Миллетибизге керекли иш

Миллетибизге керекли иш

Девушка Гор 15.08.2013 15:25:56
Сообщений: 1318

3 0

Бу теманы "Ана тил" деген разделде аз адам окъуйду, джазаргъа да къыйыныракъды ана тилибизде дегенле болгъанларында:финкинг: "объявление" разделге кёчюреме деб :) кетериб къойгъанма :( Кечмеклик тилейме:гоккачыкъ: Артыкъсыз да бек Къара чачлы бла Муссадан:гоккачыкъ: Джангыдан ачама теманы:превед:


Ана тилде джазаргъа къыйыныракъ болгъан, орус тилде джазаргъа да боллукъсуз. Башха миллетле окъумасала излей эдим бу бола тургъан затланы, аны ючюн джазгъанма къарачай-малкъар тилде. :гоккачыкъ: Сансыз этмегиз бу теманы, тилеб айтама. Барыбызда бирге этерик ишди.


Къарачай- малкъар миллет хар заманда да, не къыйын кюнледе да, бир-бирине сакъ болгъанды. Хоншу-тийре, узакъ джууукъла деген зат болмай, бир юйдегича джашагъандыла. Къыйын кюнде билек болгъандыла. Бюгюнлюкде, дуния тюрленнгенди, аны биргесине миллетни халиси да. Хоншу къой эсенг, джууукъла да тутмайдыла бир-бирлерин. Хар ким кесини башыны къайгъысын этеди. Къыйынды джашау, кишиге айыб этерча тюлдю.:(
Берекет да кетгенлей барады. Къарыусуз джашагъан юйдегиле, артыкъсыз да бек кёб сабийлери болгъан, атасыз-анасыз къалыб, детдомлагъа атылгъан сабийчикле, стардомлада джашагъан къартла. Барысындан да кёб – ауругъан адамла. ДЦП, болезнь Дауна, рак бла ауругъанла кёбден кёб болуб барадыла. Ауруу кишини джазыкъсынмайды, сабийлени артыкъсыз да. Сабий ауруса уа, къолларынг ийилиб къалады. Болушлугъунг болмаса уа, бир джанынгдан тутуругъунг – джашарынг да келмейди. Аллах сакъласын джашауда аллай затдан. Дагъыда эс бёлюрге тыйыншлы зат – къарыусуз джашау. Сюйсегиз ийнаныгъыз, сюйсегиз къоюгъуз гырджын алыргъа ачхалары болмагъан юйдегиле бардыла.:(
Эсимден кетмейди. Кёб болмай, «Эльбрусоидни» Къарачай шахарда офисине бир тиширыу келген эди. Кеси джукъ сёлешмей, къагъытчыкъны къолума узатды. Окъусам: «Биз, …..тукъумну джюрютген юйдеги. Юйдегибизде ишлеген адамыбыз джокъду, ётмек алыргъа 100-200 сом джыяргъа болушугъуз», деб тура. Башыма исси уруб, кёзлерими ау басыб кесек заманны турдум, алай а, адамны джунчутмайым деб, бочхама узалдым. Уяла-уяла, бир аман зат этгенча, биргеме ишлеген къыз да, мен да ачханы узатдыкъ. Талай бир заманны, ол тиширыу кетгенден сора, сагъышлы болуб олтурдукъ. Бусагъатдан къыйын заманлары да болгъанды миллетими, къазауат, кёчгюнчюлюк….къарт атамы анасы айтыучан эди: «Къор болайым, къарачай миллетиме, не къыйынлыкъда да башын энгишге иймегенди». Гитче къызчыкълай, джюрегим кёлтюрюлюб, ол сёзлени кёб кере къайтаргъанма, юлгюге келтиргенме. Энди уа, алагъа сагъыш эте олтурама…
Ол тиширыу иги джашаудан чыкъмагъанды къолун узатыб, алай а, сау уллу тукъумну ичинде аны билген, аны къалай джашагъанын кёрген бир адам къалай табылмагъанды? Кесими терслейме, къайдансыз деб нек сормадым, джуууукъларын табыб, эслерин ол юйдегиге бурургъа боллукъ эди.
Джашагъан элимде, узакъ болмайын, къарт тиширыу джашай эди. Джылы келсе да, къоркъмайын, эгечинден туугъан сабийчигин детдомда атыб кетгенинде, аны алыб асырай эди. Къызчыкъ школну бошады, алай а, тынч, киши бла сёлешмеген сабий болуб ёсгени себебли, андан сора окъуугъа салыргъа базмады аны асырагъан анасы. Кёб болмай ол тиширыу ауушду. Хар кюн сайын ол юйню къаты бла ёте, башыма сагъыш келеди: «Къайдады къызчыкъ, не ашайды, не киеди?» Адамы джокъду аны. Хоншу тиширыу кире-чыгъа, болуша турады, дейдиле. Кириб, хапар солургъа джунчуйма. Аналыгъы сау заманда, эл болушханлай тура эди анга, алай а, къызчыкъ уллуракъ болгъанында ыйлыгъыб, ол тиширыу кишиден болушлукъ алмай эди.
Форумда тема барды: «Подарим детям радость!». Ол темада, биз Къарачай-Черкес республиканы детдомларында тургъан сабийлени юслеринден хапар айтыучанбыз. Тюзюн айтайым, аланы кёргюнчюн, миллетим быллай джашаугъа джетиб турады деб, эсиме да келмей эди. Кесим кёзюм бла кёргенме къарачай тиширыуну эки гитче сабийчикни алыб келгенин детдомгъа. Джашчыкъ уллучукъ, 4-5 джыл болгъан, къызчыкъ а, джангы джюрюй башлагъан бурху затчыкъ, гитче аякъчыкълары бла детдомну бачхычларында бара тургъаны кетмейди эсимден. Аны джюрюрге юретген ата-ана, тамбласында ол аякъчыкъла аны бу джерге келтирлигин билеми эдиле?
Не уа, бир ариу, уялчакъ къызчыкъ…кёзчюклерин джашыра,не ала келейик сеннге, деген соруугъа: «Башымы тараргъа, таракъчыкъ», - дейди.
Быллай сабийле бир джюрек ауруу, ауругъанла уа – экинчи. Ауругъан сабийле болгъан детдомда къарачай сабийлени кёрсенг, талай кечени кирпик къысмай чыгъаса. Къарачай сабийле, дегеним ючюн, айыб этмегиз, сабийле барысы да бирчадыла, алай а, миллетинге джюрегинг башха тюрлю ауруйду. Врачла айтханнга кёре, ДЦП ауруу болгъан сабийле юйдегилери бла джашасала кёб джашайдыла, детдомладагъыла…джылыу джетмей, джашаудан замансызлай кетедиле. Сейирди дуния, тукъумунгда ауругъан сабий болса, сау тукъумгъа бедишди, дегенни айтыб, адамладан ыйлыгъыб, быллай детдомлагъа бередиле сабийлерин.
Къайсын айтыб, къайсын къойгъун…:(
Бусагъатда, бу интернет чыкъгъанлы, болушлукъ излегенле кёб болгъандыла. Кёбюсюне, бу инджилген адамла, уяла-тартына этселе да, башха адамладан болушлукъ тилейдиле. Барысына да ауруйду джюрегинг, алай а, барысын да къучагъынга джыйыб джылыу берелмейсе. Къайдан болсун аллай къарыу?
Сизни эсигизни бир затха бёлюрюм келеди, къарачай-малкъар миллетим. Кёб болмайын, оразаны ачылырыны аллы бла тема ачхан эдик: "Фитр садакъа, у вас есть шанс помочь"ол теманы ызы бла бюгюнлюкде да келеди ачха. Онгсузлагъа болушургъа излегенле бардыла. Ол ачха, тукъум, ат айтылмаса да бир талай адамгъа джарагъанды. Аллах кючюгюзню кёб этсин!
Ол себебден, сизге соруум барды. Бир счет, банковский карта ачылса, ачха джыяргъа деб, телефон номер къуралса…айлыгъыбыздан 100-200 сом ата турургъа мадар табаллыкъбызмы?
100-200 сом бизге уллу ачха болмагъанлыкъгъа, бирге джыйылса, бир айда бир юйдегиге ун, шекер, бир айда – сабийлеге кийим, бир айда – ауругъанлагъа дарма алына барыр эди.
Мен кёлюме келгенни джаздым, сиз да джазарыкъсыз деб, ышанама.

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не обновляется ли человек еще чаще? Сколько человек умирает в одном человеке, прежде чем сам он умрет?
Къара чачлы 15.08.2013 15:30:03
Сообщений: 1750
Тауланы къызы ,санларымы Къалтыратып бошадынг !

Кел, сагъыш этейик !

Сабий юйлеге неда тийишлиди!
Сезюм жокъду !

Алай а , мени акъылыма кере , адам сау -эсен тургъанлай, кесин кечиндирирге амалы болмай къалыргъа чырт Жарамайды!!
Къолланы бошлап, жашау эталмайма, кечиналмайма деп, жашаудан тюнгюлюп, болушлукъ излеп!
Юйюрлери толу эсе уа бютюнда!
Эри бла юйдегиси иш мадарып, ишлеп, жан тутарыкъ болмасала, ол не аламатды ?!
Аллах сен мадар этсенг, мен къадар этерме дегенди!
Ансы, сау эки адам, неда бир адам болуп, бюгюн сенден тилей ,тамбла менден, бюрсюкюн а не оноу! ?
Ол болмагъан ишди!

Аллайгъа иш табар онгу болгъан, иш тапсын, орнатсын, тюзетсин!
Хар бирибиз да тенгбиз, алай а миллет адамы къйсыбызгъа да энчиди!

Элден окъунча ненча адамны (тиширыуну )кереме :баш иелери эртте ауушуп, ала уа ууакъ сабийле бла къалып!
Аны ючюн а ишлеп, тырмашып, къымылдап,балаларын аякъ юсге салып !
Бир бирле аталары барда да болмайдыла аллай юлгюге тийишлиле!
Ишлегенден адам елмейди, жаз тырмашмагъан, къыз тынчаймаз! Къозулугъунда тоймагъан, къойлугъунда къанмаз ! Халал къыйындан татмагъан, ырысхысын тапмаз! - эрттеден жюрюйдюле !

Аллах, Аллах, къайсыбыз да не болушлукъ эталсакъ да, мен Аллах кереди, бек ыразы эдим !
Болсада, тийишлилеге жетсин хайырыбыз, сууабыбыз!

Бу барыда неденди ?!

Динде, адетде жюрюмегенибизден,хал -намыс сакъламагъаныбыздан !

Жюрегинде ийманы болгъан тиширыу туугъан сабийин сабий юйге атып кетерми?
Адет -намысдан ангылауу бар эсе уа, ол чекге жетерми эди? !
Бирибиз да билмейбиз тамбла не кюннге келирибизни!
Аны ючюн, мен уллу селешалмайма!
Дуния къыйын эсе да, ачдан елюрча, садакъалыкъгъа чыгъарча ТЮЙЮЛДЮ!
Тынчлыкъгъа юйрене барабыз, сора аз къыйынлыкъ жокъласа уа, кесибизни къолгъа алалмай, бир терк тюшюп къалабыз!!!!!

Алайды да, бу осал жашауда бир бирден ылыкъмай (жарлы жууугъум болгъанын миллет билмесин деп ),билеклик этейик!

САБИЙ ЮЙЛЕ БЛА АУРУГЪАНЛА БОЛУШЛУКЪГЪА ЭМ БИРИНЧИ ТИЙИШЛИДИЛЕ! ХАПАРСЫЗ! ДАУЛАШСЫЗ !

Ангылайма, бизни ишибиз бергенди, дагъыда, жюрек тезмейди, быллай бир жарлылыкъ ,болумсузлукъ Нек басаргъа керекди бизни? Не тамашады бу?
Емюрде адамгъа берген, адамны тойдургъан этген болмаса ,садакъа тилеп, эллеге айланнган бегим Къарачай -Малкъар миллетге къайдан чыкъды? !

Талай ай болады, бир тиширыу алтмыш жылы болгъан Бызынгы элге келип, не берсегиз да алама деп, къысха хапар айтды :"Къарачайдан келгенме, эки къызым эрде, пенсиямы эрим ичгиге жояды, ахыр амалым буду ",-деп!
Аллаха Шукур,ауругъан хапар айтмады! Мен чырт ийнанмадым! Бизни миллетде юйдегисини сомларын чагъыргъа атып бошагъан "эркиши " барды деп !

Шахарда биягъы бир тиширыу тыяды, маршрутха, юйюне жетгинчи сомла берсенг а дейди ,селешген халы таулугъа ушайды.
Таулумусуз десем а, а медет, башынга къан чабады, Таулу тиширыу!
Ол да жашындан бла келининден тарыгъады аяусуз !

Быллайла, биз билмей да, кеп болурла !
Не этейик, кесин, кечериксиз, жаныуар окъунча кечиндиреди!
Кесими кечиндиралмайма, шо болушлукъ дегеннге чырт тюз боюнлу тюйюлме!

САБИЙ ЮЙЛЕГЕ, КЪАЙТАРЫП АЙТАМА, МАДАРГЪА КЕРЕ, БО -ЛУШ -ЛУКЪ! ЭМ АУРУГЪАНЛАГЪА !

ЫРАЗЫ БОЛУГЪУЗ!
Изменено: Къара чачлы - 15.08.2013 15:33:09

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Девушка Гор 15.08.2013 15:44:13
Сообщений: 1318
Къара чачлы, ангылайма. Теманы ачарымы аллы бла, сен джазгъандан сора да:финкинг: кёб сагъыш этгенме бу затха. Тёрт саны ишлеген адамгъа башхаладан болушлукъ тилеген айыб болургъа керекди, аны тюз айтаса, аллай адамла бардыла, тынч джашаугъа юрениб, кеслери ишлерге унамагъан. Аллах сакъласын, бардыла миллетимде аллайла:( Аланы кёрсенг, болушурунг да келмейди, ачыуланаса:smirk: айхай, сабийчиклени кёрсенг, джюрегинг ауруйду:( Къалай этгин? Сабийге болушургъа мадарым бола тургъанлай, къаты бла ётюб кетелмейме:( Атаны, ананы бетлерине джукъ айтмай, кёллерине тийерим келмейди, къолларына ачха бериб къоймай, сабийчикни кереклисин кесибиз ала турурму эдик?:финкинг: Айхай, психолог болуб, сансызыракъ ата-анала бла ушакъ этелсенг а:(

Бу теманы ачхан сагъатда, бусагъатда да сагъыш эте турама:финкинг: Казбекни личкасына джазыб, былайгъа чакъырыб, дин джаны бла не айтырыгъына тынгыларым келеди.:(


Мусса:гоккачыкъ: сизни да соруугъузгъа джууаб бериб къояйым:) Айшуля бла мен бу затланы юслеринден сагъыш этгенли талай заман болады. Баджаралмай къаллыкъ ишни бойнубузгъа алыргъа да къоркъабыз:(, алай а...тынч олтуруб да туралмайбыз. :( Бу теманы ачыб, миллетден оноу соргъаным аны ючюндю, "хо", керекли ишди, бирге этейик деселе, этерикбиз:)

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не обновляется ли человек еще чаще? Сколько человек умирает в одном человеке, прежде чем сам он умрет?
Къара чачлы 15.08.2013 15:52:46
Сообщений: 1750
Хау ,Дин жаны бла къалай болгъанын мен да билирге излейме ,Терениракъ!

Ол сабийни уа не сен, не мен ата -анасындан бек сюймейбиз !
Ол да алача боллукъду ,ол ызгъа тюзелсе!

Чырт сау -саламат халы болуп ,сабийи бла жукъ тилегеннге ,Бермейме (терс эсем да )!
Бутлары ,къоллары кетип ,тилегенлеге ,бер ненги да!
Сора къарт тиширыула пенсияларына кечиналмаймыдыла ,садакъа тилемей ?
Алагъа да тюз боюнлу тюйюлме !

Сабийлени уа иш этип ,юйретип тилетедиле !

Бир амал къурамасакъ ,бу хал бизни саудан ашарыкъды !

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Sabr 16.08.2013 15:17:29
Сообщений: 7255
Девушка Гор, бек керекли сёзню башлагъанса.

Кёлюме келген бир зат: алгъын Къарачайда, халкъ тийре-тийре болуб джашагъан сагъатда, тийреде онгсузгъа, ёксюзе, къарыусузгъа болушуб тургъандыла - садакъа тилеген бизде ёмюрде да болмагъанды.

Бусагъатда тийре-тийре джашагъан къалгъанды, элле джыйымдыкъ болгъандыла, ёзен башындан ёзен аягъына саркъыб кетиб барады халкъ да.

Быллай болумда, тукъум джыйылыула кёб иш этерге боллукъдула. Джыйылыб, алгъыш этиб, чачылыб кетмей, оноу этселе иги боллукъ эди. Тукъум башчыла айырылыб, юйюрлени барын къагъытха тюшюрюб, кимни къалай джашагъанын билселе - онгсузлагъа болушургъа мадар табар эдиле. Ариу алай этиб тура эселе да, билмейме.

Тукъумну башы, тёреси кесини тукъумуна къайгъырсын, фонд къурасынла, амалсыз кереклиге болуша турурча. Кимге оноу керекди, кимге ачха керекди - анга кёре бардырсынла ишлерин.

Тукъум тамадаладан бир халкъ тёре къуралса, бютеу халкъ проблемалагъа бирден оноу этерча боллукъ эди эди.
Сэстренка 16.08.2013 15:31:47
Сообщений: 9905
Къызла, вы такие молодцы, трудно подобрать слова, какие молодцы! Аллах сууаб ишлеригизге джазсын.
Фатима, Айшуля, наверное, 10 из 80 просмотров темы мои - читала и не находила, что написать.Я совершено согласна с вами, что помогать надо не только детдомовским детям, но и детям из "слабых" семей. Надо придумать, чтобы матери, которые обращаются за помощью, не чувствовали себя просящими. Надо, чтобы был официальный фонд помощи детям из малообеспеченных семей. Вы столько лет неустанно, постоянно занимаетесь организацией помощи нуждающимся детям, лучше вас это никто не сделает. Как мне представляется, наилучшим образом это можно было бы организовать при ОО "Барс Эль". Можем вместе (форумом) подумать или сами подумайте, как это лучше сделать.
Аллах болушсун! Аллах сууаб китабларыгъызгъа джазсын бу уллу ашхы ишлеригизни!

Я самая классная на форуме))))))))))))))
къара 16.08.2013 16:26:52
Сообщений: 665
Хо бек тюз ишди.Айда бир тёрт адам келмей къалмайды бизге офиске болушлугъ излей... ол къруда Алийни борчу тюлдю,хар адам мадарына кёре болушургъа керекди.Садакъа берирге керекди,закят борчлу адам аныда чыгъарыргъа керекди(олда джарлы мискин,факъыр адамныгъыды).
Мусса 17.08.2013 01:40:55
Сообщений: 2681
Девушка Гор,Бу теманы ачыб, миллетден оноу соргъаным аны ючюндю, "хо", керекли ишди, бирге этейик деселе, этерикбиз

Миллет сизге огъай дерик тюлдю, алая ким айтырыкъды Уставны мен джазайым,регистрацияны мен этейим,счетну ачарма,ачха джыйаргъа болушурма? Миллет кесини джашау къайгъылыды.Сизге юристни болушлугъу керекди(Сиз кесигиз аллай эсегизда билмейме).Сайтда saffas бла Сэстренка юристлеча джазадыла ала болушурук болурла.Бу ишни артына дери джетдирсегиз дуниягъа бош туумагъанбыз,деб айтыргъа боллуксуз.
Келик телю сизни атларыгъыз бла махтаннылыкъдыла.В.И.Ленин айтханлай:"Верной дорогой идете,товарищи!"
Мелиан 17.08.2013 02:07:11
Сообщений: 4843
Девушка Гор, [IMG]отличная идея!
можно я по русски напишу, не обижайся!)
помогать можно и нужно, тем более когда идет речь о не больших суммах для большого количества людей, т.е. каждому из нас не составит труда отдать 100-200-1000 рулей, а если жертвователей наберется 100-200-1000 человек, сумма получится значительная.

но есть тут несколько моментов, которые беспокоят.
1.на примерах других в сети, видно, что есть группы людей наживающиеся на помощи. т.е. создают фальшивые профайлы, крадут чужие фото, пишут свои карточки и телефоны, и туда утекают деньги, поэтому у многих пропало доверие.Впрочем, если этим занимается группа людей пользующаяся доверием, вопросы со временем отпадут.
2. действительно есть опасность приучить людей к тому, что им все дадут все принесут, а самим им делать ничего не нужно.
3. с другой стороны есть случаи, когда человеку нужна срочная денежная помощь на лечение и т.п. а есть случаи, когда человеку просто нужно помочь с работой, с частичной занятостью и т.д.

я бы предложила помимо просто денежных взносов, создавать что то вроде инфоцентра, делится информацией о том, кто ищет работников, или кто ищет работу.
сейчас например часто сталкиваюсь с тем, что ищут в республике швей,вышивальщиц.спрос на ручную работу есть, а спецов не так много. было бы здорово, если нуждающимся людям, помимо единовременной помощи, могли бы помочь трудоустроится,так и самооценка человека повысится, и помощь будет оказана.

п.с. перечитала три раза..кажется бредово написала.прошу прощения заранее за нестройность мысли,сложновато сосредоточится накануне экзамена)

Сэр, мы окружены!
— Отлично!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!
****
Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся равнодушными.
Сэстренка 17.08.2013 09:16:43
Сообщений: 9905
Цитата
Мусса пишет:
.Сизге юристни болушлугъу керекди(Сиз кесигиз аллай эсегизда билмейме).Сайтда saffas бла Сэстренка юристлеча джазадыла ала болушурук болурла.
Мен айтханча болса, Аллах берген "Барс Эль" тургъанлай, джукъ устав да керек тюлдю. В "Барс Эль" можно создать группу (отдел, направление работы), которая будет вести линию работы - помощь детям. Организовать дело таким образом, что будет открыто публиковаться информация о требуемой и также оказанной помощи, куда можно перечислять деньги: киви-кошелек, банковский счет, телефонный номер и т.п.

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Айшуля 17.08.2013 10:37:58
Сообщений: 4585
Цитата
Сэстренка пишет:
Мен айтханча болса, Аллах берген "Барс Эль" тургъанлай, джукъ устав да керек тюлдю. В "Барс Эль" можно создать группу (отдел, направление работы), которая будет вести линию работы - помощь детям.
Девушка Гор предложила то же самое, просто не все моменты осветила здесь) вопрос обсуждается, рассматривается...
Аллах айтханча болур!


Мелиан, эх, была бы возможность все это осуществить... сейчас рада тому, что успеваю просто кинуть клич, собрать денюжку и передать семье :) будем работать над этим! Мне очень нравится твое предложение с трудоустройством, к примеру женщина из той семьи с шестью детьми умеет шить, перешивает, ушивает-перешивает домашние вещи... но так, чтобы в их селе можно было бы этим заработать, даже не знаю...

мама Рамазана!
Айшуля 17.08.2013 10:54:40
Сообщений: 4585
Забыла цветочки :гоккачыкъ::гоккачыкъ::гоккачыкъ:

мама Рамазана!
казбек 17.08.2013 13:22:23
Сообщений: 636
Девушка Гор,
Ассаламу г'алейкум баг'алы эгечим эмда баг'алы джамаг'ат.
Ашхы ишге ашхы иннет этгенсиз Аллах болушсун.Дин джаныбла к'алайды деб сорасада дин джаныбла эм ашхы ишлерини бириди садак'а бермеклик,онгсузг'а,екзге,джарлыг'а болушмак'лык'.Эм биринчида дин темаланы бардырг'анла башларг'а керек болур эдиле быллай ишни,алая сиз тиилик этдигиз Аллах болушсун.Аллах, субханаху уа таг'аля к'уранда кеб джерде намазбла садак'аны бирге кельтиреди.Мен бусаг'атда тышындама,иншаАллах 10 кюден джыйыллык' болурма,Аллах буюрса Аллахыбызда файхамбарыбызда бу ишни юсюнде буюрг'ан затланы джарашдырыб джазарма.Эмда менден билимли джашлада бардыла былайда,алада айтырык'дыла иншаАллах.
Бусаг'атда сизге бу ишигизни юсюнден мен англаг'анымча джазайым
Биринчиси фонд к'урасаг'ыз деб айтылды былайда.Бек ашхы болур ол,алая узак' ишди,уллу,к'ыйын ишди.Аныда кере барырсыз,Мусса айтханча юристлеблада оноулашыг'ызда.Бюгюнлюкде айтханыг'ызча карточка ачыб телефонбла бу джумушну башларчасыз.Экинчиси кеб адам ышанамайдыла садак'алары терсине кетеди деб,алдаук' болады деб бермейдиле.Айтханыма келюгюз уллу да болсмасын,сизни таныг'ан адамлада сизге ышынмаг'ан табылмаз,барыбызда билебиз эмда к'уаныб болушург'а кюреширикбиз иншаАллах.
Даг'ыда айтырыг'ым элледе аллай инджилгенлени табсаг'ыз,аланы джаза барыг'ызда,эллени имамларына айтырбыз болушурук'дула,эмда Sabr аитханча тук'ум башчылаг'а айтсак' алада тынглаб к'оярык' болмазла деб турама.Даг'ыда бир,не эки инджилген юйдегини боюнларына алыб асрарча адамла бардыла.Тюгель ок'уулаг'а салыб ок'утмасалада,ашларын,кийимлерин,дарманларын толу тындырыб турлук'дула.Буда эсигизде бир болсун.К'орк'майын таукель этигиз,Аллах айтса бек хайырлы иш болур.Ахыр айтырым,биринчида ол ишни этерге керекди ,Алий Хасановичбла бир оноулашыг'ыз.Хайыр кельтиребиз деб фондха хата салыбда к'оймайык'.
Tinsirme 18.08.2013 17:57:52
Сообщений: 226
Девушка Гор, Къара чачлы, КМ миллетими гюльчюклери! Толусубла хар айтхан сёзлеригизге ХОУма!

Дагъыда унутаракъ болгъанлагъа эслерине къайтараим(айыб этмегиз):

"Мен КМ-ма дэсе адам" - ол адеблиме, намыслыма, ...., деген бла къалмай, кесини БОРЧЛУГЪУН миллетини
аллында чертлейди! Ол борчланы ичинде сиз джазгъанлада -- инджилген адамгъа болушургъа керекди
мадарыча, не кючюнда салыб садакъа джыяргъа джетдирмей кишинида КМ миллетинден!
Болушлукъ джетгенлегеда бильдире: "Бу сизни сыйыгъызны тюшюрмейди, бу сизни аллыгъызда миллет кесини борчун толтурады, джашау кёзюудю, кимда инджилге тюшюб къалыргъа боллукъду, андан чыгъргъа
заман керекди, ма ол заманчыкъкъады болушуубуз" деп.

Кесим а десем бу ишде -- чабышханлай, къуаныб (уллу джюг юсюмден кетгенине, сиз аны кесигизге алыб),
сизгеда уллу сый бере ичимден, бир 100-1000 сом ийэ турургъа хар ай саин бек разыем.
Бек сакълаб турлукъма тамамлатырыгъызны къайры йерге керек богъанын.
Девушка Гор 19.08.2013 11:27:38
Сообщений: 1318
Цитата
Мелиан пишет:
1.на примерах других в сети, видно, что есть группы людей наживающиеся на помощи. т.е. создают фальшивые профайлы, крадут чужие фото, пишут свои карточки и телефоны, и туда утекают деньги, поэтому у многих пропало доверие.Впрочем, если этим занимается группа людей пользующаяся доверием, вопросы со временем отпадут.
Бу айтханынг барды:( ол себебден, болушурукъ адамларыбыз бла тюбеб, кеслеринден хапар сорургъа керекди.

Цитата
Мелиан пишет:
2. действительно есть опасность приучить людей к тому, что им все дадут все принесут, а самим им делать ничего не нужно.
:( Кёб сагъыш этгенме. Къалай этейик?:финкинг:


Цитата
Мелиан пишет:
3. с другой стороны есть случаи, когда человеку нужна срочная денежная помощь на лечение и т.п. а есть случаи, когда человеку просто нужно помочь с работой, с частичной занятостью и т.д.

я бы предложила помимо просто денежных взносов, создавать что то вроде инфоцентра, делится информацией о том, кто ищет работников, или кто ищет работу.
Инфоцентр болса уа, бек аламат иш :) боллукъ эди:)
Цитата
казбек пишет:
Биринчиси фонд к'урасаг'ыз деб айтылды былайда.Бек ашхы болур ол,алая узак' ишди,уллу,к'ыйын ишди.Аныда кере барырсыз,Мусса айтханча юристлеблада оноулашыг'ызда.Бюгюнлюкде айтханыг'ызча карточка ачыб телефонбла бу джумушну башларчасыз.Экинчиси кеб адам ышанамайдыла садак'алары терсине кетеди деб,алдаук' болады деб бермейдиле.Айтханыма келюгюз уллу да болсмасын,сизни таныг'ан адамлада сизге ышынмаг'ан табылмаз,барыбызда билебиз эмда к'уаныб болушург'а кюреширикбиз иншаАллах.
Фонд къураргъа эртдерекчик болур, тюз айтасыз :думаю: къарыубузгъа кёре болуша башлайыкъ. Заман кесин кёргюзтюр. Кёб адам ышанмайды, эм бек мени бюгюн сагъышландыргъан олду. Аллах сакъласын, биз таза иннет бла этерге кюрешген ишге керексиз сёзле айтылыб къаладыла, деб бек къоркъама. Кёб сагъыш этгеним да аны ючюндю.:финкинг:


Цитата
казбек пишет:
Хайыр кельтиребиз деб фондха хата салыбда к'оймайык'.
Аллах сакъласын. Ол затны юсюнден сагъыш да этмегенме. Былайда, форумда джазгъанлыкъгъа, Фондну ишлерини бири болсун демейме бу этиле башлагъан джумуш. Баджарлыкъ болсакъ, миллет бирге этерикбиз. Орусча айтсам:) "Эльбрусоид" тут ни при чем:)


Цитата
Tinsirme пишет:
Болушлукъ джетгенлегеда бильдире: "Бу сизни сыйыгъызны тюшюрмейди, бу сизни аллыгъызда миллет кесини борчун толтурады, джашау кёзюудю, кимда инджилге тюшюб къалыргъа боллукъду, андан чыгъргъа
заман керекди, ма ол заманчыкъкъады болушуубуз" деп.
:)

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не обновляется ли человек еще чаще? Сколько человек умирает в одном человеке, прежде чем сам он умрет?
Abdullah 21.08.2013 12:26:49
Сообщений: 1615
Цитата
Девушка Гор пишет:
Миллетибизге керекли иш, Биригиб болушсакъ къалай дейсиз?
:alamat: тюз айтаса. Сора бизде кёб адам сенича быллай затладан хапарсызды, кеси барыб, кёрюб айланмаса, эсине огъуна келлик тюлдю. Ол себебли бу затланы юсюнден сёлешиле, хар ким эсгертиле турмаса хапарсызлай барыб турлукъбуз. Фитр садакъаны огъуна кимге берирге билмей къаласа элде.
Мелиан 21.08.2013 16:33:28
Сообщений: 4843
третий раз перенабираю сообщение, что то предыдущие не сохранились(

Цитата
Девушка Гор пишет:
Бу айтханынг барды:( ол себебден, болушурукъ адамларыбыз бла тюбеб, кеслеринден хапар сорургъа керекди.
это по любому так.и знаешь, мне кажется, это было бы даже полезней, чем просто деньги,когда человек вживую встречает людей которым не все равно,это помогает ему поверить в жизнь,взяться за дело.порой людям не столько деньги нужны, сколько внимание
Девушка Гор пишет:
Цитата
:( Кёб сагъыш этгенме. Къалай этейик?:финкинг:
Цитата
Девушка Гор пишет:
Инфоцентр болса уа, бек аламат иш :) боллукъ эди:)
мне кажется это уже больше задача для Барс Эля, тем более, что по идее они будут заниматься вплотную с представителями родов. именно тут будет удобнее продвигать идею, что помогать можно и внутри рода.
причем помогать не только материально, но и найти работу
например,сама на практике столкнулась.сейчас многие фамилии хотят издать книги про собственный род, фамильное древо и т.д.некоторые уже находятся в процессе сбора инфы.работы там много.собрать материал, оцифровать, отсканировать фото, документы,расшифровать тексты и т.д.требует много времени,идеально к такому привлекать школьников, студентов.так почему бы не привлекать к такой работе тех, кому нужна помощь и не оплачивать ее.понятно, что миллион на этом не заработать.но это честно заработанные деньги.плюс возможность получить полезные навыки, выучить новую информацию))пример примитивный)))но надеюсь направление мысли понятно


по инфоцентру)
по сути, форум уже частично выполняет эту функцию, сюда скидывают инфу о вакансиях, здесь же пишут если ищут работу.
в рамках барс эля эту работу можно усилить и углубить.хотя бы в том, что бы активно продвигать тему объявлений, связанных с работой, на форумах, в социальных сетях.

и кстати, сейчас говорят, набирает популярность частные микрозаймы.
можно было бы подробнее узнать об этом)

Сэр, мы окружены!
— Отлично!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!
****
Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся равнодушными.
Айшуля 28.08.2013 13:16:04
Сообщений: 4585
Къайсы темада джазаргъа билмейме...былайда джазайым...
Бундан алгъа 1 джыл болгъан Батчаланы Аиша деб къызчыкъгъа операциягъа ачха джыйылгъан эди...
Тюнене энтда бир смс келгенди менге, болушугъуз деб тилейдиле. 75 минг сом джыйаргъа керекди тамблагъа дери эчи.
Ненча джыйылгъаны, ненча къалгъанын джыйаргъа сорургъа изледим, дагъыда Фатима - Девушка Гор келгинчин, къызчыкъны анасыны номерин табалмайма(((
Сакъларгъа заман джокъду дедим да джаздым бери, vkontakte деген сайтда да джазгъанма, Аллах айтса джыйылыр!!!
Любая сумма может помочь!
Реквизиты для перевода: билайн: 89094963089 или карты сбербанка: 4276860023953686

P.s.: извиняюсь за ошибки
Изменено: Айшуля - 28.08.2013 13:58:37

мама Рамазана!
Айшуля 28.08.2013 13:31:18
Сообщений: 4585
табдым билген адамны, благотворительный фонд "Салям" - Айше сейчас все хуже и хуже, вчера собрали 15 тыс. из них 12 ушли на лекарства... и так каждый день, поэтому сумма 75 000 для операции остается и ее нам надо собрать, Аллах болушсун!

мама Рамазана!
Айшуля 30.08.2013 11:03:42
Сообщений: 4585
:превед: операцию вчера сделали! правда о состоянии ребенка пока ничего не знаю, Аллах айтса ей лучше!!

мама Рамазана!
Айшуля 30.08.2013 11:13:59
Сообщений: 4585
сейчас Аиша спит!

мама Рамазана!
Къара чачлы 30.08.2013 11:44:37
Сообщений: 1750

1 0

Ичибизде башы аурумагъан ,бир кере окъунча ,бир адам бармыды ?!
Баям, болмаз ,болса уа бек излей эдим!

Бир айтыгъыз ,ол башыгъыз ауругъан сагъатда ,эсигизге не тюшеди, келеди ?!
:
Бирле чырт сагъыш эталмайдыла ,этерге излеселе да ,баш ауруу къоймайды. Ол сагъатда нени да унутуп, "шо бу Баш иги болгъу эди ансы " деген сагъыш саулай мыйыны алып къояды. Чиририк баймыса, бурху гыржынынг болмагъан жарлымыса чыыырт "къулагъынга кирмейди"!!!

"Башым ауругъаннга тезалмай турама, сора жер -жерлери тынчлыкъларын алып ,жанлары эки дуния арасында айланнганланы кюнлери къалай болур? Жашауларындан тюнгюлюп, кюйюп, муратларыны къанатлары сынып, "мындан эсе елюп кетги эдим" дер чекге жетгенлени халларын мен къалай ангыламайма? "---ма бу акъылла барыбызны да жюрегибизге сингип, орналыргъа керекдиле. Кебюбюз , кесибиз ачыу сынамасакъ, башханы ачыуун ангыламайбыз, не медет, кесибизни къайгъыбыз кесибизге бир мазаллы керюнюп ,бирсиленикиле уа жукъгъа да тергелмей къаладыла !
ДИН! ЖАН АУРУТУУ! АДАМНЫ ОНГУН АНГЫЛАУ (АНГЫЛАРГЪА ИТИНИУ )! КЕСИН, АНЫ ОРУНУНДА БИР КЮН БИР БОЛУП КЪАЛЫРЫН СЕЗИУ, АНДАН КЪОРКЪУУ! - была бек керекдиле бусагъатда биз Миллетге!

Бюгюн биз бирсилеге къалай болсакъ да, тамбла бизге жа бирсиле алай боллукъдула!
Жарсыугъа, къолунда болгъан жууукъла бла жууукълукъ тутуп, къолайсызланы уа чырт излемей къоябыз! Ол биринчилеге жалына уа, "байдан умут эте, жарлыдан егюз багъасы къорады " дегенлей , небизни да ташыйбыз !
Ол а аны капегине санамай къояды ,жаугъан келге жауа эди деп, бош айтылмагъанды.

Ол затха саналмай ташылгъан ырысхыны ондан бири уа жаланнгач жашауну жесирлерине : аурууундан болушур эди, ач къарынын токъ этер эди, кийимлерин жангыртыр эди!
Алай ол бизге керекмиди? Андан бизге не хайыр? Аны жууукълугъу мени халкъ бетинде сыйымы тюшюреди!
АЛЛАХ А НЕНИ ДА КЕРЮП ТУРАДЫ !

Бу жарлы сабийле, ахча амалтын ,кюнлерин "кюнсюз " ашыргъанда, биз а "къайгъы " атлы къайгъыланы жарсыуун сюрюп айланабыз!
УЯНЧЫ, АЯЗЧЫ, КЕСИНГЕ КЕЛЧИ, МИЛЛЕТ!

Адам жанны къутхарыргъа къолунгдан келе тургъанда, бурулуп къалай кетебиз?!
Изменено: Къара чачлы - 30.08.2013 14:01:01

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Айшуля 07.09.2013 14:21:36
Сообщений: 4585
ичим кююб барады, биягъы мени :тук: оруслула джыйылыб болушхан къызчыкъгъа "къуса" турала((( кечериксиз сезюм ючюн, андан аман айтырча болгъанма((((( одноклассникледе миллетни джыйыб, ачха джыйыб кюреше эди бир ухти къызчыкъ, ачханы уа Батчаланы Айшагъа джыйа эди. Ол сеир, тюрлю адамла кириб болгъанны баш тюбюне этиб бошадыла, джокъду аллай сабий бир больницада деб(((
Къуру да кесибизни тилде джазыб турургъа керек болгъанын ангылаб башладым(((((

мама Рамазана!
Амняша 09.09.2013 10:08:32
Сообщений: 89
Фатима, бек иги акъыл келгенди башыгъызгъа! :alamat:Мен да бек разыма бу ишге! Келигиз ачайыкъ бир счет банкда, хар айлыгъыбыздан ата барырбыз мадарыбызгъа кере талай сом. Джыйыла барса, ол бир талай ачха боллукъду, бир керекли кюн кимге болса да бек джарарыкъды. Уллу суууаб ишди. Бу ишге "огъай" дерикле боллукъ болмазла деб турама. Сенича ариу джаза билмейме, алай болса да бу аламат суууаб ишни атыб къоймагъыз, башлагъан ишни артына дери бардырайыкъ.
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный