Къуджур заманла келгендиле. Алгъын газетде кемликлени кёргюзтген бир макале(статья) чыкъса, иктидар (власт) эс бурмай къоймай эди. Энди уа, не чыкъса да газетде, Акъ Юй къара тынгылауну басыб турады.

Бу башында, къарачай газетде (КъЧР-ни парламенти бла правительствосуну газетиди) чыкъгъан статьягъа оноучуладан, къуллукъчуладан бир киши эс бурмайды, джууаб бермейди. Газетде ишлеген журналистле да, башлагъан ишлерин ( басмалагъан материалларын) ахырына джетдирир ючюн, джууаблы къуллукъчуладан джууаб алмайдыла. Гюнах - "балтада, сабда да" болур.

Айтылыннган айтылыннган джеринде къалыб баргъан болмаса (слова, слова, слова...), бир зат тюрленмейди. Сталинни кёрюб болмагъанла да "Сталин керек эди" деб, ачыуланнгандан айта болурла... Къуджур заманла, къуджур адамла...

Кърал къуллукъчула борчларын халкъны аллында тындырмайдыла.
Депутатла быллай сорууланы джыйлыуларында, хюкюметни(правительстону) аллында кёнделен салмайдыла.
Джамагъат организацияланы атлары бар - кеслери джокъ.
Дин тутхан къауум да, шериат джорукъну салырча кючлю тюлдю, кърал да къоярыкъ тюлдю - алай айтама, этеме дегенлени да тутадыла, къурутадыла.

Эресейде ёмюрледен ётюб келген соруу соруулай къалады: Как быть? Что делать?
Азат 14.07.2013 11:28:26
Сообщений: 999
Абай Кунанбаев . Слово Тридцать Девятое.

Да, безусловно, наши предки уступали теперешним людям в образованности, учтивости, ухоженности и опрятности. Но обладали они двумя достоинствами, которых у нас теперь нет.Изживая в себе недостатки, доставшиеся нам от предков, мы растеряли эти достоинства. Если бы мы имели в характере своем решимость и усилия, направленные на приобретение новых качеств приложили к тому, чтобы сохранить старые, возможно, мы встали бы в ряд с другими народами. Поскольку нет решимости характера, вновь приобретенное более благоприятствует развитию в нас свойств демонических, нежели человеческих. Это — есть одна из серьезных причин утраты нами национальных достоинств.
О каких качествах мы говорим? В стародавние времена были люди, которые звались «ел басы», «топ басы». Они решали споры, управляли жизнью общества. Простой народ, худо-бедно, занимался своими делами. Не принято было оспаривать решения «ел басы» и «топ басы» или бегать от одного к другому. Говорят: «Возьми альчик, если он удобен для твоей руки, сделай из него биту». «Когда каждый сам себе бий, не ужиться и на бескрайних просторах, когда есть глава общины, не сгореть и в огне». Люди, признав эту истину, приносили жертву святым духам, и помолясь, отдавали бразды правления всеобщему избраннику и впредь старались поддерживать во всем, скрывая его недостатки и славя достоинства. Относились к нему с должным почтением, слушались и неукоснительно повиновались, тогда и влиятельные лица не переступали пределов благоразумия. Как им было не заботиться о людях, когда все были братьями, и достояние у них было общее?
И второе — люди свято берегли и дорожили единством. Стоило кому-то призвать на помощь других, упомянув при этом имена предков, как все бросались на выручку, забыв обо всех обидах к раздорах, охотно шли на уступки и жертвы. Говорили тогда в народе:
«Кто не умеет простить вины ближнего, того чужой обидит».
«Братья ссорятся, но не отрекаются друг от друга».
«Если шестеро погрязли в раздорах, потеряют то, что в руках, если четверо пребывают в согласии, на них небесная благодать нисходит».
«Кто ищет верного пути, находит казну, кто ищет раздоров, находит беду».
Где теперь этот благородный дух общности и радение о чести?
Они были обеспечены людской стойкостью, совестливостью, доблестью. Мы лишились их.
У теперешних дружба — не дружелюбие, а вероломное коварство.
Вражда — не отстаивание истины, а просто неумение жить в согласии.
Сэстренка 14.07.2013 12:02:20
Сообщений: 9456
Цитата
Азат пишет:
Да, безусловно, наши предки уступали теперешним людям в образованности, учтивости, ухоженности и опрятности.
Не знаю, про чьих предков Абай Кунабаев писал, видимо, про казахов, раз он сам казах, но наши предки - карачаево-балкарцы точно не уступали "теперешним людям" ни в учтивости и ни особенно в опрятности. Учтивость у карачаево-балкарцев испокон веков и, к сожалению, в наше время не так щепетильно охраняется, как у поколений еще 20-30 лет раньше. Прошу не путать с раболепством перед вышестоящим начальством, я имею в виду про почтительное отношение к старикам, женщине, собеседнику, даже к ребенку - хар адамны кесича. Что же опрятности касательно, то не стоит сравнивать предков казахов и карачаево-балкарцев. Точно не помню, кто рассказывал, то ли тетя, то ли Мама, что, когда наших выслали в Среднюю Азию, они (то ли казахи, то ли киргизы) прямо у себя в доме на стенку плевали и только после общения с нашими более-менее начали "окультуриваться". А мой Папа разнес на тракторе костер с котлом, когда увидел, как казашка-повариха без косынки склонилась над котлом. Никогда неопрятность не была присуща карачаево-балкарцам. Если даже не спали на белых простынях и укрывались бурками, карачаево-балкарцы всегда следили за тем, чтобы дом был в чистоте, одежда была число выстирана и аккуратно заштопана, если даже на новую одежду нет денег.
Изменено: Сэстренка - 14.07.2013 12:08:44

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Sabr 15.07.2013 10:37:57
Сообщений: 7228
"Къарачай", 2013 дж. июлну 13

Полицияны ишинден

Аманлыкъчылыкъгъа джол бермезге кюрешебиз

Полковник Мамаланы Назирни джашы Борис Гитче Къарачай районну ич ишлерини тамадасыды. Бу къуллукъда ишлегенли ючюнчю джылы барады. Ары дери Къарачай районну ич ишлерини тамадасы болуб тургъанды.

Мама улуну эки баш билими барды. Чынг алгъа ол Краснодарда Къобан университетни инженер-къурулуш факультетин, артда Москвада Россияны МВД-ны университетини юрист факультетин бошагъанды.

Гитче Къарачайны эллери Нарсана, Пятигорск, дагъыда башха курорт шахарлагъа джууукъ орналгъанлары себебли, районну джаш тёлюсю, кюн сайын дегенча барыб, заманларын алада ашырыучан эдиле. Аз-кёб айтсакъ да, шахар адамны халисин аман джанына бузар ючюн къалмайды. Къаты кърал джорукълагъа да къарамай, районну джаш тёлюсю кесин табсыз джюрюте эди. Бусагъатда да ол «адет» къуруб бошамагъанды. Адам ёлтюрюу, урлау-тонау дегенча затла, башха районладан эсе, мында асламыракъ боладыла. Некди алай? Ол затланы юслеринден «Къарачай» газетни корреспонденти КЪОБАНЛАНЫ Махмут МАМАЛАНЫ Борис бла ушакъ этгенди.

- Совет Союзну джылларында Гитче Къарачай районда 30 мингден бир кесек аслам адам джашай болур эди, - дейди Мама улу. - Бусагъатда ол сан 40 мингден атлагъанды. Алай демеклик, республиканы эм уллу районларыны бириди.

Мен былайда ишлегенли гитчекъарачайчыланы халилерине юреннгенме. Бир да халал, тири, ётгюр адамладыла. Шохлукъ тута биледиле. «Болум былайды, болушлукъ керекди», - десенг, ёрге турмазлыкъ джокъду. Ишлеген миллетди.

Ал джылладан хапар айтмайым. Быйылны алты айыны ичинде районда аманлыкъчыла 10 адамны ёлтюргендиле. Алагъа аманлыкъчыла дерге да джарамаз. Ичкини юсю бла болгъан затладыла ала. Таныш джашла, джыйылыб, иче тургъанлай, араларында бир дауур чыгъыб къалыучанды. «Эсирген адамгъа тенгиз тобукъданды» деб бош айтмайдыла. Не этгенлерин да билмей къаладыла. Къыза кетедиле, бир-бирлерин бычакъ бла, травматика сауут бла урадыла. Эсиргенлери кетсе, ёкюнедиле.

Аманлыкъ этгенлени асламысы джаш адамладыла. Кёбюсю ишлемей айланнганладыла. Аланы орунларына ата-аналары ишлейдиле. Кече-кюн да тынчлыкъ не болгъанын билмей, сатыуалыу бла кюрешедиле. Адам ишлерге керекди. Анга сёз джокъду. Алай а байынама деб, сабийлеринги да унутуб къояргъа керек тюлдю. Бусагъатда ненча ата-ана, сабийлерин къоюб, сатыу этерге тышына кетиб турадыла. Сабийле кеси башларына къаладыла. Бир кюн болмаса да, экинчи кюн бир аман затха тюбемей къалмайдыла. Ёсюб джетселе уа, кеси башларына бош болуб айланнганла, ата-аналагъа тынгыламай тебрейдиле, аманлыкъчылыкъ джолгъа тюшедиле.

- Аманлыкъчылыкъ ишле этиб, кеслерин тутдурмай айланнганла тюбеймидиле?

- Тюбейдиле. Аманлыкъ этгенлени асламасын узакъгъа созмай тутуб къоябыз. Бир-бирле кеслери келиб да къаладыла. Алай болмай къачыб, бугъунуб айланнганла да боладыла. Алай а ала кёбге бармайдыла. Район полицияны уголов излеу деб, бёлюмю барды. Анда 7 адам ишлейди. Бары да джаш адамладыла. Саулукълары, кючлери болгъанладыла. Спорт бла кюрешедиле. Алагъа тамадалыкъ полицияны капитаны Джанибекланы Магомет этеди. Кичи лейтенант Чотчаланы Ахмат, лейтенантла Тебуланы Радмир бла Шаханланы Марат, тамада лейтенант Къозбаланы Магомет, дагъыда башхала, ишлерини джууаблылыкъларын ангылаб, джанларына къоркъуу болса да, аманлыкъчыланы излеу джаны бла джетишимли кюрешедиле. Айхай да, ишлери къоркъуулуду. Бир къауум аманлыкъчы узакъ джерлеге къачыб кетеди. Аланы излеб, табыб, тутуб келиучендиле.

- Андан ары аманлыкъчыланы не этесиз?

- Тинтиу-ачыкълау ишле бардырабыз. Полицияны следствие бёлюмю барды. Башхача айтсакъ, аманлыкъчыланы ишлери следователлени къолларына тюшедиле. Ол бёлюмню тамадасы юстицияны капитаны Семенланы Алибекди. Следователле полковник Ермашова Ольга, Тамбийланы Науруз сынамлы адамладыла. Аманлыкъчыланы аманлыкъ ишлерин ачыкълаб, сюдге ашырыучандыла.

- Районда ненча участок инспектор барды? Ала элледе не джумуш баджарадыла?

СУРАТДА (солдан онгнга): район полицияны кадрла бёлюмюню тамадасы Лайпанланы Ислам, район ГАИ-ни тамадасы Лайпанланы Хусей эмда район полицияны тамадасыны заместители Къочхарланы Алий.

- Бютеулей да 14 участок инспекторубуз барды. Элкъуш бла Кичи Балыкъ эллеге полицияны капитаны Семенланы Рашид къарайды. Къалгъан элледе бирер участок инспектор ишлейди. Ючкекен эл уллу болгъаны себебли, анга 4 участок инспектор берилгенди. Ючкекен районну аралыгъы болгъаны себебли, башха элледен эсе, тынчлыгъыбызны асламыракъ бузады. Бу элде сатыу-алыу тюкенле, ларёкла кёбдюле. Элни кесинде 15 минг адам джашайды. Джорукъгъа кёре, элде 4000 адам джашай эсе, ол элге участок инспектор бериледи. Инспекторланы тамадалары полицияны майору Хапаланы Хусейди. Аны башчылыгъы бла тамада лейтенант Мауланбердинов Мурат, полицияны майору Къобанланы Ахмат, полицияны майору Лепшокъланы Исмаил, дагъыда башхала районну эллеринде джорукъ сакъланыр ючюн кёб иш бардырадыла. Лепшокъланы Исмаил а, «Халкъ участковый» деген конкурсха къошулуб, республикада биринчи орунну алгъан эди. Артдан Бютеуроссия конкурсха къошулгъанды.

- Белгилисича, полицияны къуллукъчулары, билимлиле болгъанлары бла къалмай, спорт бла кюрешгенле болургъа да керекдиле. Полицияны къуллукъчусу къарыусуз адам болса, аманлыкъчылагъа къаршчылыкъ эталлыкъ тюлдю. Ол затха къалай къарайсыз?

- Бир кюн алаша сюекли, назик битген бир джаш адам мени ишге ал деб келди. Не джашырыу, бир уллу джел урса, аны алыб кетерге боллукъ эди. Мени кабинетимде 2-пудлукъ гир барды. Аны кёлтюр да бир кёр, дедим анга.

- Айыб этмегиз, аны уа кёлтюраллыкъ тюлме. Кючлю, къарыулу болмасам да, чабаргъа, секирирге бир да устама, - деди.

- Иги джаш, менден кёлюнг къалмасын, полициягъа биз саулукълары болгъан, кючлю, спортчу джашланы алабыз. Алайсыз аманлыкъчыла полицияны къуллукъчуларын хорлаб къоярыкъдыла, - дегенимде, джукъ да айтмай, кабинетден чыгъыб кетген эди.

Полициягъа биз чынг алгъа билимлери да, къарыулары-кючлери да болгъан джашланы алабыз. Аланы да кесибизде самбогъа, дагъыда спортну башха тюрлюлерине юретебиз. Тюздю, бизни бусагъатда спортзалыбыз джокъду. Полицияны район бёлюмю, кесинг кёргенингча, тар, алаша мекямда орналыб турады. Мен кёб джерледе болгъанма, быллай мекям бир джерде да джокъду. Юрениу ишлени бир къауум школланы спортзалларында бардырабыз. Къара атыуну уа, тышына чыгъыб, бардырыб турабыз. Мындан алда къара атыудан тамада юрист Джанибекланы Ирина, республикан конкурсха къошулуб, биринчи орунну алгъан эди.

Бизни районда транспорт бек кёбдю. Ючкекенни ара орамында машиналаны кёблюгюнден орамны бир джанына ётген къыйынды. ГАИни къуллукъчулары Лайпанланы Хусей, Тамбийланы Расул сабийлени арасында джолда тюз джюрюуню джорукъларыны юсюнден ангылатыу ишлени бардыргъанлай турадыла. Ала республикан конкурсха элтген сабийле биринчи орунну алгъан эдиле.

Арт кёзюуде полицияны къуллукъчуларыны айлыкълары кёлтюрюлгенди. Бай джашагъандан тюл, инджилиб тургъан юйдегилени джазыкъсыныу дегенча затлагъа да уллу эс бёлебиз. Аллай юйдегилеге, кесибиз джыйыб, ачхалы джашла бла да келишиб, болушханлай турабыз.

Аманлыкъчыладан арт джыллада талай адамыбыз ачыгъанды. Сёз ючюн, Каппушланы Ибрагим, Экзеков Юрий, Батчаланы Мунир, Рогов Денис. Аланы юйдегилерине къолубуздан келгенича болушлукъ этиб турабыз.

Аманлыкъчыладан чыкъмагъан зат джокъду. Сёз ючюн, ала банкоматланы кеслерине джараулу хайырландырыб башлагъандыла. Мындан алда бир тиширыу, банкоматны юсю бла, 600 минг сомуму алгъандыла, деб тарыгъыб келди.

«Иш къалай болгъан эди?» - деб соргъанымда, ол тиширыу былай айтды.

«Карточкагъызны кодун айтыгъыз, биз сизге иги кесек ачха тюшерча этерикбиз, дедиле. Ала айтханча этдим, 600 минг сомумдан къуру къалдым да кетдим. Ийнанмазым да келген эди. Алай а кесими алдатыб къойдум».

Тиширыугъа болушалмай къалдыкъ. Кимни ызындан тюшерик эдик? Ол аманлыкъчы кеси да къайдан эсе да бир узакъ джерден сёлешгенди тиширыугъа телефон бла.

Ата-аналары кёз-къулакъ болмагъанлары себебли, сабийлени арасында да джорукъсузла, бузулуб баргъанла тюбер ючюн къалмайдыла. Сёз ючюн, «Лирика» деб бир дарман барды. Ол къоян ауруудан ауругъанлагъа джарайды. Сабийлени ким юретген эсе да билмейбиз, талай таблетканы бирден джутуб, аны ызындан суу ичселе, наркотиклени ичгенча болуб къаладыла. Бу таблеткала бир кесек заманны ичине сабийлени бауурларындан бошаб къоядыла.
Полицияны къуллукъчулары, школлада болуб, сохталаны ата-аналарын да джыйыб, бу таблеткаланы адамны саулугъуна уллу заранлары болгъанын айтханлай турадыла. Джаш тёлюню арасында наркотикле бла хайырланнганла да бардыла. Биз не да этиб, джаш тёлюбюзню сакъларгъа керекбиз. Олду бизни тамблагъы кюнюбюз.


- Сизни мекямыгъызны къатында бара тургъан къурулуш не затды?

- Ол а район полициягъа деб ишлене тургъан затды. Бусагъатдагъы мекямыбыз баракга ушайды. Полиция бёлюмню джангы мекямы беш этажлы боллукъду. Полицияда 140-дан аслам адам ишлейбиз да, барыбыз да сыйынныкъбыз анга. Спортзалыбыз, гаражыбыз да бу мекямда боллукъдула. Бир заманнга дери аманлыкъчыланы кесибизде тутаргъа деб, мекям да ишленеди. 15 адамгъа орун боллукъду анда. Кесибизде аллай мекям болмагъаны себебли, аманлыкъ иш этгенлени башха районлагъа ашырыучанбыз бусагъатда.

Полицияны ишине иш къошулуб келген болмаса, аз болмайды. Биз джорукъну, мизамны сакъларгъа, аманлыкъ ишлени джолларын кесерге бютеу кючюбюзню салыб кюреширикбиз мындан ары да.
Sabr 15.07.2013 23:17:13
Сообщений: 7228
«Лирика» дарманны рецептсиз сатмау жаны бла болжаллы халда мадарла этиуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

Б Е Г И М И

Бусагъатда Къабарты-Малкъар Республикада «Лирика» дарман препаратны медицинадан башха затлагъа хайырланнганла кёпден-кёп бола баргъанлары ачыкъланнганды. Аны акъыл-балыкъ болмагъанланы араларында кенг жайыла баргъаны уа бютюнда тынгысыз этдиреди. Къабарты-Малкъар Республиканы Саулукъ сакълау эм курортла министерствосу билдиргеннге кёре, опиум наркоманланы элли процентинден асламысы «Лирика» дарманны ичедиле.

Аны бла байламлы Къабарты-Малкъар Республиканы парламенти бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы жеринде «Лирика» дарман препаратны рецептсиз сатаргъа эркин этмезге.

2.Къабарты-Малкъар Республиканы аптека учреждениялары «Лирика» дарман препаратны эсепге алыныргъа керек болгъан дарманлагъа деп чыгъарылгъан жорукълагъа кёре сатаргъа керекдиле.

3.Контроль этиучю къырал уполномоченный органла кеслерини борчларыны чеклеринде «Лирика» препаратны къырал регистрациялары неда энчи эркинликлери (лицензиялары) болмай сатыуну тохтатыу жаны бла ишлерин бардырыргъа тийишлидиле.

4.Бу Бегим официальный халда басмаланнгандан сора он кюн озуп, кючюне алай киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председателини Биринчи орунбасары Р. ЖАНИМОВ.
Нальчик шахар, 2013 жылда 2-чи июльда, No1627-П-П
Sabr 17.07.2013 02:42:43
Сообщений: 7228
Эсеблени чыгъарыу

Шах-шахны ызындан «Лириканы» да къапха жыяргъа

Алай энди жаш тёлю «Лирика» эм «Залдиар» деген аптекалы препаратлагъа кёчгендиле.
Аны юсюнден Россейни Наркотиклеге контроль этиу жаны бла федеральный службасыны КъМР-де Управлениясыны коллегиясында айтылгъанды.


Жыйылыуда быйылны алты айыны итоглары чыгъарылгъандыла эмда быллай шартла туура этилгендиле. Къабарты-Малкъарны наркополициячылары 100 килограммдан аслам отну законсуз сатыудан эм жюрютюуден сыйыргъандыла, уу бла байламлы болгъан 300-ге жууукъ аманлыкъны ачыкълагъандыла. Аладан 163-сю уллу эм артыкъда уллулагъа саналадыла, 50-си ууну кесин сатыу бла байламлыдыла. 37 наркопритон жабылгъанды, сюдге 157 уголовный иш жиберилгенди.

Былтыр бла тенглешдиргенде, наркотиклени сакълау эм сатыу жаны бла бузукълукъланы саны азайгъанды. Наркополициячыла аны алайлыгъы республиканы жеринде ууу болгъан кондитер шах-шахны сатыуну къурагъан аманлыкъчы къауумланы бир-бирлерини ишлери тохтатылгъанлары ючюн болгъан сунадыла. Алай, жарсыугъа, башында айтылгъаныча, жаш адамла уа башха амалла тапхандыла.

Болсада «Лирика» бла байламлы ахшы хапар да барды.КъМР-ни Парламенти, Управленияны эсгертиулерин эсге алып, бу дарманны жаланда къаты тергеуге алыннган бланклагъа, башхача айтханда, врач жазгъан рецептлеге кёре сатаргъа керекди деп,аллай бегим чыгъаргъанды. Медицина препаратла сатхан битеу учреждениялагъа да жууукъ заманлада «Лирика» дарманны эркин сатмазгъа деп эсгертиу этилликди, аны юсюнден жазылгъан къагъытха да къол салдырыллыкъды.

Кендрни ачыкълау эм къурутуу жаны бла мадарла да тохтамай бардырыладыла. Шахарланы бла районланы жер-жерли администрациялары бла бирге быйыл 26 гектарда ол заранлы ханс ёсген 54 жер къурутулгъанды.

Россейни Наркотиклени сатыугъа контроль этиу жаны бла службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны
таматасы, полицияны генерал-майору Къулбайланы Руслан буишге уллу кёллю
болургъа жа
рамазлыгъын айырып айтханды. «Аманлыкъ ишлени азайгъанлары игиди, алай аланы, артда ачыкълап,тинтип тургъандан эсе, алгъындан жолларын кесген иги тюйюлмюдю»,-дегенди.

Къулбай улу наркоманланы эсепге алыу жаны бла ишни да тап халгъа келтирирге керек болгъанын чертип айтханды.

«Наркоманны башха жерге кёчгенди деп эсепден чыгъарып къояргъа жарамайды, бютюн да ол Къабарты-Малкъардан ары кетмеген эсе»,-дегенди ол.

Управленияны таматасыны орунбасары Николай Соловьев а шёндю, сабийлени солуу кезиулеринде, республиканы лагерьлеринде «Саулукълу жай» деген акция башланнганыны
юсюнден билдиргенди. Школчула, солугъанлары бла къалмай, кёп затха юйренир, билим алырючюн, ведомствола аралы ишчи къауум, районлагъа барып, наркотикле къаллай палахлагъа
келтирирге боллугъуну юсюнден лекцияла окъуйдула, фильмле кёргюзтедиле.

Наталья МАРШЕНКУЛОВА.
http://www.smikbr.ru/2013/zaman/07/17.pdf
excellence 23.07.2013 02:43:43
Сообщений: 65
никогда (с тех пор как начал понимать ситуацию) не мог избавиться от мысли, что дурь (всякого рода ширево, колеса, лирики и прочее) это своего рода естественный отбор.. это те особи, которые изначально не должны давать потомство, ибо они слабы и не устойчивы.. это природой и обществом выбраковываются носители дефектных генов.. и вообще я не просто ЗА легализацию наркотиков (в том числе и т.н. "тяжелых"), а вообще за бесплатную раздачу. с условием конечно что человек не будет уносить ничего с собой - пришел нарк в больничку или пунк где будут ширять, его вмазали (именно медперсонал, чтобы не унес никуда) и пошел гулять..
будет решена проблема криминала, а так же для тех кто хочет сдохнуть, будет предоставлена такая возможность..
предвидя возмущение отвечу заранее - да, я знаю что такое наркотки; да, я употреблял (разные виды производных марьиванны, некоторые виды таблеток, но ни к чему зависимости не было, и тем более до внутривенного я к счастью не добирался); да, у меня есть умершие от ширева друзья и близкие, есть те кто выпутался из этого с гепатитами и напрочь варикозными ногами..
да, но это не влияет на мое мнение.
ALANULAN 24.07.2013 22:15:27
Сообщений: 843

0 0

адам джылаб къоярчады ,алай а , "ауруу" эртдеден белгили болса , андан къутулур мадарла да боладыла!!

1-Воспитанность! (-Невоспитанность) Къарачай миллетни бюгюнлюкде джаш тёлюсю, кесин (таб) джюрюте билмейди деб къояргъа боллукъду!
Юйюннде атасы-анасы бла, уллусу гитчеси бла, келген къонакъ бла,хонушу бла джуукъ бла тенг бла, дос бла джау бла....Чырт бир башхасы джокду ким бла сёлешеди,кимге тюбеди... Барыблада бирча,бирча ушаусуз (сыйсыз) джюрютедиле, джаш къаум кеслерин.
Сёлешгенлери-аман сёз къатыш. тырмашханлары,ушакълары - зорлукъ,махтанчакълыкъ,алдау,онгсузгъа джигитлик,малкъарынлыкъ,малкёзлюк, эм гюнахланы -сыйсызлыкъланы балсытыб махтау..д.а.к. къарангылыкъла!

2-Религиозность(-Религия глобабобла) Джаш къаумну динден хапары бек азды! Бек аз! Къатынлача "АЛЛАХ БИРДИ!!!" деб къычыргъан болмаса, ДЖОКЪДАН БАР ЭТИБ ДЖАРАТХАН ИЕЛЕРИН бек аз сагъынадыла! Билмейдиле АЛЛАХНЫ,Файгъамбарны(АЛЛАХны саламы анга болсун),Ислам динни... не джорукъларын ,не аманатларын,не борч эти салгъан ол экюч затларын! ЛА ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ, деген сёзде талай халат этедиле!
Билирлери келмейди ,таныргъа тырмашмайдыла! Нек??! --Киши "Бил,сор,окъу,изле!" - демейди! "Аллай,бек керек затланы билмесенг ,,малдан уллу башханг боллукъ тюлдю..!" -демейди! Эрингенденми,имансызлыкъданмы, сталин(налатуЛЛАХ)данмы къоркъгъандан,..билмейме.. Сёзючюн бусагъатда АЛЛАХНЫ бир сыйлы айы -Рамазан айдабыз..,бир бош-кюлкюлю сылтаула къураб,башсыз къуллача ,къарынларына ие болалмай,орамда ёретинлей ашай-иче джюрюйдю кёб адам! Не къан джаугъанды былагъа? Не ючюн урдура болуредиле быланы атабабалары,кеси джелкелерине къызыл итлеге ?! Юзбекли джарлы джалчыламы этдиле быланыда быллай хре б...ла?!


3-Патриотизм(гражд.нац.самосознание) извращённое понимание) Бёрк,кёлек,машина,интернетде страницала... къайры къарасангда,"Князь Кимеседабиров, Царь Нееседабирзатов, Сын Кавказа, Волк Карачая, Чемпион юга и всея Руси..итд итп" )))))каша))))
Сорсанг а - билмейд! Не къарт атасыны атын,кесини атаулун, не алан ана-тилин, не къыралыны ара шахарын,не джукъ неджукъ неджукъ!!! Круглый идиот---джукъбилмез-мангырамаз. Асыры эринчекден, джазыкълыкъдан!


(энтда бар болурла бюгюнлюкде, биз къыйналыб хыртха урурча , терсликчиклери джаш адамланы.....алай а буду башым джетгени.)


Бу джарсыуланы("аурууну "дарманы!-----Ата-ана,Аттяла-анняла(биреу къартла), джыллары тамадаракъ танышла, дин башчыла, детсадда-школда устазала , ДЖАШАУ БОРЧларын этерге керекдиле! Таурухла бла,ушакълабла,юлгюлю хапарла бла, ауаз бла, дерс бла,таякъ-джундурукъ бла акъыл джыйдырыргъа керекдиле! Малына-атына-эшегине джанын аурутхан , джашына джанын къалай аурута болмаз?!!
Джаш аманлыкъ этсе , бурунча джуугъун,тийресин, -адамларын ,барын терслерге керекди ,кесине айыб этиб къоймай! Сабийликде кёрмесенг сабийинги терсейгенин ,уллу болса къыйналыб сарнарб тургъандан сора мажар бек азды!

Юзбек,таджик ,чыган,англиан,чуут, къытай, венгр,эрмен,гюрджю,тюрк итд итп... бизге барыда бирчаракъ кёрюнюрге керекди!-чужой(- непохожий,непонимающий,экзотичный итд.) Ишлерге келгенлени уа ишлеме къояйыкъ! ..таукъ кири ашай эсе да! Ишлесин марджа!
Изменено: ALANULAN - 25.07.2013 02:13:42

с УВАЖЕНИЕм !
Nasib&Namis 29.07.2013 23:04:11

1 0

Иманны къаты этерге керекди эмда уллу-гитче айырылыргъа керекди... уллу адамланы сыйларын мийикде тутаргъа керекди...
Къара ишден къачмазгъа керегин англаргъа керекди адам, ангыды адамны хайуандан айыргъан. :усипуси:
Бланы барын да тюзетирик ата бла анады Аллахны кючю бла! УллуАЛЛАХ бизге иманлы ,намыслы телюле ёсдюрюрге насыб бир берсин!!!
Изменено: Nasib&Namis - 29.07.2013 23:14:26
Ocean 04.08.2013 21:44:10
Сообщений: 2314
Загрузка плеера

http://36.media.tumblr.com/tumblr_mczj3vGoZ71r4jtyyo1_1280.jpg
Ocean 04.08.2013 21:47:56
Сообщений: 2314
Загрузка плеера

http://36.media.tumblr.com/tumblr_mczj3vGoZ71r4jtyyo1_1280.jpg
ALANULAN 05.08.2013 10:03:04
Сообщений: 843
Ocean, )))


.....в первом ролике какая-то шпионка цыганка бегает среди бедных афганцев с лицемерно-грустным лицом..

.. во втором ролике показывают азиатских цыган ,которые курят героин, из-за которого америка бомбит Афган и снимает потом ролики!

.....ладно это всё хорошо....это всё-фигня !) причём тут карачаево-балкарская молодёжь и её отсталость??????

&&&(-напишу потом.!.)

с УВАЖЕНИЕм !
bubbleman 07.08.2013 21:38:18
Сообщений: 419
Ата-анада да кёбдю терслик. Адам сабий табса аны орамгъа атыб къоймай, къараргъа керекди да! Сабий юйюне кече келмесе, ол ата-ана къалай джокъламайдыла аны?! Тыш къыраллада адамла итлерине-киштиклерине бек къайгъы этедиле, бизде бир-бир ата-анала сабийлерине этгенден эсе. Кече сайын Нарсана шахарда, сау шахар чукълаб тургъанлай, бизни джаш адамларыбыз калак итлеча орамланы сакълаб нек турадыла? Аланы ата-аналары нек чукълаб турадыла сабийлери юйлерине кече келмесе? Кимге деб табадыла была бу сабийлени, къарарыкъ тюл эселе? Айлана кетиб бир хата этселе, сора бу джарлы ата-анала да юйлерин сатыб, борчха кириб, сабийлерин тюрмеден чыгъаралмай кюрешедиле. ((((

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Къара чачлы 07.08.2013 22:58:03
Сообщений: 1750
bubbleman, хар сабийни ата бла анасындан бек не сен ,не мен сюяллыкъ тюйюлбюз!

Алай а, тюзге, тюзсе дерге керекди!
Ата -ананы борчу :сабийни аякъландырып ,акъыл -балыкъ заманына чыгъарыргъа! Андан ары да керекдиле къараргъа ,алай ,къарт болгъунчу къайсыбызны кютсюнле ала да ?

Сабийни кесини башы ишлеп ,ата -анам къайгъыра болурла деп ,сагъыш этмесе ,ол башны ичине акъыл ким салалыр ?Бир Аллах !
Тынчмы жукълагъан сунаса ата -аналаны ,жашлары юйлерине келмеген кечеледе ? Жукълагъанларын а ким айтханды ?
О жарлы атала ,анала!
Тыякъ къуру алагъа нек тиеди хаманда ? Ангамы тийишлидиле ала?

Мени акъылыма кере, баш болмаса кесинден ,сен анга не да бир айт! Ташны суу бла ашатханлай, ангсыз мыйыгъа туз да сеп !

Мени шендю эм жарсытхан :жаш телюню селешген тили бла кийген кийими !

Не этейик, кергенибизге айта,юйрете тургъан болмаса!

Аллах тюзетсин жолдан шашханыбызны
Биз да бир мадар этейик !

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
bubbleman 08.08.2013 00:11:23
Сообщений: 419
Къара чачлы,

Цитата
Къара чачлы пишет:
Мени акъылыма кере, баш болмаса кесинден ,сен анга не да бир айт! Ташны суу бла ашатханлай, ангсыз мыйыгъа туз да сеп !


Бизни сабийле телиле болуб туумайдыла. Бек ангылы, эсли, джити акъыллы сабийледиле. Ма бу тёгерекде бола тургъан обстановка да къурутуб барады бизни сабийлени. Ата-анала юрете билмейдиле сабийлерин, терс джолгъа юретедиле.

Хоншума школдан устазла юйюне келиб, "джашыгъыз окъумайды, бизге джуублашхан этеди, тыйялмайбыз" дегенлеринде, сора бу къутургъан хоншум ол келгенлеге хыны этиб "тюз эдети сизге, менда алай эрке ёсгенме, бай да болгъанма, сизнича джарлы болмай! Аны айтыр ючюн уялмай менге не деб келгенсиз" деб устазланы къыстаб ийгенди. Ма алай телиге, аманга юретедиле бизде сабийлени кёб атала.

Бизни сабийлени туугъанлай европагъа бир бер да, сора кёрюрсе къаллай керти адамла этселе да ала бу сабийледен.

Мени бир тенгими джашы сау элни арытыб тургъан бир бала эди. Тышына европагъа джашаргъа ашыргъанында атасы, энди сау колледжде андан иги джаш джокъду деб окъутуучула махтау салыб турадыла, юлгюге келтириб турадыла!


Ол алай нек болады? Бизде ата-анала сабийни тюз юрете билмейдиле.

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Къара чачлы 08.08.2013 14:43:57
Сообщений: 1750
Тохта -тохта ,мен ангылаялмадым !

Биз -къарачай -малкъарлыла сабийлерибизни тийишоисича юйреталмасакъ да, Европа аланы тюзеталадымы дейсе ?

Мен къарангы эсем да, бир жетдирчи ангыма, къачандан бери Алан миллетде туугъан сабий халисиз болуп, Европа тийреде уа кез тиерча болгъанын ?

Бизни балаларыбызны есдюрюрге къарыуубуз жокъдуму дейсе ?
Сора Европадан устазла келтирип,алагъа аманат этейик!

Кийимлерин сыйырдыкъ, тепсеулерин эм халларын, энди адетлерин да алайыкъ, тиллерин эсе унутуп къойдум! !!

Европалыланы къаллайла болгъанларын биттеу айланыпмы чыкъгъанса?!

Элде къызла бир этедиле :бу жашха бара десенг, ооо тюнене ботыледе кергенме деп,
Башха элден а анга керюнюрге "адамча кийинип "бир жаш келсе ,хаманда алай жюрюген сунуп, алагъа чыгъып!

Бир юлгюню керсенг, сау халкъны алай сунуп къалай къоярса?

Мааа, Европаны кийими окъунча бюгюнлюкде бизни не кюннге келтирип тургъанын кере болурса, энди къылыгъын да алайыкъ!
Жаугъан келге жауа эди деп, не осал затда бизге нек тынч тартыла болур?!

Къой, къой, кет, жанымы къыйнама!

Ма, къара, къарачай -малкъар къызны ез тилинде селеше билгенине :
www ww
ну да наши любят Европу ,а подрожать им ,ну дело "святое",вообще совестибиз калмаганды,горец деселе ,аж смешно,по-моему в 21веке,осагатаглабла вообще ничего общего....ну с горцами.....бусагатта кызла,ну вообще халяс...просто нет коммен....

Ма буду жарсырча, тюзю уа, Европагъа къарамы окъунча къууандырады!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Кергелен 08.08.2013 16:03:57
Сообщений: 856

1 0

Салам, Багъалыларым!

Ой, Къарачайда чотну ангыларгъа ......сёз да джокъ, ......Не мадар табсын миллет бу урудан чыгъаргъа?!

Кърал тамадаларыбыз сынгар бир джумушха эс белмейдиле.....кеслери къайгъылы.....хар неда ат башындан!!!

Миллет да бийсиз чибинлеча......хар адам къалай башын кечиндирирге къан дыгалас эте.

Бюгюн джаш тёлюню къуру омакъ кийндириб , бир кредитке алыннган къалай арбагъа миндирген тюлдю баш иш!

Бюгюн ёсген тёлюге ЁЗЕК этергеди чынг уллу джумуш! Ишлетиб чыныкъдыргъа керекди! Иш джокъду -дериксиз!


Нек джокъду иш? Сиз кёрмеймисиз арбазланы, орамланы, кирге -хансха батыб тургъанларын?!!!!


Бир сагъатыбызны бош ийдирмей эдиле бизни аталарыбыз- аналарыбыз. Къуру кесибизни этгенден сора джууукъгъа-тенге. хоншугъа-тийреге да джумуш эте эдик , бош заманыбызда окъуй эдик дерсибизни., китабыбызны.Кимни атасы-анасы барыб школда устаздан тертле ,бешле даулагъанды.......?


Ала бизни сюймей ми къатылыкъ этгендиле?! Ала бизни чыныкъдыргъан., юретген этгендиле!!!!!


" Къазанны ичине нени салсакъ., аны аллыкъбыз" (с)
Изменено: Кергелен - 08.08.2013 16:13:06
bubbleman 13.08.2013 20:12:41
Сообщений: 419

1 0

Цитата

Быйылны алты айыны ичинде районда аманлыкъчыла 10 адамны ёлтюргендиле.
Аланла, вдумайтесь в эти цифры, 10 человек убито в МК р-не за 6 месяцев этого года! По местному ТВ прозвучала цифра уже 13 человек! А сколько наших убито в других районах? А сколько тех кто возможно ранены и не попали ни в какие сводки?! Где ещё в нашей стране можно встретить такое? Это же национальная катастрофа! Такими темпами мы сами себя изничтожим. Я не могу понять что же делят между собой эти молодые люди? Если эти убийства происходят после распития водки, тогда почему эти убийства в абсолютном большинстве своём происходят только с нашей нацией? Наши соседи тоже пьют и возможно часто с последствиями, но никто же не убивает друг друга. Неужели мы до такой степени стали ненавидеть друг друга, что за одно слово можно зарезать человека? Мои друзья из правоохранительных органов говорят, что по всем тяжким преступлениям идут в основном только наши.
Я привык верить, что наш народ всегда отличался миролюбием, гостеприимством. Так откуда же взялась эта звериная жестокость? Это не наша культура, это не наши обычаи! В стародавние времена если у нас убивали одного человека, об этом слагали песню, настолько возмутительным было такое явление. Вспомните песню Гапалау и др. А теперь человеческая жизнь у нас ничто! Стало опасно жить среди своего собственного народа.
Эта проблема не обойдёт никого, она рано или поздно коснётся каждого из нас. Мы удивительно беспечный народ. У нас идёт самая настоящая резня, а мы обсуждаем всё что угодно, но только не наши настоящие проблемы. Мы должны сегодня уже начать что то делать, обсуждать, предлагать какие то решения, искать пути выхода. Но только не молчать.

ПСАПЭ КУЭД ХЪУРКЪЫМ ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Sabr 14.08.2013 02:17:04
Сообщений: 7228
БУ КЮННГЕ КЪАЛАЙ ДЖЕТДИК БИЗ

ТЁРТЮНЧЮ КЕСЕГИ

Бюгюннгю болум къууанырча тюлдю. 1990-чы джылладан бери Къарачайда юч мингнге джууукъ адам илинмек аджалдан ёлгенди. Хоншуларыбызда аллай бир адамы къырылгъан халкъ джокъду. Къабырла джаш адамладан тола барадыла. Кёзге кёрюнмеген, бир таша къазауат барады. Аны тохтатыр джанындан башчыла джукъ этмейдиле. Тюз адамла айтыу а, чапракъдан да ётмейди.

Бир-бирин ёлтюргенле, джол чарпыулада къырылгъанла, ичкиге, наркоманиягъа берилгенле, тоноу-гуду бла кюрешгенле, ишлемей джашаргъа излегенле кёбден кёб бола барадыла. Къылыгъы-халиси тюрлене, саны, ангысы да тыйыншлысыча ёсмей, халкъ тас болуб барады.

Бизни бу кюннге джетдирген не болгъанын къайтарыб айтыргъа боллукъду.
Бютеу палахла халкъны къралы, къраллыгъы болмагъандан башланадыла. Къарачай къралны Орус империя 1828-чи джыл тюб этгенди. Къарачай областны да совет коммунист империя 1943 джыл къурутханды. 1943-1957 джыллада сойкъырым, сюргюн халкъны тюб этерге джетдирген эди. Алай а, миллет ангы, тарих эс унутулмагъан эди — 600 кесекге бёлюнюб, Сибирияны буз тюзлерине, Орта Азияны къум тюзлерине чачылгъан халкъыбыз Ата джуртуна, Кавказына къайыта билди.
Алай а, халкъыбызны къурутуу политика-сиясет Ата джуртубузда да тохтамады...

Сталин къурутхан Къарачай областны ызына къураргъа къоймадыла. Черкесге къошуб, бир джыйымдыкъ Къарачай-Черкес област этдиле. 1926-чы джыл «бирге джашаргъа амал джокъду» деб айырылгъан эки халкъны, сормай-ормай, джангыдан бирге къошдула. Къарачайгъа джораланннган ачхадан да хоншулагъа юлюш чыгъардыла. Черкес бла бирге джашау — алай демек — Къарачайны хакъын ашау — джангыдан башланды. Къарачай ёмюрюнде да джыйымдыкъ элни сюймегенди. Къарачай-Черкес областдан уллу джыйымдыкъ а къайда? Быллай джыйымдыкъ Элде тилин, адетин сакълагъан да бек къыйынды. Быллай джыйымдыкъ эллени кърал иш этиб къурайды — ала къатыша, орус тилли бир джамагъат болурча...

1957-чи джылдан бери Къарачайны неси да седирегенден седирей барады. Миллет ангы, тарих эс, адет-тёре, Ана тил, Ата джурт ангыламла кетгенден кете, бюгюнлеге къурургъа джетгендиле. Халкъым деген, Джуртум деген къарачай башчы джокъду 1943-чю джылдан бери. Джыйымдыкъ Элде къарачай башчыла халкълары къайгъылы тюл, таянчакъ шиндиклери къайгъылыдыла. Къуллукъларын сакълар ючюн, хоншулагъа ариу кёрюнюб, аладан джакъ табыб, ёз халкъларын а джукъгъа да санамай, халкъыбызны къурутуб барадыла.

Кийикледе да болады гуждар, джыйын джанлыда да болады башчы. Алайсыз, ала эртде тюб боллукъ эдиле. Халкъ да алайды — керти Башчысы болмагъан халкъ сюрюуге бурулады, итлеге аш болады. Алай а «балтада, сабда да» дегенлей, иш къуру къралны сиясетинде тюлдю, кесибизде да барды палах.

Бир юлгю келтирейим. 1991 джыл апрелни 26-да «Закон о реабилитации репрессированных народов» чыкъгъан эди. Алай а, ол закон бюгюн да джашауда бардырылмайды. Сюргюнден ётген халкъла хакъларын - сюргюннге дери болгъан къраллыкъларын, джерлерин, районларын, мюлклерин, джер-суу атларын къайтарталмай кюрешедиле. Ол Законда буюрулгъан затла этилмейдиле. Аны бла байламлы - инсан, миллет хакъларын джакълаучу бир европа организация Эресейни башчыларына къагъыт джазгъан эди. Быллай джууаб келген эди андан:

«Къарачай, кесини разылыгъы бла, башха халкъла бла бирге, Къарачай-Черкес республиканы къурагъанды. Республиканы Башчысы къарачайлыды, парламентни кёбюсю къарачайлыладыла, хюкюметде, шахар, район, эл къуралышлада да тамада орунлада кёб къарачайлы ишлейди. Культураларын айнытыу ишле миллет республикаланы кеслерине берилгендиле. Къарачай халкъны джашарына, джашнарына бир тыйгъыч джокъду...».

Да республикада уллу къуллукълада ишлегенлени кёбюсю къарачайлыла эселе, парламентни асламы да къарачай эсе, республиканы Башчысы да къарачайлы эсе — ала джукъ нек этмейдиле халкъыбызны сакълар джанындан?

Халкъ кеси кесин сакълаяллыкъ тюлдю. Бир кюч, бир организация керекди джаш тёлюню ичкиден, наркотикледен, мурдарлыкъдан, тоноудан-гудулукъдан тыярча. Къуллукъда-оноуда ишлеген адамлырыбыз этерге керекдиле ол ишни, ала этмей эселе, алагъа борчларын толтуртурча миллет джумдурукъ, джамагъат организация керекди.

Дин башчыла — муфтий, имамла — ала да халкъыбыз ючюн «дин къазауат» этерге керекдиле. Сёз бла, Къалам бла, Китаб бла байламлы айдынла да, «харам чабакълача» тынгылаб турмасынла. Халкъыбызгъа керекли кюн бир джанында киши да къалмасын.

Тюз айтыу бла (ол да керекди) иш тюрленник тюлдю. «Оноу керекли бир эл тюб болду» дегендиле нартла. Оноу керекли болуб турады Къарачай. Башчыла этмей эселе оноу, халкъым деген адамла бир джумдурукъ, бир организация болуб ёрге турмасала — хал амандан аманнга барыб турлукъду. Мен ангылагъан алайды.
Казбек26 14.08.2013 14:48:55
Сообщений: 212
Наши претензии к власти, это как разговор слепого с глухим. Мы можем биться в истерике, взывая к совести власть имущих. Ведь они прекрасно знают, кто продает наркоту. Получается, что Темрезов их крышует? Не хотелось бы в это верить!
До тех пор, пока у Эльбрусоида не будет необходимого веса-толка не будет. Власть ДОЛЖНА реагировать на замечания Эльбрусоида! А то молчат в тряпочку, как тот кот Васька, что слушает и ест. Почему у власти с нами нет диалога? Или они себя возомнили небожителями? Надо их опускать на землю. Пусть озаботятся проблемами молодежи, как будущего нашего народа.
Sabr 14.08.2013 21:57:08
Сообщений: 7228
Абсолютно правильно. Если есть такая организация, которая способна бороться за свой народ, с мнением которой властям (хоят или не хотят) придет считаться - то ситуацию можно изменить. Если нет такой организации, то её надо создать. Давно пора от слов перейти к делу. Иначе все время будем говорить (слова,слова, слова...), а тем временем процессы могут стать необратимыми.
Мусса 14.08.2013 22:41:52
Сообщений: 2634
Я когда изучал труды марксистов-ленинцев. Где это говорилось не помню,но смысл таков: то ли Чхеидзе ,то ли Чернов говорит ,что в России нет такой силы ,партии ,которая на данном этапе взяла бы на себя ответственность и прийти к власти,а товарищ В. И. Ленин и говорит :"Есть
такая партия"

Цитата
Sabr пишет:
Если есть такая организация, которая способна бороться за свой народ, с мнением которой властям (хоят или не хотят) придет считаться - то ситуацию можно изменить. Если нет такой организации, то её надо создать. Давно пора от слов перейти к делу. Иначе все время будем говорить (слова,слова, слова...), а тем временем процессы могут стать необратимыми.
Ау,где ты симбирский парень,который за казнь своего брата весь мир перевернул?
Sabr 15.08.2013 02:10:34
Сообщений: 7228
Цитата
Мусса пишет:
Ау,где ты симбирский парень,который за казнь своего брата весь мир перевернул?
По поводу "кто весь мир перевернул" и притом задолго до симбирского парня, есть другое мнение.

Михаи́л Ио́сифович Ве́ллер (род. 20 мая 1948, Каменец-Подольский, Украинская ССР) — русский писатель. Член Российского ПЕН-Центра, International Big History Association, Российского философского общества. Лауреат ряда литературных премий.

Михаил Веллер. Заговор сионских мудрецовНе знаю, знакомо ли вам это странное ощущение, оцепеняющее однажды ужасом, когда смотришь в зеркало и вдруг понимаешь, что видишь там еврея.

Поздно. Безнадежно поздно. Уже ничего нельзя сделать. Перестает действовать утешительный самообман мифов о "засилье малого народа" или "господстве мирового еврейского капитала". Все гораздо безнадежнее; пронзительная непоправимость. Дело не в том, что у них деньги. Деньги у всех. Дело в том, что деньги -- уже суть еврейство. Желтое золото дьявола, более трех тысяч лет назад пройдя через их цепкие торговые руки и обретя форму денег, растлило и повязало мир.

Если в изобретениях проявляется и воплощается характер нации, то в изобретении денег дьявольский характер еврейства проявился сполна. Бокастые финикийские корабли из желтого кедра ливанского разнесли эту пагубу, изготовленную по семитскому рецепту, по вольным просторам Средиземноморья. И вот уже тысячелетия все люди повязаны меж собою еврейскими -- денежными -- отношениями: теми отношениями, которые евреи в древности скомбинировали и построили для своих должников, тех, кому с коварной услужливостью и ненасытной хваткой сбывали товары с выгодой для себя. И невозможен, немыслим уже возврат к наиву меновой торговли, честной и простой... А были! -- быки, овцы, мечи и соль; а если и золото и серебро -- то просто на вес, а не деньги.

Существуя и функционируя в структуре денежных отношений, мы уже тем самым живем в еврейском морально-интеллектуальном пространстве и по еврейским правилам, так ловко навязанным нам когда-то. Мы послушно подчинились и стали поступать как они; подменяя их -- им уподобились. Победа еврея не в том, что его банк могущественнее, а в том, что вообще существуют банки: ибо это изначально их мир, созданный ими согласно их натуре. Звон денег -- еврейский гимн, и каждый поющий его -- поет осанну им и сам становится одним из них. А для этого они с непостижимым умением внушили всем свой способ передачи мыслей.

Буквенное письмо -- это их еврейское изобретение. Алфавит -- это "алеф-бет". Коварные, напористые и жадные финикийские купцы, семитские спекулянты, высасывающие деньги со всего Средиземноморья -- это они придумали буквенные записи, подтверждавшие их сделки и прибыль. "Алеф" -- это еврейский "бык". "Бет" -- это еврейский "дом". Дом еврейского золотого тельца -- вот чем стал наш мир. Вот что кроется за трагедией прееем-ственности греческой "альфа" -- началом всего сущего нам. Ибо, изобретя прежде деньги, они поняли, что только этого -- мало. Дьявол, через них уловивший в эту сеть все человечество, не удовлетворился властью над земным добром и бренным телом. Души нужны были ему. И народы, более прямые и простодушные, менее искушенные в искусстве спекуляции и наживы, купились на мнимое удобство алфавитного письма.

Арийские руны и египетские иероглифы канули в небытие. Уже никто не прочтет памятников великой и древней эт-русской цивилизации. А ведь средство выражения и передачи мыслей неизбежно накладывает отпечаток на сами эти мысли и их восприятие. Форма передачи сообщения уже есть сама по себе сообщение. Античные эллины, сильные и храбрые дети природы, владели некогда всем Средиземноморьем. Ни персидские орды, ни ножи Маккавеев не могли сокрушить их мощь, не могли исказить их гармонию. Но соблазненные пурпурными тканями, кедровым деревом и аравийским золотом семитских купцов, в общении с ними они невольно испытывали неощутимое и тлетворное, как микробы проказы, семитское влияние.
Заключая сделки и подписывая кабальные купчие договора, они научились разбирать еврейское письмо, а потом -- кто знает, ценой каких подкупов и льстивых посулов? -- и сами переняли эту манеру буквенных записей.

И вот уже забыта древняя ахейская грамота, и еврейский алфавит лег в основу древнегреческого... Великий Гомер не знал этих ухищрений. Символично и не случайно, что он ослеп раньше, чем его грандиозные поэмы, эпосы, легшие в основание всей европейской литературы, были записаны алфавитным письмом, изобретенным евреями для удобства торговых сделок и опутывания всего мира своей ростовщической идеологией. Вдумаемся, сколько исторического сарказма, сколько глумления над святынями заключено в том факте, что величайшие достижения человеческого духа сохранились в тысячелетиях и передавались поколениями исключительно еврейским способом, алфавитным письмом! И невозможно уже вычленить чистую суть поэзии и мысли великих народов из той еврейской по сути формы, в которой они существуют.

Великий Рим, потрясатель и владетель Ойкумены, обольщенный эллинской культурой, перенял греческий -- от-еврейский -- алфавит. И этим алфавитом писались законы народов и цивилизаций. И Юстинианов кодекс лег в основу правовых уложений всех стран современности. Непреодолимый парадокс в том, что ненавидевшие евреев народы стали писать так, как писали евреи: и отпечаток еврейской формы выражения мысли лег на все развитие мысли мировой.

О боги, древние и бессильные боги мои!.. "В начале было Слово, -- записали мудрецы древнего Сиона, -- и Слово было Бог". И по мере того, как перенималось это слово, еврейский бог становился богом всего мира. Наследники великих, изначальных человеческих цивилизаций Египта и Вавилонии инстинктивно ощущали смертельную опасность, исходящую от незначительного и малочисленного полукочевого народа, обосновавшегося на пустынных взгорьях Палестины. Но, привыкшие брать силой и явными достижениями культуры, они проиграли судьбоносное соревнование в живучести, приспособляемости и коварстве.

Кир отпустил евреев из вавилонского плена и позволил восстановить Иерусалимский храм; Александр сокрушил тысячелетний Египет Сынов Солнца, фараонов. И не ведали, что творили, суровые римляне, сокрушая спесивую Иудею и сметая навечно с лица земли еврейский храм. Так наивный и измученный болью человек давит гнойную флегмону, и зараза разносится по всему организму. Ибо еврейское рассеяние по миру можно справедливо считать инфицированием человечества. Ибо к тому времени, отравив мир своим способом выражения Слова, и тем самым преодолев иммунитет человечества к своему влиянию -- этот своеобразный и всемирный СПИД древности, -- евреи уже создали своего бога "для внешнего употребления": еврейского бога для всех неевреев.

Когда ты раскрываешь Библию или входишь в христианский храм -- задумайся же, что ты читаешь и кому ты молишься; несчастный ты человек. Еврейкой был рожден Иисус, и обрезана была его крайняя плоть на восьмой день по еврейскому закону, и гражданином был он еврейского государства. Евреи воспитывали его, и еврея называл он своим земным отцом. Еврей крестил его, и евреям он проповедовал. Евреями были святые апостолы, и еврей Петр заложил первый всемирный христианский храм. И еврейскими именами стали называть с тех пор люди детей своих. Иоанн и Мария -- еврейские имена это. И был рожден этот "бог для всех", бог для всеобщего пользования -- от бога собственно и только еврейского, бога для пользования внутреннего. И ведь говорят вам, говорят толкователи, что Бог-Создатель, Отец, и Бог-Сын -- две ипостаси одного и того же, и, стало быть, молясь Иисусу, вы тем самым молитесь и другой Его ипостаси, Яхве! -- но не хотят задумываться над этим наивные и жаждущие веры люди.

Несколько веков сопротивлялся Рим иудейской заразе в христианском обличий. И таково необоримое коварство этой заразы, что римляне, верные богам своих предков, преследовали и травили римлян же, все более охватываемых верой в бога еврейского производства. Верой в бога смирения, покровительствующего в первую очередь рабам и беднякам, убогим и сирым. Нищих духом и плачущих объявил он блаженными, и велел подставлять обидчику щеку для удара. А для себя оставили евреи законы своего бога: око за око и зуб за зуб.

Евреи пропагандируют легенды о своих страданиях, причиненных христианами. Но попробуйте сравнить: сколько христиан истребили друг друга во имя бога, данного им евреями? Сколько детей погибло лишь во время Крестовых походов детей? Сколько миллионов "протестантов" приняло мученическую смерть от "католиков"? а ведь они исповедовали веру в одного и того же бога! Весь цвет европейского рыцарства сложил головы под лозунгами веры в Иисуса и Марию!.. Вчетверо сократилось население несчастной Германии за сто лет гражданских войн "реформации" христианской веры.

Чего ради миллионы европейцев веками гибли под мечами мусульман, покинув свои очаги и семьи для вящего торжества дела Иисуса, сына еврейки и еврея самого? А вы повторяете об экономическом засилье евреев... Это мелочь, следствие, верхушка айсберга. (Айс-берг... "Ледяной камень". Вот -- их сердце.) И смертоносная мудрость древнего и страшного иудейского племени сказалась даже и прежде всего, быть может, в том, что они всегда были готовы обрести власть над миром и остальными народами даже ценой собственных страданий и ненависти к себе. Чтобы вера была крепкой и победоносной, объединяющей народ, -- народу необходим постоянный враг, враг внутренний, который всегда рядом, инородный элемент в собственном теле. В противопоставлении себя чужаку рождается нация как единое целое. И ненавидя евреев -- народы ненавидят их во имя еврейской веры, молясь еврейскому богу, имя которого записано еврейскими буквами. Таков был сакраментальный тысячелетний расчет.

Почему за две тысячи лет евреи не растворились в многочисленных и сильных народах, среди которых жили? Потому что народы эти исповедовали веру, исторгнутую евреями из своего лона для внешнего применения. И рассчитанно вызванная ненависть скрепляла еврейский народ в нерасторжимое и крепкое целое -- так давление в сотни атмосфер превращает мягкий графит в искусственный алмаз. Обостренный инстинкт самосохранения научил евреев, как сохранить свой народ. Говорят, что они интеллектуальны и изобретательны. И плоды их изобретений сделали сегодня христиан болезненными и слабыми, естественный отбор прекратился, все снижается рождаемость, все реже встречаются сильные и красивые люди. А естественный отбор среди евреев не прекращался никогда -- ибо неприязнь и гонения со стороны окружающих народов заставляли евреев изворачиваться, напрягать все жизненные и умственные силы для выживания, и выживали только самые стойкие, гибкие и умные. И когда ты обрушиваешь гонения на евреев -- ты уподобляешься стае волков, которые уничтожают больных и слабых, а ускользнувшие от клыков вскоре размножаются и делаются только здоровее.

Три с половиной тысячи лет уничтожали люди евреев -- и вот евреи живы, и процветают, и многие из них наверху. И народы поклоняются их богу и их святым, и пишут свои истории их алфавитом. Так можно ли было всерьез рассчитывать на уничтожение евреев, если мир продолжал держаться на трех главных элементах еврейства: деньгах, буквах и боге? Именно эти элементы, въевшиеся в плоть и кровь европейцев, и более того -- ставшие солью их, сутью их, и не могли позволить им довести дело до конца: но лишь устраивать регулярные погромы, оздоровляя тем еврейскую нацию себе на горе.

Смешно и глупо полагать, что еврейское владычество в России началось тогда, когда евреи пришли в Киев или в Хазарию. Где та Хазария? И что ныне тот Киев?.. И где те евреи после погромов и поголовного, как свидетельствуют летописи, изгнания славянами прочь со своих земель? О нет... Когда пришли на Русь со своей заемной грамотой Кирилл и Мефодий -- пришло на Русь еврейское Слово, записанное еврейским алфавитом. Ушли в небытие древние письмена предков, и ушло с ними что-то неуловимое из духа народного, что выражало себя в записи для потомков изречений дел и мыслей своих. Унифицированная еврейская форма простерла свое перепончатое крыло на русскую историю и культуру. "Вхождение в семью цивилизованных народов Европы" по сути было присоединением объевреенного русского народа к объевреенной ранее Европе. Когда Ольга крестилась в Византии -- началось владычество еврейского духа и еврейской мысли на Руси. И не ведал Владимир, что творил, когда крестил народ русский -- подобно тому, как в далеком палестинском Иордане крестил еврей Иоанн еврея Иисуса, сына еврейки Марии. И вместо древних славянских богов предков стали поклоняться русские изображениям евреев, которые были объявлены святыми и подлежащими поклонению -- но только для неевреев. Это ли не глумление над миром? "На тебе, Боже, что нам не гоже".

И веками талантливейшие из европейских художников писали гениальные картины, изображая на них евреев из древней еврейской мифологии. И отцы в кругу семьи читали по вечерам историю еврейского народа, написанную евреями. И строили прекрасные храмы, посвященные богу, изготовленному евреями for use outside only, и поверяли ему в молитвах свои заветные чаяния. И умнейшие и образованнейшие из людей, философы и богословы, писали книги, посвященные еврейскому богу и проникнутые еврейским миропониманием. Ибо ведь Библия написана евреями, и идет от евреев все, что идет от нее. Вот в чем состоит истинное владычество евреев над миром. Это владычество над душами людей, а не над жалким и бренным их скарбом.

И вот как исполнилось воочию обещание Яхве, изложенное в Библии: "Избраны вы из всех народов, и дарую я власть над всеми народами избранному народу моему". И когда несчастный русский человек декларирует любовь исключительно ко всему русскому, сберегая как святыню еврейскую Книгу и молится в храме изображениям евреев; и пишет статьи об освобождении от еврейского засилья придуманным евреями алфавитом, -- он не сознает, что уже поздно, уже давно свершилось в веках, и делает он то, что было предначертано мудрецами Сиона тысячи лет назад. Теперь уже можно уничтожить всех евреев -- это ничего не изменит. Ибо даже если на земле не останется ни одного еврея -- дух, за тысячелетия вложенный в народы евреями, все равно пребудет: ибо народы в безысходной наивности своей полагают, что это суть их собственный национальный дух. Христианство стало их собственной культурой, все записи алфавитом стали их собственной культурой, и другой культуры у них давно нет. И страшная догадка рождает прозрение, которое невозможно избыть и с которым выше сил человеческих смириться: да! -- неоднократно уже в истории евреи бывали поголовно уничтожены, -- да и не могло быть иначе при таком-то тщании, при таком-то соотношении сил; да элементарный здравый смысл, элементарный арифметический подсчет свидетельствуют неопровержимо, что подлинные евреи, первоначальные евреи были поголовно уничтожены давным-давно, еще в древности.

Каждый, кто бывал в Израиле в новые времена, поражался: среди евреев там и близко нет одного или даже господствующего этнического типа. Сами они так друг друга и определяют: "эфиопы", "марокканцы", "румыны", "немцы", "русские", "аргентинцы". Черные и белые, смуглые и веснушчатые, рыжие и вороные, курчавые и прямоволосые. Где горбатые и жирные еврейские носы? Вот облупленная рязанская картошка, вот тонкий англосаксонский крючок, вот медальный римский профиль, вот вывернутые ноздри негроида... и это -- евреи? Не смешите; имеющий очи да отверзнет их. Секрет бессмертия евреев -- в той квинтэссенции своего существа, которую они впрыснули в человечество. Деньги, буквы, бог. И когда все они бывали в очередной раз уничтожены -- в освободившейся этнической атмосфере эта квинтэссенция отчетливее проявлялась в генетически лабильных особях, вновь создавая евреев из вчерашних германцев, кельтов и славян. Лишенные родовой памяти манкурты, они переставали иметь в сознании свою тысячелетнюю национальную сущность -- и, искренне полагая себя евреями, становились таковыми сами перед собой и перед теми народами, из лона которых были рождены. Так несчастная мухоловка, трудолюбивая и беззащитная, насиживает подброшенные ей в гнездо яйца кукушки, прожорливые и коварные птенцы которой выбрасывают из гнезда ее собственных детей. Так паразит хищный, оса-наездник, откладывает яйца в мощное тело другого живого существа -- и несчастная куколка уже никогда не превратится в бабочку, но превратится в выводок ос, служа им укрытием и пищей!.. Все сегодняшние евреи -- это дети вчерашних наших предков: они рождены были стать нашими братьями, но дьявольское наущение сделало их под оболочкой людей вампирами, нежитью. И истина эта наполняет безнадежностью...

Ненависть народов к евреям -- это акт бессильного отчаяния сменить свой пройденный исторический путь и самих себя на других -- каких? иных; лучших; свободных; счастливых и всемогущих. Отказаться от христианства? Принять поголовно ислам или буддизм? Это уже будут другие народы, с другой ментальностью, с другими верованиями. Но как отказаться вообще от единобожия, которое есть еврейское изобретение? Ведь даже ислам -- постиудейская религия! даже Магомет сначала пытался явить себя еврейским пророком и занять достойное место в еврейской общине, пока не был высмеян спесивыми еврейскими богословами (на их собственное горе). Но как отказаться от алфавитного письма, этого дьявольского изобретения евреев, ибо только многомудрый Змей-искуситель мог вложить в умы людей такое орудие познания! Ведь обрушатся наши история и культура, и погребут под обломками невинные народы! Есть только один радикальный способ покончить с этой заразой, этой раковой опухолью человечества. Этот достойный античных героев путь -- сурово и мужественно взглянуть в лицо правде и покончить с собой. И с собою навсегда унести в могилу эту проказу, спасая тем самым чистоту грядущих рас и будущее человечество. Но страшное опасение останавливает бестрепетно разящую руку. Ведь тем самым исполнится тысячелетняя мечта евреев: уничтожить всех своих врагов! И разящий меч вложить нам в собственные руки, чтобы своими руками поразили мы всех врагов племени иудейского.

Уже и Азия и Африка давно заражены ими. Уже пигмеи из экваториальных джунглей обучены арийскими (!) миссионерами буквенному письму, денежному обращению и единому еврейскому богу. Еще Киплинг писал: "Вокруг всей планеты -- с петлею, чтоб мир захлестнуть, вокруг всей планеты -- с узлами, чтоб мир затянуть! -- Здоровье туземца -- наш тост!" Кого имел в виду великий поэт под "туземцем"? Это даже не нуждается в специальном разъяснении... Конечно его -- туземца везде, представителя "малого народа", "инородца", выходца с "той земли" (о-"бет"-ованной). И с восторгом арийские завоеватели читали и печатали эти стихи -- не ведая, кого славят и чьей воле служат, отправляя лучших сыновей на тяжкий труд за тысячу морей.

Строго говоря, жизнь оставляет нам два выхода. Или ножом по крайней плоти, или ножом по горлу. Или пусть в мире будет одним явным евреем больше -- и тогда я, по крайней мере, буду пытаться извлечь личную и шкурную еврейскую выгоду из своего положения, -- или пусть в мире станет хоть одним тайным евреем меньше, а главное -- лично я навсегда избавлюсь от этого нечеловеческого, непереносимого племени, бороться с которым иначе, как показала вся история, просто невозможно. Я специально купил наилучший, вечный, золингеновской стали нож. И этот Золинген тоже был еврей!.. И будучи такими, какими нас сделали евреи, мы шлем им свои праведные и бессильные проклятия.

http://lib.ru/WELLER/r_r2.txt
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный