Болушугъуз,мен назмула джаздым да, не этерге билмейме!

taulanud 19.09.2009 19:46:55
Салам,мен бу теманы джангы форумдада къурагъанма,анда адам аз болуму деб бундада къурайым деб сагъыш этиб берида джаза турума,джангы форумда Джёгетей-Мара деб атагъанма кесиме. меннге 18 джыл болгъандыда,мен форумладан джукъ ангыламайма алкъын,сизден болушлукъ тилейме,мен бир-бирледе олтура келемеда, назмула джазыб къояма. Сиз а ана тилни иги билген адамла, дунияны кёргенле. Халатларым бар эсе аланы тюз этигиз, назмуларыма да не сёз айтырсыз?игими,аманмы-эркинлик сизде
taulanud 19.09.2009 19:49:01
Бизни арабызда терен тенгиз,
Джити къылычны алама,
Сюймекликни айтырмы бирибиз? ?
Къылычны къынына салырма...

Тюбешир кюнлени сакълаб кюеме,
Айтыргъа сёзюмю хазырлай...
Тауусгъан джерге насыблы келеме ?
Джарсыдым анда сени табалмай...

Сёзюме джууаб сакълайма,
Кёкде джулдузланы инакълай,
Ингирде кёзлеринге къарайма ?
Насыбны алада табалмай!

Ариу кёзлери,таза джюреги ?
Насыбны табханма мен алада,
Кёксюл джаулугъу,нюр бети ?
Унуталмайма аны чыртданда!

Джаз келди бизни дуниягъа,
Къышны ётдюрдюм сагъышлай...
Муратым толурму бу айлада?
Айтырмамы сюймекликни шыбырдай?

?Къар эрисе,джюрегида эрирми?? -
Деб сагъышха насыблы киреме,
?Арабызгъа сюймекликда келирми?? -
Сюймекликни кёзлеринде излейме..

Огъесе,къылычны джалан этгенлей,
Думп болайым башха дуниягъа?
Неда, ёмюрню насыбда ётгенлей,
Салайым къылычны табхагъа?...
taulanud 19.09.2009 19:49:55
"Малкъарда автобусда"
Назмула джазаргъа фахмумда болмаз,
Дагъыда кёлюмдегин айтайым,
Бир къыз айтханлай: ?акъылынг табылмаз?
Дагъыда джюрекни ачайым

Тау джерлеге ? Малкъаргъа ? мен бардым:
Ариулукъ акъбашлы таулада,
?Къарачайдан ариу джокъ? - ол сагъышым
Энди думпду мени башымда

Мийик таулары ? биздеча мийик,
Саркъгъан суулары ? Къобандача кенглик,
Ёзенлери, кёллери ? бирдта терен,
Биченликде джайылыб ? биздеча гебен

Халалджюрек адамлары элледе,
Тау адетни билиб сакълагъан,
Къарачайны бирдта бек сюелле,
Анасын сюйгенча улан!

Кетерге деб, джолгъа тебредим,
Джолда малкъар къызны кёргенме,
Юйюме тансыгъымы унутдум,
Къараб ол ариу ойнагъан кёзлеге!

Къарамы джилтин кибик джылтырай,
От тамызды джаш джюрекде,
Атын сорургъа ёт табалмай,
Сынадым ?бир сеирле? кесекге...

Бир ариу ышара кёзлериме къарады,
Менда къараб, сюйюб тебредим,
Нальчикге блай киргенлей чыкъгъанды,
Мен-тели ызындан бара билмедим

Бир бек сокъурандым алай этгеннге!
Юйге джыйылыб оюмлаб башладым:
Бармыд мадар сюйген джюрекге?
Энди ол къызны къайдан табайым?

Ой Малкъар, кёб сынатдынг игилик!
Къайтырма мен ол таулагъа,
Излерге джюрегиме сюймеклик
Акъбетли малкъар къызны табаргъа... 29 августда 2009 джыл
taulanud 19.09.2009 19:51:09
?Оздунг къатымбла?
Ма сени табармамы деб,
Тёгерекде эллени аулагъанма,
Джангыз сени джашайма излеб
Ариу кёзлеринги джаратханма!

Ингирде, агъачха мен олтуруб... -
Джайны ахыр ашхамы,
Кюнбатышха эсинги сен бёлюб,
Ётюб а кетдинг орамны...

Эки кёзюмю сенден алалмай:
Ариу балбетли чачларынг,
Эсими атдым санга мен алай,
Ёмюрде джюрекде сен къалдынг!

Сен ётгенли кетди бир сагъат ?
Заман барады тохтамай
Дунияда алай мы болад?
Сюйдюм сени олсагъатлай!


Кёрмей сен-ариуну джашайма,
Ол кюн тарихге кетгенли,
Олтуруб тёгерекге къарайма,
Излей сени ариу бетинги...

Эсимде къалды джайгъы кюн,
Сагъыныб аны джашайма
Ким биледи джетерми ётюм,
Сени табыб къачыргъа?

Къайдан табайым сен-джулдузну,
Огъесе ол ишни къояйым?
Билемисе тазалыгъын тау суну?
Анга ушагъан джюрегинг...

Огъай, табарыкъма,сёз береме,
Унуталмам ол ариу кёзлени!
Дунияда джангыз сени излейме,
Айтырма кёлюмдеги сёзлени!

19 майда 2009 джыл
taulanud 19.09.2009 19:51:40
"Али - ауругъан улан,къалмады дунияда санга адам"
Сёзле табмайма мен айтыргъа...
Къайдан табайым аланы?
Кёлден керек эдиле чыгъыргъа:
?Къалмад дунияда адамы!?

Сабий эдим мен ол кюнледе,
Али озуб бир айтым сёлешди,
Кёрдюм аны биринчи мен кере,
Сыпаты кёлюме джерлешди...

Сизле мы?да кёргенсиз аны-
Джер-джерде айланад ол адам,
Базарлада, орамда баргъаны,
Кёлюмдегин джазалмайд къалам...

Джюн базарда кёргеним,
Бир ачыула этди джюрекге:
Алини ачха тилегин,
Унуталмам чырт кесекге.

Ачха орнуна тюкенчи, къарасам,
Хычын тутдурду къолуна,
Алини бетинде ыспас ча къарам -
?Саубол? дегени ол адамгъа...

Бир кюн бизни ормабла ёте,
Бара тура эди Али,
?Кимсе? деб айтада кёре,
Къарнашым соргъа изледи -

Халалджюрекни-сабий сезеди,
Алини джанында игилик-
Кесини ауурууун ол билмейди,
Тёгерекде адамла: ?телилик!?

?Тели Али? - деген сёзлери -
Тийребиз алай сёлешед,
Аманлыкъ алада белгили!
Аманнга аман илешед!

Нек сёлешесе алай,о миллет,
Керексизге гюнахла аласа!
Игилик джанынгдан мы кетед?
Огъесе ? ойнаб тоймаса!

Ойнада, ойна, къолунга оюнчакъ...
Нек къутургъансыз алай?
Чюйде тагъылгъан алчы минчакъ,
Тиле Аллахдан шыбырдай!

Ауругъан адамдан кюлгенле,
?Джокъдула? - деб айтсагъыз -
Ётюрюкдю, кесим кёргенме,
Кюле баргъанны, ажымсыз!

Али уа энди къайдады?
Кёрмедим аны эртдеден...
Тилин чайнаб мы барады?
Неда элибизден мы кетген?

Намыс,адеб дегенча ишле
Джокъ мы болуб баралла?
Нек ийдинг башынгы энишге,
Адамлыкъ керек табаргъа!

Джюрекледе табайыкъ адамлыкъ,
Алича адамланы джокъларгъа,
Джаныбызгъа излейик мамырлыкъ,
Чюйден минчакъланы алыргъа...
5 сентябрда 2009 джыл
молодец 19.09.2009 20:37:37
taulanud

Молодец!!!!!!!!!!!!!!!
Ана тилде джазгъанынга бек разыма. Аллах болушсун бу ишингде!!!
taulanud 19.09.2009 21:26:24
молодец саубол къарнаш,Аллах разы болсун. окъугъанынгада саубол
Нереальный маньяк 19.09.2009 22:31:00
Да-а-а! Молодость...
Сюймекликке сингиб турасада алан! Да алай эте тургъада керекти да! Стихи хорошие ... продалжай. Так и мастерство отточишь! Ведь кто не делает, тот не достигает.
Девушка Гор 20.09.2009 15:03:16
taulanud
Машалла!!!
Сора, турабызда джаш тёлю ана тилин билмейди дейбиз, ккъарачыгъыз къаллай назмучубуз барды.
къарачайлы 21.09.2009 15:10:41
taulanudмен бир-бирледе олтура келемеда, назмула джазыб къояма
сау къаллыкъ, мен хаманда олтуруб турур эдим, былай джазалсам
къарачайлы 21.09.2009 15:18:28
Нереальный маньяк
хар джол сайын джангы сюйгени болгъаны табсызды ансы
къарачайлы 21.09.2009 15:21:48
taulanud
Къалайданса ашхы улан? Ахыр назмунгу уа бир бек джаратдым, ол Алийни юсюнден менда эшите тургъанма
taulanud 21.09.2009 22:21:45
Нереальный маньяк Саубол къарнаш! тюз айтаса...къадалыргъада заман аз боладыда.мен медицинскийде окъуймада 2 курсда.аны себебли бош заман табылса, кёлюнге сёзле да келсе джазама
taulanud 21.09.2009 22:23:56
Девушка Гор Саубол эгечим. ана тилни уа,тюз айтаса, билселеда сёлеширге излемейле
Highlight 21.09.2009 22:29:45
taulanud
Болушугъуз,мен назмула джаздымда не этерге билмейме!
юйюнг къуруду марджа! къач!!!
__________________
по теме: ана тилде назму джазгъан бек къыйынды деб келеди келюме. аны бла кюрешгенле бизни миллетде аздан аз болуб барадыла. барысын да окъуялмадым алай а бек сейирсиндим. Къоймай джазыб турсанг - аперим
taulanud 21.09.2009 22:31:22
къарачайлы да энди хар олтургъан сайын да джазалмайма,кесим да ангыламайма къалай болгъанын. Блай бир талай кюнню джыйыла келеди да башымда,сор къагъытны алыб келтиреме кёлюмдегин.

ол сюймеклик деген а- унутда къой.сюймекликге къалай эсе да дженгил сингиб къалама.ол нек богъанын чурумунда джангы ангылагъанма-керти сюйген болмайын.

Мен Джёгетей-Аягъынданма, школда уа Черкескийде окъугъан эдим.Юзюк элим а - Мара.
Сен а къайдан болурса?
къарачайлы 22.09.2009 14:12:39
taulanud
да мен а уа , АШХЫ УЛАН, узакъданма, Зеленчюк райондан, да игиди фахмулуса, джаза билмесемда кесим, окъургъа, критика этерге аман тюлме, аферим, тохтама, тыйма, ким биледи, келирлени Къайсыны болубда къалырса
Бейбарс 22.09.2009 22:28:24
taulanud, салам алейкум! Фахмулу жаш болгъанынгы назмуларынг айтып турадыла. Бусагъатда литературабызда сенича жашларыбыз жокъну орнундадыла. Жазгъан назмуларынгы бир къауумун "Минги тау" журналда биз сюйюп басмаларыкъбуз. Хайт де! Назмуларынгы mingitau@mail.ru электрон почтагъа ий. Ёлмезланы Мурадиннге деп къошарса. Назмуларынг бла бирге суратынгы, ёмюрбаянынгы да жазып ашыр. Алгъыш биргеди.
taulanud 23.09.2009 21:24:17
Аликум Салам.саубол,Ёмюрбаян - неди ол бир ангылатсанга ха???
мен шабат ингирде юйге къайтханлай Ставропольдан, компьютарыма олтуруб сен айтхан почтагъа иерме.
Айиб этме къарнаш, "Минги Тау" журналны къайдан табаргъа боллукъду?аллай болгъанын билген да этмегенме,сенден биринчи кере эште турама.сен кесинг ол журналданмыса?
къарачайлы 24.09.2009 09:38:10
taulanudавтобиографияды))) Минги Тау журнал а уа Малкъарда чыкъгъан литература журналды)))
Бейбарс 24.09.2009 21:21:40
taulanud,салам алейкум. Къарачайлыёмюрбаян не болгъанын санга ангылтды, Минги Тауну юсюнден да тюз хапарлыды.Ол ана тилибизде чыгъады. Тиражы 1500 экз. Аны жазылып алыргъа боллукъду жаланда.
Хау, мен бу журналда ишлейме. Жазгъан затларынгы барын да мени атым бла Минги Таугъа жибер. Кёл салып ишлерик жаш эсенг, мен санга билеклик этерме. Алгъыш биргеди.
taulanud 26.09.2009 19:12:34
Бейбарс Аликум Салам,мен юйге къайтыб турама, тамбла ызына окъуугъа кетиуду, бусагъатлай сен айтхан электрон почтагъа джиберликме, лекцияда олтура келе бюгюн, энтда бирни къурадым, аныда ашырама
Ocean 26.09.2009 19:28:21
Нереальный маньяк
Сюймекликке сингиб турасада алан!Suymeklik k`anatlatadi... 4o napisala sama ne ponyala
Ocean 26.09.2009 19:32:56
taulanud

biz jazma desekda, tohtarik tyuulse 6utka

Kerti i4ingden kelgeni jazzzzzzzzz!!!
taulanud 26.09.2009 19:39:45
Берекет Аликум Салам, айтханынга саубол, "Сары атым" - керти иги назму,магъанасы болгъан назму.школда Минги тау деген джырныда азбарлагъан эдик.

Табхагъа къарадымда, анда къарачай китабладан:
назмуладан джангыз бири: Акъбайланы Азрет - Къарачай десем..поэмала,балладала,назмула,хапарла.

Дагъыда: Хубийланы Магомет - Ауушла.къысха хапарла.
Хубийланы Осман - Аманат-роман
Къагъыйланы Назифа - Къарча экинчи китабы - роман
Байрамукъланы Фатима - Бушуу китаб-биринчи кесеги-документальный роман
дагъыда:
Лайпанланы Сейит - Гюрге кюн, биринчи китабы.
аны кёб болмай окъуб бошагъанма,айыб этме, бир алты-джети айны окъугъанма аны аз-аз,сора къарасам:биринчи китабны ахыры.
энди экинчисин да къайдан табарыкъма?

сен айтханлай,форумлада аулаб излейим,окъуйум, башыма акъыл кийиреим, заман табаргъа кюрешиб,ким биледи, джазаргъа фахмум бар эсе, не аманы барды кёрге джазыб?

Чабакъгъа акъыл табагъа тюшсе келеди - дегенлей.ол сёзню эки магъанасы бар кёреме,экинчиси-джукъ кёрмей ол табаны иссилигин билмессе

сау бол сёзюнге!
taulanud 26.09.2009 19:43:41
Ocean да саубол!!!сюймеклик къанатланы бусагъатда тюклери чачылыб туралла
Ocean 26.09.2009 19:47:41
taulanud

сюймеклик къанатланы бусагъатда тюклери чачылыб туралла


ai aman kesing, ne eterigesen k`natlani kokke hazirla, tyukle oserle
taulanud 26.09.2009 19:58:21
Ocean хазырдыла, джайыб турама кёкке термилиб,учар кюнню сакълай
Ocean 26.09.2009 20:00:25
taulanud

кёкке термилиб,учар кюнню сакълай

taulanud 26.09.2009 20:00:28
къарачайлы тыймазгъа кюрешеме, сау бол.сёз ючюн бюгюн лекцияда энтда бир къурадым
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный