Намысыбызгъа, Тау намысыбызгъа къаты болайыкъ!

Намысыбызгъа, Тау намысыбызгъа къаты болайыкъ!

Къара чачлы 23.02.2013 14:14:21
Сообщений: 1750

4 0

Шёндюгю тёлю моданы къуууб,
Къужур кийимле киеди.
Киндигин ачыб, чачы тозураб:
«Мен таулу къызма», - дейди.

«Къатылыкъгъа тауладан юйренген» таулу миллет не заманда да тюзлюкню жолун ызлаб, аны бла баргъан болмаса, зорлукъгъа берилиб, неда башлагъан ишин жарты жолда къоюб, уялыр зат этмегенди. Аллах да, къадар да аланланы алан къанларын сынар ючюн къоймагъандыла. Таула милетни Аллахдан башхагъа баш уруб, къулгъа берилиб, мюлкге сатылыб бюгюнлюкге дери кёрмегендиле эм эшитмегендиле! Бизни халкъ этген адет-тёребиз къачан да атыбызны ариу бла айтдыра, бюсюреу туудура, жыйырма биринчи ёмюрге дери келедиле, алай, ахыр кюнлери жууукъдан-жууукъ бола келгенча кёрюнеди, жарсыугъа.

Дуния бузула, осалына бурула баргъан болмаса, онгмайды. Танг бла кюйсюзлюк келтирлик ахшылыкъла, бюгюн балча кёрюнедиле. Жашау къыйынды… «Мен» деген болмаса, «биз» деген унутулгъанды. Дагъыда, бирликде-тирлик эсибизден кетмесе, миллет миллетлей къалыр эди.

Тау намысыбыз бар тау ауузланы нюрча жарытхан кюнле узакъда къалгъандыла деригим келеди. Ансыз а, ёхтем атыбызны сакълагъан къыйын боллукъду угъай, сакълар мадар жокъду.

Малкъар - къарачай тауланы бюгюннгю кюннгде тарыгъыр затлары кёбдю, алай, мен ангылагъан жаш тёлюню юсюндеди.

Жашлыкъ…Кёзге ариу кёрюнюб къалгъан бла тохтамай, къулакъгъа иш да жарашыулу эшитиледи. Ангылайма, кимни да гюлча чакъгъан заманы кетгинчи, бар тюрлю аулакъланы аязларында сезери келе болур. Аллах нёгериди къайсыбызны да, алай, миллетни таза бетине кир тамгъа салмай сымарланайыкъ.

Кёб жаш адамыбыз акъыллары тохташхынчы, юйню къабыргъаларын битдирмей, башын жабханлай, кёллери сюйгенни, ата-аналары излегенни, юслерине келишгенни киймей, кёзлери кёргеннге алданадыла. Ол барысы да миллетимде осаллыкъгъа саналгъан зарлыкъны кёрюмдюсюдю.

Адет-тёребизге угъай, динибизге да сыйынмайбыз.

Сагъышыбыз, кийимибиз, ышаныууубуз да Европа болуб къалгъанды! «Диниме, миллетиме, бетиме, саныма, жаныма келишемиди, ушаймыды» деген сагъышла къатыбыз бла да ётмейдиле. « Ол кие эсе, мен да керекме, мен анданмы аманма, анга ушагъан, манга нек ушамайды» бизни жолдан жашдыргъан, тюз жолдан абындыргъан ма бу керексиз, эриш акъылладыла.

Керексиз быстырны кие туруб бирибиз да ангыламайбыз, бизни юсюбюзден не сагъыш этерлерин, къартларыбыз не кёзден къарарларын. «Манга таб болсун ансы.., адамла бусагъатда былай кийинедиле» эсибиз мынга жетеди. Азла аз тюрлю кийинмезле, ауанасына эришиб, къаядан кетгенлей деб, кимни да не этебиз, тийишлисича болайыкъ.

Сёзлерими керексизине къуйгъанымы да ангылайма, болса да, ичимден тышына тёксем, жюрек жарсыуум бошланнганча кёрюнеди. Тауларыбыз халкъыбыз ючюн мудахсынмазча, къартла жарсый, ахтынмазча, Таулу атыбыз тас болмазча, биригейик, игиликге, тюзлюкге, шуёхлукъгъа берилейик, итинейик.

Жашлыкъда юлгю болмасакъ,
Къартлыкъда акъыл сурамазла.
Тауларыбызгъа ушамасакъ –
Таулугъа санамазла!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 23.02.2013 14:15:09
Сообщений: 1750

4 0

БОЙСУНМАЙДЫЛА ТАУЛА

О, Къарачай – Малкъар таулары,
Жюрекни кёллендирген къарлары!
Жигитлик бла айтылгъан уланлары!
Намыслы, адебли таулу къызлары!

Жарсыудан толуб жюрегим,
Чексиз, бир кёб ачыу этеме!
Толмайды, толмайды тилегим,
Тёзалмайын, мудахсыныб кетеме!

Кёбню кёрген къартларыбыз,
Ёхтем, сынмагъан тауларыбыз!
Бюгюнге тийишлими болдула?
Жаш тёлюге соруудан толдула!

«Сизге деб, журтну сакъладыкъ,
Дуниягъа айтылгъан аш -азыкъ!
Тилни - аныча жокъду байлыкъ,
Сизден а, келликлеге не къаллыкъ?

Селешгенигиз, быстырыгъыз,
Таулагъа кёз, къулакъ жабдырады!
Бу артыкъ къылыкъсызлыгъыгъыз,
Къартлагъа жюрек ауруу салады!»

Жашлары аталарын сатханча,
Сатсала да къая ташланы!
Къара булутлагъа батханча,
Таула шош тюедиле къашларын!

Къызларыда кюрешедиле аямай,
Ёхтем тауланы бетлерин жояргъа!
Ол бетсизликге уа чыдамай,
Таула кюрешедиле жар ояргъа!

Цивилизация деген излейди:
Ёхтем тауланы бойсундурургъа!
Кече, кюн тохтамайын ишлейди,
Тау къылыкъны терсине бурургъа!

Бу чабыулукъну ангылаб,
Таула тилейдиле тёзюмлюк!
Абаданларыбызгъа тынгылаб,
Этмейик биз кёлсюзлюк!


"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 23.02.2013 15:00:12
Сообщений: 1750

4 0

Бойсундурургъа излегенлерин а, ангыламайды жаш тёлюбюз, бизге игини келтиредиле деб, къоядыла!
Дагъыда айтыргъа унутханым!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 12.07.2013 14:47:52
Сообщений: 448

2 0

bu bet sansız kalıb ketgendi:)


Къара чачлы, nazmulanı kesing cazğanmısa?:)
Къара чачлы 12.07.2013 17:38:05
Сообщений: 1750

4 0

Albert, хау .
Бу темамы унутхан да этген эдим ,ийнан, сейир этиб ,окъудум :lol:

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 18.07.2013 00:47:41
Сообщений: 448

3 0

Цитата
Къара чачлы пишет:
Бу темамы унутхан да этген эдим ,ийнан, сейир этиб ,окъудум
Maşallah, bek ariu nazmula caza bilese:гоккачыкъ: cazğannı tohtatma, sen kesin da Sovet Soyuzda ösmegenge oşaysa, nazmularıng taza cürekted çıkkanga oşaydı, okurğa adam süyüb okuydu) anı üçün cazıb beri da zala tur) men kesim Sovet Soyuzda tuuğan, anı hauası cuğulğan nazmulanı mağanasız, uşağıusuz köreme, sende ua bu zatla körünmeyle..
Къара чачлы 24.07.2013 13:08:20
Сообщений: 1750

4 0

Albert, бек сау бол бу къадар ариу сезюнг ючюн!
Къайдам, бирде илхам мени къоюп да къояды, не болса да ,унутуп кетмез деп ,ышанама _)
Назмуларымы Акътамакъ деген темада сала туруучанма))
Жаратханынга ,кертда бек къууандым )

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Nasib&Namis 29.07.2013 22:55:32
Къара чачлы, :гоккачыкъ:
Къара чачлы 03.08.2013 21:00:26
Сообщений: 1750

3 0

Nasib&Namis, жанынг -тилинг гоккачыкъла берге :-)
Ма санга да :гоккачыкъ:

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 06.08.2013 00:59:09
Сообщений: 448
Къара чачлы, менда сени джазгъанларынга къууандам!:гоккачыкъ: Аллах илхамынгы кебейтсин, динибиз бла халкъыбызны юсюнден кеб арию назмула джазарча..!)
Къара чачлы 07.08.2013 19:49:25
Сообщений: 1750

3 0

Albert, сау бол, Амин Аллах!
Сен орус тилни "юйренип ", мени ол темамда кечюре турсанг а ,мен андан бек былайда жукъгъа къууанмаз эдим :)

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный