КЧР-де НЕ БОЛА ТУРАДЫ?

Sabr 01.04.2010 23:17:51
http://new.09biz.ru/2010/03/27/zajavlenie-koordina cionnogo-soveta.html

Россияны президенти Д.А.Медведевге
Россиияны президентини Администрация башчысы С.Е.Нарышкиннге
Россияны президентини келечиси, Шимал Кавказ федерал округну башчысы
А.Г. Хлопониннге
Къарачай-Черкес республиканы президенти Б.С.Эбзеевге

Къарачай-Черкес республиканы джамагъат организацияларыны
Координацион Советини
Заявлениеси

Республикагъа 20 джылны бир миллетни адамлары башчылыкъ этгенлери туудургъан этнократия КЧР-ни экономикасын, джамагъат-сиясет турумун да катастрофа халгъа келтиргенди. Республикада миллетле арасы болумну, джамагъат-сиясет халны да иги джанына тюрлендирир ючюн бу ишлени этерге кереклиге санайбыз:

1. Федерал аралыкъ да къошулуб, Миллетле арасы комиссия къураргъа ? власт органлада республиканы къурагъан халкъланы келечилери тенг юлюшлю (паритет) болур ючюн.
2. 2010 джылны къачына паритет халда Парламент къураргъа ? республиканы къурагъан беш халкъдан бешишер депутат, башха халкъладан да беш депутат. Парламентни башчысыны да тёрт заместители болургъа ? республиканы къурагъан халкъладан биришер адам.
3. Джамагъат-сиясет турумну иги этер ючюн, энди джол президент оруслу болурун излейбиз.

Къол салгъанла:
?Абаза? джамагъат организацияны Советини тамадасы М.А.Такушинов
?Адыгэ Хасэ? черкес организацияны Советини тамадасы М. Х.Черкесов
?Русь? орус организацияны Президиумуну тамадасы И.Н.Хохлачев
?Масис? эрмен организацияны тамадасы В.С. Алавердов
?Кали-архи? урумлу (грек) организацияны башчысы В. И. Кузнецов
Черкесск шахарда ?Бирлик? ногъай организацияны тамадасы Ю.Б.Карасов


?ДЖАХАНИМНИ КЁРМЕГЕН ДЖАНДЕТГЕ КЁЛ САЛМАЗ?

Бу ётюрюк къагъытны къурашдырыб, Россия Федерацияны президентине дери джазыб кюрешгенлеге башчылыкъ этген, бир да ажымсыз, ?Адыгэ Хасэ? черкес организацияны тамадаларыдыла. Республиканы къурагъан халкъланы организациялары бла къалмай, кеслерин кёбюрек, магъаналыракъ кёргюзтюр ючюн орус, эрмен, урум (грек) джамагъатланы башчыларын да тартхандыла бу кир ишге. Ала да не ангылаб къошулгъан эселе да. Ногъай организацияны башчысы да бу къагъытха къол салгъаны ? адам ийнанмазчады.

Къарачай-Черкес республика экономика джаны бла хоншу республикаладан артха къалмайды. Джамагъат-сиясет турум а, Шимал Кавказда эм игиге саналады. Республикада халкъланы арасында тиклик, джаулукъ джокъду. Къарачай-Черкес республикагъа башчы бола келген къарачайлыла, ёз халкъларын юлюшсюз къоя, башха халкълагъа кёбюрек эс бёле келгендиле. Анга юлгюле келтирейик.

1990-чы джыллада ?Сюргюннге тюшген халкълагъа реабилитация этиу? закон чыкъгъандан сора, Борис Ельцин да Сталин къурутхан Къарачай областны ызына къайтарыуну хакъындан законопроектге къол салгъандан сора ? Къарачай энчи республика болургъа боллукъ эди. Къоймадыла! Кимле? Кесибизни башчыла. Къарачай- Черкес республиканы биринчи тамадасы Хубийланы Владимир.

Къарачайны оноуун абазагъа, черкесге, орусха, ногъайгъа соргъан кибик этиб, ?бары да бирге джашайыкъ? дейдиле деб, Къарачайны энчи республика болурундан тыйдыла. Къарачай кеси энчи республика болса, бюгюннгю проблемала боллукъ тюл эдиле.

Хубий улу орус къазакъланы да ?Реабилитация...? законнга киргизтди, беш халкъны да ? къарачайны, орусну, черкесни, абазаны, ногъайны ? субъект къурагъан, тенг халкъла этиб сирелди. Алай а, черкесни, абазаны, ногъайны бир-бирине къошсанг да, къарачай халкъны джарымы тенгли болмайдыла. Ёзге кърал къуллукъда ишлеген адамларыны саны бла къарачайлыла бла тенг болургъа излейдиле.

1990-чы джылланы аягъында КъЧР-де президент сайлаула болгъанларында ? анасы орус, атасы къарачай, аскер генерал Семенланы Владимир ажымсыз хорлады. Алай а, черкеслиле ?президент черкесли болургъа керекди? деб, ишни къазауатха джетдирирге аз къалдыла.

Сайлаула болсала, 40 минг черкесли 200 минг къарачайлыны хорлаялмазлдыкълары хакъды. Аны ангылагъан черкеслиле, экинчи джол сайлаулада башха тактикагъа кёчдюле: къарачайлылада алагъа ишлерик кандидатны табыб, аны алгъа тюртдюле, къарачай халкъны экиге бёлдюле. Алай келди оноугъа Батдыланы Мустафа. Башбакан да черкесли болду. Мустафаны кёзюуюнде къуралдыла ёмюрде болмагъан Абаза эмда Ногъай миллет районла. Къарачайны джерини бир кесеги Абаза районнга берилди.

Батды улуну президентлик болджалы бошалыргъа, Россияда халкъла кеслерине башчыны кеслери сайлау адет тохтады. Энди Россияны президенти теджейди миллет республикалагъа да тамадаланы. Алай келди Къарачай-Черкес республикъагъа президент болуб Эбзелени Борис ? Россияны Анаяса Махкемесини юеси.

?Мен ишге адамланы миллетликлерине неда меннге джууукъ джетгенлерине къараб саллыкъ тюлме. Ишлей билген, республиканы айныууна себеб болаллыкъ адамланы сайларыкъма къуллукълагъа?,- дейди Эбзе улу. Башбакан къуллукъгъа Кайшевни ? урум (грек) халкъны адамын салды. ?Башбакан черкесли болургъа керек эди, ол черкес орунду? деб, черкес миллет организацияла мурулдай, Эбзе улугъа, аны бла бирге къарачай халкъгъа да, хыршылана башладыла.

Эбзе улу ?къуллукъчуланы миллетликлерине къараб, саллыкъ тюлме? десе да, сиясетин бираз джумшатды. Бусагъатда бакан къуллукъда ишлегенле: черкесден юч бакан, абазадан юч бакан, къарачайдан юч бакан. Парламентни башчысы да черкеслиди. Алай болса да, черкеси, абазасы да, аз санлы къауумла болгъанларына да къарамай, оноуда-къуллукъда кёбюрек орунлу болургъа излейдиле. Бюгюнннгю проблемаланы туудургъан ол затды.

Черкеслиле 1957-чи джылдан бери да ? къарачай халкъ сюргюнден къайытханлы ? уллу къуллукълада ишлей, къарачайны къыйынын ашай юреннгендиле. 1957 джыл кърал къарачай халкъгъа буюргъан ачханы да кёбюсю черкес районлагъа, Черкесск шахаргъа джоюлуб кетгени документледе белгилиди. Бюгюнлеге дери алай бола келгенди.

Энди ол зат тохтай тебрегени ? хукукчу Эбзе улу аллай затланы унарыкъ тюлдю ? бютюн да бек ачыуландырады черкес къауумну: аны ючюндю ?Адыгэ хасэ? башхаланы да кесине къошуб, хылымылы, ётюрюк тарыгъыу къагъытланы джарашдырыб, къралны этегинден башына дери джайыб кюрешгени.

?Биреу къатын келтире, биреу атын ёлтюре? деб, нарт сёз барды. Башха къауумланы джамагъат организациялары ?Адыгэ Хасэге? къошулгъанлары да сейирди. Башында кёргюзтгенибизча, Къарачай-Черкес республикада къалгъан ууакъ халкъла къарачай миллетни ышыгъында юлюшлю да, джюрюшлю да бола келгендиле. Ёзге ?джаханимни кёрмеген джандетге кёл салмаз? дегенлери тюз болур.

Черкес оюнлагъа Къарачай да тёзюб турурму? Огъесе, 1926-чы джылдача, ?бий да болугъуз, юй да болугъуз кеси кесигиз бла? дебми тохтар? 40 минг черкес Къарачайдан айырылгъанлай, Орусну ичинде тас болуб кетерин биле болмазмы? Биледи, айрыллыкъ да тюлдю. Джалгъан дау чыгъарыб, уллу къуллукълагъа адамларын ётдюрюр дыгаласдан башха иннетлери джокъду.

Ансы, 1990-чы джыллада Къарачай кеси бола тебрегенинде, черкеси, абазасы, ногъайы да ?бирге джашайыкъ? деб, Къарачайны джолун кесгенлерин унутмагъанбыз. Ала да унутхан болмазла. Алай эсе, хылымылы, кир, ётюрюк къагъытланы джазгъанны къоюб, джарашыб джашагъыз. Джашаялмай эсегиз а ? джол бла, закон бла айырылыгъыз да ? энчи эллеригизни къурагъыз да ? къууанч бла, насыб бла хайда джашагъыз. Аллах хар кимни иннетине кёре берликди насыбын да.
АЗРЕТ-АЛИЙ КЕЧЕРУКЪ,
"Джамагъат" демократ организацияны башчысы.

http://www.kamatur.org/makaleler/genel/882-chnimni -kormgn-cndtg-kol-slmz
Знайка 01.04.2010 23:34:53
Знаменито!
sambo55 02.04.2010 00:14:04
пускай хоть лунатика поставят на пост президента,всё равно всё будет как и было,в кчр жалуются все кроме карачаевцев,в кбр все кроме кабардинцев.
Нужно разделение,вопрос в том,как разделить?!это очень сложно и почти нереально.
Знайка 02.04.2010 10:59:56
sambo55
Zulya 02.04.2010 11:09:49
Я где - то на этом же сайте читала статью опровержение, что подписи не действительны, но не могу найти теперь.(((
Найду дам ссылку
Zulya 02.04.2010 11:11:32
А вообще мне кажется, что в КЧР со скоростью расжигают межнац. отношения. И главное всех настраивают против карачаевцев и наоборот.
Не могу понять чем это вызвано.
къарачайлы 02.04.2010 11:22:56
sambo55делить надо по ареалу расселения, а доводы что это когда то чья-то земля была это всего лишь жалкие попытки нахапать себе больше, когда-то нас на этой земле вооще не было, и что? Это закон истории, одни народы приходят, другие уходят, меняются ареалы обитания, меняются границы самих ареалов.
ELBUZ 02.04.2010 12:04:11

1 0

Получат портфели - угомонятся, это было не раз. Собственно они это декларируют без стеснения и комплексов. Все их доносы в ФЦ по сути есть выклянчивание кейсов.

Обвинения местной власти в недееспособности плавно перетекают в оскорбительные выпады в адрес всего народа.
Карачаевцы с завидным терпением выслушивают всё это, лишний раз доказывая свой истинный интернационализм, толерантность и терпимость ко всем другим нациям.
Относительное экономическое благополучие карачаевцев есть результат высокой экономической активности, но ни как ни численного превосходства или преференций со стороны власти.
Кто хочет жить как карачаецы должен вкалывать по карачаевски.
МуратАдыг 02.04.2010 12:11:14
ELBUZ
Не поверишь, но также говорят кабардинцы КБР про себя, когда их обвиняют в узурпации власти.
Терен акъыллы 02.04.2010 12:13:53
ELBUZ
Меняем "карачаевцы" на "кабардинцы" и получаем:

Получат портфели - угомонятся, это было не раз. Собственно они это декларируют без стеснения и комплексов. Все их доносы в ФЦ по сути есть выклянчивание кейсов.

Обвинения местной власти в недееспособности плавно перетекают в оскорбительные выпады в адрес всего народа.
Кабардинцы с завидным терпением выслушивают всё это, лишний раз доказывая свой истинный интернационализм, толерантность и терпимость ко всем другим нациям.
Относительное экономическое благополучие кабардинцев есть результат высокой экономической активности, но ни как ни численного превосходства или преференций со стороны власти.
Кто хочет жить как кабардинцы должен вкалывать по кабардински.

МуратАдыг 02.04.2010 12:24:20
Терен акъыллы
борис 02.04.2010 12:34:06
тогда, из кчр и кбр, можно выделить 3 субъекта рф. карачаево-кабардинскую республику или кабардино-карачавскую, черкесско-балкарскую либо балкаро-черкесскую и абазино-ногайский автономный округ.)
МуратАдыг 02.04.2010 12:38:00
борис
Было бы весело -Кабардино-Карачаевская республика и Балкаро-Абазо-Черкессия
борис 02.04.2010 12:50:44
МуратАдыг
да президент первой - билл гейтц / барасби гейтцоков, бийнигер гейтпаев/, а второй - карлос слим элу /канамат элубиев, канальби элушуков/.
МЭН 02.04.2010 12:51:09
Нужно разделение,вопрос в том,как разделить?!

нужно объединение, вопрос в том как объединить!?
борис 02.04.2010 12:52:18
МЭН
Sabr 02.04.2010 14:19:35
По поводу "разделения", "объединения". Не надо ничего придумывать. Есть закон "О реабилитации репрессированных народов". Строго по этому закону надо восстановить КАО, по границам на 2 ноября 1943 года. Есть карачаевские сёла, которые находятся за пределами бывшей КАО. Их не надо пытаться присоединить. Если они останутся на территории бывшей ЧАО - ничего страшного. Есть и черкесские, абазинские, осетинские села на территории КАО.

На основе Закона и взаимопонимания можно восстановить справедливость. Тогда таких вопросы, которые подымают общественные организации, будут сведены к минимуму.
колобок 02.04.2010 14:47:54
Sabr
... Есть карачаевские сёла, которые находятся за пределами бывшей КАО. Их не надо пытаться присоединить. Если они останутся на территории бывшей ЧАО - ничего страшного. Есть и черкесские, абазинские, осетинские села на территории КАО.[/i]

Думаю с тобой не согласиться 90% карачаевцев
О2О4 02.04.2010 14:57:04
Терен акъыллы
Меняем "карачаевцы" на "кабардинцы" и получаем:


И где тут тут "терен акъыл"? Акъылынг андан ары жетмей эсе - жабылгъанды дверлеринг.
Sabr 02.04.2010 15:12:36
http://new.09biz.ru/2010/04/02/adygje-khasje-kchr- karachaevcy-ob.html

из отзывов на данную публикацию:
"Вот ,Кабарда, прочитал статью. И мое мнение о данном сайте сформировалось уже довольно рельефно. Статья и предварительные "угрозы" уважаемого Админа иначе нельзя назвать, как провокационными и направленными на усиление межнациональной напряженности, разжигание националистической истерии, на дестабилизацию спокойной жизни в КЧР.
И среди карачаево-балкарцев и среди адыгов есть особо любящие свой народ. Это их физиологическя особенность. Но не дело, когда популярный (хоть и частный) сайт начинает выставлять такие провокационные, вырванные из контекста статей выдержки, чтобы настроить народы друг против друга. Я бы понял сайт, если бы следом за этим материалом с негативными выдержками об адыге-черкесах, выставил бы такие же выдержки из националистических статей черкесо-адыгских авторов, высказываниях политических, национальных деятелей адыгов, сказанные в адрес карачаево-балкарцев. Я уверен, у Админа в таких исследованиях будет во 100 раз больше материала о негативных высказываниях в адрес карачаево-балкарцев. Вот тогда редакция покажет свою неангажированность.
Вывод: Забрало откинуто и сайт показал чьи интересы он обслуживает. Если до сих пор намеками и отговорками о том, что она только перепечатывает чужие материалы, редакция как-то удерживала более-менее благопристойный имидж, то после некоторых комментов редакции, у нее уже нет возможности отказа от цели компрометации братских народов и деятельности по разжиганию межнациональной розни, направленной на территориальный раздел республики по национальному признаку. Потому что грамотный журналист, каковым является уважаемый Админ, не может не предвидеть то, какие последствия могут иметь такие провокационные материалы.
С этого дня сайт начинает отсчет своей открытой деструктивной националистической деятельности и превращается во второй (а может и первый по значимости, потому что популярен) Elot.ru. ЖАЛЬ!!!"

Все народы в КЧР находятся в одинаковом положении. И если "Адыгэ Хасэ" хочется ВОССТАНОВИТЬ ЧЕРКЕССКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ В СТАТУСЕ РЕСПУБЛИКИ В СОСТАВЕ РФ, то это надо сделать законно и достойно, а не такими методами.
Zulya 02.04.2010 15:55:02
Я тоже это заметила. Надо забанить сайт, нечего новости каверкать.
ELBUZ 02.04.2010 16:48:40
МуратАдыг

Объективности ради, необходим реверанс и в Вашу сторону.
Кабардинский успех в малом и среднем бизнесе, который определяет благосостояние большей части народа, весьма показателен, может служить примером и в полной мере подходит под определение экономического прорыва.
Достаточно посетить пятигорский оптовый овощной рынок, где торгуют кабардинцы, уж явно не КАБ делает для них прополку грядок. Добавьте сюда ещё и производство кондитерских изделий (качество пока не на высоте, но это дело времени), заполонивших в хорошем смысле слова весь юг страны (ни одно праздничное мероприятие, свадьбы и т.д. не обходятся без кабардинской кондитерки), плюс оптовая и розничная торговля на многих крупных вещевых рынках страны (работают целыми семьями). Производство ?палёной? опустим, дабы оставаться на позитивной волне.
Вот вам и нескончаемый cash flow в их семьи, отсюда и хорошие дома, авто и дети в хороших вузах, соответственно и демография.
къарачайлы 02.04.2010 16:54:22
... Есть карачаевские сёла, которые находятся за пределами бывшей КАО. Их не надо пытаться присоединить. Если они останутся на территории бывшей ЧАО - ничего страшного. Есть и черкесские, абазинские, осетинские села на территории КАО
Юч этиб бирибиз тышында болуб къаллыкъды. Если эти села примыкают и создают единый ареал, то нужно их присоединять, что мы к этим границам пристали, как будто они какие то незыблимые божественные, они условные мы даже автономными республиками не были тогда... надо границы проводить по ареалам расселения
ёжик 02.04.2010 18:24:23
Бизни къоншула бла бир къош болургъа сюйгенле... Да не айтайым, Аллах ахшы умутларыгъызны толтурсун дерем, къалай къаргъайым алай ансы)))... Анга угъай дерик таулу да ногъай болсун, эртте анекдотда айтылгъанлай, у нас этого добра навалом, шо бир алыгъыз кесигизге, хотя бы половину)))... Ол бары да сизни ишигизди, но есть одна просьба: не надо указывать или подсказывать нам, с кем и по каким причинам создавать какие-либо территориальные объединения. Чукчала бла этебиз десек да... ну, как-нидь сами разберемся ... Андан да игиси уа барыбызгъа да, мен сагъыш этгеннге кёре, юйюм башха, юйюнг башха, цегинг-зеринг белгили болуп, къоншулукъда бир аламатды деп зашагъандан башха амал кёрмейме, къоярыкъ тюйюлдюле алай ансы...

P.S. Биз иш кёллюлебиз да, иги зашайбыз да, сукъланып этелле деген сёзлеге да зат айтмай къоялмайма... Сизде алай да болур, но не надо стричь под одну гребенку КБР и КЧР, бир кибик тюйюлдюле сизде да, бизде да халла. Олтуруп, Аллах кёкден не игилик тёгесе юйюме, мени бир кёзюмю цыгъара эсенг, къоншуму эки кёзюн цыгъар, менден иги болмасын ансы деп, ауузубузну ацып, эки къолубузну къоюнубузгъа сугъуп биз да олтурмайбыз. Таулудан иш кёллю миллет зохду деп, алайды сагъышым. Олду мени айтырыгъым терс-тюз болса да!
Незнаючукъ 02.04.2010 18:28:01
В КЧР всё нормально ... было ...есть и будет...
Sabr 02.04.2010 18:50:06
къарачайлы
1.Бизни кесибизни энчи Къарачай республикабыз болмай, биз халкълыгъыбызны сакълаяллыкъ тюлбюз. КЧР-де джюз халкъны бири болуб, къатышыб, тилибиз, адетибиз да сакъланмай, думп болуб кетерикбиз. Бизни халкъыбызны джакълаяллыкъ адам тамадагъа тюшмейди. Алийланы Умар бла Гюрджюланы Къурмандан сора керти башчыбыз болмагъанды бизни. Ала да, черкеслилени тарыгъыб, паритет деб, хахай этиб тургъанларындан башха мадар табмай, Къарачайны айырыб энчи област этгендиле. Къарачайны айныгъан кёзюую ол кесек джыл болгъанды - 1926 -1940 джылла. Энтда кесибиз болмай, джашауубуз игиге айланныкъ тюлдю. Энчи Къарачай республиканы къураргъа уа бир джол барды - ол да - Реабилитация законнга кёре.
2.Къарачайны тышында къалгъанла да черкесге кеслерин аман этдирлик тюлдюле. Черкес-абаза элле да джашайдыла Къарачайда.
Форумчанка 02.04.2010 18:54:49
къарачайлы 02.04.2010 19:03:31
Sabrэнчи болургъа керек болгъанын тюз айтаса , мен эки къолумблада хоума, алай а чеклени юсюнден айтханынга разы тюлме, алда къара Саулай Къобан районну берирге керек болады, анда эм азы бла 15 минг къарачайлы уа джашайды, аны тышында Зеленчюк районну эки къарачай эли -Эки суу арасы (Ильич) бла Къобу Башы, аны тышында Сторожевой элде эм азы бла минг бла джарым къарачайлы джашайды, джыйырма мингден артыкъ къарачайлыны къоюб кетерге керекбиз (Черкесскедеги 10 мингни санамайыкъ, энди ол шахар бизге бериллиги ётюрюкдю) , хоу тёгереги аланы эллери болуб, айрымканча анклав болса, ким не сёз дерик эди, алай а айрылмагъанлай бир болуб тургъан къарачай эллени бир-биринден айырыргъада боллукъ тюлдю, КъАО-ну чеклери эскиленнгендиле, аны бла къараргъа болмайды. Къачан эседа бир ЧАО-гъа кирген эдида деген чурум, чурум тюлдю. Къачан эседа бир Тау Республикада болгъанды, къачан эседа бир кёб зат болгъанды, бюгюнлюкде болумгъа кёре чек салыргъа керекди, неда КъАО бла Чао гъа кирмеген, алай а бусагъатда КъЧР-ге кирген джерлени уа не этерикбиз. Аны айтханым Къарачай энчи республика болургъа керекди, алай бютеу бир-бирине тийген эллени бирикдириб.
Sabr 02.04.2010 19:07:21
ёжик
Ол терс сёлешгенле КБР-ден не хапарлары болмай, не иннетлери тюз болмай сёлешедиле. Таулуланы къаллай болумда тургъанларын бек ариу билебиз. Онла бла тау элле, тюб хуналары кёрюне, оюлгъанлай турадыла. Тау районла ызына къайтарылмагъандыла. Таулу халкъны къралгъа эрши кёргюзтюб да, кёчюртюб да, Азиядан артха къайтартмазгъа кюрешиб да, джуртунда да джуртсуз къояргъа кюрешиб да - къабарты башчыла салмагъан не къыйынлыкъ къалды. Аны себебли, Малкъар халкъгъа Къабартыдан айырылмай джашау джокъду.
Бюгюннге дери чыдагъан эсе малкъар халкъ - ишге таджал болгъаны бла чыдагъанды. Алай болса да, дуния былай турмаз. Сенича "кирпилери" болгъан халкъ, кесин башхалагъа ашатмаз. Иншаллах.
къарачайлы 02.04.2010 19:18:22
Sabr
тюз айтаса, мен малкъарлыланы черкеслиле бла тенглешдирсе бир сейир болама... Арт он-онбеш джылгъа дери уа республикада ала оноу этгедиле дерге боллукъду, совет заманлада экинчи секретарь черкесли бола эди, биринчи секретарь да тышындан келген оруслу, ол оруслуну алай хапары джокъ эди, оноуну экинчи секретарь эте эди, малкъарлыла уа, мен талай ай болады КъМР-де тургъанлы, не халгъа не болумгъа джетдиргендиле бир билсегиз(((( Аны тышындада бир-бирле чибинлерик болурла, бизден эсе бек къатышыб, къабартылашыб барады(( Къаллай бир малкъарлыны билеме малкъарча сёлешмей, къабартыча, орусча сёлешгенлени(( Айырылыб энчи къуралыш болмай боллукъ тюлдю

Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный