Амина Газаева - член Союза писателей России! Поздравляем!))

Сэстренка 22.12.2016 05:37:14
Сообщений: 9473
Мурадин Ольмезов

"Хурметли къарачай-малкъар миллет"!
Бюгюн Москвадан къууанчлы хапар келгенди. Поэзиябызны алтын джулдузчугъун - ГАЗАЛАНЫ АМИНАНЫ Россей джазыучуланы биригиуюне (Союзуна) алгъандыла. Келигиз, назмучу эгешчигибизни джюрегибизден алгъышлайыкъ!" - деб, Мурадин Ольмезов Фейсбукда джазгъанны окъуб, быллай хапарны сыйлы орну "Эльбрусоидни" сайтыды, мында джыйылады миллетибизни белгили, магъаналы, историягъа кирлик затлары (исторические моменты), деген сагъышда, бу хапарны бери кечюрмей къоялмадым.

Ма шаа Аллах! Керти да бек къууанч хапар болду, Аллах къууандырсын Аминаны мындан ары да! Ызы къалын болсун!) :гоккачыкъ: :гоккачыкъ: :гоккачыкъ:

Билал Лайпановны игилиги бла Аминаны чыгъармалары биринчи бизи сайтда басмаланнгандыла (для широкой публики, Кязим Мечиев бла Исмаил Семеновну атлары бла етген конкурсда елче болгъаныны юсюнден да бизни сайтда джазылгъанды, сора къууанмай къалай этеим?)) Къууаннганымы да "Эльбрусоидде" джазмай къалай чыдайым?)))


Багъалы эльбрусоидчи тенглерим! Барыгъызгъа да быллай кюн келсин: Аминача тутхан ишигизде бет джарыкълы болуб, миллетими аты иги бла айтдырдым, сюйген ишим бла кюреширча энтда бир джангы мадар (возможность) къошулду, деб, кеси кесигизге кел салырча))

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Айшат 22.12.2016 08:46:17
Сообщений: 1968

1 0

Ма ша Аллах! Алгъышлайма! Ызы къалын болсун, Амина!
Сэстренка,Амин Аллах алгъышларынга!

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
Sabr 22.12.2016 16:47:50
Сообщений: 7229

1 0

Сэстренка,

Союзгъа кирген - ол да къууанч болур, алай а, манга эм уллу къууанч - адамланы джюреклери ачыкъ, халал, кенг болгъаны, бир-бирини джетишимлерине къууана билгенлери. Сени да, Сэстренка, Аллах къууандыргъанлай турсун - къыйынынг уллуду бу миллет сайтны отун джукълатмай турууда, башха ишлеринги айтмай къойсакъ да.

Аминагъа джетишимле теджеген бла бирге. тюзюн айтыргъа излейме: бусагъатда Эресейни джазыучуларыны Союзуну совет заманладача дараджасы, магъанасы къалмагъанды. Алай а, ары кирирге керекди - дуния былай турмаз. Газаланы Амина, анга рекомендацияла бергенле да сау болсунла.

Ол Союзгъа кирирге тыйыншлыла бизде дагъыда бардыла - джаш тёлюбюз бек фахмулуду: Айшат, Къара чачлы, Шаудан... Алай демек - бизни адабиятыбызны тамбласы барды.
Литературасы болгъан халкъ, джазыучулары кёб болгъан халкъ - тилин да, культурасын да сакълаяллыкъды.
Аллах къууанчдан айырмасын.


Автор 22.12.2016 17:03:48
Сообщений: 2648

1 0

Присоединяюсь к поздравлениям! :гоккачыкъ:

Вся наша жизнь-игра!
shaudan 22.12.2016 17:37:51
Сообщений: 657

1 0

Хы да, мен а китабын да окъугъанма!) Аминаны Союзгъа киргенин билгенимде мени да эсиме Рахайланы тынгысызжюреклери тюшген эди.

Аиша, бирге сакълабыз сизден къууанч хапар.)
Изменено: shaudan - 22.12.2016 17:49:49
shaudan 22.12.2016 18:08:04
Сообщений: 657

1 0

Ыразы болугъуз, темадан бир кесекчик кетейим. Эсигизде болур, адабият эришиу биринчи кере ётген жыл анга Мариям деп бир къызчыкъ къошулгъан эди "Хауачыкъ" атлы назмусу бла. Ол да бек фахмулу эди. Байчораланы Шамил а? Махийланы Жамбулат а? Най-най а, Най-най? Най-найгъа уллу кёлкъалдыма. Мен да назмуларын алай излеп, ол да кёрюнмей.) Нечик ариу жаза эди! Аллай таза фахму адамлагъа кёл берип, адамлыкъдан чыкъгъанланы да онгсуз этип турургъа боллукъду, Аллах сюйсе.
Sabr 22.12.2016 22:56:04
Сообщений: 7229
Цитата
shaudan пишет:
Ыразы болугъуз, темадан бир кесекчик кетейим. Эсигизде болур, адабият эришиу биринчи кере ётген жыл анга Мариям деп бир къызчыкъ къошулгъан эди "Хауачыкъ" атлы назмусу бла. Ол да бек фахмулу эди. Байчораланы Шамил а? Махийланы Жамбулат а? Най-най а, Най-най? Най-найгъа уллу кёлкъалдыма. Мен да назмуларын алай излеп, ол да кёрюнмей.) Нечик ариу жаза эди! Аллай таза фахму адамлагъа кёл берип, адамлыкъдан чыкъгъанланы да онгсуз этип турургъа боллукъду, Аллах сюйсе.
Кертиси бла да, къайдадыла ала? Мен билмейме. Кеслери кёрюнюрге излемеселе - табхан къыйынды.
shaudan 11.01.2017 22:03:11
Сообщений: 657
Жукъла,
Малкъарым,
сен,
мен
белляу айтайым
сени
хар гюлюнге,
юйюнге,
элинге.
Жукъусуз черекни
макъамын
алайым,
салайым гёбелек
къанаты
юсюне.

Гёбелег а учар –
журтуму
башындан,
белляуну да жая
ол
женгил къанатдан.
Болсун,
Малкъарым,
хар
кеченг
дайым да шош,
эрттенинг а –
чууакъ.
Алай болмаса – бош
белляула да
айтхан,
назмула да
жазгъан,
Аллахым сакъласын
мени
ол ачыудан.

© #Газаланы_Амина
Айшат 15.01.2017 21:14:49
Сообщений: 1968
Цитата

shaudan пишет:

Жукъусуз черекни
макъамын
алайым,
салайым гёбелек
къанаты
юсюне.

Гёбелег а учар –
журтуму
башындан,

© #Газаланы_Амина

Къалай арюуду!

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
shaudan 16.01.2017 00:29:55
Сообщений: 657
Цитата
Айшат пишет:
Цитата

shaudan пишет:

Жукъусуз черекни
макъамын
алайым,
салайым гёбелек
къанаты
юсюне.

Гёбелег а учар –
журтуму
башындан,

© #Газаланы_Амина

Къалай арюуду!


Аиша, вот то, что мне воистину нравится

* * * * *

Кюрешме
болургъа ёхтем,
къарачы жаууннга сабыр.
Энип келип
бийик кёкден
назик чёпге айтады жыр.

Кюрешме болургъа уллу,
гынтты да этме,
тенгим, бош.
Къая бийикди,
къарыулу,
алай а, кёр, турады шош.

Кюрешме кесинге дебер
сурап,
къарачы жулдузгъа:
бийикме демей,
жол нёгер
болады дайым
жолсузгъа.

#Газаланы_Амина
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный