Назму жазгъан жаш адамлагъа билдиригиз!!! АДАБИЯТ ЭРИШИУ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС.

Назму жазгъан жаш адамлагъа билдиригиз!!! АДАБИЯТ ЭРИШИУ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС.

Къара чачлы 06.01.2016 19:58:00
Сообщений: 1750
Юйгюзге да игилик, сыйлы окъуучула эм да Эльбачыла!
Сиз билгенден, талай жылны ичинде Жырчы Сымаил бла Мёчюланы Кязим атлы адабият эришиу ётюп тургъанды, жарсыугъа, быйыл ол тёре къуралалмады. Болса да, андан уллу къыйынлыкъдан миллетибизни Уллу Аллах сакъласын!
Мен адабият бла, энчи уа назмучулукъ бла байламлы "Биринчи атламла " деген ат бла бериуле эте турама, хапарлы болгъаныгъызча, жазгъан адамла аздан - аз... Ол а не ючюндю? Мени оюмума кёре, адам талай зат ючюн жазаргъа болады шёндю:
1. Къагъытха кёлюндегин, жюрегиндегин тюшюрмесе, тынчаялмайды. - Ол меничала болур))).
2. Жаза башлайым да, юйюме бир хайыр да тюшюрюрме.
3. Миллетге назмучула керекдиле, назму болмагъан адабият - сюймекликсиз да болур, ол а - таза сезимди, жашауну татыулу да, бай да, сейир да этген, айнытхан!

Къысхасы!
Башында айтылгъан эришиуге къатышып, лауреатла болгъанла: Къушджетерланы Айшат, Газаланы Амина, Жабелланы Лаура эм да мен - Апполаны-Рахайланы Диана жангы эришиу ётдюрюрге излейбиз!
1. 35 жылдан артыкъ болмагъан.
2. Назмулары бир жерде да басмаланмагъан.
3. Ана тилинде жазгъан. Мен орус тилде, ингилиз эм да башха тилде уста жазама деген бар эсе, таулу тилге кёчюрюрге кюрешсин, къолундан келгенича, аланы да къошабыз.
Жюз тизгинден тёрт жюзге дери назмуларын бу темагъа салсынла, къысха хапар кеслерини юслеринден, суратлары.
20 мартха дери ишлери эришиуге алынадыла.
20 - чы мартдан 12 апрельге дери жюри ол намзуланы тинтирикди эм да биринчи, экинчи, ючюнчю жерлеге тийишли болгъанланы айырлыкъды.

1 жерге - 15 минг сом.
2 жерге - 10 минг сом.
3 жерге - 5 минг сом.


Бу ёчлеге къошаргъа сюйген бар эсе, хош келсин!
rahaevadiana@yandex.ru - мени почтамды, бери жазсын.
Ёчге берилген ахчаны уа ким ёзденлик этгени эришиуню ахырында айтылыр!

Алайды да, сакълайбыз!
Бу ёчле ючюн окъуна эришмесегиз да, къарачай - малкъар адабиятны жарыкъ жаннган чырагъы ёчюлмесин, аны айыбы бизде болур деген оюмну тутуп, хайт дегиз!!!!!!!!!


БУ ЭРИШИУНЮ ЮСЮ БЛА СОРУУЛАРЫ БОЛГЪАН "АКЪТАМАКЪ" ТЕМАДА СОРСУН, БЕРИ ЖАНГЫЗ НАЗМУЛА САЛЫНАДЫЛА.
Изменено: Къара чачлы - 12.03.2016 21:36:22

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Дочь Бฉлкฉрии 07.01.2016 00:08:14
Сообщений: 12
Къара чачлы, Аллах ыразы болсун))) Аперим къызлагъа. Миллетни тамбласыны сагъышын этесиз. :alamat:
Изменено: Дочь Бฉлкฉрии - 07.01.2016 00:08:48
Къара чачлы 07.01.2016 15:15:02
Сообщений: 1750
Малкъарланы Карина
1996 жылда Къабарты - Малкъар республиканы Хабаз элинде туугъанды. Онбир классны анда тауусуп, КЪМКЪУ-ну къарачай-малкъар тил бла адабият бёлюмюне киргенди, бюгюнлюкде анда 2-чи курсда окъуйду.
Каринадан мен ол бёлюмге нек киргенсе деп соргъанда, былай жууаплагъанды:
"Назму жазама да, бирде уа сёз байлыгъым жетмегенча болама, сёз байлыгъымы кёбейтирге сюеме бек биринчиден".* * *

Не тюрленнгенди бизни таулада!
Ким заран жетдирген болур алагъа?
Алыгъынча намыс нек жюрюмейди арада?
Нек осал болгъанбыз адет-намысха?
Къайда къалгъансыз субай къызла?
Къайры букъгъансыз жигит жашла?!
Нек алдангансыз жангы жашаугъа!?
Нек тенг болмайсыз ёхтем таулагъа!?
👑:


АТА ЖУРТУМ.
Сенде ётгенди сабий заманым.
Ышанама мында ётюр къартлыгъым.
Уллу Аллахгъа этеме тилек,
Ата Журтумдан айырмасын деп
Таулугъа неди уллу саугъа?!
Не керекди анга тынч солургъа?!
Жууабым бирди бу соруугъа:
"Манга жашаргъа керекдиле Таула!"
👑:

КЪАРЫНДАШЛАРЫМА
Къыйын кюн билеклик этгенле,
Жумушум болса мычымай жетгенле,
Къууанчым болса биргеме къууаннганла.
Бир къарамлары бла жюрегими жарытханла.
Кимни юсюнден айтаса деп соргъаннга,
Атагъанма мен бу назмуну Къарындашларыма.
Болурму бу дунияда насыплы,
Кёп къарындашы болгъан эгечден?!
Мени да Къарындашларымдыла,
Дуниямы насыплы, къууанчлы этген.
Къарындашларым - жанларым,
Сизсиз мени жашау къанатларым,
Жанып турсала сизни кёзлеригиз,
Къууана жашарыкъды эгечигиз.
Аман адамладан сакъласын сизни Аллах.
Бир Къарындашыма да жетмесин палах.
Кече да, кюн да сизсиз сагъышым.
Жетсин Аллахгъа сизге этген алгъышым.
👑:


АНАЛАГЪА
Кимге чабабыз жарсыуубуз болса?!
Кимге тарыгъабыз жаныбыз къыйналса?!
Кимни тобукъларында сюебиз жукъларгъа,
Жюрек къызыл от бла жанып барса?
Ким къурагъанды "Ана" деген сёзню?!
Ариулугъу бла къууандырад жюрекни, кёзню.
Ким чыгъаргъанды биринчи аууздан аны?
"АНА" деген дуния байлыгъыды хар адамны.
Ананы къоллары - бизге къанатла,
Хар къыйынлыкъдан сакълайдыла ала.
Саулукъ тилейме Ана къоллагъа.
Къанатланы да бек къыйнамасынла балала.
Ананы жюреги уа - от жагъа!
Жылыуу бла жылыта суукъ кюнде.
Ол жюрекде къайгъы къурумаз балагъа,
Кечелени ётдюрюр, жукъу болмай кёзде.
Кёзлери уа Ананы - башыбызда кёк,
Сабийин къайда болса да кёред.
Сизге бир тилегим барды, балала,
Жаудурмагъыз ол кёкден жауунла.
👑:


Сюймеклик…
Сюймеклик, кюн кибик,
Жашайды ёмюрледе.
Сууукъ кюн кёкден тие,
Жылыу беред жюреклеге.
Мен да сюйдюм сени,
Жылыу келир деп жюрекге.
Ой билмей эди сабий жюрегим,
Бу муратха жетмезлигиме.
Сени кёзлеринг ушай эдиле
Басхан сууну кёклюгюне.
Батып къалыргъа къоркъуп турама
Ол кём-кёк кёлню иченде.
Бир заманда ант этген эдим
Сени жангынга айланып къарамазгъа.
Жетерик сундум къарыуум
Сени атынгы сагъынмазгъа.
Бар эди мени муратым
Жюрекде сюймекликни ёлтюрюрге.
Битеу суратларынгы жыйып,
Къызыл отда кюйдюрюрге.
Озгъан заманланы кёзюме кёргюзте
Китабны бетлерин ачханча къарайма,
Сени кьарамынгы эсиме тюшюре,
Тарала, жаш жюрегимден бошайма.
КЪАРАЧАЙДА БАЙРАМ.
Уллу Къарачай,санга барабыз,
Къууанчдан толуп жюрегибиз,
Эрттеден бери тансыкълап турабыз,
Бизни къарындаш миллетибиз.
- Ахшы жолгъа барыгъыз-, деп
Ашырды Минги тауубуз бизни,
-Барыгъыз,сакълап турады
Домбай къарындашым сизни.
Ма Бештауну да ётдюк,
Бек кёп ариу жерлени да кёрюп.
Къайын терекле сюеледиле субай,
Бизни келгенибизге ышара къарай.
Жетдик санга, Шам Къарачай,
Къонгур къаяларынга ёхтемленип къарай,
Тюбе бизге, Ата къарыдашыбыз,
Бол бизни бюгюн сыйлы къонакъбайыбыз.
Сен, Къарачай, бизге тюбединг,
Къучакъларынгы кенг жайып,
Бийик тауларынгы, таза шауданларынгы
Ариулугъу жюрегибизни къууандырып.
Ойнап, кюлюп ашырдыкъ
Бал чучхурлада заманыбызны.
Ёмюрге да унуталмабыз,
Айранга аталгъан байрамыбызны.
Малкъар халкъ Къарачай миллетге
"Сау бол" деп айтады.
Къысха заманны ичинде къонакъгъа,
Уллу Малкъаргъа чакъырады.

👑👑

Мен-Шыйых Малкъарны къызыма.
Къууанып бийик тауларыма къарайма.
Хар кюн сайын айтама "Шукур Аллахгъа",
Алан халкъны ичинде жашагъаныма,
Таулу аналаны къоллары этген жылы гыржынны ашагъаныма.
Ана тилимде сёлеше билгениме.
Миллетими таза сюймеклик бла сюйгениме.
Неден да бек сюеме ёхтем бийик тауланы,
Шорхулдап баргъан, таза сууланы.
Сабийлени есдюрген ата-аналаны,
Эм да бек Таулу къартланы..
Мени жаным-мени Малкъарым
Сени къоюп кетерге къоймайды жюрегим, санларым.
Хар кюн сайын ёхтемленип айтама,
"Мен Шыйых Малкъарда жашайма"...

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Sabr 07.01.2016 17:55:09
Сообщений: 7254

1 0

Халкъына къайгъырмагъан, Ана тилин иги билмеген миллет назмучу болаллыкъмыды? Огъай. Каринаны уа - адамгъа, джуртуна, халкъына сюймеклигин толу билдирирча, тили — Ана тили, Назму тили — барды. Каринаны джазгъанларында терен магъана болгъан бла къалмай, сёзлени да бир-бирине уста тагъа биледи ол. Римфмалагъа къарагъыз: таулагъа-алагъа-арада...
Ёмюрлени узагъына бизни сакълаб келген тауларыбызгъа, бизге мийик джуртну, ана тилни, адетни, адебни-намысны да берген ата-бабаларыбызгъа сюймеклик джаздырады Каринагъа шийирле-назмула.

Бармыдыла джазгъанларында джангылыч оюмла? Бардыла. Малкъар бла Къарачай эки республикада джашагъанлыкъгъа, эки халкъ тюлдюле, бир халкъдыла. Динибиз, тилибиз, адетлерибиз да бирдиле. Къарнаш халкъ зат тюл, бир халкъбыз.

Поэзия джаны бла айтханда, мен Каринагъа не дерик эдим: орус тилде джазылгъан, кесинг джаратхан назмуланы, артыкъсыз да орус классиклени — Пушкин болсун, Есенин болсун — бизни тилге кёчюрюб, къарыуунгу сынай тур. Ол кёб зат берликди — назму джазыуну классика формасына юрениуде да.

Таулу эгешчигибизни джазгъанларын окъуб, бек къууаннганма:
Фахмула бардыла алкъын,
алай эсе — джашарыкъса, Халкъым!
Дочь Бฉлкฉрии 07.01.2016 18:59:01
Сообщений: 12
Sabr,Сау болугъуз. Бек къууандым эс буруп, назмуларымы окъуп, тинтгенигизге. Орус тилден кёчюрюрге да кюрешеме. Алай алыкъа чыгъарыргъа базынмайма.
Къара чачлы 08.01.2016 13:48:49
Сообщений: 1750
Метланы Джанболатны къызы Теккеланы Жаннета- 1987жылда Кенделен элде туугъанма. Кенделен элни биринчи школунда окъугъанма. Школну бошагъандан сора Нальчик шахарда медицина жаны бла Мед. Коледжни бошагъанма. Андан сора Тырныауз шахарда Операторгъа окъугъанма.


"Санга тюбеген кюн!"

Кетмейди эсимден мени,
Санга тюбеген кюнюм.
Къара кёзледен къарай,
Сен кесинги сюйдюрдюнг.
Кетдинг сен узакъ жолгъа,
Ариуум деп къучакълай.
Салдынг жюрекге жара,
Къойюп мени сансызлай.

Кече кюн да сагъышда,
Эсиме сен келесе.
Болгъан эдиле заманла,
Сюйгеним деп сен келсенг.
Гокка хансла кетюрюп,
Эшикни мен ачаргъа...
Алтыным къалайса деп,
Чабыучу эдинг къучакъларгъа.

Башха къызны сайлап сен,
Мени къойюп кетгенсе .
Аны сыйлы сен кёрюп,
Мени сансыз этгенсе.
Энтда келир бир заман,
Мен Эсинге тюшерме.
Къара кёзлеге къарай,
Жюрек тамгъа кёрюрме.


"Жаным, Жаным десенг! "

Эсимдедиле къара кёзле,
Балдан татлы айтхан сёзле.
Сюйдюм сени алдасангда сен.
Жаным- жаным десенг,
Балдан татлы наным десенг. Манга къарап кюле эдинг сен.
Башхалагъа къарамайма,
Толгъан айча жылтырайса.
Сюйдюм сени ойнасанг да сен.
Жаным, жаным жаным десенг,
Балдан татлы наным десенг
Манга къарап кюле эдинг сен.
Къыйналама кёралмасам,
Эсимден да кнтмейсе сен.
Кюнюм кечем сагъышымда сен.
Эшитемиме сен бир тынгыла;
Жюрекгими ургъанына.
Сюйгеними айталмайма мен.
Жаным, жаным жаным десенг,
Балдан татлы наным десенг, Манга къарап кюле эдинг сен.


"Озады заман"

Озады заман
Кюн ашырады кечени.
Чыгъама мен танга
Тюшюмде кёрюп сени.
Ауруйду жюрегим
Айталмай сёзлени,
Озады заман
Сюеме мен сени.

Тилейме, къыйналама
Жюрекни сен алдама
Айтхан сёзлеринг къалгъандыла
Жюрекде тамгъа сала,
Тилекле да толурла
Аллах этген къадарда.
Бары насып табарла
Сен къыйнагъан адамла.

Сюеме деп айтхан эдинг,
Ананг бла къаргъаннган эдинг.
Сенден башхам жокъду деп,
Мени сен алдагъан эдинг.
Ашырама заманны
Таралады жюрегим.
Ашырама кюнлени
Тюшюмде кёре сени.

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Sabr 08.01.2016 17:17:26
Сообщений: 7254
Теккеланы Жаннета

САНГА ТЮБЕГЕН КЮН!

Кетмейди эсимден мени, 8
Санга тюбеген кюнюм. 7
Къара кёзледен къарай, 7 Башхаракъ тюрлю айтыргъа керекди ("кёзюме сюйюб къарай" - дегенча);
ансы, получается, как-будто глаза не его
Сен кесинги сюйдюрдюнг. 7

Кетдинг сен узАкъ жолгъа, 7 магъана басым (логическое ударение) - узАкъ жолгъа
Ариуум деп къучакълай. 7 лучше: Ариуум деб ийнакълай, неда Кёзлеринг бла ийнакълай (соблюдая горский этикет)
Салдынг жюрекге жара, 7 магъана басым (логическое ударение) жюрекге жарА
Къойюп мени сансызлай. 7

узАкъ жолгъа - жюрекге жарА не рифмуются. Чтобы рифмовались, надо, чтобы ударения падали одинаково. Сёз ючюн, былай:
УЗАКЪ ДЖОЛГЪА - ДЖЮРЕК ДЖАРА

Строфа былай болса:
Кетдинг сен узАкъ жолгъа,
Ариуум деп къучакълай. ийнакълай
Салдынг сен жюрЕк жара,
Къойюп мени сансызлай. джангызлай. Чтобы избежать многократного повторения слова "сансызлай"

Кече кюн да сагъышда, 7
Эсиме сен келесе. 7 бир сёз эки кере къайтарылмаз ючюн: Эсиме сен тюшесе
Болгъан эдиле заманла, 8 Болгъан элле заманла...7
Сюйгеним деп сен келсен, 7
Гокка хансла кетюрюп, 7
Эшикни мен ачаргъа... 7
Алтыным къалайса деп, 7
Чабыучу эдинг къучакъларгъа. 9 Чабаенг къучакъларгъа 7 лучше: Излейенг къучакъларгъа

Башха къызны сайлап сен, 7
Мени къойюп кетгенсе . 7
Аны сыйлы сен кёрюп, 7
Мени сансыз этгенсе. 7

Энтда келир бир заман, 7
Мен Эсинге тюшерме. 7
Къара кёзлеге къарай, 7
Жюрек тамгъа кёрюрме. 7 джюрек тамгъа - сердечное пятно - ангылашынмайды. башха сёз керекди.

_____________

1.Жаннета, назму бир джорукъ бла ( бёлюмлери - тенг, басымлары - бирча) аллындан ахырына дери алай барыб турса, тынч окъулады, окъугъан "абынмайды". Назмуну къуралыууна, барыууна, гыллыууна (ритмине), кафиесине (рифмасына) эс бёлюрге керекди.

Бютеу назмуларынга джангыдан къараб чыкъсанг, сен тюзеталмазлыкъ зат джокъду. Назму джазаргъа фахмусу джетген, назмусун ариу, деменгили этерге да эринмезге керекди. Фахмунгу барлыгъына уа - назмуларынг шагъатдыла. Башха назмуларынга да былай къараб чыгъаргъа боллукъма, алай а, кесинг къарасанг да кёрлюксе кемликлерин.
Сэстренка 08.01.2016 19:19:14
Сообщений: 9921
Цитата
Къара чачлы пишет:
Башында айтылгъан эришиуге къатышып, лауреатла болгъанла: Къушджетерланы Айшат, Газаланы Амина, Жабелланы Лаура эм да мен жангы эришиу ётдюрюрге излейбиз!
Къара чачлы, кесинги атынгы тукъумунгу да джазсанг таб болур эди.
Аны тышында. Кимни оноууду бу? СОюз писателей, джазыучула, литераторла оноугъа къошулгъанмыдыла? Ким боллукъду жюриде, ким айырлыкъды биринчи, экинчи, ючюнчю оруннга ким чыгъарын?

Я самая классная на форуме))))))))))))))
shaudan 08.01.2016 21:19:30
Сообщений: 659
Ас–саляму алейкум барыгъызгъа да))
Бир тилеригим барды: келигиз былайда авторларыбызны назмулары болсунла жаланда. Соргъаныгъыз, билирге излегенигиз бизге къууанчды — сора бу керекли иш болур, сансыз этип къоймадыгъыз эсе. Алай а, бир кесекчик чурумлу боллукъ эсе да, эришиуню юсюнден Акътамакъ кафеде сёлешейик. Авторла да назмуларыны да, эришиуню да юслеринден алайда жазсынла. Алайсыз къатыш болур да, къайда назму, къайда башха эслерге къыйын болур.

Шо, айып этмегиз, барыгъыздан да гитче болуп, арагъа сугъулгъаныма.
Къара чачлы 08.01.2016 21:29:30
Сообщений: 1750
Цитата

Сэстренка пишет:
ЦитатаКъара чачлы пишет:
Башында айтылгъан эришиуге къатышып, лауреатла болгъанла: Къушджетерланы Айшат, Газаланы Амина, Жабелланы Лаура эм да мен жангы эришиу ётдюрюрге излейбиз!
Къара чачлы, кесинги атынгы тукъумунгу да джазсанг таб болур эди.
Аны тышында. Кимни оноууду бу? СОюз писателей, джазыучула, литераторла оноугъа къошулгъанмыдыла? Ким боллукъду жюриде, ким айырлыкъды биринчи, экинчи, ючюнчю оруннга ким чыгъарын?

Атымы жазарма))))
Муну биз , ол башында жазылгьан лауреатла оноу этгенбиз, къолубуздан келгенича бардырырбыз деп, ышанабыз!
Жюри да кесибизбиз. Биз сагъыш этгеннге кере, жаш адамланы фахмуларына багъа бичерге жаш адамла да бир керсюнле, Ала бир бирни игиракъ ангыларыкъ болурла.
Таматала уа Союздан болсун, башха назмучула, назмучу болмагьан да болушсунла, биз угъай демейбиз.
Биз да тамата телюден юйренебиз, мындан ары да ышанабыз билеклик этерле деп.
Айшат , Лаура, Амина - хар бирини кесини Энчи оюму, кьарамы барды! Тюз, керти фахмуну эслеп, тийишли керюрбюз, Аллах айтса!!!)))))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 08.01.2016 21:30:17
Сообщений: 1750
Цитата

shaudan пишет:
Ас–саляму алейкум барыгъызгъа да))
Бир тилеригим барды: келигиз былайда авторларыбызны назмулары болсунла жаланда. Соргъаныгъыз, билирге излегенигиз бизге къууанчды — сора бу керекли иш болур, сансыз этип къоймадыгъыз эсе. Алай а, бир кесекчик чурумлу боллукъ эсе да, эришиуню юсюнден Акътамакъ кафеде сёлешейик. Авторла да назмуларыны да, эришиуню да юслеринден алайда жазсынла. Алайсыз къатыш болур да, къайда назму, къайда башха эслерге къыйын болур.

Шо, айып этмегиз, барыгъыздан да гитче болуп, арагъа сугъулгъаныма.

Ангылагынмагьан затла тинтилсинле да, керексиз затланы модерлеге кетертирбиз мындан)))))))).

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Sabr 08.01.2016 22:15:47
Сообщений: 7254
Цитата
Къара чачлы пишет:
БУ ЭРИШИУНЮ ЮСЮ БЛА СОРУУЛАРЫ БОЛГЪАН акътамакъ ТЕМАДА СОРСУН, БЕРИ ЖАНГЫЗ НАЗМУЛА САЛЫНАДЫЛА.

Цитата
shaudan пишет:
Ас–саляму алейкум барыгъызгъа да))
Бир тилеригим барды: келигиз былайда авторларыбызны назмулары болсунла жаланда. Соргъаныгъыз, билирге излегенигиз бизге къууанчды — сора бу керекли иш болур, сансыз этип къоймадыгъыз эсе. Алай а, бир кесекчик чурумлу боллукъ эсе да, эришиуню юсюнден Акътамакъ кафеде сёлешейик. Авторла да назмуларыны да, эришиуню да юслеринден алайда жазсынла. Алайсыз къатыш болур да, къайда назму, къайда башха эслерге къыйын болур.

Шо, айып этмегиз, барыгъыздан да гитче болуп, арагъа сугъулгъаныма.
Къара чачлыны джазгъанын эслемей къалгъанма. Ол затны Шаудан да эсге салды джангыдан. Кязим бла Исмайыл атлы Конкурсда да - назмуланы "Акътамакъда" сюзе эдик, быллай темада уа къуру авторланы назмулары салына эдиле. Алай бла, Конкурсха келген назмула башха соруула бла къатышмай, къарагъаннга ачыкъ тура эдиле.

Ма аны себебли: назмула былайгъа салына барсынла, мен а аланы "Акътамакъ" темада сюзе барырма. Бу Конкурсну башлагъан джаш тёлюге мени болушлугъум да ол болсун.

Алай а: хар бир назмуну тинтерге, сюзерге мени къолумдан келмез. Бу конкурсну къурагъан, бардыргъан къызла - авторланы назмуларын былайгъа салгъан бла къалмай, кеслерини оюмларын да айта барлыкъ болурла деб турама. Назму джазаргъа фахмулары джетгенлени, назмуланы сюзерге да фахмулары джетеригине ишек джокъду.
Къара чачлы 08.01.2016 22:48:30
Сообщений: 1750
Мен Рахайланы Кьонакьны кьызы Мадина 1996 жылда Хабаз элде туугьанма . Мени элим Аллах сюйюп айыргьан бир жерчикде орналгьанды . Аны себепли, мен эрттеден окьуна туугьан жериме атап, кьысха назмучукьла жазып башлагьан эдим . Хабазны орта школун бошап, бюгюнлюкде Кьабарты - Малкьарны Кьырал Университетинде Химия факультетинде окьуйма....


***

Эрттенликде, танг алада
Кьоба келип кереме :
Кюн таякьла ,тау башындан
Элге " Салам " берелле .
Балча татлы хауанга,
Таудан саркьгьан сууунга,
Сюйгеними айтама
Туугьан жерим ,мен санга!

Дуниямы магьанасы,
Хар ташы ,хар кьаласы.
Кез кьамата кюн чыракь
Жерге тюшген чапыракь .
Жомакьдача табийгьат
Тегерекде нюр чагьад....
Шош желчикни макьамы
Жюрегими жапсарад ...


***

Ыразыма Аллах берген жашаугьа
Жюрегимде муратымды саугьагьа ...
Атам ,анам ,эгечим бла кьарындашым
Жуукьларым эм тенглерим барысы !

Кьалай насыпды бу дунияда жаагьан !
Хар кюнюнгю магьана бла ашыргьан
Болур затны игисине ийнаннган
Жашауунгда тюз жолланы сайлагьан !

***

Эсимдеди ,жайда чууакь эрттенлик
Жалан аякь ,айланнган кырдыклада ,
Шош аязчыкь чачымы эркелетип,
Кюн таякьла бетими сылагьанда ...

Жомакьдача керюне эди хар не
Тау суучукь жырлагьанда манга жырла
Ол макьамны жыйып жюрегиме
Сакьларыкьма мен кесимде кеп жылла .


Сезимлерим жете эдиле кекке
Чыпыракьчыкь айтханында назмула
Сюймеклигим жюрегимден тегюле
Менден насыплы болмаз эди дунияда !!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Айшат 08.01.2016 23:41:40
Сообщений: 1986
Доброго времени суток, друзья!
Этот конкурс своего рода эксперимент для нас всех. Не претендующий на громкие имена и регалии, но призванный привлечь внимание пишущей молодежи к родному языку.
На просторах интернета (в социальных сетях и на литературных сайтах) можно встретить немало наших ребят, пишущих на русском языке. Я сама, до недавнего времени, не рисковала написать на своем родном языке и пары строк. И открыла его для себя благодаря конкурсу им. И. Семенова. Попробуйте, и вы увидите, насколько это интересно и приятно, писать на родном. Будем учиться вместе.
Оцениваться будут стихи на карачаево-балкарском языке, но в качестве бонуса можете включить и свои стихи на русском. Будет интересно. Совместим приятное с полезным)))).
Желаю всем участникам успеха, а читателям получить как можно больше позитивных эмоций!
Кущетерова Айшат.

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

К. Кулиев
shaudan 09.01.2016 16:12:09
Сообщений: 659
Гогуйланы Нюзюрню жашы Алибек 1993–чю жылда, январь айны 15–де туугъанды. Орта билимни Хурзук элде алгъанды. Бусагъатда Алибекге 22 жыл болады, ол туугъан Хурзук элинде жашайды. Алибекни чыгъармачылыкъ жолу Абу аль Атахияны, Румини, Саадини, Маарини чыгъармалары бла танышханындан башланнганды. «Ала Поэзия тауну чынг тёппесидиле. Бизде, алача, Кязим–хаджи джазгъанды»—, дейди Алибек.
Гогуй улу кёп болмай жазып башлагъанды назмула, аны жетишимлерине окъуучуларыбыз да багъа берсинле.


*****

Къоюлдула, деуле кибик, тауларынг,
Теблейдиле, аямайын, джауларынг,
Иги хали унутулду, къоюлду,
Ехтем халкъым, къул болду, да джоюлду.

Осал хали салыннганды тюз терге,
Махтау, сый да берилгенди хаулеге,
Амантишле толтуралла сахнаны,
Къарча патчах не айтыред
кере туруб бу халны?

Учуз сомгъа сатадыла тауланы,
Джюрютелле къумгъанларын джауланы,
Къоймайдыла тинибизни хазнасын,
Джокъ этелле миллетими тазасын.

Къара кече къучакъларын джайгъанды,
Кюн а тау артына ташайгъанды.
Тангны атыб энди биз керюрбюзмю?
Огъесе аджалыбыз?
Къара кече елюрбюзмю?

*****

Къара темир булутла
Джабхандыла езенни,
Иги, ашхы умутла
Къойгъандыла бизлени.

Заман бургъан букъула
Басхандыла эслени,
Бушуу сюрген джауумла
Джууадыла джерими.

Адам къалмай, къурурла
Тау джуртуму эллери,
Тылпыу кюсеб, джарсырла
Топракъ башлы юйлери.

*****

Кекден тюшген тамчыча,
Джашау дженгил кетеди,
Тамчы суугъа синнгенча,
Барыб джерге киреди.

Къобуб баргъан Къобанча,
Джашау деген алайды,
Аны тенгиз сакълагъанча,
Джанны къабыр сакълайды.

Джерни башын бассанг а,
Тюбюн басмай болмайса,
Къачыб, бугъуб кюрешсенг да,
Аджал джетмей, къалмайса.

Бу дунияда къонакъбыз,
Анга кере джашайыкъ,
Тар къабыргъа барлыкъбыз,
Анга кере атлайыкъ.

*****

Джел урду да Орусдан,
Акъылланы терсейтди,
Кери этиб Къурандан,
Карачайны тюб этди.

Эм биринчи ойдула
Къарча салгъан къыралны,
Андан сора сойдула
Баш келтюрген инсанны.

Аманланы баш этдиле,
Игилеге «кет» дедиле.
Кетмегенле болдула,
Къазаутха чыкъдыла.

Умар болду алларында
Хасаукада уруш этген,
Ислам болду ахырында
Нызылыда шейит елген.

Миллет тели болгъанды —
Къарадан акъны айырмайды,
Тарихин кери ургъанды,
Кертилени сагъынмайды.

Къатылалла динибизге
Ишлетебиз деб кесибизге,
Тилибиз бла кюрешелле,
Керек тюлдю деб сизге.

Энди бюгюн къалды небиз?
Тилибизми, Джуртубузму?
Сагъыш этсек кимбиз биз —
Къарачаймы, орусму?

Джарты орус болгъанбыз,
Тилибизни унутуб,
Джуртубузну къойгъанбыз,
Тау эллени къурутуб.

Намысха да сырт бургъанбыз,
Хаулеликге баш атханбыз,
Уялмайбыз бир джукъдан да,
Артха турмай зорлукъдан да.

Табыннганыбыз — байлыкъ, ачха,
Ашда да чырт айырмайбыз,
Ассы болдукъ Аллахха,
Ахыратха къайгъырмайбыз.

Бу джолла миллетими
Къайры элтиб тохтарла?
Энди ахыр тизгинлени
Туудукъларым джазарла.


*****

Бола туруб джигитликни уясы,
Джашнай эдинг, Адамлыкъны къаласы,
Энди бюгюн барысы да оюлду,
Джигитлик да, адамлыкъ да къоюлду.

Къызларынгы намысына сукълана,
Айтаелле хапарланы тышында,
Энди бюгюн барысын да джойдула,
Хаулеликге къурманланы сойдула.


*****

Джангур джауады, себелейди,
Суу тамчыла тюедиле топуракъны,
Джан а талпыб кюн тиерин излейди,
Джылыу бла толтурургъа къучакъны.

Джан излейди тау мийикге чыгъаргъа,
Джан излейди тауда къушлай учаргъа,
Джан излейди, шынкъарт болуб, джанаргъа,
Къарангыны бугъоуларын чачаргъа.

Кекге чыгъыб, чучхур болуб, агъаргъа,
Джерге сингиб, анда шошлукъ табаргъа,
Булут болуб, джерни юсюн джабаргъа,
Джангур болуб, джер юсюне джауаргъа.

Гокка болуб, джаз башында, чагъаргъа,
Чалкъы болуб, алсынланы чалыргъа,
Толкъун болуб, джагъаланы сыларгъа,
Шыбла болуб, къачхы кече джашнаргъа.

Аяз болуб, чегетлени тараргъа,
Тамчы болуб, тенгизледе батаргъа,
Ачхыч болуб мыйыланы ачаргъа,
Акъылланы ичлерине салыргъа.

Заман болуб, насыбны къайтарыргъа,
Чыракъ болуб, джюрекледе джанаргъа,
Къая болуб мурдарланы джолуна,
Джер башында къазауатны тыяргъа.

Джан керекди таза хауа солургъа,
Аманлыкъны къабыргъагъа урургъа,
Ислам динни сокъмакъларын барыргъа —
Джан керекди Аллах ючюн джашаргъа.
Изменено: shaudan - 10.01.2016 20:19:50
Къара чачлы 11.01.2016 18:58:59
Сообщений: 1750
Рахайланы Мурадинни къызы Амина
13 июньда 2007 жылда Бызынгы элде туугъанды. Нальчик шахарда 14 номерли школда 2 классда окъуйду.

$$$$
Ариу гинжим барды,
Мен аны сюеме.
Айтханымы этмесе,
Мюйюшге сюейме.

$$$$

Бизге уллу анам келгенди. Манга саугъа келтиргенди. Уллу анам хычин этеди,
Мени ашарыгъым келеди.

$$$$

Къарындашым гитчечикди
Аты да Амирчикди.
Айтмагъыз хомух деп.
Ол хомухчукъ тюйюлдю.

$$$$

Мен Къара Суугъа баргъанма,
Мен анда чанада учханма.
Барды къышда зауукълукъ,
Къоркъутса да сууукълукъ.

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Тылмач 11.01.2016 19:19:48
Сообщений: 1392
Ай, джылым ётгюб кетген кёреме ансы къошулуб, ёч алыб, Къара чачлыдан дертими да аллыкъ эдим)))

Цитата
shaudan пишет:
Гогуйланы Нюзюрню жашы Алибек

:чёссе: бу джашны къайдам табыб салгъансыз назмусун)) мен таныгъан Алибек болурму эке :думаю: )))


Бу эришиуню ВК баш дегенчагъа ссылка этерге боллукъмуду?))
Къара чачлы 11.01.2016 19:39:00
Сообщений: 1750
Тылмач,
Оооо сен къошул ансы, ол отуз бешни отуз алты этген къыйын болмаз😊

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Тылмач 11.01.2016 23:22:00
Сообщений: 1392
Цитата
Къара чачлы пишет:
Тылмач,
Оооо сен къошул ансы, ол отуз бешни отуз алты этген къыйын болмаз😊

сизде да хар джерде кибик улхула ишлеймидиле)))

Ма алай дженгил огъуна мени чийими ачдынг да къойдунг)) Бу назму чотдан чыртда англамайма, кюрешген да этмегенме, кюреширим да келмегенди))) Энди джаш сабийлени хакъларына да тиелмез эдим, тюзю))

Эришиуге къошулгъанлагъа джетишимле тилейме! Къошулугъуз, артына турмагъыз! Къуру да алгъа!

Къурагъанлагъа да, малкъарлыла айтханлай, энчи уллу ыспас!

(бир къауум сорууларым джууабсыз къалсала да, энтда кёрюб джууаб берлик болурсуз деб, ышанама)
shaudan 11.01.2016 23:32:21
Сообщений: 659
Цитата

Тылмач пишет:
(бир къауум сорууларым джууабсыз къалсала да, энтда кёрюб джууаб берлик болурсуз деб, ышанама)


Ас–саляму алейкум. Гогуй улуну назмулары бла ссылканы юсюнден айта эсегиз:

Алибекни разылыгъы бла салгъанма былайда назмуларын —къоркъутмагъанма, хыйла этмегенме.)
Жыл саны бла туугъан эли келише эселе, ол сиз таныгъан адам болур, эшта.

Ссылка этерге, игит да, болады. Сау болугъуз дегенден башха не айтырыкъбыз анга? Не къадар кёп адам билсе хапарны, ол къадар бир иги. Алания, Аланы, Молодая поэзия Алании, Акътамакъ, Эльбрусоид, Жазыучу халкъына аманатды деген къауумлада барды бери ссылка. Акътамакъ темада жазгъан эдим бу затланы.
Изменено: shaudan - 11.01.2016 23:35:28
Тылмач 11.01.2016 23:54:16
Сообщений: 1392
Цитата
shaudan пишет:
Ас–саляму алейкум. Гогуй улуну назмулары бла ссылканы юсюнден айта эсегиз:

Алибекни разылыгъы бла салгъанма былайда назмуларын —къоркъутмагъанма, хыйла этмегенме.)
Жыл саны бла туугъан эли келише эселе, ол сиз таныгъан адам болур, эшта.
уа алейкум салам)) Къайдан таба билгенсиз деб, сейирсиниб айтдым)) интернетге башха салгъанмыды огъесе башха тюрлюмю, къайдам))

Алибекден эсе, экинчи соруууму джууабын бегирек излей эдим да, джууабын алдым. Сау болугъуз!
Сэстренка 12.01.2016 03:57:43
Сообщений: 9921
Цитата
Къара чачлы пишет:
Башында айтылгъан эришиуге къатышып, лауреатла болгъанла: Къушджетерланы Айшат, Газаланы Амина, Жабелланы Лаура эм да мен жангы эришиу ётдюрюрге излейбиз!
Къара чачлы, я имела в виду вот здесь дописать твои фио тоже)).
Айшат знаю, а Амина и Лаура есть на форуме? Если есть, можно ники выдать?))

Къызла, молодцы! Алах болушсун бу иги башламыгъызда!))

Я заглавный пост неправильно поняла: я поняла так, что те люди, которые раньше проводили конкурс имени Исмаила Семенова и Кязима Мечиева, решили в этом году его не проводить, и, вот, его (конкурс имени Мечиева и Семенова) проводите вы, поэтому спрашивала, кто принимал решение. Чтобы не понималось как про один и тот же конкурс, может, вам дать название своему конкурсу, конкурс молодых поэтов дегенча?

Кецериксиз, не стала писать в теме "Акътамакъ", потому что я свой вопрос, вы свои ответы написали до того, как решили вопросы задавать в той теме. Другие свои предложения и вопросы напишу там), а здесь все лишнее, как прочитаете, удалить, как кто-то выше предложил).

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Sabr 15.01.2016 05:01:55
Сообщений: 7254

1 0

Я очень рад, что у нас есть замечательная творческая молодежь - способная сказать новое слово в нашей литературе. Само по себе это похвально. Но когда молодые таланты думают о начинающих и сами решили провести литературный конкурс - это уже говорит о зрелости молодого поколения. Это говорит о том, что завтрашний день у нашей литературы есть.

Что касается Премии им. Кязима Мечиева и Исмаила Семенова. Я думаю, она может и должна стать общенациональной, За нее могут бороться все литераторы - независимо от членства в Союзах, регалий, возраста. Как организовать это дело - пусть думает вся творческая интеллигенция карачаево-балкарского народа.
Къара чачлы 16.01.2016 18:51:26
Сообщений: 1750
Сэстренка,Биргелей!
Аллах айтып, бу эришиуге назмуларын ийген жаш адамла бизни ана адабиятыбызгъа келип, аны айнырына уллу къошумчулукъ этерле деп, ышанама!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Azamat 16.01.2016 19:36:42
Сообщений: 2700
Талай джерде эшитгенме окъугъанма " Я карачаевец, но языка не знаю" деген сезлени. Бек сеир, бек ачыб тынглайама алай айтханлагъа,
алай а, ма былла назмучыланы керюб, окъуб, алай аман тюлдю чотубуз деб ышанама. Аллах айтса, ана тилге бир "мода" кириб, алай бла ызына тил къайтыр эсе уа )))
Къара чачлы 16.01.2016 19:40:12
Сообщений: 1750
Azamat, :) айтханынг келсин! Аминь, ол "мода" шо бир теркиракъ кирсин бизни миллетге))).

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Sabr 17.01.2016 23:00:12
Сообщений: 7254
Дуния былай турмаз,
Суу эски ызына къайытмай къалмаз.
shaudan 19.01.2016 12:21:20
Сообщений: 659
Мен, Гузойланы Ибрагимни къызы Танзиля, Къабарты-Малкъар республиканы Черек районуну Огъары Жемтала элинде жашайма. 19 жылым болады. Къабарты-Малкъар къырал университетни педагогика колледжинде "Социальная работа" белюмде окъуйма.
Кертисин айтханда, назмула къачан жазып башлагъанымы иги эсгералмайма. Аллах ётюрюкчю этдирмесин, бир 12 жылым бола болур эди. Хар не да, анам урушса, аны кёлюн алыргъа кюрешгенимден башланнган эди. Хатам азыракъ бола башлагъаны бла уа жазгъаным да аздан–аз бола башлады... Эслирек болгъанымда, назмула жазаргъа жюрегим тарта башлады.
Атамы эгечи:"Мен санга Танзиля атынгы, Зумакъулланы Танзиляны атын атайма деп, бергенме. Аллах айтса, мени къызым экинчи Танзилячыкъ боллукъду"–, деучю эди. Зумакъулланы Танзиля бек сюйген поэтлеримден бири болгъаны себепли, ол сезле мени бек кёллендире эдиле.ЫННАНЫ СЁЗЛЕРИ

Сагъыш этип, айланып,
Къалам алдым къолума.
Ынна айтхан хапарны
Мен жазайым ,тынгыла:

«Жашагъан сау адамны,
Болады жашау чеги,
къайда ачыкъ, къайда уа
Мутхуз болады кёгю.

Сен сораса, жаш балам,
Кергенимча айтайым;
Кечгюнчюлюк жашаудан,
Бир хапарчыкъ айтайым...

Шургу сез жюрюй эди,
Сагъышлы эди башыбыз,
Солдатла къазауатда
Ёрге-энишге баралла.

Сакълай эдик бир къайгъы
Къыркъ тертюнчю жыл, март айда,
тынгысыз эдиле жюрекле
КЪауш-къауш хар къайда.

Солдатла жюрюй элледе,
Орамланы толтуруп,
Ушакъ зат да этмейдиле,
биргебизге олтуруп.

Тиширыула сорадыла:
Ким эрин, ким а жашын,
Имбашларын кетюрюп,
Кере эдиле кез, къашын.

Терс керюндю ишибиз,
Шах Малкъарым къуруду,
Ыстауатла чачылдыла,
Итлерибиз улудула.

Туугъан кюнден жашагъан
Шах Малкъарым — бешигим,
Къуш тюгюнлей чачылды,
Жабылдыла эшикле.

Къычырылгъанча къаргъыш
Шах Малкъарны башындан,
Умут юздюк, тюнгюлдюк
Къаясындан, ташындан.

КЪайгъы, къаугъа чарсында
Керюнмейле ауушла,
Вагонладан чыгъалла
Жылы зикир тауушла.

Ачылгъанлай къалдыла
Юйлени эшиклери,
Атылгъанлай арбазда
Сабий жатхан бешикле.

Бара эди аппа да,
Эки кезюн ачалмай,
Мал вагонда берди жан,
Осуятын айталмай.

Иесизлей къалдыла
Къошда, юйде малыбыз.
Къайсы тюзде, аулакъда
Гызы болур саныбыз?!

Уллу-гитче къалмады,
Жюрексинип жилямай,
Чыдамай эдик вагонда,
Элибизни сагъышлай.

Сейирсинип къараек
Танымагъан жерлеге,
Юлешине башладыкъ
Ууакъ-ууакъ эллеге.

Ач, жаланнгач бууа эди,
Жерли, жерсиз айырмай,
Мугурайып, сабийле
Сынсый эдиле аямай.

Кийимибиз жыртылып,
Ит талагъан терилей,
Не керюндюк Сталиннге?
Журтсуз этди, берюлей.

Кердюм дагъы бир сабий,
Мурдар атны жанында,
Кезю кекге аралып,
Эт кесекчик къолунда.

Бир жаш ана сойланып,
Сырты жерге жабышып,
Ешюнюнде сабийи
Гызы болуп, жан берип.

Ой, ач жылла, ачы жылла,
Сюргюнчюлюк да алай,
Намыссызлыкъ, чексизлик
Тюп эте эди алай...»

__________________

Танзиля назмуларыны форумда тинтилмезликлерин излегенди.
Изменено: shaudan - 19.01.2016 22:19:14
Sabr 22.01.2016 04:57:02
Сообщений: 7254
Цитата
shaudan пишет:
Танзиля назмуларыны форумда тинтилмезликлерин излегенди.
Нек? Аны хайыры болмаса, хатасы болмаз эди. Фахмулу эгешчигибизни кесине энчи джазыгъыз, сора, назмусунда къаралыр джерчиклери бардыла - аланы тюзетсе, назмусу бютюн да иги болур.

Бу сёзлени уа келишдирсем да, ажымсыз ангылаялмагъанма:

Шургу
КЪауш-къауш
Гызы
Мугурайып,

Шаудан, сен "тылмачлыкъ" этерсе деб ышанама.
ТАУЛУЛА 22.01.2016 11:52:01
Сообщений: 128
Салам Билал! Шургу-тревога, тревожный, потеря спокойствия... Гыжы-гызы-съёзжился, скукожившись. Мугурайып-взгрустнув... Къауш сёзню менда ангылаялмадым..
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный